Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/10/2018

  • Número del document ENS/2516/2018

  • Número de control 18303046

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18303046-2018

Dades del DOGC
  • Número 7739

  • Data 02/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2516/2018, de 25 d'octubre, per la qual s'implanta el primer cicle de l'educació infantil en escoles rurals.


D'acord amb l'article 21 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, desplega aquest model educatiu i reconeix les necessitats específiques que presenta l'escolarització de l'alumnat de les zones rurals.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que les administracions educatives han de tenir en compte el caràcter particular de l'escola rural per tal de proporcionar-li els sistemes organitzatius necessaris per atendre les seves necessitats específiques i garantir la igualtat d'oportunitats.

L'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, aprova el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals que possibilita la implantació d'aquests ensenyaments en determinades escoles rurals úniques en el nucli de població, formin part d'una ZER o no, de municipis de fins a 3.000 habitants, a iniciativa dels ajuntaments implicats i amb la seva col·laboració.

D'acord amb l'Ordre esmentada, aquest Pla experimental s'aplica a partir del curs 2015-2016 a escoles rurals dels àmbits dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a Lleida i a les Terres de l'Ebre, i s'amplia a partir del curs 2016-2017 als àmbits dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament a la Catalunya Central, Girona, Tarragona i al Vallès Occidental.

Ateses les sol·licituds dels ajuntaments i la seva col·laboració per a l'aplicació del Pla experimental, ateses les propostes dels Serveis Territorials a Lleida, a Girona i al Maresme-Vallès Oriental i amb la conformitat dels centres educatius implicats.

Ateses les necessitats d'escolarització d'infants d'1-3 anys detectades en els municipis afectats i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari reestructurar l'oferta educativa pública per tal d'adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

Atès que en la instrucció efectuada s'acredita que els centres implicats reuneixen els requisits establerts per impartir el primer cicle d'educació infantil.

Atès que d'acord amb l'article 44.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, correspon al Departament d'Ensenyament determinar periòdicament l'oferta de llocs escolars.

D'acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,

 

Resolc:

 

—1 Implantar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2018-2019, el primer cicle d'educació infantil en les escoles rurals següents:

 

Serveis Territorials a Lleida:

 

Municipi: Camarasa

Denominació: Escola Dos Rius - ZER El Jonc

Codi: 25001229

 

Serveis Territorials a Girona:

 

Municipi: Portbou

Denominació: Escola Sant Jaume

Codi: 17002831

 

Municipi: Ullastret

Denominació: Escola l'Estany - ZER Empordanet-Gavarres

Codi: 17003941

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental:

 

Municipi: Montseny

Denominació: Escola Puig Drau - ZER Baix Montseny

Codi: 08022082

 

—2 Amb caràcter general, la implantació dels ensenyaments del primer cicle d'educació infantil comporta l'agrupació dels infants d'1-3 anys en un sol grup. La ràtio màxima d'aquest grup serà de 10 infants.

Els infants del primer cicle de l'educació infantil es poden integrar amb els alumnes del segon cicle de l'educació infantil, sempre i quan la ràtio màxima dels infants de primer cicle de l'educació infantil no superi els 6 infants.

 

—3 Tant si hi ha un grup del primer cicle de l'educació infantil com si aquest grup està integrat amb el segon cicle de l'educació infantil, en virtut dels convenis que es subscriguin amb els ajuntaments, aquests transferiran al Departament d'Ensenyament la dotació econòmica per a la contractació d'un educador de llar d'infants que atendrà els infants de primer cicle de l'educació infantil, realitzarà les funcions de tutor, i es coordinarà amb el mestre del segon cicle d'educació infantil.

 

—4 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2018

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Josep Gonzàlez Cambray

Director general de Centres Públics

Amunt