Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 29/10/2018

  • Número del document ARP/0180/2018

  • Número de control 18303058

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18303058-2018

Dades del DOGC
  • Número 7739

  • Data 02/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ARP/180/2018, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a l'adquisició d'equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí.


El sector ramader de Catalunya representa gairebé el 60% de tota la producció final agrària catalana i, d'aquest percentatge, el porcí en suposa quasi el 35%.

La contribució del sector porcí al conjunt de la indústria agroalimentària de Catalunya és la més significativa tant en volum d'exportacions com en vendes del sector. El porcí es configura com un sector en què la base, que és la producció de porcs, és avui altament intensiva, professionalitzada i d'una elevada eficiència productiva.

El maneig de les dejeccions en origen i la seva aplicació al sòl com a fertilitzants, complementats amb tractaments alternatius com ara els de separació sòlid-líquid, el compostatge, la biodigestió o el tractament tèrmic, han estat solucions que han permès mantenir l'equilibri entre el creixement del sector i la sostenibilitat del sistema.

No obstant això, alguns canvis ocorreguts en els darrers anys han empès l'Administració catalana a prendre mesures més restrictives. Així, cal destacar el canvi que va comportar l'Ordre ministerial IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, la qual va posar fi al model energètic estatal que fins llavors permetia primar la generació d'electricitat a partir de subproductes i purins. La retallada que preveia l'Ordre en qüestió a les primes fins llavors vigents va provocar que la majoria de plantes de tractament de purins per cogeneració en aquells moments existents a Catalunya deixessin de ser rendibles econòmicament i es veiessin abocades al tancament.

Cal tenir en compte que les primes eren la principal font d'ingressos de les 6 plantes de cogeneració que en aquells moments estaven en funcionament a Catalunya i que donaven servei a prop de 440 explotacions porcines que hi traslladaven els seus purins.

No obstant això, però, la normativa abans esmentada no va tenir un impacte tan gran en les plantes de biogàs, ja que la normativa n'acabava preveient un lleuger augment dels paràmetres retributius, de manera que el preu final de venda de l'electricitat va disminuir poc respecte de la norma que fins llavors n'havia regulat la retribució.

Per pal·liar l'efecte a curt termini del tancament de les plantes de tractament de purins amb cogeneració sobre les explotacions ramaderes que hi duien les seves dejeccions, l'any 2015 es va crear un règim d'ajuts mitjançant l'Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre, per la qual s'aprovaven les bases reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del seu tancament. Aquesta Ordre va establir dues modalitats d'ajut: d'una banda, la d'inversions en infraestructures de gestió dels purins, sistemes de tractament individual i/o col·lectiu, adquisició d'equips d'aplicació de purins, equips de mesurament de nutrients, basses mòbils i basses fixes d'emmagatzematge de purins, i, d'altra banda, la de transport i aplicació de purins al camp.

El creixement constant de la cabana porcina els últims anys, especialment en determinades zones del territori ja catalogades com a zones vulnerables, ha dut l'Administració agrària a establir un nou model de gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització que persegueix una gestió integral per assolir, en darrer terme, una millora evident de la qualitat de sòls i aigües. Des del punt de vista normatiu, aquest canvi substancial en el model de gestió del sector ha comportat l'inici de la tramitació de la modificació del Decret 136/2009, d'1 de setembre, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

En l'establiment de mesures que fomenten la nova gestió integral de les dejeccions ramaderes, destaca l'impuls d'actuacions tant en granja, com poden ser la implementació d'accions encaminades a la reducció del consum d'aigua, la modificació de les dietes del bestiar, etc., com en l'aplicació al camp dels fertilitzants o els tractaments de les dejeccions ramaderes.

L'experiència dels darrers anys demostra que en l'aplicació de les mesures que fomenten una gestió més sostenible hi tenen un impacte positiu i beneficiós indiscutible les noves tecnologies que permetin optimitzar la gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes.

Els equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació permetran a les explotacions ramaderes de porcí conèixer el contingut de nutrients dels purins i poder aplicar la dosi adequada als camps de conreu per aconseguir-hi una òptima fertilització, que, a més de preservar i millorar l'entorn natural, permeti també aconseguir uns rendiments òptims dels cultius.

El règim dels ajuts destinats a subvencionar aquestes actuacions és el que estableix el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola (DOUE L- 352, de 24.12.2013).

Un cop analitzada la capacitat tècnica de les persones beneficiàries potencials de l'ajut i atenent les garanties de procediment que proporciona la tramitació electrònica, que, entre d'altres, inclou avisos previs per a totes les comunicacions pertinents, es considera convenient establir l'obligatorietat de participar en la convocatòria d'aquests ajuts per mitjans telemàtics a totes les persones sol·licitants.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport a les explotacions agràries mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Ordeno:

 

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts de minimis destinats a l'adquisició i instal·lació d'equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d'aplicació de purí porcí, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Article 2

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1, que es publica en l'annex 2, que és obligatori per a totes les persones sol·licitants.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 29 d'octubre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

1 Objecte dels ajuts

L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins generats a les explotacions porcines de Catalunya mitjançant l'adquisició i instal·lació en cisternes d'aplicació de purí porcí dels equips següents:

a) Equips de mesurament de la concentració de nutrients (conductímetres, NIR)

b) Equips electrònics de dosificació de l'aplicació de purins (cabalímetres, electrovàlvules) a partir de lectures automàtiques de la concentració de nutrients.

 

2 Persones beneficiàries de l'ajut

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions porcines, les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d'explotacions porcines, les agrupacions de defensa sanitària ramadera, les cooperatives i les seves agrupacions, les societats agràries de transformació i les comunitats de béns.

 

3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els següents des del moment de presentar la sol·licitud:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud ha de pertànyer a la persona beneficiària de l'ajut.

b) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, l'ajut global de minimis rebut no ha de superar els límits establerts.

c) En cas d'empreses amb 50 o més treballadors, complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

d) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

e) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

f) En cas de realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

g) Quan es tracti de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

h) Quan es tracti d'entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

i) En cas de comptar amb centres laborals, complir la normativa de política lingüística fent constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

j) En cas de comptar amb centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística atenent els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactant, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

k) En el cas de línies d'ajuts en què la persona beneficiària pugui ser una associació, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.

l) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques, no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

m) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

n) Les persones sol·licitants d'aquests ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 3.

3.2 Pel que fa a la concurrència amb altres ajuts, i sense perjudici del límit quantitatiu que disposa l'article 3.2 del Reglament (UE) 1408/2013, el règim d'acumulació amb altres ajuts de minimis es regeix per l'article 5 del Reglament esmentat. Els ajuts que estableix aquesta Ordre es podran acumular a altres ajuts públics per les mateixes despeses subvencionables, sempre que aquesta acumulació no doni lloc a una intensitat superior a l'establerta per a les circumstàncies concretes de cada cas per la normativa comunitària.

Sense perjudici de l'apartat anterior, els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb:

- altres que, per a la mateixa finalitat, s'hagin concedit en el marc dels ajuts a la Mitigació del canvi climàtic del Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER);

- altres ajuts concedits en el marc de l'Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del tancament, i es convoquen els corresponents a l'any 2015.

3.3 En el cas d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, cal fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució o en l'acord de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, i també l'import de la subvenció que ha d'aplicar cada un, els quals també tenen la consideració de persones beneficiàries.

 

4 Tipus i quantia dels ajuts

4.1 L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions assenyalades a l'apartat 1 d'aquest annex.

4.2 La inversió subvencionable per persona beneficiària inclourà, com a màxim, les despeses ocasionades per l'adquisició i instal·lació d'un únic equip dels establerts en l'apartat 1 d'aquest annex.

4.3 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l'aplicació pressupostaria a la qual s'ha d'imputar són les que determina la resolució de la convocatòria corresponent.

4.4 L'import de l'ajut no pot ser superior a 15.000 euros per persona beneficiària ni superar els percentatges d'ajut següents:

a) En el cas de les actuacions de l'apartat 1 a) d'aquest annex, referents a l'adquisició i instal·lació d'equips de mesurament de la concentració de nutrients (conductímetres, NIR), o l'adquisició i instal·lació d'altres equips equivalents que comptin amb l'informe favorable del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària d'acord amb l'apartat 5.2 d'aquest annex: 60% de l'import de la inversió subvencionable.

b) En el cas de les actuacions de l'apartat 1 b) d'aquest annex, referents a l'adquisició i instal·lació d'equips electrònics de dosificació de l'aplicació de purins (cabalímetres, electrovàlvules) a partir de lectures automàtiques de la concentració de nutrients, o l'adquisició i instal·lació d'altres equips equivalents que comptin amb l'informe favorable del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària d'acord amb l'apartat 5.2 d'aquest annex: 70% de l'import de la inversió subvencionable.

c) En el cas que després d'aplicar els criteris anteriors encara hi hagi pressupost, la intensitat de l'ajut augmentarà de manera proporcional fins a 10 punts percentuals en el cas de les actuacions de la lletra b) d'aquest apartat.

d) Si un cop aplicats els barems anteriors encara hi ha disponibilitat pressupostària, es podrà augmentar la intensitat de l'ajut en el cas de les actuacions de la lletra a) d'aquest apartat, proporcionalment per a totes les sol·licituds, fins a un màxim del 80% de la inversió subvencionable.

4.5 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució i prioritats establerts a l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores. En cap cas, l'import de les subvencions concedides no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

4.6 Aquests ajuts se sotmeten al Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, segons el qual el total d'ajuts de minimis concedits a una persona beneficiària no podrà excedir els 15.000 euros bruts durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, i sense que s'incrementi el llindar establert per estat membre.

4.7 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció és el 50% de la despesa reconeguda en la resolució de concessió. Aquesta despesa ha de permetre, en el cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

 

5 Despeses subvencionables

5.1 Als efectes d'aquestes bases, es consideren despeses subvencionables les despeses vinculades a l'adquisició i a la instal·lació, en les cisternes d'aplicació de purí, dels equips assenyats a l'apartat 1 d'aquest annex. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes.

5.2 En el cas d'adquisició i instal·lació d'altres equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o dosificació diferents dels establerts en l'apartat 1 d'aquest annex, caldrà un informe favorable del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària.

5.3 L'adquisició d'equips subvencionables es pot realitzar col·lectivament. Als efectes d'aquestes bases reguladores, es consideren inversions col·lectives les realitzades per cinc explotacions porcines o més.

5.4 L'adquisició i instal·lació dels equips ha de ser posterior a la data de publicació de la resolució de convocatòria dels ajuts.

5.5 Els equips objecte d'ajut i les cisternes en què s'instal·lin s'han d'inscriure en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA), d'acord amb el Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de maquinària agrícola, bé a nom de la persona beneficiària o bé a nom d'algun dels seus associats, en el cas de persones jurídiques.

5.6 Es considera que la despesa ha estat realitzada quan hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació establert a la resolució de concessió de l'ajut, que en tot cas no pot ser superior a 1 any des de la data de concessió de l'ajut.

5.7 No són subvencionables els impostos indirectes.

 

6 Sol·licituds

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

 

7 Documentació a presentar amb la sol·licitud

7.1 A les sol·licituds, cal adjuntar la documentació que es detalla a continuació. No obstant això, no cal aportar els documents indicats en les lletres següents en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

a) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti, si s'escau, en cas de no haver autoritzat el DARP o obtenir aquesta informació, d'acord amb l'apartat 7.4.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si escau.

c) En el cas de persones jurídiques, còpia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques, el Registre de Cooperatives o el Registre de Societats Agràries de Transformació (SAT), es verificarà d'ofici.

d) En el cas de persones jurídiques, certificat de l'acord de l'òrgan competent segons els estatuts de l'entitat per sol·licitar l'ajut i acceptar els compromisos corresponents.

e) Factura proforma de les actuacions a realitzar, que haurà d'incloure la data i els aspectes següents:

- Dades de la persona sol·licitant de l'ajut.

- Descripció de l'equip, i, si escau, marca i model.

- Número de bastidor i/o número d'inscripció al ROMA de la cisterna on s'instal·len els equips.

- Preu net, sense IVA.

En el cas que els equips s'adquireixen juntament amb la cisterna d'aplicació, s'ha de detallar el preu de l'equip i la seva instal·lació separadament a l'import de la cisterna. Així mateix, la cisterna s'haurà d'haver inscrit el ROMA abans de la certificació de l'ajut.

f) Els tres pressupostos a què fa referència l'apartat 17 f) d'aquest annex que ha d'haver sol·licitat la persona beneficiària abans de realitzar la despesa subvencionable.

7.2 L'imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes que es detallen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la signatura de la sol·licitud:

a) El compte on s'ha d'ingressar l'import de l'ajut inclòs en l'imprès de sol·licitud pertany a la persona beneficiària de l'ajut.

b) No estar sotmesa a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableixen l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) Declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

En cas d'haver rebut ajuts de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, l'ajut global de minimis que s'ha rebut no supera els límits establerts.

d) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

e) En el supòsit que l'empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, declaració segons la qual l'empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball.

f) No tenir la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).

g) En el cas d'empreses i entitats, no haver estat sancionada o condemnada perquè ha exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma. Aquesta informació es consultarà d'ofici al registre corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement. En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, a més, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes d'acord amb l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol. Aquesta informació es verificarà d'ofici consultant el Registre de Plans d'Igualtat del Departament d'Empresa i Coneixement, i, si el pla no consta en el registre esmentat, la persona beneficiària l'haurà d'aportar.

h) Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donada d'alta en el cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

i) Als centres laborals, complir la normativa de política lingüística: fer constar, com a mínim en català, els rètols i les informacions de caràcter fix que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen.

j) Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, complir la normativa de política lingüística: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, com a mínim en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic.

k) En el cas d'agrupació de persones físiques o jurídiques: compromís de no dissoldre's fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

l) El compliment de les normes vigents en matèria de medi ambient, higiene i benestar dels animals.

m) Ajuts de minimis rebuts en l'exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, fent constar que l'ajut global de minimis que ha rebut no supera els límits establerts.

n) Als efectes de complir l'obligació establerta en l'apartat 17 j) d'aquest annex: compromís de mantenir l'activitat agrària i les inversions objecte d'ajut durant un mínim de cinc anys a comptar del pagament de l'ajut.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb audiència prèvia a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7.3 La presentació de la sol·licitud de l'ajut per part de la persona interessada comportarà l'autorització al DARP per obtenir els certificats o les verificacions necessaris per a la tramitació de l'ajut a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l'autorització esmentada mitjançant l'imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

7.4 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DARP per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

 

8 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d'ajuts corresponent.

 

9 Criteris d'atribució i valoració

9.1 En el cas que l'import total de les sol·licituds superi la dotació pressupostària disponible per a aquests ajuts, s'atendran les sol·licituds d'acord amb la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració següents:

- Inversions col·lectives realitzades per associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d'explotacions porcines, i altres figures equivalents, incloses agrupacions de defensa sanitària ramadera, cooperatives i les seves agrupacions, societats agràries de transformació i comunitats de béns: 2 punts.

- La persona sol·licitant està qualificada d'explotació agrària prioritària (EAP) en el moment de sol·licitud: 1 punt.

- Explotació ramadera situada en zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries: 1 punt.

- Cisternes d'aplicació de purí que, d'acord amb la data de la primera inscripció al ROMA, tinguin menys de 8 anys d'antiguitat: 1 punt.

- Cisternes d'aplicació de purí, amb un volum superior o igual a 15.000 l: 1 punt.

9.2 En el cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de prou pressupost per atendre-les totes, es reduirà proporcionalment la quantia de l'ajut entre aquestes sol·licituds.

9.3 Un cop esgotat el pressupost disponible, les sol·licituds que no s'hagin pogut atendre seran denegades per manca de disponibilitat pressupostària, tot i que el projecte sigui elegible. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser beneficiàries de la subvenció d'aquest annex no accepti la subvenció o desisteixi d'acord amb els apartats 11 i 12 d'aquest annex, el pressupost alliberat es podrà utilitzar per incrementar el percentatge d'ajuts a les persones proposades com a beneficiàries d'acord amb els límits quantitatius i de percentatge establerts en l'apartat 4 d'aquestes bases reguladores.

9.4 Quan la certificació efectuada pels serveis competents del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en tots els expedients d'ajuts concedits sigui inferior a l'import global aprovat en les resolucions de concessió, es podrà dictar una resolució complementària que incrementi els imports a pagar a les persones beneficiàries, d'acord amb els criteris de valoració d'aquest apartat i dins els límits quantitatius establerts en l'apartat 4.

 

10 Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

10.2 Els actes de tràmit es notificaran d'acord amb l'apartat 8 de l'annex 2.

10.3 L'òrgan instructor i l'òrgan competent per resoldre, i també la composició de la Comissió de Valoració, són els que determina la convocatòria corresponent.

10.4 La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i informes que consideri necessaris per elaborar l'informe d'avaluació.

10.5 Quan les sol·licituds qualificades d'auxiliables superin la disponibilitat pressupostària, la Comissió de Valoració determinarà l'assignació dels fons d'acord amb els criteris d'atribució i valoració establerts en l'apartat 9 d'aquestes bases reguladores.

10.6 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions d'acord amb l'informe de la Comissió de Valoració.

10.7 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

11 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La proposta de resolució ha de contenir la llista de persones sol·licitants proposades per ser beneficiàries de les subvencions, degudament prioritzada d'acord amb la puntuació obtinguda.

11.3 La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de la proposta provisional de concessió.

11.4 Les persones proposades com a beneficiàries poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposada si el seu import és inferior al sol·licitat. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la subvenció que estableixen aquestes bases reguladores. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost. En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

11.5 En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits establerts d'acord amb l'activitat de la persona beneficiària de l'apartat 3, requerirà a la persona beneficiària perquè aporti la documentació escaient en els termes previstos a l'apartat 7 d'aquestes bases reguladores.

11.6 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

12 Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen les bases reguladores de cada subvenció comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comportarà el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes previstos a la base 11.6.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades d'acord amb l'apartat 8 de l'annex 2.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.

 

13 Resolució

13.1 D'acord amb la documentació presentada, les comprovacions d'ofici efectuades i l'informe de la Comissió de Valoració, l'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l'òrgan competent per resoldre.

13.2 En la resolució de concessió, figuraran, com a mínim, l'import màxim de l'ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el caràcter d'ajut de minimis d'acord amb Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola (DOUE L-352, de 24.12.2013), i la via de recurs que correspongui. Així mateix, s'ha de fer constar que la fermesa de la resolució de concessió de l'ajut comporta que la persona beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l'Administració tributària i la social i amb la Generalitat de Catalunya.

13.3 La resolució de concessió es notificarà mitjançant notificació individual telemàtica d'acord amb l'apartat 8 de l'annex 2, i, complementàriament, se'n publicarà un extracte al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1).

 

14 Publicitat

La publicitat dels ajuts concedits es farà d'acord amb allò establert en la convocatòria de l'ajut.

 

15 Justificació

15.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini que indiqui la resolució de concessió de l'ajut, que en tot cas no podrà ser superior a un any des de la data de concessió de l'ajut.

15.2 En el cas que les activitats hagin estat finançades, a més de l'ajut o subvenció, amb fons propis o altres subvencions o recursos, s'ha d'acreditar l'import, procedència i aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

15.3 Dins el termini establert en la convocatòria per justificar l'ajut, caldrà presentar la documentació següent:

a) Per mitjans exclusivament telemàtics, mitjançant la pàgina web https://seu.gencat.cat i d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3, caldrà presentar el compte justificatiu que inclourà:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, l'activitat o el projecte subvencionats, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta memòria també ha de justificar que tant els equips adquirits com les cisternes en què s'instal·lin consten inscrits al ROMA.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, que s'entendrà presentada amb la presentació de la documentació de l'apartat b).

3. Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Si els justificants de despesa s'imputen parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

4. Documentació acreditativa del compliment de les normes mediambientals, d'higiene i de benestar animal mitjançant la presentació de l'autorització, llicència o comunicació, si escau. En el cas que el DARP disposi d'aquesta documentació actualitzada, no caldrà aportar-la.

5. En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, la informació relativa a l'apartat 17 j)

b) Presencialment, preferentment en les dependències de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost:

Factures originals o els documents probatoris equivalents en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, adjuntant els documents acreditatius del pagament; en el cas d'haver efectuat el pagament amb xec/pagaré nominatiu, cal presentar una còpia del xec i l'extracte bancari corresponent; en el cas d'haver efectuat el pagament mitjançant una transferència, caldrà presentar o bé el rebut del banc on es detalli el moviment o bé un certificat emès pel banc indicant que s'ha efectuat la transferència, o bé un document comptable de valor probatori equivalent. No s'acceptarà cap pagaré nominatiu que a la data del venciment superi la data de justificació que marca l'Ordre.

Les factures han d'indicar amb tota claredat a quins conceptes del pressupost presentat amb la sol·licitud es refereixen. En el cas que els equips s'adquireixen juntament amb la cisterna d'aplicació, cal detallar el preu de l'equip i la seva instal·lació de manera separada a l'import de la cisterna. Les factures i els justificants de pagament han d'anar a nom de la persona beneficiària de l'ajut.

En les factures originals o documents probatoris equivalents, ha d'aparèixer el número de bastidor i/o el número d'inscripció al ROMA de la cisterna on s'instal·len els equips.

15.4 Els òrgans competents del DARP comprovaran d'ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud i la informació disponible en les bases de dades i registres.

 

16 Pagament

16.1 La proposta de pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels serveis competents del DARP segons la qual l'activitat i la despesa realitzades estan degudament justificades.

16.2 Les persones beneficiàries, per rebre l'import de les subvencions, han d'estar al corrent de les obligacions amb l'Administració tributària i la social i no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l'autorització al DARP a què es refereix l'apartat 7.3.

16.3 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

16.4 La regulació dels pagaments en efectiu és la continguda en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la qual cosa no es poden pagar en efectiu operacions en les quals una de les parts contractants sigui empresari o professional amb un import igual o superior a 2.500 euros o el seu equivalent en moneda estrangera.

 

17 Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) La finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini previst en la resolució de concessió de l'ajut.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb les actuacions o els projectes sol·licitats.

Qualsevol canvi en les actuacions s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, dins el termini màxim de 15 dies naturals, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i les condicions que estableixen les bases de l'AG i les bases reguladores de cada subvenció. En el cas de no pronunciar-se dins el termini establert, s'apliquen els efectes del silenci negatiu, és a dir, no s'accepta el canvi.

En el cas de modificacions de menor entitat, com ara canvis entre maquinària que no afecti el tipus d'actuació sol·licitada i canvis en la cisterna on es realitza l'actuació, serà suficient que els serveis tècnics del DARP reconeguin implícitament la validesa tècnica mitjançant la certificació de la realització de les inversions.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció (aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts).

e) Les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, per al contracte menor (40.000 euros quan es tracti de contractes d'obres, i 15.000 euros quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis), la persona beneficiària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat prou nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció entre les ofertes, que s'hauran d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'haurà de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de provenir d'empreses que no formin part del mateix grup de societats, d'acord amb els supòsits que estableix l'article 42 del Codi de comerç, ni estiguin vinculades, d'acord amb la definició d'empreses vinculades establerta en l'article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses (DOUE L-124, de 20.5.2003).

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i aquestes bases reguladores.

i) En el cas de persones jurídiques, quan l'ajut concedit sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar al DARP la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

j) Mantenir l'activitat agrària i les inversions que han estat objecte d'ajut durant un mínim de cinc anys a comptar des del pagament de l'ajut, tret dels casos de força major previstos a la legislació civil o per causa de mort de la persona beneficiària. S'admet la subrogació de compromisos a una nova persona titular de l'explotació que compleixi els requisits de beneficiària d'acord amb les bases reguladores de la convocatòria per la qual es concedeix l'ajut.

k) Les normes obligatòries sobre medi ambient, higiene i benestar dels animals, de conformitat amb la normativa comunitària, estatal i autonòmica.

 

18 Modificació de la resolució

18.1 La resolució de concessió es pot modificar en cas d'alteració de les condicions que van determinar l'atorgament, siguin les relatives a la persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió de l'Administració.

18.2 L'òrgan competent per emetre resolució podrà autoritzar ampliacions del termini atorgat per realitzar i/o justificar les actuacions establertes en l'apartat 1 d'aquest annex, en casos acreditats degudament, i amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada. La sol·licitud d'ampliació de termini s'ha de presentar abans dels dos darrers mesos del termini d'execució i de justificació. Amb l'ampliació sol·licitada, s'ha de preveure l'acabament de les inversions. En tot cas, la decisió sobre l'ampliació s'ha de produir dins el termini màxim establert en l'apartat 15.1 d'aquest annex per realitzar les actuacions objecte dels ajuts, i, si es concedeix l'ampliació del termini, aquesta ampliació no podrà excedir la meitat del termini inicialment concedit per realitzar les inversions, d'acord amb l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions.

 

19 Revocació i reintegrament de les quantitats percebudes indegudament

19.1 L'òrgan concedent, amb la tramitació prèvia del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar els interessos corresponents en els supòsits previstos al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i també en el cas d'incompliment dels requisits i les condicions establerts en aquestes bases reguladores.

19.2 Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió, que comporten l'obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

19.3 També escaurà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència d'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajut fins a la data en què s'acordi que escau el reintegrament en els casos que estableixen l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i quan s'incompleixin els compromisos imposats en l'apartat 17. També es pot exigir el reintegrament si se superen els límits que estableix l'article 3.2 del Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, sobre aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, d'acord amb l'article 6 del mateix Reglament.

19.4 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i pel que resulti aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desplegament. El procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals sobre procediment administratiu que estableix el títol IV de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici de les especialitats que estableixi la normativa aplicable en matèria de subvencions. A aquests efectes, l'òrgan competent per instruir el procediment de revocació i/o reintegrament és el Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària, i l'òrgan competent per resoldre la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, que podrà acordar la compensació de deutes de naturalesa pública diferents amb els crèdits reconeguts a favor de la persona deutora en virtut d'un acte administratiu, la qual cosa es farà constar a la resolució.

 

20 Inspecció i control

Els òrgans competents del DARP tenen la facultat de realitzar els controls que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de l'ajut i d'inspeccionar els equips i les instal·lacions de les persones beneficiàries per comprovar que es compleixen la destinació dels ajuts, els requisits i els compromisos establerts en aquestes bases reguladores.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació de les persones beneficiàries o terceres a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa, i, per tant, causa de revocació, i reintegrament si és el cas, de l'ajut, sense perjudici de les sancions que puguin correspondre.

 

21 Sancions

El règim sancionador aplicable a aquesta línia d'ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa sectorial aplicable.

Les declaracions responsables comporten que la persona interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declarades. Si l'Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, aquest fet comporta, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció en la legislació aplicable, dona lloc a la incoació de l'oportú expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador a què fa referència l'apartat anterior.

 

22 Protecció de dades

22.1 Les dades de caràcter personal que les persones beneficiàries han de facilitar per obtenir la subvenció sol·licitada s'inclouen al fitxer de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia regulat a l'Ordre AAR/222/2013, de 12 de setembre, de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i l'Institut Català de la Vinya i el Vi (DOGC núm. 6468, de 27.9.2013). La seva finalitat és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat mitjançant escrit adreçat a Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona, telèfon 93.304.67.76; info.daam@gencat.cat.

22.2 Les persones beneficiàries i entitats col·laboradores han de complir la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

 

Annex 2

Tramitació telemàtica de sol·licituds

 

1 Adaptació del procediment

El procediment de sol·licitud dels ajuts regulats en l'annex 1 s'adapta a les peculiaritats de la tramitació utilitzant tècniques telemàtiques mitjançant les normes d'aquest annex.

 

2 Presentació de sol·licituds

2.1 Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d'aquests ajuts s'han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina https://seu.gencat.cat.

2.2 Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l'Administració quan s'enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l'entitat sol·licitant i identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud.

 

3 Registre

L'únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

4 Identificació de la persona sol·licitant

4.1 La identificació i la signatura de la persona sol·licitant es faran mitjançant la utilització dels sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics es podran identificar i signar electrònicament mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior. En el cas que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000 €, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

4.2 En el cas que la persona sol·licitant sigui una persona jurídica, per presentar la sol·licitud caldrà el certificat digital de persona jurídica o el certificat digital del/de la representant de l'empresa, d'acord amb el paràgraf anterior.

 

5 Còmput de terminis

5.1 La presentació de sol·licituds a través dels mitjans telemàtics establerts a l'apartat 2 d'aquest annex es pot fer tots els dies de l'any durant les vint-i-quatre hores del dia, en els termes d'aquesta convocatòria.

5.2 Als efectes de còmput de terminis, la recepció pel Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) un dia inhàbil s'entén efectuada el primer dia hàbil següent.

 

6 Efectes de la presentació de sol·licituds

6.1 D'acord amb l'article 3.9 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el DARP reconeix la validesa i l'eficàcia de les sol·licituds presentades telemàticament sempre que es compleixi el mecanisme d'identificació de l'apartat 4 d'aquest annex.

6.2 L'entitat interessada pot acreditar la presentació de la sol·licitud aportant la confirmació de la recepció de la sol·licitud de la tramitació telemàtica, que haurà d'incorporar, en tot cas, el número de registre d'entrada i la data i l'hora de presentació al Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

 

7 Programes i aplicacions

Els programes i les aplicacions mitjançant els quals es tramita telemàticament el procediment de participació en les convocatòries dels ajuts previstos en aquesta Ordre estan disponibles al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 

8 Notificació telemàtica

El servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica (https://seu.gencat.cat) que actua com a dipòsit de les notificacions electròniques, i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits per la legislació vigent.

Rebreu un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les vostres notificacions per correu electrònic o missatge curt a la bústia o telèfon/s indicat/s.

D'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, des del moment del dipòsit de la notificació per part del Departament disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies naturals no heu accedit a l'adreça electrònica https://seu.gencat.cat o hi heu accedit però no heu visualitzat la notificació, aquesta notificació s'entendrà rebutjada. Des del moment en què s'accedeix al contingut de la notificació, s'entén que aquesta notificació ha estat practicada. Des del moment en què es rebutja la notificació, aquesta notificació es considera practicada.

 

 

Annex 3

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquests ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'aquestes subvencions han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis i regles.

 

Principis ètics i regles de conducta

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, a parer seu, s'hagi produït o pugui afectar el procediment. Particularment, s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les persones adjudicatàries en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin directament per previsió legal en els supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i les regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a persones beneficiàries d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Amunt