Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/10/2018

  • Número del document EMC/2505/2018

  • Número de control 18302049

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-18302049-2018

Dades del DOGC
  • Número 7739

  • Data 02/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2505/2018, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l'assessorament a start-ups tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes start-ups amb empreses establertes (ref. BDNS 421022).


 

Els Consells d'Administració de 28 de juny i 6 de setembre de 2018 van aprovar les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l'assessorament a startups tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes startups amb empreses establertes.

Vista la Resolució EMC/2381/2018, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l'assessorament a startups tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes startups amb empreses establertes.

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis;

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l'assessorament a startups tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes startups amb empreses establertes.

 

Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

 

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/2381/2018, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l'assessorament a startups tecnològiques en fases inicials i a la connexió d'aquestes startups amb empreses establertes (DOGC núm. 7730 de 19.10.2018).

 

Article 4

Aplicació pressupostària i import

4.1 La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 240.000,00 euros , aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574.

Aquests ajuts tenen la consideració d'ajuts de minimis d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

4.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d'ACCIÓ.

4.3 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació

5.1 El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 14 de novembre de 2018.

5.2 El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 2 de les bases reguladores d'aquests ajuts.

 

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

6.1 El procediment de concessió dels ajuts es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis establerts a l'article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i d'acord amb el que preveuen els articles següents.

6.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és l'Àrea de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ. L'òrgan instructor serà l'encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades, basant-se en l'aplicació dels criteris de valoració establerts. La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris establerts a la base 8, per la puntuació que es doni a aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5).

6.3 L'òrgan col·legiat de valoració, encarregat de l'avaluació definitiva de les sol·licituds sobre la base de la valoració feta per l'òrgan instructor, estarà constituït a aquest efecte i estarà integrat per el/la director/a de la Unitat d'Innovació d'ACCIÓ, el/la gerent de Start-Up Catalonia d'ACCIÓ, el/la gerent del Programa de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ, el/la Cap de Desenvolupament de Negoci Tecnològic d'ACCIÓ i el/la cap de Start-Up Catalonia, o bé qui per delegació correspongui en tots els casos.

A les reunions d'aquest òrgan col·legiat hi assistirà un altre representant d'ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels projectes, que actuaran com a ponents de l'òrgan col·legiat, així com experts externs a ACCIÓ.

6.4 Avaluades les sol·licituds i vistos els informes esmentats, l'òrgan col·legiat de valoració elaborarà un informe en el qual es concreti el resultat de l'avaluació efectuada.

 

Article 7

Òrgans competents per resolució d'ajuts i recursos

7.1 L'òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 Vistos l'expedient i l'informe emès per l'òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l'òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

7.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l'entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, l'import, les condicions i els terminis per a la realització de l'actuació objecte d'ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de l'activitat i el seu caràcter de minimis fent referència al Reglament (CE) 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE als ajuts de minimis.

7.5 Aquesta resolució es notificarà a l'entitat sol. licitant de manera individual. Es notificarà per mitjans electrònics, d'acord amb l'article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La notificació electrònica es realitzarà a través de les plataformes o serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d'acord amb l'article 57 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

7.6 En el cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s'entendrà que la sol·licitud s'ha desestimat d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 19 d'octubre de 2018

 

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt