Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/10/2018

  • Número del document ENS/2515/2018

  • Número de control 18303045

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18303045-2018

Dades del DOGC
  • Número 7739

  • Data 02/11/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2515/2018, de 25 d'octubre, per la qual s'implanten ensenyaments en diversos centres educatius públics.


La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, ordenen entre d'altres, els ensenyaments de formació professional inicial i ensenyaments artístics.

Diverses normes de rang reglamentari concreten aquests ensenyaments, els seus currículums i la seva avaluació.

Vistes les necessitats de places escolars del Servei d'Educació de Catalunya i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, es considera necessari estructurar l'oferta educativa pública per tal d'adequar-la a les necessitats i al millor aprofitament dels recursos.

Atès que en la instrucció efectuada s'acredita que els centres implicats reuneixen els requisits establerts per impartir aquests ensenyaments.

Atès que d'acord amb l'article 44.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, correspon al Departament d'Ensenyament determinar periòdicament l'oferta de llocs escolars.

D'acord amb les propostes efectuades pels òrgans competents,

 

Resolc:

 

-1 Implantar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2016-2017, l'ensenyament que es detalla a l'annex 1.

 

-2 Implantar, amb efectes des de l'inici del curs escolar 2018-2019, els ensenyaments que es detallen a l'annex 2.

 

-3 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres docents.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar, potestativament, recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons els que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2018

 

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

Josep Gonzàlez Cambray

Director general de Centres Públics

 

 

Codificacions:

CFAS: cicles formatius d'arts aplicades i disseny de grau superior;

CFPM: cicles formatius de formació professional de grau mig;

CFPS: cicles formatius de formació professional de grau superior.

 

 

Annex 1

Ensenyament que s'implanta amb efectes de de l'inici del curs escolar 2016-2017

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Comarca: Urgell

 

Municipi: Tàrrega

 

Codi: 25004528

Denominació: EASD Ondara

Ensenyaments que s'implanten:

CFAS: Escultura aplicada a l'espectacle

 

 

Annex 2

Ensenyaments que s'implanten amb efectes des de l'inici del curs escolar 2018-2019

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

 

Codi: 08076194

Denominació: Institut Tecnològic de Barcelona

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

 

Municipi: Olesa de Montserrat

 

Codi: 08043978

Denominació: Institut Daniel Blanxart i Pedrals

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Ensenyament i Animació Sociesportiva

 

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Osona

 

Municipi: Tona

 

Codi: 08054277

Denominació: Institut de Tona

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Direcció de Cuina

 

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental

 

Municipi: Sabadell

 

Codi: 08039203

Denominació: Institut Agustí Serra i Fontanet

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

 

Codi: 08024893

Denominació: Institut Castellarnau

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Audiologia Protètica

 

Municipi: Terrassa

 

Codi: 08053251

Denominació: Institut Cavall Bernat

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Elaboració de Productes Alimentaris

 

Codi: 08030340

Denominació: Institut Investigador Blanxart

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Cures Auxiliars d'Infermeria

CFPS: Documentació i Administració Sanitàries

 

Codi: 08043516

Denominació: Institut Santa Eulàlia

Ensenyaments que s'implanten:

CFPM: Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

Municipi: Sant Cugat del Vallès

 

Codi: 08046694

Denominació: Centre d'alt rendiment esportiu (CAR)

Ensenyaments que s'implanten:

CFPS: Condicionament físic

Amunt