Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/10/2018

  • Número del document ARP/2521/2018

  • Número de control 18303049

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18303049-2018

Dades del DOGC
  • Número 7739

  • Data 02/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2521/2018, de 29 d'octubre, per la qual es declara d'utilitat pública la forest anomenada Parc de Sant Mateu, propietat del Consell Comarcal del Barcelonès, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.


Examinat l'expedient sobre la declaració d'utilitat pública i subsegüent inclusió al Catàleg de forests d'utilitat pública de la forest anomenada Parc de Sant Mateu, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, a la comarca del Barcelonès, propietat del Consell Comarcal del Barcelonès.

D'acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Fets els tràmits d'audiència i d'informació pública i comprovat que la forest compleix les condicions que estableix l'apartat 1 de l'article 12 de la Llei forestal de Catalunya,

 

Resolc:

 

1. Declarar d'utilitat pública la forest anomenada Parc de Sant Mateu, propietat del Consell Comarcal del Barcelonès, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

 

2. Incloure la forest anomenada Parc de Sant Mateu al Catàleg de forests d'utilitat pública de Barcelona amb les característiques següents:

- Demarcació territorial: Barcelona; comarca: Barcelonès; terme municipal: Santa Coloma de Gramenet; pertinença: Consell Comarcal del Barcelonès; denominació: Parc de Sant Mateu; núm. CUP: B-90; superfície cadastral: 75,62 ha; superfície enclavats: 0,81 ha.

- Descripció cadastral: polígon 2, parcel·la cadastral 129, del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

- Enclavaments: polígon 2, parcel·les cadastrals 120, 121 i 128, del terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

- Servitud: servitud de pas per a la conducció d'aigua concedida a la Societat de Dotació i Aigües Potables del poble de Santa Coloma de Gramenet.

Els límits de la forest objecte de declaració d'utilitat pública són els que detalla el plànol annex.

 

3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, potestativament, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs escaient en dret.

 

Barcelona, 29 d'octubre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Amunt