Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/11/2018

  • Número del document ENS/2611/2018

  • Número de control 18311038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18311038-2018

Dades del DOGC
  • Número 7744

  • Data 09/11/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.


 

L'article 123 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, regula la provisió de llocs de treball docents i estableix que els concursos de provisió poden ser generals o específics. En concret, a l'apartat 6 es preveu la convocatòria de concurs específic per proveir llocs de treball específics que exigeixen tècniques de treball o responsabilitats especials o condicions d'ocupació amb peculiaritats pròpies, especificades a les plantilles de professorat, d'acord amb el projecte educatiu de centre.

El Decret 39/2014, de 25 de març, regula els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

L'article 3.1 especifica la classificació de tipus de llocs de treball docents i n'estableix els llocs de treball específics amb perfil propi. L'article 15 regula el procediment de provisió del llocs de treball específics de les plantilles docents.

D'altra banda, la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, modificada per la Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, regula els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los. Un dels perfils professionals establerts és el de “competència digital docent”.

Vista la Llei 29/2010, del 3 d'agost, per la qual es regula l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 56/2009, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el règim jurídic de l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat.

Per tant, cal procedir a la convocatòria pública de concurs específic corresponent per proveir llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent.

S'ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Anunciar la convocatòria del concurs específic de mèrits per proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.

 

-2 La convocatòria es regirà per les bases que s'inclouen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

-3 Els llocs de treball vacants han de figurar inclosos en les plantilles de personal docent dels centres corresponents al curs acadèmic 2018-2019, aprovades per la Resolució ENS/2465/2018, de 22 d'octubre (DOGC núm. 7736, de 29.10.2018).

 

-4 La missió i les funcions docents específiques dels llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent són les que s'indiquen a l'annex 1, apartat B de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d'abril, modificada per la Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig.

 

-5 La presa de possessió de les destinacions adjudicades en aquest concurs de mèrits serà l'1 de setembre de 2019 i aquestes destinacions tindran caràcter d'irrenunciables. Tot i això, en cas que abans de la presa de possessió s'obtingui una altra destinació definitiva mitjançant una altra convocatòria pública, la persona interessada haurà d'optar per escrit per una de les dues i deixar sense efecte l'altra en el termini de deu dies posteriors a la publicació de la resolució definitiva de la darrera de les dues convocatòries.

No podrà prendre possessió en la destinació obtinguda en el concurs cap participant que no acrediti el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.

 

-6 Els llocs de treball que, un cop resolt aquest concurs, restin vacants podran ser coberts provisionalment pel personal docent que reuneixi les condicions i els requisits exigits per ocupar-los, en els termes que prevegi la normativa sobre adjudicacions de destinacions provisionals.

 

-7 Delegar la competència per resoldre aquest concurs en el director general de Professorat i Personal de Centres Públics.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Ensenyament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 6 de novembre de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Annex 1

Bases

Concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics.

 

1. Llocs convocats

Els llocs de treball convocats són els que es relacionen a l'annex 4 i que consten definits amb aquest perfil professional a la Resolució ENS/2465/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2018-2019.

Si abans de la resolució definitiva del concurs, per causa justificada fonamentada en criteris de planificació educativa, procedeix la retirada d'una vacant publicada, la direcció del Servei Territorial corresponent o Consorci d'Educació de Barcelona informarà oportunament i amb caràcter immediat al president de la comissió, a la direcció del centre i als docents que hi hagin optat.

 

2. Participants

Poden prendre part en aquest concurs de mèrits els funcionaris de carrera dels cossos de: mestres, catedràtics i professors d'ensenyament secundari, catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de formació professional, dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que es trobin en qualsevol situació administrativa.

Els funcionaris que reuneixin els requisits per participar per més d'un cos docent només podran presentar una única sol·licitud per un dels cossos.

Als efectes d'aquesta Resolució, s'entendrà per funcionaris dependents del Departament d'Ensenyament el personal funcionari que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya i estigui subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. En el cas de funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit s'entendrà referit al centre on van tenir la darrera destinació.

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis o destinació provisional, en centres dependents del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Els funcionaris en situació administrativa d'excedència voluntària o de suspensió de funcions només hi podran participar si compleixen els requisits per reingressar al servei actiu dins el termini de presentació de sol·licituds de participació.

Els participants han d'acreditar un mínim de dos anys d'exercici professional com a funcionaris de carrera, sigui amb docència directa en centres educatius públics o des d'un lloc específic de serveis educatius.

Els funcionaris amb destinació definitiva podran participar sempre i quan hagin ocupat el lloc de destinació definitiva durant un any, com a mínim, en la data límit de presentació de sol·licituds, fins i tot els que tinguin ja destinació definitiva a un lloc de treball ordinari en el mateix centre al qual optin.

 

3. Requisits de participació

Els participants en aquest procediment han de reunir els requisits, generals i específics, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, fins i tot els que tinguin ja destinació definitiva a un lloc de treball ordinari en el mateix centre al qual optin.

3.1 Requisits de cos i d'especialitat

a) El professorat del cos de mestres podrà participar per l'especialitat per la qual va superar el procediment selectiu d'ingrés al cos i/o qualsevol de les especialitats de les quals estigui habilitat, d'acord amb la normativa dictada en virtut del Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les seves funcions en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Els funcionaris del cos de mestres amb destinació definitiva a llocs de treball dels dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria, així com els que van perdre la seva destinació definitiva a l'educació secundària obligatòria (ESO), podran optar als llocs de treball específics amb perfil professional d'aquests dos cursos convocats en aquesta Resolució.

b) El professorat dels cossos d'ensenyaments secundaris haurà de ser titular de l'especialitat del lloc de treball sol·licitat. L'especialitat titular és l'especialitat obtinguda mitjançant el procediment selectiu d'ingrés o accés al cos, així com l'obtinguda en el procediment d'adquisició de noves especialitats previst al Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la llei esmentada.

3.2 Requisits de perfil professional

Per ocupar llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, els participants en aquesta convocatòria, a més del requisit de l'especialitat docent del lloc indicat a l'apartat anterior, han de tenir acreditat al registre informàtic del professorat, o acreditar dins del termini de presentació de sol·licituds, el perfil professional del lloc al qual opten mitjançant els requisits de titulació, formació i experiència que, per a cada perfil, preveuen la Resolució ENS/1128/2016, modificada per la Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig, i la Resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol.

La normativa, el procediment d'acreditació i la consulta d'activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals es poden obtenir a l'apartat corresponent a 'Acreditació de perfils professionals' del web del Departament d'Ensenyament.

 

4. Acreditació lingüística

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents, s'ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l'expressió oral com en l'escrita. Per als llocs de treball docents de centres de la Vall d'Aran cal tenir acreditat també el coneixement de l'aranès.

En cas que no tinguin registrada cap d'aquestes capacitacions al registre informàtic del Departament d'Ensenyament, els interessats hauran de presentar als Serveis Territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent.

 

5. Fases del concurs

El concurs constarà de dues fases.

5.1 Primera fase: activitat desenvolupada. La valoració dels mèrits per aquesta fase serà, com a màxim, de 60 punts.

S'aplicarà el barem que figura a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

5.2 Segona fase: defensa del projecte i entrevista. Per aquesta fase es podran atorgar, com a màxim, 40 punts. Per superar aquesta segona fase els aspirants hauran d'acreditar una puntuació no inferior a 20 punts.

Els candidats defensaran davant la comissió de valoració el projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball al que opten, vinculat al projecte educatiu del centre objecte de sol·licitud.

Als efectes que la comissió pugui valorar la idoneïtat dels candidats, també es realitzarà una entrevista en relació amb altres coneixements, habilitats i aptituds específiques sobre els continguts funcionals i les característiques específiques del lloc de treball.

A l'annex 3, s'indiquen els criteris de contingut i de valoració de la segona fase.

Les direccions dels centres docents han de posar a disposició dels candidats que ho sol·licitin la documentació i la informació sobre el projecte educatiu de centre que puguin resultar necessàries per a la confecció del seu projecte.

Els candidats que no presentin el projecte dins del termini de presentació de sol·licituds, o no es presentin a la convocatòria per defensar-lo davant de la comissió, s'entendrà que renuncien a la seva participació en aquell lloc.

5.3 La puntuació total serà la suma de les puntuacions obtingudes en la primera i la segona fase.

 

6. Prioritat en l'adjudicació

L'ordre de prioritat en l'adjudicació de destinació de cadascuna de les vacants el determinarà la puntuació més alta obtinguda en total, d'acord amb les peticions dels concursants i l'ordre en què aquestes s'hagin fet constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud. No es podrà adjudicar destinació als participants que no superin la segona fase del concurs, d'acord amb la base 5.2 d'aquest annex.

En cas que es produeixin empats en el total de la puntuació, es resoldran atenent, successivament, la puntuació més alta obtinguda en cadascun dels apartats de la primera fase, d'acord amb l'ordre en què es detallen. Si persisteix l'empat, caldrà atenir-se a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què es detallen. En els dos supòsits, la puntuació que es prengui en consideració en cada apartat no podrà excedir la puntuació màxima establerta per a cadascun d'aquests en el barem; i en el cas dels subapartats, la que correspongui com a màxim a l'apartat en què estiguin inclosos. En aplicar aquests criteris, si algun o alguns dels subapartats assoleix la puntuació màxima atorgada a l'apartat al qual pertany, no es prendran en consideració les puntuacions de la resta de subapartats. Com a últim criteri de desempat es tindrà en compte l'any de promoció d'ingrés al cos i, dins d'aquest, la puntuació més alta obtinguda en el procés selectiu d'ingrés al cos.

 

7. Comissions de valoració

D'acord amb l'article 15 del Decret 39/2014, els mèrits de les dues fases del concurs, els valorarà una comissió constituïda per funcionaris de carrera en servei actiu dels cossos docents de grup i subgrup de classificació igual o superior que el corresponent al cos del lloc de treball convocat.

Durant el mes de febrer de 2019, es constituirà una comissió de valoració per a cadascun dels llocs convocats (entenent com a tal la combinació de perfil professional i especialitat) en què hi hagi candidats admesos.

Estarà formada per:

Un inspector o inspectora o una persona acreditada com a directiu professional docent que estigui en exercici de la docència, que actuarà com a president/a

El director o la directora del centre, que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

Dos funcionaris o dues funcionàries de carrera destinats al centre elegits pel claustre.

En el supòsit que en un mateix centre docent s'hagi de constituir més d'una comissió de valoració, perquè els llocs de treball convocats són d'especialitats docents o de perfils professionals diferents, totes les comissions estaran presidides per la mateixa persona.

Pel mateix procediment i per a cada comissió es nomenarà una comissió suplent.

El nomenament de les comissions correspon a la direcció dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui. La composició de cadascuna de les comissions previstes es farà pública mitjançant l'aplicació informàtica del concurs.

Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i de recusació que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Fora d'aquestes causes, no s'admetran renúncies a la designació com a membre d'una comissió.

Als efectes de l'aplicació i interpretació dels barems, les comissions de valoració poden rebre el suport tècnic dels serveis administratius del Departament.

Perquè la constitució de les comissions sigui vàlida i perquè l'actuació d'aquestes als efectes de celebració de sessions, deliberacions i presa d'acords sigui adequada es requerirà la presència de la majoria dels seus membres.

 

8. Gestió informàtica del procediment

La participació i desenvolupament de la convocatòria es realitzarà a través d'una nova aplicació informàtica a la qual s'accedirà mitjançant el web del Departament d'Ensenyament i el Portal de centres del Departament d'Ensenyament.

A través d'aquesta nova aplicació, els participants han de formalitzar la sol·licitud de participació, presentar el projecte, al·legar els mèrits i presentar, si escau, reclamacions a la puntuació. Mitjançant la mateixa aplicació, les comissions de valoració informaran als participants del resultat de les seves actuacions: publicació de la seva composició, atorgament de puntuacions, revisió de les reclamacions, les convocatòries i anuncis per als participants, així com els terminis de cadascuna de les actuacions administratives previstes en aquesta convocatòria.

 

9. Sol·licitud de participació i termini

9.1 Formalització de la presentació de sol·licitud

El professorat que participi en aquesta convocatòria haurà de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través de l'aplicació esmentada, en la qual trobarà l'horari de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant d'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de clicar el botó d'enviar. L'interessat podrà disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives a la seva sol·licitud de participació en el concurs. En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podran fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert. Un cop anul·lada, podran presentar-ne una altra per via telemàtica. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà possible modificar-la.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d'Internet caldrà que s'adreci al servei d'atenció a l'usuari, per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, caldrà que s'adreci als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui.

Cap dada que consigni erròniament la persona interessada podrà ser invocada per aquesta a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus drets i interessos han estat perjudicats.

9.2 Termini de presentació de sol·licituds i projecte

El termini de presentació de sol·licituds serà del 29 de novembre fins al 20 de desembre de 2018.

Durant aquest termini, i a través de la mateixa aplicació informàtica, s'ha de presentar el projecte, per cadascun dels lloc sol·licitats, al qual fa referència la base 5 anterior. 9.3 Peticions

Els participants hauran de sol·licitar els llocs de treball fent constar els codis detallats a l'annex 4.

El nombre màxim de peticions que es poden formular és de tres (entenent com a tal la combinació de centre, especialitat docent del lloc i perfil professional del lloc).

Atès que només es pot obtenir una única destinació, l'ordre en què el participant relacioni els llocs de treball a la sol·licitud de participació indicarà la seva preferència per obtenir la destinació desitjada.

9.4 Mèrits

En aquest termini els participants no han d'al·legar i/o presentar els mèrits. Ho faran en el termini i forma establerts a la base 11.

 

10. Llista d'admesos i exclosos

Una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, durant el mes de gener de 2019, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics exposarà la llista provisional de participants admesos i exclosos, amb especificació del motiu d'exclusió, que es podrà consultar al web del Departament d'Ensenyament.

L'exposició de les llistes obrirà un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions i desistiments a partir de l'endemà de l'exposició, davant dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona dels quals depengui el centre on es prestin serveis durant el curs actual.

Un cop resoltes les reclamacions i acceptats els desistiments es farà pública, pels mateixos mitjans, la resolució amb la llista definitiva d'admesos i exclosos durant el mes de febrer de 2019.

 

11. Prebarem i al·legació de mèrits

11.1 Durant el mes de febrer de 2019 es farà pública al web del Departament d'Ensenyament la relació de participants admesos amb el prebarem inicial de la primera fase del concurs.

11.2 Els participants admesos han d'accedir a l'aplicació informàtica durant el termini de cinc dies hàbils per tal de procedir a l'al·legació dels mèrits que figuren en el prebarem publicat, o, si escau, al·legar-ne de nous.

Els mèrits s'hauran d'al·legar en l'apartat corresponent a l'al·legació de mèrits de l'aplicació informàtica. A aquests efectes, la data final del còmput d'aquests mèrits haurà de ser la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants no hauran d'acreditar documentalment les condicions exigides i els mèrits al·legats dels quals hi hagi constància en el Registre informàtic de personal del Departament d'Ensenyament; podran consultar aquests mèrits mitjançant l'aplicació ATRI de la Generalitat de Catalunya. La resta de mèrits que les persones interessades vulguin que els siguin valorats hauran de ser al·legats, expressament, en l'apartat corresponent a l'al·legació de mèrits. No es tindran en compte els mèrits que no s'al·leguin durant aquest termini d'al·legacions, ni els que no es justifiquin de la manera indicada a l'annex 2.

L'Administració podrà requerir els participants en qualsevol moment per tal que justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions.

11.3 Documentació complementària

Amb la presentació a través d'Internet, l'al·legació dels mèrits es considera formalitzada a tots els efectes, i per tant no s'ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en el cas que s'hagi fet qualsevol al·legació que comporti la presentació de documentació que el participant consideri complementària a les dades personals o administratives del seu expedient i que no hagi pogut presentar mitjançant l'aplicació informàtica. En aquests casos, el participant haurà de presentar les còpies impreses que haurà generat l'aplicació informàtica dels apartats de mèrits i al·legacions, juntament amb la documentació que les acompanyi, davant de la comissió de selecció, al registre dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui al centre objecte de petició.

 

12. Actuació de les comissions

12.1 Constituïdes les comissions als centres on hi hagi participants admesos, d'acord amb el que indica la base 7, aquestes faran pública la relació de participants amb puntuació de la primera fase a l'aplicació informàtica no més tard del dia 14 de març de 2019.

Contra aquesta exposició, s'obrirà un termini de presentació de reclamacions i desistiments de 5 dies hàbils, que hauran de presentar-se a la comissió de cada centre.

La comissió revisarà les reclamacions, amb l'assessorament, si escau, dels serveis de personal de l'àmbit territorial, i publicarà la baremació final.

12.2. Un cop publicada la puntuació final de la primera fase, s'anunciarà la data, hora i lloc de presentació i defensa del projecte corresponent a la segona fase de la convocatòria. Aquesta data s'haurà d'anunciar amb un mínim de 48 hores d'antelació. Per tal de facilitar que un participant pugui optar a llocs corresponents de fins a tres centres, les comissions afectades han de coordinar-se per tal d'establir la data de convocatòria del participant a la segona fase que opti a més d'un lloc.

12.3 Un cop realitzades les defenses dels projectes, les comissions publicaran les puntuacions obtingudes pels participants en aquesta segona fase, en aplicació dels criteris que s'indiquen a l'annex 3 d'aquesta resolució. Els participants podran presentar reclamacions i desistiments en el termini de cinc dies hàbils.

La comissió resoldrà les reclamacions motivant les raons que han conduït a emetre la valoració final. Si ho sol·licita la persona interessada, caldrà informar-la de les puntuacions que cadascun del membres de la comissió ha atorgat al participant.

12.4 La comissió farà pública no més tard del dia 6 de maig de 2019, la puntuació acumulada final obtinguda pels participants en les dues fases del concurs, que és la que es tindrà en compte per a l'adjudicació prevista a la base següent. Les reclamacions que es presentin contra aquesta exposició s'entendran contestades amb la publicació de la resolució provisional d'adjudicacions, amb especificació de la puntuació total.

 

13. Adjudicació de les destinacions

13.1 Finalitzada l'actuació de les comissions, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics procedirà a adjudicar els llocs de treball anunciats, d'acord amb la prioritat prevista a la base 6.

En cap cas, un participant pot obtenir destinació per més d'un lloc de treball.

La resolució provisional d'adjudicacions es farà pública al web del Departament d'Ensenyament durant el mes de maig de 2019.

Els concursants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional dins el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de l'exposició de la resolució provisional. Les reclamacions es presentaran als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona. No s'admetran desistiments ni reclamacions en relació als barems de les comissions de valoració, les quals hauran acabat les seves actuacions.

13.2 Un cop resoltes les reclamacions, es farà pública, pels mateixos mitjans, l'adjudicació definitiva de destinacions durant el mes de maig de 2019. Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació als interessats a tots els efectes.

13.3 Si un/a docent obté dues destinacions definitives en convocatòries diferents i opta per renunciar a l'obtinguda en aquest concurs específic, la vacant s'adjudicarà al/ a la candidat/da següent en puntuació, sempre i quan hagi superat la segona fase del concurs.

13.4 Les destinacions adjudicades es publicaran posteriorment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual resoldrà les possibles reclamacions presentades contra l'exposició de l'adjudicació definitiva indicada en el punt anterior.

 

14. Documentació del procediment

Les comissions de selecció, un cop acabades les seves actuacions, remetran la documentació dels participants als serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, per tal que aquests la incorporin, si s'escau, al registre informàtic de professorat.

Una vegada feta pública la resolució definitiva, s'obrirà un termini d'un mes per tal que els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada, sempre que l'interessat mateix o tercers no hagin interposat recursos que el puguin afectar. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de fer-ne lliurament a l'Administració en cas de ser-ne requerit. Si no es retira la documentació en el termini esmentat, s'entendrà que el participant renuncia a recuperar-la i, per tant, decau en el seu dret de fer-ho.

 

 

Annex 2

Barem de mèrits de la primera fase

 

a) Experiència professional: puntuació màxima de 15 punts.

a.1) Antiguitat a la funció pública docent: puntuació màxima de 5 punts.

Per cada any de servei actiu en l'ensenyament públic 0,25 punts. Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,02 punts per mes complet.

Es descomptaran els dos anys d'exercici com a funcionari de carrera que es requereixen per poder participar en el present concurs.

a.2) Exercici en llocs de treball de dificultat especial: puntuació màxima de 6 punts.

Per cada any de serveis efectius en un centre o lloc de treball que tingui la consideració de dificultat especial: 0,50 punts. Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.

La determinació dels centres i llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial es regula a la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, i a la Resolució ENS/2466/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial (DOGC núm. 7736, de 29.10.2018).

a.3.) Exercici en llocs del mateix perfil professional: puntuació màxima de 2 punts.

Per cada any de serveis efectius, a partir del curs 2014-2015, en un lloc de treball del perfil professional per al qual es concursa: 0,50 punts. Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.

a.4.) Exercici en el centre del lloc objecte de petició: puntuació màxima de 2 punts.

Per cada any de serveis efectius, en els últims 4 cursos i fins a la data de termini de presentació de sol·licituds, al centre corresponent al lloc objecte de petició: 0,50 punts. Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.

En els subapartats a.2), a.3) i a.4) no es computarà el temps de permanència fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicència d'estudis o en casos anàlegs que suposin que no hi ha exercici efectiu del lloc de treball.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informàtic de personal): certificació acreditativa emesa pel cap del Servei de Personal dels serveis territorials corresponents, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'òrgan de personal de la unitat que correspongui.

 

b) Activitats de formació i perfeccionament: puntuació màxima de 10 punts.

Podran ser objecte de valoració per la comissió les activitats de formació que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics tant de l'especialitat com del perfil del lloc al qual opti el participant, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació. Les activitats hauran d'haver estat organitzades per les administracions públiques, les universitats o per institucions no lucratives (en aquest cas, sempre que hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives).

b.1) Activitats impartides: puntuació màxima de 6 punts.

Per haver participat com a ponent, professor o tutor o per haver coordinat cursos, inclosos en el pla de formació permanent convocats o reconeguts pel Departament d'Ensenyament, organitzats per altres administracions públiques amb competències educatives o per les universitats: 0,25 punts per cada 10 hores acreditades i valorades.

Per valorar-los, dintre de cada subapartat se sumaran les hores de totes les activitats; no es puntuarà la resta del nombre d'hores inferior a deu.

Quan la durada de les activitats de formació estigui expressada en crèdits, si no s'indica d'una altra manera, s'entendrà que cada crèdit equival a deu hores.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informàtic de personal): certificació acreditativa emesa per l'organisme o entitat corresponent. En cas d'activitats que no hagin estat organitzades pel Departament d'Ensenyament, per altres administracions públiques amb competències educatives ni per universitats, la certificació ha d'indicar que l'activitat ha estat reconeguda o inclosa en el pla de formació del Departament d'Ensenyament i ha d'explicitar la disposició que així ho estableix o bé ha d'incorporar la diligència corresponent del Departament d'Ensenyament. També caldrà que s'especifiqui el nombre d'hores de durada de l'activitat de formació. Les certificacions que no indiquin el nombre d'hores no podran ser valorades.

b.2) Activitats superades: puntuació màxima de 4 punts.

Per assistència a cursos inclosos en el pla de formació permanent convocats o reconeguts pel Departament d'Ensenyament, organitzats per altres administracions públiques amb competències educatives o per les universitats, així com per l'assistència a cursos de formació permanent del professorat convocats pels òrgans centrals o perifèrics de les administracions públiques amb competències educatives, realitzats per institucions sense ànim de lucre que hagin estat homologats o reconeguts per aquestes mateixes administracions educatives i els convocats per les universitats: 0,10 punts per cada 10 hores de cursos superats i acreditats.

A fi de valorar-los, dintre de cada subapartat se sumaran les hores de totes les activitats; no puntuaran la resta del nombre d'hores inferior a deu.

Quan la durada de les activitats de formació estigui expressada en crèdits, si no s'indica d'una altra manera, s'entendrà que cada crèdit equival a deu hores.

No es consideraran objecte de valoració en aquest apartat els cursos seguits per obtenir els coneixements mínims de llengua catalana requerits per ocupar els llocs de treball objecte de provisió. Només es podran valorar els cursos de formació de llengua catalana que no hagin servit per acreditar aquest coneixement adequat, sempre que compleixin els requisits exigits amb caràcter general a totes les activitats de formació que es tenen en compte en aquest apartat i se n'acreditin les hores.

No es podran puntuar per aquest apartat els cursos que formin part d'un programa de doctorat quan aquest s'hagi acreditat en l'apartat c.1).

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informàtic de personal): certificació acreditativa emesa per l'organisme o entitat corresponent. En el cas d'activitats que no hagin estat organitzades pel Departament d'Ensenyament, per altres administracions públiques amb competències educatives ni per universitats, la certificació ha d'indicar que l'activitat ha estat reconeguda o inclosa en el pla de formació del Departament d'Ensenyament i ha d'explicitar la disposició que així ho estableix o bé ha d'incorporar la diligència corresponent del Departament d'Ensenyament. També serà necessari que s'especifiqui el nombre d'hores de durada de l'activitat de formació. Les certificacions que no indiquin el nombre d'hores no podran ser valorades.

 

c) Mèrits acadèmics: puntuació màxima de 10 punts.

c.1) Per posseir el títol de doctor: 5 punts.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informàtic de personal): fotocòpia compulsada del títol de doctor o, si escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

c.2) Pel títol universitari oficial de màster, diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'hagin exigit, com a mínim, 60 crèdits: 3 punts.

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): Fotocòpia compulsada del títol de màster o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

c.3) Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat diploma acreditatiu d'estudis avançats: 2 punts.

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): Fotocòpia compulsada del certificat diploma.

Aquest mèrit només es valorarà quan no s'hagi al·legat la possessió del títol de doctor.

c.4) Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau o, en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior: 1 punt.

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): Fotocòpia compulsada de la documentació justificativa.

c.5) Altres titulacions universitàries.

Es valoraran únicament titulacions universitàries de caràcter oficial, i en el cas que no hagin estat les exigides amb caràcter general com a requisit per a l'ingrés en el cos des del qual es participa.

c.5.1) Titulacions de grau.

Pel títol universitari oficial de grau: 5 punts.

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): Fotocòpia compulsada del títol de grau o, si s'escau, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

c.5.2) Titulacions universitàries de primer cicle.

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o altres títols declarats a tots els efectes legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria : 3 punts.

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): Certificació acadèmica del títol o primer cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de primer cicle al·legada.

Notes:

a) En el cas de personal funcionari docent del subgrup A2, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis de primer cicle que es presenti.

En el cas de personal funcionari docent del subgrup A1, no es valorarà per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis de primer cicle que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) No es considera titulació de primer cicle la superació d'algun dels cursos d'adaptació.

c.5.3) Titulacions universitàries de segon cicle.

Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 3 punts.

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): Certificació acadèmica del títol o segon cicle que s'al·legui com a mèrit. En aquesta certificació acadèmica, hi ha de constar de forma expressa que s'han superat totes les assignatures corresponents a la titulació de segon cicle al·legada.

Notes:

a) En el cas de funcionaris de cossos docents del subgrup A1, no es valoraran, per aquest apartat, en cap cas, els estudis d'aquest tipus que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, si escau, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que es presenti.

b) La presentació d'aquesta documentació justificativa donarà lloc exclusivament a la puntuació corresponent al segon cicle, sense que en cap cas no es consideri que acrediti implícitament haver cursat el primer cicle correlatiu. En conseqüència, perquè també es valori el primer cicle caldrà justificar-lo per separat, mitjançant la presentació de la documentació justificativa que s'esmenta a l'apartat corresponent.

c) En el cas de titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, únicament es valoraran com a segon cicle.

 

d) Publicacions: puntuació màxima de 3 punts.

Podran ser objecte de valoració per la comissió les publicacions del participant que tinguin per objecte tant el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de l'especialitat com el perfil del lloc al qual opti el participant, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació.

Per publicacions en diferent format (paper o electrònic) de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte de la convocatòria o directament relacionades amb aspectes generals del currículum educatiu o amb l'organització escolar.

d.1.) Per cada llibre publicat de fins a 3 autors: màxim 1 punt.

d.2) Per cada guió de vídeo, DVD, CD-ROM, pàgines web, etc., de fins a 3 autors: màxim 0,5 punts.

d.3) Per cada article publicat en llibre o revista de fins a 3 autors: màxim 0,5 punts.

En el cas de llibres, els exemplars corresponents, així com el certificat de l'editorial on constin el títol del llibre, autor/s, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.

En el cas de les revistes, els exemplars corresponents, així com certificació en què constin el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a què pertany la revista, títol de la publicació, autor/s, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En el cas que l'editor de la publicació (llibre o revista) sigui una administració pública o una universitat, i no s'hagi difós en llibreries o establiments comercials, la documentació justificativa serà una certificació expedida per l'òrgan competent que indiqui el títol del llibre o revista, l'autor o els autors, data de la primera edició, nombre d'exemplars i la difusió que se n'ha realitzat (centres educatius, de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas que l'editorial o associació hagin desaparegut, aquesta situació haurà de justificar-se per qualsevol mitjà de prova admissible en dret.

La comissió podrà valorar, excepcionalment, aquelles publicacions que no reuneixin tots els requisits d'edició formals esmentats, si considera acreditades la rellevància del seu contingut i la seva difusió.

 

e) Participació en projectes d'innovació o recerca educativa en centres educatius públics.

Podran ser objecte de valoració per la comissió els projectes que tinguin per objecte tant el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de l'especialitat com el perfil del lloc al qual opti el participant, o relacionats amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació. Els projectes hauran d'haver estat impulsats per les administracions públiques, les universitats o per institucions no lucratives.

Per la participació en projectes de recerca o innovació en l'àmbit de l'educació: fins a 2 punts.

Documents justificatius: L'acreditació de la participació en els projectes, expedida per l'organisme corresponent. En cas que aquesta participació consti al registre informàtic del professorat, no caldrà aportar cap justificació documental.

 

f) Polivalència curricular en més d'una especialitat o en un determinat àmbit de coneixement

En els participants dels cossos d'ensenyaments secundaris, es valorarà en aquest apartat haver impartit de forma efectiva àmbits de formació de persones adultes o especialitats diferents de la que tenen com a titular.

f.1) Polivalència curricular: puntuació màxima 1 punt.

Es valoraran 0,02 punts per cada curs de serveis efectius impartits, amb un mínim de dos cursos.

Documents justificatius: En cas que aquests serveis no constin al registre informàtic de professorat, caldrà aportar un certificat de la direcció que indiqui haver impartit l'especialitat un mínim de dos cursos dues hores setmanals.

 

g) Exercici de la funció directiva i d'altres òrgans unipersonals de direcció i de coordinació: puntuació màxima: 10 punts

g.1) Per cada any d'exercici com a director de centres docents públics o de serveis educatius: 2 punts. Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,15 punts per mes complet.

g.2) Per cada any d'exercici en altres òrgans unipersonals de direcció de centres docents públics: 1 punts. Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,08 punts per mes complet.

g.3) Per cada any d'exercici en òrgans unipersonals de coordinació de centres docents públics: 0,5 punts. Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no constin al registre informàtic de personal): fotocòpia compulsada del nomenament corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o, si escau, certificació acreditativa de la continuïtat del càrrec durant aquest curs, o bé certificat de l'òrgan competent dels serveis territorials o del Consorci d'Educació de Barcelona. En el cas dels serveis educatius, podran presentar el certificat de la Direcció General competent.

 

h) Haver ocupat llocs de responsabilitat tècnica en l'Administració educativa de la Generalitat de Catalunya: puntuació màxima de 2 punts.

Per cada any de serveis en un lloc de treball de l'Administració educativa del mateix nivell o superior de complement de destinació a l'assignat al cos pel qual participa, així com comissió de serveis a la Inspecció d'Educació, assessor tècnic docent i responsable tècnic docent: 0,5 punts

Les fraccions inferiors a un any es computaran a raó de 0,04 punts per mes complet.

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): Fotocòpia compulsada del nomenament o encàrrec de funcions en un lloc que figuri a la relació de llocs de treball de l'organisme corresponent amb les diligències de presa de possessió i de cessament o certificació corresponent i si s'escau, certificació acreditativa de la continuïtat en el lloc a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i/o resolució de comissió de serveis.

 

i) Coneixement de llengües estrangeres: puntuació màxima de 3 punts

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de llengües estrangeres en el cas de no haver estat les exigides com a requisit per a la participació en aquesta convocatòria.

i.1) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa: 1,5 punts.

i.2) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa: 1,0 punts.

i.3) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa: 0,5 punts.

Quan escaigui valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors, només es considerarà la de nivell superior que presenti el participant.

 

j) Tutorització de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques): puntuació màxima: 1 punt.

Per cada curs de tutorització: 0,25 punts

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): Certificació expedida per l'Administració educativa competent o, si s'escau, pel director del centre públic docent en què s'hagi realitzat la tutorització, amb indicació del curs acadèmic i la durada de les pràctiques.

 

k) Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny, o per tenir l'acreditació de directiu professional docent: 3 punts

Documents justificatius (sempre que no consti al registre informàtic de personal): fotocòpia compulsada del document acreditatiu.

 

 

Annex 3

Defensa del projecte, entrevista i criteris de valoració (segona fase)

 

Els participants han de defensar davant de la comissió el seu projecte, i realitzar una entrevista personal, que pot versar sobre aspectes del desenvolupament del projecte estratègic de desplegament dels continguts funcionals del lloc de treball al que opten vinculat al projecte educatiu de centre i sobre altres qüestions que permetin a la comissió valorar la idoneïtat del participant.

 

A. Contingut del projecte

El projecte haurà de tenir una extensió màxima de 15 pàgines.

Continguts:

1.- Justificació del projecte en el marc del projecte educatiu del centre

2.- Marc normatiu de les TAC i les Competències digitals

3.- Identificació de l'Àrea curricular o l'etapa educativa en la que es vol incidir

3.- Objectius

4.- Estratègia digital:

- Seqüenciació d'activitats curriculars, metodologies i recursos digitals proposats (Relació amb el currículum competencial i amb el sistema educatiu inclusiu)

- Formació i acompanyament del professorat

- Exemples significatius d'activitats sobre el projecte presentat

- Calendari i fases d'implementació

5.- Indicadors i mecanismes de seguiment i d'avaluació

6.- Bibliografia i Webgrafia

 

B. Criteris de baremació.

Cada membre de la comissió ha de puntuar de 0 a 40 punts el projecte presentat, amb una explicació raonada i pública prèvia en el si de la comissió, tenint en compte els criteris següents:

 

Concepte

Rang de valoració

1. Adequació del projecte als objectius del centre

0 - 4

2. Coherència entre els objectius, les actuacions i l'avaluació del projecte

0 - 4

3. Adequació de les activitats, metodologies i recursos digitals proposats amb el currículum competencial. Enfocament inclusiu de l'ús de les TAC

0 - 8

4. Adequació i viabilitat de la proposta d'equipaments i recursos

0 -8

5. Concreció d'activitats formatives i d'acompanyament del claustre del centre

0 - 4

6. Coneixement del marc normatiu general i de les orientacions referides a les TAC i de la normativa específica sobre privacitat i propietat intel·lectual

0 - 4

7. Rellevància i qualitat dels exemples aportats

0 - 8

 

 

Quan hi hagi una diferència de 10 o més enters en les puntuacions atorgades, en seran excloses les qualificacions màxima i mínima, i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En els cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la valoració màxima o mínima, s'exclourà una d'aquestes puntuacions.

El mecanisme de presa de decisions de la comissió, en relació amb aquesta segona fase, ha de poder identificar la puntuació atorgada per cada membre de la comissió, a l'efecte que es puguin emetre els vots particulars raonats corresponents quan escaigui. A aquests efectes, el secretari o secretària de la comissió ha d'estendre una acta acreditativa de les puntuacions obtingudes per cada participant en cadascun dels apartats d'aquesta fase, que serà signada per tots els membres de la comissió.

 

 

Annex 4

Llocs convocats

 

(CMC) Centres de màxima complexitat

(EDIF) Centre de dificultat especial

 

(1) Centre sense barreres arquitectòniques (amb rampes i ascensor o planta baixa)

(2) Centre que només disposa de rampes

(3) Centre que només disposa d'ascensor

 

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Barcelona

 

Centre: Escola Antoni Balmanya (1)

 

Codi del lloc: 08043103 597 PAN TIC 0108001

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08043103 597 PRI TIC 0108002

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Auró (1)

 

Codi del lloc: 08052670 597 PRI TIC 0108003

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Ausiàs March (1)

 

Codi del lloc: 08002678 597 INF TIC 0108004

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08002678 597 PRI TIC 0108005

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Bac de Roda (1)

 

Codi del lloc: 08002873 597 INF TIC 0108006

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08002873 597 PRI TIC 0108007

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Baldiri Reixac (1)

 

Codi del lloc: 08002174 597 PRI TIC 0108008

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Barcelona (1)

 

Codi del lloc: 08013408 597 PRI TIC 0108009

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Barrufet (1)

 

Codi del lloc: 08043796 597 PRI TIC 0108010

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Bogatell (2)

 

Codi del lloc: 08035431 597 PRI TIC 0108011

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Brasil (1)

 

Codi del lloc: 08002915 597 PRI TIC 0108012

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Can Fabra (2)

 

Codi del lloc: 08070234 597 PRI TIC 0108013

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Carlit (1)

 

Codi del lloc: 08043814 597 PRI TIC 0108014

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Catalònia (1)

 

Codi del lloc: 08035441 597 PAN TIC 0108015

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08035441 597 PRI TIC 0108016

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Cavall Bernat (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08046293 597 PAN TIC 0108017

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: Escola Collaso i Gil (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08001819 597 PAN TIC 0108018

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: CEE Concha Espina (EDIF) (1)

 

Codi del lloc: 08002666 597 EES TIC 0108019

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

 

Centre: Escola de la Concepció (1)

 

Codi del lloc: 08001807 597 PRI TIC 0108020

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola dels Encants (1)

 

Codi del lloc: 08066462 597 INF TIC 0108021

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08066462 597 PRI TIC 0108022

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Diputació (1)

 

Codi del lloc: 08001923 597 PRI TIC 0108023

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Dolors Monserdà-Santapau (1)

 

Codi del lloc: 08001716 597 INF TIC 0108024

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Dovella (1)

 

Codi del lloc: 08044201 597 PMU TIC 0108025

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Duran i Bas (1)

 

Codi del lloc: 08002681 597 PMU TIC 0108026

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola El Sagrer (3)

 

Codi del lloc: 08045057 597 PRI TIC 0108027

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Els Horts (1)

 

Codi del lloc: 08039483 597 INF TIC 0108028

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Els Llorers (1)

 

Codi del lloc: 08001911 597 PRI TIC 0108029

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Fluvià (1)

 

Codi del lloc: 08066531 597 PRI TIC 0108030

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Font d'en Fargas (1)

 

Codi del lloc: 08002721 597 PMU TIC 0108031

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08002721 597 PRI TIC 0108032

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Fort Pienc (1)

 

Codi del lloc: 08052657 597 PRI TIC 0108033

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Fructuós Gelabert (1)

 

Codi del lloc: 08063072 597 PAN TIC 0108034

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08063072 597 PEF TIC 0108035

Educació física (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08063072 597 PRI TIC 0108036

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Ítaca (3)

 

Codi del lloc: 08043255 597 PRI TIC 0108037

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Jaume I (1)

 

Codi del lloc: 08002061 597 INF TIC 0108038

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08002061 597 PRI TIC 0108039

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Josep Maria Jujol (1)

 

Codi del lloc: 08042780 597 PRI TIC 0108040

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Jovellanos (1)

 

Codi del lloc: 08039835 597 PRI TIC 0108041

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Caixa (3)

 

Codi del lloc: 08041751 597 PRI TIC 0108042

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Farigola de Vallcarca

 

Codi del lloc: 08002198 597 INF TIC 0108043

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola La Farigola del Clot (1)

 

Codi del lloc: 08035428 597 ALL TIC 0108044

Audició i llenguatge (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08035428 597 INF TIC 0108045

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08035428 597 PAN TIC 0108046

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08035428 597 PRI TIC 0108047

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Maquinista (2)

 

Codi del lloc: 08067764 597 INF TIC 0108048

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08067764 597 PAN TIC 0108049

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: Escola La Mar Bella

 

Codi del lloc: 08002563 597 PRI TIC 0108050

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Muntanyeta (1)

 

Codi del lloc: 08033523 597 PAN TIC 0108051

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08033523 597 PMU TIC 0108052

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola La Palmera (1)

 

Codi del lloc: 08039495 597 PRI TIC 0108053

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Sedeta (3)

 

Codi del lloc: 08039525 597 PRI TIC 0108054

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola L'Arenal de Llevant (1)

 

Codi del lloc: 08058416 597 PRI TIC 0108055

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Lavínia (1)

 

Codi del lloc: 08043841 597 PRI TIC 0108056

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Les Acàcies (1)

 

Codi del lloc: 08002629 597 PRI TIC 0108057

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola L'Estel (1)

 

Codi del lloc: 08043474 597 PRI TIC 0108058

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola l'Univers (1)

 

Codi del lloc: 08066504 597 PRI TIC 0108059

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mallorca (1)

 

Codi del lloc: 08001947 597 PRI TIC 0108060

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mare Nostrum (1)

 

Codi del lloc: 08035465 597 PRI TIC 0108061

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mas Casanovas (1)

 

Codi del lloc: 08002800 597 PAN TIC 0108062

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: Escola Mediterrània (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08054903 597 PRI TIC 0108063

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mercè Rodoreda (1)

 

Codi del lloc: 08039471 597 PRI TIC 0108064

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mestre Enric Gibert i Camins (1)

 

Codi del lloc: 08041179 597 PRI TIC 0108065

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mestre Morera (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08002897 597 INF TIC 0108066

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08002897 597 PRI TIC 0108067

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Milà i Fontanals (CMC) (3)

 

Codi del lloc: 08001820 597 PRI TIC 0108068

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Miquel Bleach (CMC)

 

Codi del lloc: 08002034 597 PRI TIC 0108069

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Miralletes (CMC)

 

Codi del lloc: 08002733 597 PRI TIC 0108070

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mossèn Jacint Verdaguer (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 08001649 597 PMU TIC 0108071

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08001649 597 PRI TIC 0108072

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Orlandai (1)

 

Codi del lloc: 08043863 597 PRI TIC 0108073

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pau Casals-Gràcia (1)

 

Codi del lloc: 08043267 597 PRI TIC 0108074

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pau Romeva (1)

 

Codi del lloc: 08052621 597 PRI TIC 0108075

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pegaso (1)

 

Codi del lloc: 08013457 597 PRI TIC 0108076

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pere IV (1)

 

Codi del lloc: 08062675 597 PRI TIC 0108077

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pere Vila (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08001790 597 PRI TIC 0108078

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Poblenou (2)

 

Codi del lloc: 08002642 597 INF TIC 0108079

Educació infantil (TIC): 2

 

Codi del lloc: 08002642 597 PAN TIC 0108080

Llengua estrangera: anglès (TIC): 2

 

Codi del lloc: 08002642 597 PMU TIC 0108081

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Poble-sec (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08013411 597 PRI TIC 0108082

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Poeta Foix (1)

 

Codi del lloc: 08001731 597 PRI TIC 0108083

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pràctiques (2)

 

Codi del lloc: 08002058 597 PRI TIC 0108084

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Provençals (1)

 

Codi del lloc: 08043115 597 PRI TIC 0108085

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Rambleta del Clot (1)

 

Codi del lloc: 08002617 597 INF TIC 0108086

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08002617 597 PAN TIC 0108087

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: Escola Rius i Taulet (1)

 

Codi del lloc: 08002113 597 PRI TIC 0108088

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Rubén Darío (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08001868 597 PRI TIC 0108089

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Sagrada Família (1)

 

Codi del lloc: 08043887 597 PEF TIC 0108090

Educació física (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08043887 597 PRI TIC 0108091

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Sant Martí (1)

 

Codi del lloc: 08064167 597 EES TIC 0108092

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08064167 597 PRI TIC 0108093

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Santiago Rusiñol

 

Codi del lloc: 08035477 597 PRI TIC 0108094

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Splai (1)

 

Codi del lloc: 08037841 597 INF TIC 0108095

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08037841 597 PRI TIC 0108096

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Tabor (1)

 

Codi del lloc: 08043292 597 PRI TIC 0108097

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Tibidabo (2)

 

Codi del lloc: 08002526 597 PRI TIC 0108098

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Timbaler del Bruc (2)

 

Codi del lloc: 08002368 597 PRI TIC 0108099

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Tomàs Moro (1)

 

Codi del lloc: 08035453 597 PRI TIC 0108100

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Torrent de Can Carabassa (1)

 

Codi del lloc: 08055932 597 PRI TIC 0108101

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Torrent d'en Melis (1)

 

Codi del lloc: 08039537 597 INF TIC 0108102

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Vila Olímpica (2)

 

Codi del lloc: 08052785 597 PAN TIC 0108103

Llengua estrangera: anglès (TIC): 2

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Barcelona

 

Centre: Institut Ausiàs March (3)

 

Codi del lloc: 08013172 590 CLA TIC 0108104

Cultura clàssica (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013172 590 LC TIC 0108105

Llengua catalana i literatura (TIC): 2

 

Codi del lloc: 08013172 590 LE TIC 0108106

Llengua castellana i literatura (TIC): 2

 

Codi del lloc: 08013172 590 AN TIC 0108107

Anglès (TIC): 2

 

Codi del lloc: 08013172 590 FI TIC 0108108

Filosofia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013172 590 MA TIC 0108109

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013172 590 PSI TIC 0108110

Orientació educativa (TIC): 1

 

Centre: EOI Barcelona III (1)

 

Codi del lloc: 08061725 592 192 TIC 0108111

Francès (TIC): 1

 

Centre: Institut Barcelona-Congrés (CMC) (3)

 

Codi del lloc: 08035167 590 AN TIC 0108112

Anglès (TIC): 1

 

Centre: Institut Barri Besòs (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08013470 590 GE TIC 0108113

Geografia i història (TIC): 1

 

Centre: Institut Bernat Metge (1)

 

Codi del lloc: 08013184 590 TEC TIC 0108114

Tecnologia (TIC): 2

 

Centre: EOI de Barcelona (1)

 

Codi del lloc: 08038570 592 192 TIC 0108115

Francès (TIC): 2

 

Centre: EASD Deià (3)

 

Codi del lloc: 08044156 595 720 TIC 0108116

Materials i tecnologia: disseny (TIC): 1

 

Centre: Institut Dr. Puigvert (3)

 

Codi del lloc: 08044922 590 LC TIC 0108117

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08044922 590 GE TIC 0108118

Geografia i història (TIC): 3

 

Centre: Institut Ernest Lluch (1)

 

Codi del lloc: 08043462 590 CN TIC 0108119

Biologia i geologia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08043462 590 FQ TIC 0108120

Física i química (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08043462 590 TEC TIC 0108121

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Fort Pius (1)

 

Codi del lloc: 08040849 590 FQ TIC 0108122

Física i química (TIC): 1

 

Centre: Institut Francisco de Goya (3)

 

Codi del lloc: 08052724 590 LE TIC 0108123

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08052724 590 MA TIC 0108124

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Front Marítim (1)

 

Codi del lloc: 08058775 590 TEC TIC 0108125

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Infanta Isabel d'Aragó (1)

 

Codi del lloc: 08013159 590 GE TIC 0108126

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013159 590 MA TIC 0108127

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013159 590 FQ TIC 0108128

Física i química (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013159 590 TEC TIC 0108129

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Jaume Balmes (1)

 

Codi del lloc: 08013111 590 AN TIC 0108130

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013111 590 MA TIC 0108131

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Joan Brossa (1)

 

Codi del lloc: 08057540 590 GE TIC 0108132

Geografia i història (TIC): 1

 

Centre: Institut Joan Coromines (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08033882 590 GE TIC 0108133

Geografia i història (TIC): 1

 

Centre: Institut Joan Fuster (1)

 

Codi del lloc: 08054228 590 FQ TIC 0108134

Física i química (TIC): 1

 

Centre: Institut Josep Pla (3)

 

Codi del lloc: 08044958 590 FI TIC 0108135

Filosofia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08044958 590 FQ TIC 0108136

Física i química (TIC): 1

 

Centre: Institut La Sedeta (1)

 

Codi del lloc: 08040138 590 LC TIC 0108137

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08040138 590 LE TIC 0108138

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08040138 590 GE TIC 0108139

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08040138 590 MA TIC 0108140

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08040138 590 FQ TIC 0108141

Física i química (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08040138 590 PSI TIC 0108142

Orientació educativa (TIC): 1

 

Centre: Institut L'Alzina (3)

 

Codi del lloc: 08039057 590 DI TIC 0108143

Dibuix (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08039057 590 MA TIC 0108144

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08039057 590 CN TIC 0108145

Biologia i geologia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08039057 590 PSI TIC 0108146

Orientació educativa (TIC): 1

 

Centre: Institut Les Corts (3)

 

Codi del lloc: 08034564 590 MA TIC 0108147

Matemàtiques (TIC): 2

 

Centre: Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

 

Codi del lloc: 08052827 590 TEC TIC 0108148

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Lluís Vives (1)

 

Codi del lloc: 08046581 590 MA TIC 0108149

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Manuel Carrasco i Formiguera (2)

 

Codi del lloc: 08045525 590 MA TIC 0108150

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Menéndez y Pelayo (1)

 

Codi del lloc: 08013226 590 MU TIC 0108151

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013226 590 FQ TIC 0108152

Física i química (TIC): 1

 

Centre: Institut Milà i Fontanals (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08013196 590 MA TIC 0108153

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Montserrat

 

Codi del lloc: 08013202 590 MA TIC 0108154

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Narcís Monturiol (1)

 

Codi del lloc: 08013214 590 AN TIC 0108155

Anglès (TIC): 1

 

Centre: Institut Poblenou (3)

 

Codi del lloc: 08034138 590 510 TIC 0108156

Organització i gestió comercial (TIC): 1

 

Centre: Institut Poeta Maragall (1)

 

Codi del lloc: 08013160 590 DI TIC 0108157

Dibuix (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08013160 590 TEC TIC 0108158

Tecnologia (TIC): 2

 

Centre: Institut Príncep de Girona (3)

 

Codi del lloc: 08033894 590 LE TIC 0108159

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08033894 590 GE TIC 0108160

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08033894 590 TEC TIC 0108161

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Príncep de Viana

 

Codi del lloc: 08046608 590 GE TIC 0108162

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08046608 590 MA TIC 0108163

Matemàtiques (TIC): 2

 

Centre: Institut Quatre Cantons (3)

 

Codi del lloc: 08064155 590 TEC TIC 0108164

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Salvador Espriu (3)

 

Codi del lloc: 08052797 590 MA TIC 0108165

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08052797 590 TEC TIC 0108166

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Valldemossa (1)

 

Codi del lloc: 08031812 590 MA TIC 0108167

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Verdaguer (CMC)

 

Codi del lloc: 08013238 590 DI TIC 0108168

Dibuix (TIC): 1

 

Centre: Institut Viladomat (1)

 

Codi del lloc: 08066905 590 MU TIC 0108169

Música (TIC): 1

 

Centre: Institut XXV Olimpíada (1)

 

Codi del lloc: 08047431 590 FR TIC 0108170

Francès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08047431 590 FQ TIC 0108171

Física i química (TIC): 1

 

Instituts escola.

 

Municipi: Barcelona

 

Centre: Institut Escola Antaviana

 

Codi del lloc: 08075657 597 PRI TIC 0108172

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Institut Escola Costa i Llobera (1)

 

Codi del lloc: 08071226 597 PMU TIC 0108173

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08071226 590 AN TIC 0108174

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08071226 590 MA TIC 0108175

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Escola El Til·ler (CMC)

 

Codi del lloc: 08075669 597 PRI TIC 0108176

Educació primària (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Badalona

 

Centre: Escola Bufalà (1)

 

Codi del lloc: 08061348 597 PRI TIC 0208001

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Jungfrau (2)

 

Codi del lloc: 08041568 597 PRI TIC 0208002

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Les Ciències (1)

 

Codi del lloc: 08068343 597 PRI TIC 0208003

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mercè Rodoreda (2)

 

Codi del lloc: 08040345 597 PMU TIC 0208004

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Pau Picasso (2)

 

Codi del lloc: 08036147 597 PEF TIC 0208005

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Gelida

 

Centre: Escola Montcau (2)

 

Codi del lloc: 08017611 597 PAN TIC 0208006

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

Centre: Escola Bellvitge (1)

 

Codi del lloc: 08018078 597 PRI TIC 0208007

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Bernat Metge

 

Codi del lloc: 08019149 597 PRI TIC 0208008

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Ernest Lluch (2)

 

Codi del lloc: 08067016 597 INF TIC 0208009

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Joan Maragall (2)

 

Codi del lloc: 08034266 597 PRI TIC 0208010

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Marina (1)

 

Codi del lloc: 08019277 597 PRI TIC 0208011

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Paco Candel (2)

 

Codi del lloc: 08069736 597 INF TIC 0208012

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08069736 597 PRI TIC 0208013

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Sant Josep - El Pi (1)

 

Codi del lloc: 08042883 597 INF TIC 0208014

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Sant Adrià de Besòs

 

Centre: Escola Pompeu Fabra (1)

 

Codi del lloc: 08025083 597 PRI TIC 0208015

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Pere de Ribes

 

Centre: Escola Riera de Ribes (1)

 

Codi del lloc: 08058362 597 INF TIC 0208016

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Sant Sadurní d'Anoia

 

Centre: Escola La Pau (1)

 

Codi del lloc: 08059998 597 PRI TIC 0208017

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

 

Centre: Escola Ausiàs March (3)

 

Codi del lloc: 08028035 597 PEF TIC 0208018

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Escola Beethoven (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08027973 597 PAN TIC 0208019

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: Escola Jaume Salvatella (2)

 

Codi del lloc: 08027985 597 PRI TIC 0208020

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Riera Alta (1)

 

Codi del lloc: 08070143 597 PRI TIC 0208021

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Tanit (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08059767 597 INF TIC 0208022

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Santa Margarida i els Monjos

 

Centre: Escola Doctor Samaranch i Fina (1)

 

Codi del lloc: 08028217 597 PRI TIC 0208023

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Sant Domènec (1)

 

Codi del lloc: 08037528 597 PEF TIC 0208024

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Sitges

 

Centre: Escola Maria Ossó (1)

 

Codi del lloc: 08053583 597 INF TIC 0208025

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Miquel Utrillo (1)

 

Codi del lloc: 08029088 597 PAN TIC 0208026

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08029088 597 PRI TIC 0208027

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Subirats

 

Centre: Escola Sant Jordi - ZER Subirats (EDIF) (1)

 

Codi del lloc: 08029192 597 PRI TIC 0208028

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Subirats - ZER Subirats (EDIF)

 

Codi del lloc: 08029143 597 PRI TIC 0208029

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Centre: Escola Cristòfor Mestre (1)

 

Codi del lloc: 08039291 597 PRI TIC 0208030

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

Centre: Escola Canigó (1)

 

Codi del lloc: 08031666 597 PRI TIC 0208031

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Cossetània

 

Codi del lloc: 08043917 597 PRI TIC 0208032

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Ítaca (1)

 

Codi del lloc: 08061051 597 PRI TIC 0208033

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pompeu Fabra

 

Codi del lloc: 08031472 597 INF TIC 0208034

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Volerany (1)

 

Codi del lloc: 08065275 597 PRI TIC 0208035

Educació primària (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Badalona

 

Centre: Institut Badalona VII (1)

 

Codi del lloc: 08042019 590 LC TIC 0208036

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042019 590 LE TIC 0208037

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042019 590 AN TIC 0208038

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042019 590 FI TIC 0208039

Filosofia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042019 590 MU TIC 0208040

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042019 590 DI TIC 0208041

Dibuix (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042019 590 MA TIC 0208042

Matemàtiques (TIC): 2

 

Codi del lloc: 08042019 590 TEC TIC 0208043

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Baetulo (CMC)

 

Codi del lloc: 08057746 590 TEC TIC 0208044

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08001443 590 TEC TIC 0208045

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Isaac Albéniz (1)

 

Codi del lloc: 08001431 590 TEC TIC 0208046

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Ventura Gassol (3)

 

Codi del lloc: 08046751 590 MA TIC 0208047

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Cubelles

 

Centre: Institut Les Vinyes (2)

 

Codi del lloc: 08067648 590 TEC TIC 0208048

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

Centre: Institut Apel·les Mestres (1)

 

Codi del lloc: 08035258 590 TEC TIC 0208049

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Bisbe Berenguer (1)

 

Codi del lloc: 08052918 590 LE TIC 0208050

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Centre: Institut Eugeni d'Ors (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08052921 590 LC TIC 0208051

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08052921 590 AN TIC 0208052

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08052921 590 MA TIC 0208053

Matemàtiques (TIC): 2

 

Centre: Institut Mercè Rodoreda (1)

 

Codi del lloc: 08033912 590 TEC TIC 0208054

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Provençana (1)

 

Codi del lloc: 08019401 591 612 TIC 0208055

Oficina de projectes de construcció (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08019401 590 502 TIC 0208056

Anàlisi i química industrial (TIC): 1

 

Centre: Institut Santa Eulàlia (1)

 

Codi del lloc: 08019307 590 GE TIC 0208057

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08019307 590 DI TIC 0208058

Dibuix (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08019307 590 MA TIC 0208059

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Sant Martí Sarroca

 

Centre: Institut de l'Alt Foix (1)

 

Codi del lloc: 08065329 590 MA TIC 0208060

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Sant Pere de Ribes

 

Centre: Institut Can Puig (1)

 

Codi del lloc: 08042056 590 MU TIC 0208061

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042056 590 501 TIC 0208062

Administració d'empreses (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042056 591 622 TIC 0208063

Processos de gestió administrativa (TIC): 1

 

Municipi: Santa Coloma de Gramenet

 

Centre: Institut La Bastida (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08037176 590 TEC TIC 0208064

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Numància (1)

 

Codi del lloc: 08053078 590 AN TIC 0208065

Anglès (TIC): 1

 

Centre: Institut Ramon Berenguer IV (3)

 

Codi del lloc: 08056985 590 LC TIC 0208066

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08056985 590 MA TIC 0208067

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08056985 590 TEC TIC 0208068

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Terra Roja (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08034001 590 GE TIC 0208069

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08034001 590 TEC TIC 0208070

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Vilafranca del Penedès

 

Centre: Institut Eugeni d'Ors (1)

 

Codi del lloc: 08031459 591 627 TIC 0208071

Sistemes i aplicacions informàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Vilanova i la Geltrú

 

Centre: Institut Baix a mar (1)

 

Codi del lloc: 08065354 590 ECO TIC 0208072

Economia (TIC): 1

 

Instituts escola.

 

Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

 

Centre: Institut Escola Gornal (CMC)

 

Codi del lloc: 08076169 597 PRI TIC 0208073

Educació primària (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Castelldefels

 

Centre: Escola Antoni Gaudí (1)

 

Codi del lloc: 08034096 597 PRI TIC 0308001

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Can Roca (1)

 

Codi del lloc: 08034084 597 PRI TIC 0308002

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Jacint Verdaguer (2)

 

Codi del lloc: 08015961 597 PRI TIC 0308003

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Cornellà de Llobregat

 

Centre: Escola Alexandre Galí (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08043334 597 PRI TIC 0308004

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola L'Areny

 

Codi del lloc: 08035881 597 PRI TIC 0308005

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Esparreguera

 

Centre: Escola Pau Vila (1)

 

Codi del lloc: 08036044 597 PEF TIC 0308006

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Esplugues de Llobregat

 

Centre: Escola Isidre Martí (2)

 

Codi del lloc: 08016941 597 PAN TIC 0308007

Llengua estrangera: anglès (TIC): 2

 

Centre: Escola Lola Anglada (2)

 

Codi del lloc: 08042861 597 PAN TIC 0308008

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08042861 597 PMU TIC 0308009

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Matilde Orduña (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08017116 597 PAN TIC 0308010

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Martorell

 

Centre: Escola Juan Ramón Jiménez (2)

 

Codi del lloc: 08020607 597 PRI TIC 0308011

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Molins de Rei

 

Centre: Escola Castell Ciuró (1)

 

Codi del lloc: 08021442 597 PRI TIC 0308012

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Olesa de Montserrat

 

Centre: Escola Josep Ferrà i Esteva (1)

 

Codi del lloc: 08039343 597 PRI TIC 0308013

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

Centre: Escola Charles Darwin (1)

 

Codi del lloc: 08042810 597 PRI TIC 0308014

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola del Parc (1)

 

Codi del lloc: 08022902 597 PRI TIC 0308015

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Honorable Josep Tarradellas (1)

 

Codi del lloc: 08032725 597 PAN TIC 0308016

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08032725 597 PRI TIC 0308017

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Boi de Llobregat

 

Centre: Escola Antoni Tàpies (2)

 

Codi del lloc: 08038259 597 PMU TIC 0308018

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Casablanca (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 08025587 597 PRI TIC 0308019

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Vicente Ferrer (1)

 

Codi del lloc: 08063761 597 PAN TIC 0308020

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

 

Centre: Escola Nadal (1)

 

Codi del lloc: 08026211 597 PRI TIC 0308021

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Salvador Espriu (1)

 

Codi del lloc: 08035994 597 PRI TIC 0308022

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Joan Despí

 

Centre: Escola Espai 3 (1)

 

Codi del lloc: 08041684 597 PRI TIC 0308023

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Just Desvern

 

Centre: Escola Montseny

 

Codi del lloc: 08041556 597 PRI TIC 0308024

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

 

Centre: Escola Joan Juncadella (3)

 

Codi del lloc: 08028667 597 PRI TIC 0308025

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Vinyala (1)

 

Codi del lloc: 08028591 597 PRI TIC 0308026

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Sant Antoni (3)

 

Codi del lloc: 08041131 597 PAN TIC 0308027

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

 

Centre: Escola Pla de les Vinyes (3)

 

Codi del lloc: 08063771 597 INF TIC 0308028

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08063771 597 PAN TIC 0308029

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Viladecans

 

Centre: Escola Àngela Roca (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 08031083 597 PRI TIC 0308030

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mediterrània (2)

 

Codi del lloc: 08063783 597 PMU TIC 0308031

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Montserratina (1)

 

Codi del lloc: 08031101 597 PRI TIC 0308032

Educació primària (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Castelldefels

 

Centre: Institut Josep Lluís Sert (1)

 

Codi del lloc: 08045537 590 MA TIC 0308033

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Les Marines (1)

 

Codi del lloc: 08040539 590 AN TIC 0308034

Anglès (TIC): 1

 

Municipi: Cornellà de Llobregat

 

Centre: EOI de Cornellà de Llobregat (1)

 

Codi del lloc: 08072607 592 193 TIC 0308035

Anglès (TIC): 2

 

Centre: Institut Joan Miró (1)

 

Codi del lloc: 08033900 590 LE TIC 0308036

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08033900 590 FQ TIC 0308037

Física i química (TIC): 1

 

Centre: Institut Maria Aurèlia Capmany (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08059688 590 MA TIC 0308038

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Miquel Martí i Pol (1)

 

Codi del lloc: 08035143 590 523 TIC 0308039

Processos i productes de fusta i mobles (TIC): 1

 

Municipi: Esparreguera

 

Centre: Institut El Castell (3)

 

Codi del lloc: 08053285 590 TEC TIC 0308040

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Esplugues de Llobregat

 

Centre: Institut Joaquim Blume (1)

 

Codi del lloc: 08046657 590 LC TIC 0308041

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08046657 590 LE TIC 0308042

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08046657 590 AN TIC 0308043

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08046657 590 MA TIC 0308044

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08046657 590 FQ TIC 0308045

Física i química (TIC): 1

 

Municipi: Gavà

 

Centre: Institut El Calamot (1)

 

Codi del lloc: 08041866 590 GE TIC 0308046

Geografia i història (TIC): 1

 

Municipi: Molins de Rei

 

Centre: Institut Bernat el Ferrer (1)

 

Codi del lloc: 08034217 590 LE TIC 0308047

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08034217 590 TEC TIC 0308048

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Olesa de Montserrat

 

Centre: Institut Daniel Blanxart i Pedrals (1)

 

Codi del lloc: 08043978 590 507 TIC 0308049

Informàtica (TIC): 1

 

Municipi: El Prat de Llobregat

 

Centre: Institut Ribera Baixa (3)

 

Codi del lloc: 08047492 590 TEC TIC 0308050

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Sant Andreu de la Barca

 

Centre: Institut El Palau (1)

 

Codi del lloc: 08043671 590 LC TIC 0308051

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Centre: Institut Montserrat Roig (3)

 

Codi del lloc: 08053315 590 AN TIC 0308052

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08053315 590 MA TIC 0308053

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Sant Feliu de Llobregat

 

Centre: Institut Martí Dot (1)

 

Codi del lloc: 08041519 590 MA TIC 0308054

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

 

Centre: Institut Frederic Mompou (1)

 

Codi del lloc: 08034011 590 TEC TIC 0308055

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Santa Coloma de Cervelló

 

Centre: Institut Montpedrós (1)

 

Codi del lloc: 08063229 590 TEC TIC 0308056

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Vallirana

 

Centre: Institut Vall d'Arús (1)

 

Codi del lloc: 08044570 590 TEC TIC 0308057

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Viladecans

 

Centre: EOI de Viladecans (2)

 

Codi del lloc: 08066887 592 133 TIC 0308058

Alemany (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Barberà del Vallès

 

Centre: Escola Can Serra (1)

 

Codi del lloc: 08033602 597 PEF TIC 0408001

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Castellar del Vallès

 

Centre: Escola El Sol i La Lluna (1)

 

Codi del lloc: 08064027 597 PRI TIC 0408002

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Sant Esteve

 

Codi del lloc: 08034898 597 PRI TIC 0408003

Educació primària (TIC): 3

 

Municipi: Castellbisbal

 

Centre: Escola Benviure (1)

 

Codi del lloc: 08062742 597 PAN TIC 0408004

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès

 

Centre: Escola Saltells (1)

 

Codi del lloc: 08036411 597 PRI TIC 0408005

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Serraparera

 

Codi del lloc: 08028783 597 INF TIC 0408006

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Turó de Guiera (1)

 

Codi del lloc: 08053650 597 PRI TIC 0408007

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Montcada i Reixac

 

Centre: Escola Mas Rampinyo (1)

 

Codi del lloc: 08064052 597 PRI TIC 0408008

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Palau-solità i Plegamans

 

Centre: Escola Can Cladellas (1)

 

Codi del lloc: 08041222 597 PRI TIC 0408009

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Palau (2)

 

Codi del lloc: 08053467 597 PRI TIC 0408010

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Ripollet

 

Centre: Escola Anselm Clavé

 

Codi del lloc: 08023566 597 PRI TIC 0408011

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola El Martinet (1)

 

Codi del lloc: 08059883 597 PRI TIC 0408012

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Els Pinetons (1)

 

Codi del lloc: 08066051 597 INF TIC 0408013

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Enric Tatché i Pol (1)

 

Codi del lloc: 08033948 597 PRI TIC 0408014

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Rubí

 

Centre: Escola del Bosc (2)

 

Codi del lloc: 08067193 597 PRI TIC 0408015

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Montessori (1)

 

Codi del lloc: 08038171 597 INF TIC 0408016

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Mossèn Cinto Verdaguer (1)

 

Codi del lloc: 08034060 597 PRI TIC 0408017

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sabadell

 

Centre: Escola Agnès Armengol (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08024807 597 PEF TIC 0408018

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Escola Creu Alta (1)

 

Codi del lloc: 08041672 597 PRI TIC 0408019

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Floresta

 

Codi del lloc: 08024832 597 PAN TIC 0408020

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: Escola Joan Sallarès i Pla (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08023992 597 PRI TIC 0408021

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Joanot Alisanda (1)

 

Codi del lloc: 08041611 597 PRI TIC 0408022

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Romànica (1)

 

Codi del lloc: 08024042 597 PRI TIC 0408023

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Miquel Carreras

 

Codi del lloc: 08024017 597 PRI TIC 0408024

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Miquel Martí i Pol (1)

 

Codi del lloc: 08055889 597 PRI TIC 0408025

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Nostra Llar (1)

 

Codi del lloc: 08043383 597 PRI TIC 0408026

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Roureda

 

Codi del lloc: 08024790 597 PRI TIC 0408027

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Teresa Claramunt (2)

 

Codi del lloc: 08053492 597 INF TIC 0408028

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08053492 597 PRI TIC 0408029

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Virolet (2)

 

Codi del lloc: 08071172 597 INF TIC 0408030

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08071172 597 PMU TIC 0408031

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08071172 597 PRI TIC 0408032

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

Centre: Escola Catalunya (1)

 

Codi del lloc: 08034692 597 PRI TIC 0408033

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Collserola (1)

 

Codi del lloc: 08041234 597 PEF TIC 0408034

Educació física (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08041234 597 PRI TIC 0408035

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pi d'en Xandri (1)

 

Codi del lloc: 08025927 597 PRI TIC 0408036

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pins del Vallès (1)

 

Codi del lloc: 08026026 597 PRI TIC 0408037

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Quirze del Vallès

 

Centre: Escola El Turonet

 

Codi del lloc: 08044910 597 PEF TIC 0408038

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Escola Purificació Salas i Xandri (1)

 

Codi del lloc: 08033407 597 PRI TIC 0408039

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

 

Centre: Escola Els Aigüerols (1)

 

Codi del lloc: 08064131 597 PRI TIC 0408040

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Terrassa

 

Centre: Escola Abat Marcet (1)

 

Codi del lloc: 08051306 597 PRI TIC 0408041

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Agustí Bartra (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08039653 597 PEF TIC 0408042

Educació física (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08039653 597 PRI TIC 0408043

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Bisbat d'Egara (1)

 

Codi del lloc: 08029374 597 PRI TIC 0408044

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Enxaneta (1)

 

Codi del lloc: 08058465 597 PRI TIC 0408045

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Font de l'Alba (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 08043437 597 PRI TIC 0408046

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola França (1)

 

Codi del lloc: 08029350 597 PEF TIC 0408047

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Escola Joan Marquès i Casals (CMC)

 

Codi del lloc: 08034485 597 PRI TIC 0408048

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola La Nova Electra (1)

 

Codi del lloc: 08064143 597 PRI TIC 0408049

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola President Salvans (CMC)

 

Codi del lloc: 08030285 597 PRI TIC 0408050

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Roc Alabern (1)

 

Codi del lloc: 08067235 597 INF TIC 0408051

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Viladecavalls

 

Centre: Escola Rosella (3)

 

Codi del lloc: 08031061 597 PRI TIC 0408052

Educació primària (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Castellar del Vallès

 

Centre: Institut de Castellar (3)

 

Codi del lloc: 08046682 590 MA TIC 0408053

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Puig de la Creu (1)

 

Codi del lloc: 08058520 590 TEC TIC 0408054

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Castellbisbal

 

Centre: Institut Castellbisbal (1)

 

Codi del lloc: 08053145 590 507 TIC 0408055

Informàtica (TIC): 1

 

Municipi: Cerdanyola del Vallès

 

Centre: Institut Forat del Vent (1)

 

Codi del lloc: 08031757 590 FR TIC 0408056

Francès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08031757 590 FI TIC 0408057

Filosofia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08031757 590 GE TIC 0408058

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08031757 590 DI TIC 0408059

Dibuix (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08031757 590 EF TIC 0408060

Educació física (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08031757 590 MA TIC 0408061

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Gorgs (1)

 

Codi del lloc: 08053157 590 TEC TIC 0408062

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Jaume Mimó (1)

 

Codi del lloc: 08044715 590 MA TIC 0408063

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Pere Calders (3)

 

Codi del lloc: 08043504 590 GE TIC 0408064

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08043504 590 MA TIC 0408065

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Sabadell

 

Centre: Institut Arraona (2)

 

Codi del lloc: 08024765 590 MA TIC 0408066

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08024765 590 TEC TIC 0408067

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Castellarnau (1)

 

Codi del lloc: 08024893 591 609 TIC 0408068

Manteniment de vehicles (TIC): 1

 

Centre: Institut Joan Oliver (1)

 

Codi del lloc: 08034591 590 FI TIC 0408069

Filosofia (TIC): 1

 

Centre: Institut Jonqueres (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08053212 590 AN TIC 0408070

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08053212 590 MA TIC 0408071

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Miquel Crusafont i Pairó (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08053200 590 CN TIC 0408072

Biologia i geologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Pau Vila (3)

 

Codi del lloc: 08024871 590 TEC TIC 0408073

Tecnologia (TIC): 2

 

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

Centre: Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu (1)

 

Codi del lloc: 08046694 590 MA TIC 0408074

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Sant Quirze del Vallès

 

Centre: Institut Salas i Xandri (1)

 

Codi del lloc: 08067211 590 TEC TIC 0408075

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Santa Perpètua de Mogoda

 

Centre: Institut Estela Ibèrica (1)

 

Codi del lloc: 08045021 590 TEC TIC 0408076

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Rovira-Forns (1)

 

Codi del lloc: 08053236 590 MA TIC 0408077

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Terrassa

 

Centre: Institut Can Roca (1)

 

Codi del lloc: 08071196 590 LC TIC 0408078

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08071196 590 LE TIC 0408079

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08071196 590 AN TIC 0408080

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08071196 590 GE TIC 0408081

Geografia i història (TIC): 2

 

Codi del lloc: 08071196 590 MU TIC 0408082

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08071196 590 EF TIC 0408083

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Institut de Terrassa (1)

 

Codi del lloc: 08030339 590 TEC TIC 0408084

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Les Aimerigues (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08068537 590 GE TIC 0408085

Geografia i història (TIC): 1

 

Municipi: Vacarisses

 

Centre: Institut Vacarisses (1)

 

Codi del lloc: 08061208 590 TEC TIC 0408086

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Viladecavalls

 

Centre: Institut de Viladecavalls (1)

 

Codi del lloc: 08053261 590 TEC TIC 0408087

Tecnologia (TIC): 1

 

Instituts escola.

 

Municipi: Castellbisbal

 

Centre: Institut Escola Les Vinyes (1)

 

Codi del lloc: 08067594 597 INF TIC 0408088

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08067594 590 TEC TIC 0408089

Tecnologia (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Arenys de Mar

 

Centre: Escola Joan Maragall (1)

 

Codi del lloc: 08000153 597 PRI TIC 0508001

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Caldes de Montbui

 

Centre: Escola Montbui (1)

 

Codi del lloc: 08043942 597 PRI TIC 0508002

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Canet de Mar

 

Centre: Escola Misericòrdia (1)

 

Codi del lloc: 08015302 597 PRI TIC 0508003

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Canovelles

 

Centre: Escola Els Quatre Vents (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08064805 597 PMU TIC 0508004

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Joan Miró (2)

 

Codi del lloc: 08037917 597 PRI TIC 0508005

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Cardedeu

 

Centre: Escola Germans Corbella (1)

 

Codi del lloc: 08039690 597 PRI TIC 0508006

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mil·lenari (3)

 

Codi del lloc: 08045598 597 PRI TIC 0508007

Educació primària (TIC): 2

 

Municipi: Fogars de la Selva

 

Centre: Escola Les Falgueres (1)

 

Codi del lloc: 08063931 597 PAN TIC 0508008

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Les Franqueses del Vallès

 

Centre: Escola Guerau de Liost (2)

 

Codi del lloc: 08060939 597 PRI TIC 0508009

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: La Garriga

 

Centre: Escola Els Pinetons (1)

 

Codi del lloc: 08044521 597 INF TIC 0508010

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08044521 597 PRI TIC 0508011

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Giroi (1)

 

Codi del lloc: 08058441 597 PEF TIC 0508012

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Escola Tagamanent (2)

 

Codi del lloc: 08039707 597 PRI TIC 0508013

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Granollers

 

Centre: Escola de Granollers (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 08074811 597 EES TIC 0508014

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

 

Centre: Escola Mestres Montaña (1)

 

Codi del lloc: 08041659 597 PRI TIC 0508015

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pereanton (3)

 

Codi del lloc: 08017694 597 PMU TIC 0508016

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Ponent (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 08041647 597 PRI TIC 0508017

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Lliçà de Vall

 

Centre: Escola Els Vinyals (1)

 

Codi del lloc: 08060952 597 PRI TIC 0508018

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Les Llisses

 

Codi del lloc: 08019824 597 PRI TIC 0508019

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Llinars del Vallès

 

Centre: Escola Damià Mateu (1)

 

Codi del lloc: 08042792 597 PRI TIC 0508020

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Salvador Sanromà (1)

 

Codi del lloc: 08019782 597 PRI TIC 0508021

Educació primària (TIC): 2

 

Municipi: El Masnou

 

Centre: Escola Lluís Millet (1)

 

Codi del lloc: 08032701 597 PRI TIC 0508022

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Mataró

 

Centre: Escola Angeleta Ferrer (1)

 

Codi del lloc: 08020905 597 INF TIC 0508023

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08020905 597 PRI TIC 0508024

Educació primària (TIC): 3

 

Centre: Escola Camí del Mig (2)

 

Codi del lloc: 08034734 597 PRI TIC 0508025

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Josep Manuel Peramàs (2)

 

Codi del lloc: 08020917 597 PRI TIC 0508026

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Llàntia (2)

 

Codi del lloc: 08034333 597 PRI TIC 0508027

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Mollet del Vallès

 

Centre: Escola Cal Músic (1)

 

Codi del lloc: 08060988 597 INF TIC 0508028

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08060988 597 PRI TIC 0508029

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Col·legis Nous

 

Codi del lloc: 08021466 597 PRI TIC 0508030

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Montseny (2)

 

Codi del lloc: 08038065 597 PRI TIC 0508031

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Sant Jordi (2)

 

Codi del lloc: 08032713 597 PRI TIC 0508032

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Montgat

 

Centre: Escola Salvador Espriu (2)

 

Codi del lloc: 08021880 597 INF TIC 0508033

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08021880 597 PRI TIC 0508034

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Montornès del Vallès

 

Centre: Escola Palau d'Ametlla (2)

 

Codi del lloc: 08068410 597 PAN TIC 0508035

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Pineda de Mar

 

Centre: Escola Mediterrània (3)

 

Codi del lloc: 08045045 597 PRI TIC 0508036

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Poble Nou (2)

 

Codi del lloc: 08065007 597 PEF TIC 0508037

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Premià de Dalt

 

Centre: Escola Marià Manent (1)

 

Codi del lloc: 08035684 597 PRI TIC 0508038

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Andreu de Llavaneres

 

Centre: Escola Serena Vall (1)

 

Codi del lloc: 08057242 597 PRI TIC 0508039

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Antoni de Vilamajor

 

Centre: Escola Joan Casas (1)

 

Codi del lloc: 08025319 597 PRI TIC 0508040

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Celoni

 

Centre: Escola Josep Pallerola i Roca (2)

 

Codi del lloc: 08025770 597 PRI TIC 0508041

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

 

Centre: Escola Joaquim Abril (2)

 

Codi del lloc: 08026154 597 PRI TIC 0508042

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Pol de Mar

 

Centre: Escola Sant Pau (1)

 

Codi del lloc: 08027225 597 PRI TIC 0508043

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Vicenç de Montalt

 

Centre: Escola Sant Jordi (1)

 

Codi del lloc: 08032592 597 PMU TIC 0508044

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08032592 597 PRI TIC 0508045

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Teià

 

Centre: Escola El Cim

 

Codi del lloc: 08030364 597 PRI TIC 0508046

Educació primària (TIC): 2

 

Municipi: Tordera

 

Centre: Escola Ignasi Iglesias (1)

 

Codi del lloc: 08030467 597 PRI TIC 0508047

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Roureda (1)

 

Codi del lloc: 08064222 597 PRI TIC 0508048

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Serra de Miralles (2)

 

Codi del lloc: 08062869 597 PAN TIC 0508049

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Vilassar de Mar

 

Centre: Escola Pérez Sala (1)

 

Codi del lloc: 08026749 597 PRI TIC 0508050

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Vaixell Burriac (1)

 

Codi del lloc: 08041696 597 PRI TIC 0508051

Educació primària (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Arenys de Mar

 

Centre: Institut Els Tres Turons (1)

 

Codi del lloc: 08035155 590 FQ TIC 0508052

Física i química (TIC): 1

 

Municipi: Argentona

 

Centre: Institut d'Argentona (1)

 

Codi del lloc: 08052876 590 TEC TIC 0508053

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Canet de Mar

 

Centre: Institut Sunsi Móra (2)

 

Codi del lloc: 08072978 590 PSI TIC 0508054

Orientació educativa (TIC): 1

 

Municipi: Cardedeu

 

Centre: Institut Pla Marcell (1)

 

Codi del lloc: 08062729 590 MA TIC 0508055

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08062729 590 TEC TIC 0508056

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Dosrius

 

Centre: Institut Els Roures (2)

 

Codi del lloc: 08062730 590 DI TIC 0508057

Dibuix (TIC): 1

 

Municipi: Granollers

 

Centre: Institut Antoni Cumella (CMC) (3)

 

Codi del lloc: 08017931 590 TEC TIC 0508058

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Celestí Bellera (1)

 

Codi del lloc: 08045628 590 MA TIC 0508059

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Lliçà d'Amunt

 

Centre: Institut Hipàtia d'Alexandria

 

Codi del lloc: 08065408 590 GE TIC 0508060

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08065408 590 TEC TIC 0508061

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Lliçà de Vall

 

Centre: Institut El Vern (1)

 

Codi del lloc: 08058969 590 AN TIC 0508062

Anglès (TIC): 2

 

Codi del lloc: 08058969 590 MA TIC 0508063

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08058969 590 TEC TIC 0508064

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: El Masnou

 

Centre: Institut Mediterrània (1)

 

Codi del lloc: 08020838 590 MA TIC 0508065

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08020838 590 TEC TIC 0508066

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Montmeló

 

Centre: Institut Montmeló (1)

 

Codi del lloc: 08052980 590 MA TIC 0508067

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Parets del Vallès

 

Centre: Institut La Sínia (2)

 

Codi del lloc: 08065433 590 LC TIC 0508068

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Municipi: Pineda de Mar

 

Centre: Institut de Pineda de Mar (1)

 

Codi del lloc: 08065366 590 GE TIC 0508069

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08065366 590 EF TIC 0508070

Educació física (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08065366 590 TEC TIC 0508071

Tecnologia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08065366 590 PSI TIC 0508072

Orientació educativa (TIC): 1

 

Municipi: Sant Fost de Campsentelles

 

Centre: Institut Alba del Vallès (1)

 

Codi del lloc: 08047479 590 TEC TIC 0508073

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Sant Pere de Vilamajor

 

Centre: Institut Vilamajor (1)

 

Codi del lloc: 08062791 590 MA TIC 0508074

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08062791 590 TEC TIC 0508075

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Sant Pol de Mar

 

Centre: Institut de Sant Pol de Mar (2)

 

Codi del lloc: 08073028 590 GE TIC 0508076

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08073028 590 MA TIC 0508077

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Teià

 

Centre: Institut Turó d'en Baldiri (1)

 

Codi del lloc: 08061117 590 AN TIC 0508078

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08061117 590 GE TIC 0508079

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08061117 590 FQ TIC 0508080

Física i química (TIC): 1

 

Municipi: Tiana

 

Centre: Institut Tiana (2)

 

Codi del lloc: 08062857 590 TEC TIC 0508081

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Tordera

 

Centre: Institut Tordària (1)

 

Codi del lloc: 08073843 590 DI TIC 0508082

Dibuix (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08073843 590 MA TIC 0508083

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Vilassar de Mar

 

Centre: Institut Pere Ribot (1)

 

Codi del lloc: 08057254 590 MA TIC 0508084

Matemàtiques (TIC): 1

 

Instituts escola.

 

Municipi: Mataró

 

Centre: Institut Escola Àngela Bransuela (2)

 

Codi del lloc: 08076157 590 TEC TIC 0508085

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Santa Maria de Palautordera

 

Centre: Institut Escola La Tordera (2)

 

Codi del lloc: 08070908 597 INF TIC 0508086

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08070908 597 PRI TIC 0508087

Educació primària (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Balenyà

 

Centre: Escola Joan XXIII (2)

 

Codi del lloc: 08001534 597 INF TIC 1060001

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Castellcir

 

Centre: Escola La Popa - ZER El Moianès Llevant (EDIF) (1)

 

Codi del lloc: 08015831 597 PMU TIC 1060002

Música (TIC): 1

 

Municipi: Gurb

 

Centre: Escola Les Escoles (1)

 

Codi del lloc: 08018029 597 PRI TIC 1060003

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Manresa

 

Centre: Escola Bages (1)

 

Codi del lloc: 08020127 597 PRI TIC 1060004

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Sèquia (1)

 

Codi del lloc: 08063898 597 PEF TIC 1060005

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Les Masies de Voltregà

 

Centre: Escola Comtes de Lacambra (1)

 

Codi del lloc: 08020701 597 PRI TIC 1060006

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Navarcles

 

Centre: Escola Catalunya (2)

 

Codi del lloc: 08022197 597 PRI TIC 1060007

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: El Pont de Vilomara i Rocafort

 

Centre: Escola Pompeu Fabra (1)

 

Codi del lloc: 08023657 597 PRI TIC 1060008

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Martí de Tous

 

Centre: Escola Cérvola Blanca (2)

 

Codi del lloc: 08026956 597 PRI TIC 1060009

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Martí Sesgueioles

 

Centre: Escola Font de l'Anoia - ZER Vent d'Avall (EDIF) (2)

 

Codi del lloc: 08027021 597 INF TIC 1060010

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Sant Pere de Torelló

 

Centre: Escola Josep Maria Xandri (1)

 

Codi del lloc: 08027171 597 PRI TIC 1060011

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Santpedor

 

Centre: Escola La Serreta (1)

 

Codi del lloc: 08066334 597 PRI TIC 1060012

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Seva

 

Centre: Escola Les Basseroles (2)

 

Codi del lloc: 08041714 597 PMU TIC 1060013

Música (TIC): 1

 

Municipi: Súria

 

Centre: Escola Mare de Déu de Montserrat (1)

 

Codi del lloc: 08029209 597 PRI TIC 1060014

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Taradell

 

Centre: Escola El Gurri - ZER Guilleries (EDIF) (2)

 

Codi del lloc: 08029283 597 PRI TIC 1060015

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vic

 

Centre: Escola Doctor Joaquim Salarich (2)

 

Codi del lloc: 08031009 597 INF TIC 1060016

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola La Sínia (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08067818 597 PRI TIC 1060017

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Vic-centre (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08069499 597 PMU TIC 1060018

Música (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Berga

 

Centre: Institut Guillem de Berguedà (1)

 

Codi del lloc: 08014693 590 MA TIC 1060019

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Calaf

 

Centre: Institut Alexandre de Riquer (1)

 

Codi del lloc: 08043395 590 TEC TIC 1060020

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Centelles

 

Centre: Institut Pere Barnils (1)

 

Codi del lloc: 08044569 590 GE TIC 1060021

Geografia i història (TIC): 1

 

Municipi: Gurb

 

Centre: Institut Gurb (1)

 

Codi del lloc: 08068380 590 TEC TIC 1060022

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Manresa

 

Centre: Institut Cal Gravat (1)

 

Codi del lloc: 08065330 590 GE TIC 1060023

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08065330 590 MA TIC 1060024

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08065330 590 TEC TIC 1060025

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Lluís de Peguera (1)

 

Codi del lloc: 08020474 590 FR TIC 1060026

Francès (TIC): 1

 

Municipi: Moià

 

Centre: Institut Moianès (1)

 

Codi del lloc: 08044600 590 ECO TIC 1060027

Economia (TIC): 1

 

Municipi: Piera

 

Centre: Institut Salvador Claramunt (2)

 

Codi del lloc: 08063746 590 TEC TIC 1060028

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Santa Margarida de Montbui

 

Centre: Institut Montbui (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 08053352 590 MA TIC 1060029

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Vallbona d'Anoia

 

Centre: Institut de Vallbona d'Anoia (1)

 

Codi del lloc: 08065019 590 MA TIC 1060030

Matemàtiques (TIC): 1

 

Instituts escola.

 

Municipi: Torelló

 

Centre: Institut Escola Marta Mata (1)

 

Codi del lloc: 08075256 597 INF TIC 1060031

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 08075256 597 PEF TIC 1060032

Educació física (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials a Girona

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Anglès

 

Centre: Escola Pompeu Fabra

 

Codi del lloc: 17000135 597 PRI TIC 0117001

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Banyoles

 

Centre: Escola Camins (1)

 

Codi del lloc: 17009345 597 INF TIC 0117002

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Can Puig (1)

 

Codi del lloc: 17005182 597 PRI TIC 0117003

Educació primària (TIC): 3

 

Centre: Escola La Draga (1)

 

Codi del lloc: 17006952 597 PAN TIC 0117004

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Bescanó

 

Centre: Escola Doctor Sobrequés (1)

 

Codi del lloc: 17000408 597 INF TIC 0117005

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: La Bisbal d'Empordà

 

Centre: Escola Empordanet (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17009710 597 PRI TIC 0117006

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mas Clarà (1)

 

Codi del lloc: 17005248 597 PRI TIC 0117007

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Blanes

 

Centre: Escola Quatre Vents (1)

 

Codi del lloc: 17005017 597 PRI TIC 0117008

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Breda

 

Centre: Escola Montseny

 

Codi del lloc: 17000585 597 PRI TIC 0117009

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Caldes de Malavella

 

Centre: Escola Sant Esteve (1)

 

Codi del lloc: 17000676 597 PEF TIC 0117010

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Calonge i Sant Antoni

 

Centre: Escola La Sínia (1)

 

Codi del lloc: 17008468 597 EES TIC 0117011

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

 

Centre: Escola Llevantí de Mar

 

Codi del lloc: 17000718 597 PRI TIC 0117012

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Cassà de la Selva

 

Centre: Escola Aldric (1)

 

Codi del lloc: 17008501 597 INF TIC 0117013

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Castelló d'Empúries

 

Centre: Escola Joana d'Empúries (1)

 

Codi del lloc: 17007907 597 PRI TIC 0117014

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Ruiz Amado (2)

 

Codi del lloc: 17000871 597 PRI TIC 0117015

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Castell-Platja d'Aro

 

Centre: Escola Els Estanys (1)

 

Codi del lloc: 17000895 597 PMU TIC 0117016

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17000895 597 PRI TIC 0117017

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Fanals d'Aro (1)

 

Codi del lloc: 17009278 597 PEF TIC 0117018

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: La Cellera de Ter

 

Centre: Escola Juncadella

 

Codi del lloc: 17003781 597 PEF TIC 0117019

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Figueres

 

Centre: Escola Carme Guasch i Darné (1)

 

Codi del lloc: 17008808 597 PRI TIC 0117020

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Joaquim Cusí i Furtunet (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17001280 597 PAN TIC 0117021

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17001280 597 PFR TIC 0117022

Llengua estrangera: francès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17001280 597 PRI TIC 0117023

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Parc de les Aigües (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17008444 597 PRI TIC 0117024

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Ger

 

Centre: Escola Santa Coloma - ZER Cerdanya (EDIF) (2)

 

Codi del lloc: 17001395 597 PRI TIC 0117025

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Girona

 

Centre: Escola Balandrau (1)

 

Codi del lloc: 17010049 597 PRI TIC 0117026

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Carme Auguet (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 17001887 597 INF TIC 0117027

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17001887 597 PRI TIC 0117028

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Cassià Costal (2)

 

Codi del lloc: 17004694 597 PRI TIC 0117029

Educació primària (TIC): 3

 

Centre: Escola Domeny (1)

 

Codi del lloc: 17008286 597 INF TIC 0117030

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Eiximenis

 

Codi del lloc: 17001425 597 PRI TIC 0117031

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola El Bosc de la Pabordia (1)

 

Codi del lloc: 17009126 597 INF TIC 0117032

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17009126 597 PMU TIC 0117033

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17009126 597 PRI TIC 0117034

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: CEE Font de l'Abella (EDIF)

 

Codi del lloc: 17001693 597 EES TIC 0117035

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

 

Centre: Escola Joan Bruguera (1)

 

Codi del lloc: 17001450 597 INF TIC 0117036

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Josep Dalmau i Carles (CMC)

 

Codi del lloc: 17001930 597 PRI TIC 0117037

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Migdia (1)

 

Codi del lloc: 17004529 597 PRI TIC 0117038

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Montfalgars

 

Codi del lloc: 17004943 597 PRI TIC 0117039

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Montjuïc

 

Codi del lloc: 17001486 597 PRI TIC 0117040

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: CEE Palau (EDIF) (2)

 

Codi del lloc: 17004724 597 EES TIC 0117041

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

 

Centre: Escola Pericot (1)

 

Codi del lloc: 17008675 597 PRI TIC 0117042

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Santa Eugènia (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 17004335 597 PRI TIC 0117043

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Taialà (1)

 

Codi del lloc: 17003422 597 PEF TIC 0117044

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Escola Verd (1)

 

Codi del lloc: 17001462 597 PRI TIC 0117045

Educació primària (TIC): 2

 

Municipi: Llagostera

 

Centre: Escola Puig de les Cadiretes (1)

 

Codi del lloc: 17009138 597 PRI TIC 0117046

Educació primària (TIC): 2

 

Municipi: Llançà

 

Centre: Escola Pompeu Fabra (1)

 

Codi del lloc: 17002077 597 PRI TIC 0117047

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Lloret de Mar

 

Centre: Escola Esteve Carles (2)

 

Codi del lloc: 17004657 597 PRI TIC 0117048

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pompeu Fabra

 

Codi del lloc: 17004955 597 PRI TIC 0117049

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Montagut i Oix

 

Centre: Escola Mont Cós - ZER El Llierca (EDIF) (1)

 

Codi del lloc: 17002247 597 PRI TIC 0117050

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Olot

 

Centre: Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17002302 597 PRI TIC 0117051

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Malagrida (1)

 

Codi del lloc: 17002296 597 PRI TIC 0117052

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Sant Roc (1)

 

Codi del lloc: 17002429 597 INF TIC 0117053

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17002429 597 PRI TIC 0117054

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Pals

 

Centre: Escola Quermany (1)

 

Codi del lloc: 17002651 597 PRI TIC 0117055

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Les Planes d'Hostoles

 

Centre: Escola Sant Cristòfol

 

Codi del lloc: 17002752 597 INF TIC 0117056

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Quart

 

Centre: Escola Nou de Quart (1)

 

Codi del lloc: 17009242 597 INF TIC 0117057

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Santa Margarida (1)

 

Codi del lloc: 17002922 597 INF TIC 0117058

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17002922 597 PEF TIC 0117059

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Ripoll

 

Centre: Escola Joan Maragall (1)

 

Codi del lloc: 17002995 597 PRI TIC 0117060

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Riudarenes

 

Centre: Escola Josep Boada (1)

 

Codi del lloc: 17003070 597 PRI TIC 0117061

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Riudaura

 

Centre: Escola Lluís Castells (1)

 

Codi del lloc: 17003082 597 PRI TIC 0117062

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Salt

 

Centre: Escola Mas Masó (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17007919 597 PMU TIC 0117063

Música (TIC): 1

 

Municipi: Sant Feliu de Guíxols

 

Centre: Escola Ardenya (1)

 

Codi del lloc: 17008018 597 INF TIC 0117064

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Gaziel

 

Codi del lloc: 17003264 597 PRI TIC 0117065

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Jaume de Llierca

 

Centre: Escola Les Escomes - ZER El Llierca (EDIF)

 

Codi del lloc: 17003461 597 INF TIC 0117066

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Sant Joan les Fonts

 

Centre: Escola Castanyer (2)

 

Codi del lloc: 17003732 597 INF TIC 0117067

Educació infantil (TIC): 2

 

Municipi: Sant Jordi Desvalls

 

Centre: Escola Sant Jordi (1)

 

Codi del lloc: 17003471 597 PEF TIC 0117068

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Sant Julià de Ramis

 

Centre: Escola Castellum (1)

 

Codi del lloc: 17006873 597 INF TIC 0117069

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Sant Miquel de Fluvià

 

Centre: Escola Vallgarriga (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17003598 597 PEF TIC 0117070

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Santa Coloma de Farners

 

Centre: Escola Castell de Farners (1)

 

Codi del lloc: 17008249 597 PAN TIC 0117071

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Santa Cristina d'Aro

 

Centre: Escola Pedralta (1)

 

Codi del lloc: 17003689 597 PMU TIC 0117072

Música (TIC): 1

 

Municipi: Sarrià de Ter

 

Centre: Escola Montserrat

 

Codi del lloc: 17003756 597 PRI TIC 0117073

Educació primària (TIC): 2

 

Municipi: Saus, Camallera i Llampaies

 

Centre: Escola Els Terraprims (1)

 

Codi del lloc: 17003768 597 PRI TIC 0117074

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sils

 

Centre: Escola Els Estanys (1)

 

Codi del lloc: 17009199 597 PRI TIC 0117075

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Tortellà

 

Centre: Escola Joan Roura i Parella - ZER El Llierca (EDIF) (2)

 

Codi del lloc: 17003902 597 PRI TIC 0117076

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Tossa de Mar

 

Centre: Escola Ignasi Melé i Farré

 

Codi del lloc: 17003926 597 PAN TIC 0117077

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: La Vall d'en Bas

 

Centre: Escola Verntallat (3)

 

Codi del lloc: 17004001 597 PRI TIC 0117078

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vilablareix

 

Centre: Escola Madrenc (1)

 

Codi del lloc: 17004116 597 PEF TIC 0117079

Educació física (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17004116 597 PRI TIC 0117080

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vilafant

 

Centre: Escola Sol i Vent (2)

 

Codi del lloc: 17004190 597 PRI TIC 0117081

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vilajuïga

 

Centre: Escola Santiago Ratés (2)

 

Codi del lloc: 17004207 597 PRI TIC 0117082

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vilobí d'Onyar

 

Centre: Escola Josep Madrenys (1)

 

Codi del lloc: 17004281 597 PRI TIC 0117083

Educació primària (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Amer

 

Centre: Institut Castell d'Estela (1)

 

Codi del lloc: 17004578 590 DI TIC 0117084

Dibuix (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17004578 590 TEC TIC 0117085

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Anglès

 

Centre: Institut Rafael Campalans (1)

 

Codi del lloc: 17004487 590 TEC TIC 0117086

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Banyoles

 

Centre: Institut Josep Brugulat (1)

 

Codi del lloc: 17000330 590 TEC TIC 0117087

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Pere Alsius i Torrent (1)

 

Codi del lloc: 17000305 590 FQ TIC 0117088

Física i química (TIC): 1

 

Centre: Institut Pla de l'Estany (1)

 

Codi del lloc: 17006666 590 LC TIC 0117089

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17006666 590 LE TIC 0117090

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Municipi: Bescanó

 

Centre: Institut La Miquela (1)

 

Codi del lloc: 17009783 590 TEC TIC 0117091

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Blanes

 

Centre: Institut Sa Palomera (1)

 

Codi del lloc: 17000551 590 LE TIC 0117092

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17000551 590 507 TIC 0117093

Informàtica (TIC): 1

 

Municipi: Cadaqués

 

Centre: Institut Cap de Creus (1)

 

Codi del lloc: 17006678 590 MA TIC 0117094

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Caldes de Malavella

 

Centre: Institut de Caldes de Malavella (1)

 

Codi del lloc: 17008651 590 TEC TIC 0117095

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Calonge i Sant Antoni

 

Centre: Institut Puig Cargol (1)

 

Codi del lloc: 17000706 590 TEC TIC 0117096

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Cassà de la Selva

 

Centre: Institut de Cassà de la Selva (2)

 

Codi del lloc: 17005650 590 TEC TIC 0117097

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Castell-Platja d'Aro

 

Centre: Institut Ridaura (1)

 

Codi del lloc: 17006691 590 FQ TIC 0117098

Física i química (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17006691 590 TEC TIC 0117099

Tecnologia (TIC): 2

 

Municipi: Celrà

 

Centre: Institut de Celrà (1)

 

Codi del lloc: 17006708 590 TEC TIC 0117100

Tecnologia (TIC): 2

 

Municipi: Girona

 

Centre: Institut Ermessenda de Girona (1)

 

Codi del lloc: 17010414 590 AN TIC 0117101

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17010414 590 EF TIC 0117102

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Institut Jaume Vicens Vives (1)

 

Codi del lloc: 17001723 590 LC TIC 0117103

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17001723 590 MA TIC 0117104

Matemàtiques (TIC): 1

 

Centre: Institut Narcís Xifra i Masmitjà (1)

 

Codi del lloc: 17004499 590 MA TIC 0117105

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17004499 590 FQ TIC 0117106

Física i química (TIC): 1

 

Codi del lloc: 17004499 590 525 TIC 0117107

Sistemes electrotècnics i automàtics (TIC): 1

 

Municipi: Llagostera

 

Centre: Institut de Llagostera (1)

 

Codi del lloc: 17006757 590 TEC TIC 0117108

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Llançà

 

Centre: Institut de Llançà (1)

 

Codi del lloc: 17006769 590 FQ TIC 0117109

Física i química (TIC): 1

 

Municipi: Maçanet de la Selva

 

Centre: Institut Maçanet de la Selva (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17008951 590 DI TIC 0117110

Dibuix (TIC): 1

 

Municipi: Olot

 

Centre: Institut La Garrotxa (1)

 

Codi del lloc: 17002399 590 TEC TIC 0117111

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Puigcerdà

 

Centre: Institut Pere Borrell (1)

 

Codi del lloc: 17005741 590 TEC TIC 0117112

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Salt

 

Centre: Institut Salvador Sunyer i Aimeric (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17008407 597 LC TIC 0117113

Llengua catalana i literatura (TIC) (ESO): 1

 

Codi del lloc: 17008407 590 MU TIC 0117114

Música (TIC): 1

 

Centre: Institut Vallvera (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 17005388 590 AN TIC 0117115

Anglès (TIC): 1

 

Municipi: Sant Gregori

 

Centre: Institut Vall de Llémena (1)

 

Codi del lloc: 17010189 590 AN TIC 0117116

Anglès (TIC): 1

 

Municipi: Santa Coloma de Farners

 

Centre: Institut de Santa Coloma de Farners (1)

 

Codi del lloc: 17005376 590 TEC TIC 0117117

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Sils

 

Centre: Institut de Sils (1)

 

Codi del lloc: 17009308 590 FQ TIC 0117118

Física i química (TIC): 1

 

Municipi: Tossa de Mar

 

Centre: Institut de Tossa de Mar (1)

 

Codi del lloc: 17006812 590 CN TIC 0117119

Biologia i geologia (TIC): 1

 

Municipi: Vilablareix

 

Centre: Institut de Vilablareix (1)

 

Codi del lloc: 17009205 590 TEC TIC 0117120

Tecnologia (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Alcarràs

 

Centre: Escola Comtes de Torregrossa (1)

 

Codi del lloc: 25000195 597 PRI TIC 0125001

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Parc del Saladar (3)

 

Codi del lloc: 25008893 597 PAN TIC 0125002

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Municipi: Alcoletge

 

Centre: Escola Mare de Déu del Carme (2)

 

Codi del lloc: 25000225 597 PRI TIC 0125003

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Alguaire

 

Centre: Escola Teresa Bergadà (1)

 

Codi del lloc: 25005120 597 PRI TIC 0125004

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Anglesola

 

Centre: Escola Santa Creu (1)

 

Codi del lloc: 25000584 597 PRI TIC 0125005

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Balaguer

 

Centre: Escola Gaspar de Portolà

 

Codi del lloc: 25000778 597 PRI TIC 0125006

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Noguera

 

Codi del lloc: 25000857 597 PRI TIC 0125007

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Cervera

 

Centre: Escola Les Savines (1)

 

Codi del lloc: 25009095 597 PRI TIC 0125008

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mossèn Josep Arques (1)

 

Codi del lloc: 25001321 597 PRI TIC 0125009

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Corbins

 

Centre: Escola Alba (1)

 

Codi del lloc: 25006501 597 PRI TIC 0125010

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Juneda

 

Centre: Escola Manuel Ortiz i Castelló (1)

 

Codi del lloc: 25001928 597 PRI TIC 0125011

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Lleida

 

Centre: Escola Ciutat Jardí (1)

 

Codi del lloc: 25009034 597 PRI TIC 0125012

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola de Pràctiques I (1)

 

Codi del lloc: 25002672 597 PRI TIC 0125013

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Enric Farreny (1)

 

Codi del lloc: 25001953 597 INF TIC 0125014

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Espiga (2)

 

Codi del lloc: 25006264 597 PAN TIC 0125015

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 25006264 597 PMU TIC 0125016

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Francesco Tonucci (1)

 

Codi del lloc: 25008649 597 PRI TIC 0125017

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Frederic Godas (1)

 

Codi del lloc: 25005880 597 PRI TIC 0125018

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola Joan Maragall (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 25005673 597 PRI TIC 0125019

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Joc de la Bola (1)

 

Codi del lloc: 25006409 597 EES TIC 0125020

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

 

Centre: Escola La Mitjana (1)

 

Codi del lloc: 25009344 597 PRI TIC 0125021

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Parc de l'Aigua (1)

 

Codi del lloc: 25008777 597 PRI TIC 0125022

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pràctiques II (1)

 

Codi del lloc: 25008212 597 PRI TIC 0125023

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Santa Maria de Gardeny (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 25002003 597 PRI TIC 0125024

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Mollerussa

 

Centre: Escola Les Arrels (2)

 

Codi del lloc: 25009356 597 PRI TIC 0125025

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mestre Ignasi Peraire (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 25005171 597 PRI TIC 0125026

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Sant Guim de Freixenet

 

Centre: Escola L'Estel (2)

 

Codi del lloc: 25004036 597 INF TIC 0125027

Educació infantil (TIC): 1

 

Municipi: Tàrrega

 

Centre: Escola Jacint Verdaguer (1)

 

Codi del lloc: 25004462 597 PRI TIC 0125028

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Torà

 

Centre: Escola Sant Gil (1)

 

Codi del lloc: 25004607 597 PRI TIC 0125029

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Verdú

 

Centre: Escola Jardí - ZER Guicivervi (EDIF) (2)

 

Codi del lloc: 25004863 597 PMU TIC 0125030

Música (TIC): 1

 

Municipi: Vilanova de Bellpuig

 

Centre: Escola Marinada

 

Codi del lloc: 25005016 597 PEF TIC 0125031

Educació física (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Alcarràs

 

Centre: Institut d'Alcarràs (CMC) (3)

 

Codi del lloc: 25007153 590 TEC TIC 0125032

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Almacelles

 

Centre: Institut Canigó (1)

 

Codi del lloc: 25006483 590 TEC TIC 0125033

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Bellpuig

 

Centre: Institut Lo Pla d'Urgell (1)

 

Codi del lloc: 25006598 590 MA TIC 0125034

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Lleida

 

Centre: Institut Josep Lladonosa (1)

 

Codi del lloc: 25006495 590 TEC TIC 0125035

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Samuel Gili i Gaya (1)

 

Codi del lloc: 25002684 590 LC TIC 0125036

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 25002684 590 FQ TIC 0125037

Física i química (TIC): 1

 

Municipi: Mollerussa

 

Centre: Institut La Serra (1)

 

Codi del lloc: 25007517 590 LC TIC 0125038

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Municipi: Torrefarrera

 

Centre: Institut Joan Solà (2)

 

Codi del lloc: 25009733 590 TEC TIC 0125039

Tecnologia (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Alcover

 

Centre: Escola Mare de Déu del Remei (1)

 

Codi del lloc: 43000135 597 PRI TIC 0143001

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Altafulla

 

Centre: Escola La Portalada (1)

 

Codi del lloc: 43000251 597 PRI TIC 0143002

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Cabra del Camp

 

Centre: Escola de Cabra del Camp - ZER La Parellada (EDIF) (1)

 

Codi del lloc: 43000688 597 PRI TIC 0143003

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Cambrils

 

Centre: Escola Cambrils (1)

 

Codi del lloc: 43008547 597 PRI TIC 0143004

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Guillem Fortuny (1)

 

Codi del lloc: 43010141 597 PRI TIC 0143005

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Joan Ardèvol (1)

 

Codi del lloc: 43000731 597 PAN TIC 0143006

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: Escola La Bòbila (1)

 

Codi del lloc: 43011212 597 PRI TIC 0143007

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Mas Clariana (1)

 

Codi del lloc: 43010581 597 PEF TIC 0143008

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Constantí

 

Centre: Escola Mossèn Ramon Bergadà (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 43000895 597 PRI TIC 0143009

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Maspujols

 

Centre: Escola de Maspujols

 

Codi del lloc: 43010220 597 PRI TIC 0143010

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: El Morell

 

Centre: Escola Ventura Gassol (1)

 

Codi del lloc: 43001735 597 PRI TIC 0143011

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Perafort

 

Centre: Escola Josep Veciana (1)

 

Codi del lloc: 43009886 597 PRI TIC 0143012

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: El Pla de Santa Maria

 

Centre: Escola Sant Ramon (2)

 

Codi del lloc: 43001966 597 PRI TIC 0143013

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Puigpelat

 

Centre: Escola Joan Plana (1)

 

Codi del lloc: 43002171 597 PRI TIC 0143014

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Reus

 

Centre: Escola Doctor Alberich i Casas (1)

 

Codi del lloc: 43005753 597 PRI TIC 0143015

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Isabel Besora (1)

 

Codi del lloc: 43010864 597 INF TIC 0143016

Educació infantil (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43010864 597 PAN TIC 0143017

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43010864 597 PRI TIC 0143018

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Joan Rebull (2)

 

Codi del lloc: 43005901 597 INF TIC 0143019

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Misericòrdia (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 43002247 597 PRI TIC 0143020

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pompeu Fabra (CMC)

 

Codi del lloc: 43002235 597 PMU TIC 0143021

Música (TIC): 1

 

Municipi: La Riera de Gaià

 

Centre: Escola Montoliu (1)

 

Codi del lloc: 43005157 597 PEF TIC 0143022

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Riudoms

 

Centre: Escola Beat Bonaventura Gran (2)

 

Codi del lloc: 43002752 597 PMU TIC 0143023

Música (TIC): 1

 

Municipi: Salou

 

Centre: Escola Europa (2)

 

Codi del lloc: 43006393 597 PRI TIC 0143024

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Santa Maria del Mar (2)

 

Codi del lloc: 43004931 597 PRI TIC 0143025

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Vora Mar (1)

 

Codi del lloc: 43010153 597 PRI TIC 0143026

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Tarragona

 

Centre: Escola Cèsar August (2)

 

Codi del lloc: 43005959 597 PRI TIC 0143027

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola de Ponent

 

Codi del lloc: 43010396 597 PRI TIC 0143028

Educació primària (TIC): 2

 

Centre: Escola de Pràctiques (1)

 

Codi del lloc: 43003690 597 PAN TIC 0143029

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centre: Escola l'Arrabassada

 

Codi del lloc: 43010876 597 PEF TIC 0143030

Educació física (TIC): 1

 

Centre: Escola Marcel·lí Domingo (2)

 

Codi del lloc: 43006563 597 PRI TIC 0143031

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pau Delclòs (1)

 

Codi del lloc: 43005169 597 PRI TIC 0143032

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Pax (1)

 

Codi del lloc: 43007117 597 PRI TIC 0143033

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Tarragona (1)

 

Codi del lloc: 43009230 597 PRI TIC 0143034

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Torredembarra

 

Centre: Escola L'Antina (1)

 

Codi del lloc: 43009242 597 PRI TIC 0143035

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vallmoll

 

Centre: Escola Mare de Déu del Roser (2)

 

Codi del lloc: 43004505 597 PRI TIC 0143036

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

Centre: Escola Mestral (1)

 

Codi del lloc: 43004657 597 PEF TIC 0143037

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: El Vendrell

 

Centre: Escola Àngel Guimerà

 

Codi del lloc: 43004748 597 PMU TIC 0143038

Música (TIC): 1

 

Centre: Escola Els Secallets (1)

 

Codi del lloc: 43004736 597 INF TIC 0143039

Educació infantil (TIC): 1

 

Centre: Escola Marta Mata (1)

 

Codi del lloc: 43010165 597 PRI TIC 0143040

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Vila-seca

 

Centre: Escola Cal·lípolis (CMC) (2)

 

Codi del lloc: 43005947 597 PRI TIC 0143041

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola La Canaleta (1)

 

Codi del lloc: 43011492 597 PRI TIC 0143042

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Sant Bernat Calvó (2)

 

Codi del lloc: 43005005 597 PRI TIC 0143043

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Torroja i Miret (2)

 

Codi del lloc: 43004979 597 PRI TIC 0143044

Educació primària (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: L'Arboç

 

Centre: Institut de L'Arboç (1)

 

Codi del lloc: 43007580 590 MA TIC 0143045

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43007580 590 TEC TIC 0143046

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: La Bisbal del Penedès

 

Centre: Institut Coster de la Torre (1)

 

Codi del lloc: 43010414 590 MA TIC 0143047

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Les Borges del Camp

 

Centre: Institut Fontanelles (1)

 

Codi del lloc: 43010578 590 DI TIC 0143048

Dibuix (TIC): 1

 

Municipi: Calafell

 

Centre: Institut La Talaia (1)

 

Codi del lloc: 43010372 590 TEC TIC 0143049

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Cambrils

 

Centre: Institut Escola d'Hoteleria i Turisme (1)

 

Codi del lloc: 43007038 590 506 TIC 0143050

Hoteleria i turisme (TIC): 1

 

Centre: Institut La Mar de la Frau (1)

 

Codi del lloc: 43010335 590 LE TIC 0143051

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Centre: Institut Ramon Berenguer IV (1)

 

Codi del lloc: 43000779 590 CN TIC 0143052

Biologia i geologia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43000779 590 501 TIC 0143053

Administració d'empreses (TIC): 1

 

Municipi: El Morell

 

Centre: Institut El Morell (1)

 

Codi del lloc: 43008407 590 DI TIC 0143054

Dibuix (TIC): 1

 

Municipi: Reus

 

Centre: Institut Gaudí (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 43002570 590 GE TIC 0143055

Geografia i història (TIC): 1

 

Centre: Institut Lluís Domènech i Montaner (1)

 

Codi del lloc: 43007166 590 TEC TIC 0143056

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut Roseta Mauri (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 43010852 590 TEC TIC 0143057

Tecnologia (TIC): 2

 

Municipi: Riudoms

 

Centre: Institut Joan Guinjoan i Gispert (1)

 

Codi del lloc: 43007658 590 LC TIC 0143058

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Municipi: Roda de Berà

 

Centre: Institut Roda de Berà

 

Codi del lloc: 43011418 590 MA TIC 0143059

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Salou

 

Centre: EOI de Salou

 

Codi del lloc: 43011200 592 193 TIC 0143060

Anglès (TIC): 1

 

Centre: Institut Jaume I (1)

 

Codi del lloc: 43007543 590 AN TIC 0143061

Anglès (TIC): 1

 

Centre: Institut Marta Mata (1)

 

Codi del lloc: 43010347 590 MA TIC 0143062

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Santa Coloma de Queralt

 

Centre: Institut Joan Segura i Valls (1)

 

Codi del lloc: 43006708 590 TEC TIC 0143063

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Tarragona

 

Centre: Institut Antoni de Martí i Franquès (1)

 

Codi del lloc: 43003641 590 LC TIC 0143064

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43003641 590 AL TIC 0143065

Alemany (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43003641 590 MU TIC 0143066

Música (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43003641 590 DI TIC 0143067

Dibuix (TIC): 1

 

Centre: Institut Campclar (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 43006125 590 507 TIC 0143068

Informàtica (TIC): 1

 

Centre: Institut Tarragona (3)

 

Codi del lloc: 43011479 590 CN TIC 0143069

Biologia i geologia (TIC): 1

 

Municipi: Valls

 

Centre: Institut Jaume Huguet (1)

 

Codi del lloc: 43004611 590 FI TIC 0143070

Filosofia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43004611 590 MA TIC 0143071

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43004611 591 622 TIC 0143072

Processos de gestió administrativa (TIC): 1

 

Centre: Institut Narcís Oller (1)

 

Codi del lloc: 43004608 590 LC TIC 0143073

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43004608 590 CN TIC 0143074

Biologia i geologia (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43004608 590 FQ TIC 0143075

Física i química (TIC): 2

 

Municipi: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

Centre: Institut Berenguer d'Entença (1)

 

Codi del lloc: 43007208 590 TEC TIC 0143076

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: El Vendrell

 

Centre: Institut Andreu Nin (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 43004803 590 EF TIC 0143077

Educació física (TIC): 1

 

Municipi: Vila-seca

 

Centre: Institut Ramon Barbat i Miracle (1)

 

Codi del lloc: 43005972 590 LC TIC 0143078

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Centre: Institut Vila-seca (1)

 

Codi del lloc: 43008523 590 LC TIC 0143079

Llengua catalana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43008523 590 LE TIC 0143080

Llengua castellana i literatura (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43008523 590 AN TIC 0143081

Anglès (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43008523 590 GE TIC 0143082

Geografia i història (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43008523 590 DI TIC 0143083

Dibuix (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43008523 590 MA TIC 0143084

Matemàtiques (TIC): 1

 

Instituts escola.

 

Municipi: El Catllar

 

Centre: Institut Escola L'Agulla (2)

 

Codi del lloc: 43012812 597 EES TIC 0143085

Pedagogia terapèutica (TIC): 1

 

Municipi: Reus

 

Centre: Institut Escola Pi del Burgar (1)

 

Codi del lloc: 43012083 590 TEC TIC 0143086

Tecnologia (TIC): 1

 

 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

 

Escoles públiques, centres d'educació especial i zones escolars rurals.

 

Municipi: Alcanar

 

Centre: Escola Marjal - ZER Mediterrània (EDIF) (1)

 

Codi del lloc: 43005698 597 PRI TIC 0243001

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: L'Ametlla de Mar

 

Centre: Escola Sant Jordi (1)

 

Codi del lloc: 43000263 597 PRI TIC 0243002

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Amposta

 

Centre: Escola Mestre Agustí Barberà (1)

 

Codi del lloc: 43005224 597 PRI TIC 0243003

Educació primària (TIC): 1

 

Centre: Escola Miquel Granell (1)

 

Codi del lloc: 43000275 597 PRI TIC 0243004

Educació primària (TIC): 2

 

Municipi: Deltebre

 

Centre: Escola L'Assumpció

 

Codi del lloc: 43004074 597 PRI TIC 0243005

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Flix

 

Centre: Escola Enric Grau i Fontserè (1)

 

Codi del lloc: 43001127 597 PRI TIC 0243006

Educació primària (TIC): 1

 

Municipi: Rasquera

 

Centre: Escola Les Eres de Rasquera - ZER La Font de l'Aiguadí (EDIF) (1)

 

Codi del lloc: 43005534 597 PAN TIC 0243007

Llengua estrangera: anglès (TIC): 1

 

Centres d'ensenyaments secundaris, escoles oficials d'idiomes i centres que imparteixen ensenyaments en l'àmbit d'arts plàstiques i disseny.

 

Municipi: Alcanar

 

Centre: Institut Sòl de Riu (1)

 

Codi del lloc: 43007087 590 MA TIC 0243008

Matemàtiques (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43007087 590 TEC TIC 0243009

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: L'Ametlla de Mar

 

Centre: Institut Mare de Déu de la Candelera (1)

 

Codi del lloc: 43006976 590 TEC TIC 0243010

Tecnologia (TIC): 1

 

Municipi: Amposta

 

Centre: Institut Montsià (1)

 

Codi del lloc: 43006101 591 621 TIC 0243011

Processos comercials (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43006101 590 507 TIC 0243012

Informàtica (TIC): 1

 

Codi del lloc: 43006101 591 627 TIC 0243013

Sistemes i aplicacions informàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Camarles

 

Centre: Institut Camarles (1)

 

Codi del lloc: 43008419 590 MA TIC 0243014

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Móra d'Ebre

 

Centre: Institut Julio Antonio (1)

 

Codi del lloc: 43007129 590 507 TIC 0243015

Informàtica (TIC): 1

 

Municipi: El Perelló

 

Centre: Institut Blanca d'Anjou (1)

 

Codi del lloc: 43007211 590 FQ TIC 0243016

Física i química (TIC): 1

 

Municipi: La Sénia

 

Centre: Institut de La Sénia (1)

 

Codi del lloc: 43006681 590 MA TIC 0243017

Matemàtiques (TIC): 1

 

Municipi: Tortosa

 

Centre: Institut Cristòfol Despuig (CMC) (1)

 

Codi del lloc: 43011170 590 TEC TIC 0243018

Tecnologia (TIC): 1

 

Centre: Institut de l'Ebre (1)

 

Codi del lloc: 43004441 590 AN TIC 0243019

Anglès (TIC): 1

 

Centre: Institut Dertosa (1)

 

Codi del lloc: 43004438 590 TEC TIC 0243020

Tecnologia (TIC): 1

 

Instituts escola.

 

Municipi: Batea

 

Centre: Institut Escola Mare de Déu del Portal (1)

 

Codi del lloc: 43012113 590 DI TIC 0243021

Dibuix (TIC): 1

 

Municipi: Móra la Nova

 

Centre: Institut Escola 3 d'Abril (1)

 

Codi del lloc: 43012289 590 TEC TIC 0243022

Tecnologia (TIC): 1

Amunt