Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/10/2018

  • Número del document ARP/2520/2018

  • Número de control 18303057

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18303057-2018

Dades del DOGC
  • Número 7739

  • Data 02/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2520/2018, de 29 d'octubre, per la qual es declara d'utilitat pública la forest anomenada Comunals de Baiasca, al terme municipal de Llavorsí.


Examinat l'expedient sobre la declaració d'utilitat pública i subsegüent inclusió al Catàleg de forests d'utilitat pública de la forest anomenada Comunals de Baiasca, al terme municipal de Llavorsí, a la comarca del Pallars Sobirà, propietat de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca.

D'acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Fets els tràmits d'audiència i d'informació pública i comprovat que la forest compleix les condicions que estableix l'apartat 1 de l'article 12 de la Llei forestal de Catalunya,

 

Resolc:

 

1. Declarar d'utilitat pública la forest anomenada Comunals de Baiasca, propietat de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca, al terme municipal de Llavorsí.

 

2. Incloure la forest anomenada Comunals de Baiasca al Catàleg de forests d'utilitat pública de Lleida amb les característiques següents:

- Demarcació territorial: Lleida; comarca: Pallars Sobirà; terme municipal: Llavorsí; pertinença: Entitat Municipal Descentralitzada de Baiasca; denominació: Comunals de Baiasca; núm. CUP: L- 381; superfície: 672,09 ha.

- Descripció cadastral:

Polígon 3, parcel·les cadastrals en la seva totalitat 253, 256, 257, 303, 729, 730, 731, 732, 758, 762, 766, 773, 791, 793, 794, 806, 814, 815, 835, 848, 849 i 850, i parcialment la parcel·la cadastral 760, del terme municipal de Llavorsí.

- Enclavaments:

Polígon 3, parcel·les cadastrals 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 455, 456, 457, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 519, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 536, 537, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 763, 764, 765, 767, 768, 769, 804, 805 i 813 del terme municipal de Llavorsí.

Els límits de la forest objecte de declaració d'utilitat pública són els que detalla el plànol annex.

 

3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, potestativament, d'acord amb l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a partir de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs escaient en dret.

 

Barcelona, 29 d'octubre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex

 

(Vegeu la imatge al final del document)

Amunt