Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/10/2018

  • Número del document EMC/2473/2018

  • Número de control 18298036

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-18298036-2018

Dades del DOGC
  • Número 7738

  • Data 31/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2473/2018, de 19 d'octubre, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de mentors en el marc d‘Start-up Catalonia d'ACCIÓ per a l'any 2018.


L'economia catalana té una base industrial. Aquest fet, juntament amb l'obertura a l'exterior i l'aposta per la innovació de les empreses del país, és fonamental per explicar la competitivitat de Catalunya en un entorn global. La indústria ha desenvolupat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna. Suposa gairebé el 21% del nostre PIB (més del 50% si es consideren els serveis a la producció) i genera ocupació de qualitat i cohesió territorial.

Les economies més industrialitzades són les més internacionalitzades i innovadores, les que generen una ocupació més estable i de qualitat, i les que gaudeixen d'un major benestar i cohesió social. Tots aquests impactes palesen l'efecte tractor del sector industrial sobre el conjunt de l'economia i sobre l'Estat del benestar.

Actualment, estem immersos a nivell global en una nova revolució industrial. Després de la mecanització de la producció mitjançant la màquina de vapor (s. XIX); la producció en massa gràcies a l'electrificació; i la revolució digital i electrònica que va permetre la major automatització dels processos productius (s. XX), estem al bell mig d'una quarta revolució industrial basada en la connexió de màquines i sistemes en el propi espai de producció i l'intercanvi fluid d'informació amb l'exterior.

El Govern de la Generalitat té per objectiu acompanyar aquesta transformació industrial per fer possible que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional en l'adopció de la Indústria 4.0.

El Govern de Catalunya està compromès amb la indústria i, des de fa anys, treballa per garantir i desenvolupar polítiques de suport a la indústria i a l'empresa, nucli central de la nostra economia i element generador de riquesa i ocupació.

Aquesta visió a llarg termini fa que avui comptem amb una indústria diversificada, de petita i mitjana empresa, de valor afegit, innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

La política industrial del Govern de la Generalitat té com a idea nuclear que Catalunya és i ha de continuar sent un país industrial, amb l'objectiu d'aconseguir que l'any 2020, el 25% del PIB sigui industrial (excloent-hi els serveis dedicats a la indústria).

Amb aquest objectiu s'ha aprovat el Pacte Nacional per a la Indústria, un acord basat en la concertació que té una visió a llarg termini per donar estabilitat a una de les branques més rellevants de la política econòmica d'un país, com és la política industrial.

El Pacte pretén, a través dels seus sis eixos, impulsar la transformació del model industrial de Catalunya i contribuir al procés de transició cap a una economia del coneixement capaç de liderar, des del sud d'Europa, la quarta revolució industrial.

Aquesta pacte es concreta en accions específiques de suport a la indústria que es canalitzen a través de dels següents eixos vertebradors:

   - Competitivitat i ocupació industrial.

   - Dimensió empresarial i finançament.

   - Indústria 4.0 i digitalització.

   - Formació.

   - Infraestructures i energia.

   - Sostenibilitat i economia circular.

Aquesta política es desplega, principalment, a través de la Direcció general d'Indústria i d'ACCIÓ, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

ACCIÓ és l'ens executor de l'estratègia de suport a la indústria, encarregat d'impulsar la competitivitat empresarial mitjançant actuacions d'accés i impuls a la innovació i la internacionalització, l'emprenedoria i el finançament alternatiu, entre d'altres.

L'estratègia en innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (en endavant RIS3CAT) elaborada per la Generalitat de Catalunya amb el suport d'experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació, teixit productiu i les contribucions ciutadanes aportades durant el període de consulta pública contribuirà, mitjançant l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), a l'estratègia de la UE “Europa 2020” per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador donant coherència a les inversions en recerca i innovació i optimitzant-ne l'impacte en el desenvolupament econòmic i social.

Catalunya està ben posicionada en l'àmbit de la innovació. Segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2016, més de la meitat de les empreses catalanes de més de 10 treballadors (54%) va realitzar alguna activitat innovadora el 2016. A més, el 53,7% de les empreses innovadores van exportar el 2016.

Segons l'estadística oficial, Catalunya compta amb 9.282 empreses innovadores, essent el territori amb més empreses innovadores de l'Estat (22,2% del total estatal). Finalment, cal destacar que Catalunya ha captat el 2,72% del total d'ajuts atorgats en el marc del programa H2020 en el període 2014-2017, molt per sobre del seu pes demogràfic (1,5% de la UE-28).

En l'àmbit de la innovació, ACCIÓ impulsa actuacions amb l'objectiu d'augmentar el nombre d'empreses innovadores, d'augmentar la innovació a les empreses, d'incrementar la transferència tecnològica i de connectar la innovació catalana amb el món. En definitiva, de ser un país que competeixi internacionalment en innovació, amb productes de més valor afegit. Tot això, en el marc de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

Amb el compromís de fer créixer l'ecosistema emprenedor, ACCIÓ treballa per aconseguir aflorar talent, impulsar el creixement de les empreses emergents, desenvolupar una comunitat emprenedora dinàmica i saludable i consolidar el posicionament internacional. Aquests objectius s'impulsen des de Start-up Catalonia, àrea d'innovació empresarial d'ACCIÓ, amb accions d'acompanyament i acceleració de les startups amb assessorament expert, impulsant la seva internacionalització a través de diferents iniciatives, promocionant Barcelona com a hub internacional d'startups, i acostant el finançament a les startups, ja sigui organitzant punts de trobada entre inversors i projectes, com oferint línies pròpies de finançament i línies de suport a la innovació i la Indústria 4.0.

Aquest tipus de companyies tenen un alt potencial de creixement però també, en les primeres fases de vida, per la seva pròpia naturalesa, han de fer front a un elevat grau d'incertesa i risc, ja que és quan han de validar el seu model de negoci, així com fixar els fonaments del model de creixement i de la mateixa empresa.

Per tal d'assolir aquests objectius, en aquestes primeres fases i per intentar disminuir el grau d'incertesa i risc, es proposa des d'ACCIÓ, oferir a les startups un assessorament especialitzat, de la mà d'un mentor, que és una persona de perfil emprenedor i amb experiència en liderar projectes de creixement empresarial, de manera que els puguin proporcionar una orientació i guia en aquestes fases de creixement. Aquesta relació es basa en la confiança, la professionalitat i el reconeixement de ser persones emprenedores que han passat per un procés similar de creixement empresarial.

Aquest acompanyament especialitzat, permet a les empreses participants reduir al màxim el període de validació i d'arribada al mercat del producte o servei, enfocar l'estratègia cap el creixement i aconseguir que els equips emprenedors adquireixin hàbits i sistemàtiques més professionals.

Per aquest motiu, des d'ACCIÓ s'estableix un procés d'acreditació dels professionals amb el perfil i requisits que s'estableixen en aquesta resolució i que formaran part del directori de mentors d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ

El paper que desenvolupen aquests mentors és el d'acompanyar als equips promotors, aportant orientació, assessorament i una guia al llarg del procés que es determini des d'ACCIÓ. Aquesta relació es basa en la confiança, la professionalitat i el reconeixement de ser persones emprenedores que han passat per un procés similar de creixement empresarial.

En definitiva, aquest procés d'acreditació té com a objectiu contribuir a la competitivitat i creixement accelerat de les noves empreses catalanes, posant a la seva disposició a professionals altament qualificats per dur a terme aquest acompanyament en el creixement.

Atès aquest interès, vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,

 

Resolc

 

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte la regulació del procediment i dels requisits per a l'acreditació de mentors d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ, els quals consten a l'Annex de la present Resolució.

 

Article 2

Convocatòria

Obrir la convocatòria del procés per a l'acreditació de mentors d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ per l'any 2018.

Si s'escau, s'obrirà una nova convocatòria que es publicarà al DOGC quan correspongui.

 

Article 3

Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds

3.1 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert un mes des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'hauran de presentar a través del formulari electrònic de sol·licitud d'acreditació disponible a la web http://accio.gencat.cat, on es troba tota la informació relativa a aquesta convocatòria, dins del termini establert per la presentació de sol·licituds, sens perjudici d'allò establert als articles 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s'haurà d'adjuntar, en el formulari de sol·licitud d'acreditació, la documentació detallada al punt 2 de l'Annex de la present resolució, en format ZIP. Les sol·licituds es consideraran com a degudament formalitzades en el moment en què s'enviï el formulari Web que inclourà la documentació acreditativa.

Els candidats es fan responsables de la veracitat de les dades personals, professionals i acadèmiques incloses en la sol·licitud, d'acord amb l'article 28.7 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La falsedat en alguna d'aquestes dades serà causa d'exclusió del procés d'acreditació i/o causa de revocació, segons correspongui.

En relació amb totes les notificacions del procediment, de conformitat amb l'article 41.1, en relació amb l'article 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, informem que els sol·licitants estan obligats a rebre les notificacions per via electrònica, motiu pel qual totes les notificacions es faran per aquest mitjà.

Per aquest motiu, de conformitat amb el que estableix l'article 41.6 de l'esmentada Llei 39/2015, sol·licitem una adreça de correu electrònic o un número de telèfon mòbil, al qual enviarem, d'ara endavant, l'avís de la posada a disposició de les notificacions dels sol·licitants a la Seu electrònica, sens perjudici que la manca d'aquest avís no impedeix la plena validesa de la notificació.

3.3 Autorització

Amb la presentació de la sol·licitud el sol·licitant autoritza a l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la funció de comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant. Així mateix, autoritza a la comprovació d'ofici de totes les dades en relació a la sol·licitud d'acreditació que estiguin disponibles a la Plataforma d'integració i col·laboració administrativa (PICA).

 

Article 4

Àmbit subjectiu

Als efectes d'aquesta resolució, s'entén per mentor Start-up tots aquells professionals acreditats d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ que ofereixen un acompanyament personalitzat i expert.

Els mentors, segons la seva experiència, poden classificar-se en un de les tres categories següents:

1) Mentor Digital (Ecommerce, Mobile, software, internet, fintech, gaming, cloud, AI, VR/AR, sharing economy, travel tech&lesiure, cibersecurity).

2) Mentor Industrial (Industria 4.0, Smartity, Mobilitat, Robotica, Prodcutivity Tech, IOT, HW and Wearabes, blockchain, 3Dprint, System Integration).

3) Mentor Health&Tech (Medtech, ehealth, Biotech).

Els requisits que han de complir els mentors estan definits a l'annex d'aquesta resolució.

 

Article 5

Comissió de validació

5.1 Per a la validació de les sol·licituds presentades es constituirà una Comissió de validació formada per personal de l'àrea de Start-up Catalonia d'ACCIÓ i pel Servei d'Acreditació d'ACCIÓ.

5.2 Una vegada realitzat el procés de validació de les sol·licituds presentades en base als requisits establerts a la present Resolució, la Comissió, amb el tràmit d'audiència previ, del qual se'n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats, elevarà una proposta de Resolució per al Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, que serà l'òrgan resolutori, per aquells candidats que hagin complert els requisits establerts per tal de ser acreditats com a mentors d' Start-up Catalonia d'ACCIÓ, conforme allò establert a l'article 6 d'aquesta Resolució.

 

Article 6

Resolució

El/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, és l'òrgan competent per dictar resolució sobre les sol·licituds presentades, una vegada la Comissió de validació s'hagi pronunciat sobre el compliment dels requisits necessaris per part dels candidats a mentors.

Aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l'article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de la data en què finalitza el termini per poder presentar la sol·licitud que s'estableix a l'article 3.1 d'aquesta resolució. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa pertinent, s'entendrà desestimada la sol·licitud de l'acreditació per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Article 7

Nombre màxim de mentors acreditats

El nombre màxim de mentors acreditats acumulats en totes les convocatòries serà de 200.

El procediment d'acreditació dels sol·licitants és el de concurrència no competitiva.

Les sol·licituds es resoldran per ordre d'entrada dels expedients i fins a l'exhauriment del nombre màxim de

mentors establert.

 

Article 8

Vigència

La vigència de l'acreditació com a mentor tindrà efectes des de la data de notificació als interessats, i fins el de 30 de desembre l'any 2020, tret que concorri alguna causa de revocació.

 

Article 9

Condicions de col·laboració, drets i obligacions dels mentors

9.1 Condicions de col·laboració

9.1.1 Els mentors donen suport en la implementació dels programes d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ que ho requereixin, en funció de la metodologia i les bases establertes en cada programa degudament publicades per ACCIÓ. En especial, i sens perjudici de les obligacions que ACCIÓ pugui establir per a cadascun dels programes d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ en concret, els assessors acreditats per ACCIÓ:

   - Aporten una visió objectiva sobre l'estat de situació de l'empresa en relació a la competència i ajuden a identificar les actuacions clau i oportunitats per millorar els resultats de l'empresa.

   - Transfereixen eines que ajuden a millorar la gestió diària de l'empresa.

   - Ajuden a complir els objectius de creixement fixats a l'inici del programa i a la implementació d'accions per a assolir-los.

   - Actuen d'enllaç entre l'empresa i els coordinadors d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ i garanteixen l'aplicació de la metodologia dels Programes.

9.1.2 La relació contractual s'establirà únicament entre l'empresa i el mentor que aquesta triï, sense que existeixi cap tipus de vinculació contractual entre ACCIÓ i l'empresa i/o el mentor. L'empresa podrà seleccionar el mentor que desitgi del llistat d'acreditats per ACCIÓ, el qual estarà disponible a la pàgina web: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/mentors-startups/ . L'empresa tindrà accés a l'adreça LinkedIn de tots els mentors, d'on podrà obtenir més informació professional de cada perfil.

9.1.3 . El mentor fixarà amb les startups dels programes uns objectius de creixement, en farà el seguiment i ha de ser capaç de reorientar-les i donar resposta a les necessitats que vagin plantejant.

L'acreditació de mentor per part d'ACCIÓ no garanteix la participació del mentor en els diferents programes d'ACCIÓ ni la selecció per part de les empreses participants en els programes d'ACCIÓ. El seguiment de la participació i col·laboració de l'assessor es fa de forma descentralitzada des de cada programa d'ACCIÓ.

9.2 Drets

Els drets dels mentors acreditats són:

a) Visibilitat a través de la web d'ACCIÓ i d'altres instruments de comunicació, d'acord amb els criteris establerts per ACCIÓ.

b) Participació en altres activitats que ACCIÓ impulsi en l'àmbit d'actuació de les startups, si s'escau.

9.3 Obligacions

Les obligacions dels mentors acreditats són:

a) Comunicar a ACCIÓ, en el moment què es produeixi, la variació de les dades que afectin els criteris de valoració previstos en aquesta resolució

b) Assistir a la sessió formativa obligatòria que ACCIÓ convocarà, si escau, per a aquests mentors acreditats.

 

Article 10

Seguiment i control

ACCIÓ podrà, mitjançant els mecanismes d'inspecció i de control que consideri convenients, realitzar mostreigs de les sol·licituds presentades, al llarg de tot el període de vigència de l'acreditació, i verificar la informació aportada pels sol·licitants.

 

Article 11

Revocació

11.1 L'acreditació com a mentor per part d'ACCIÓ serà revocada en els casos següents:

a) Per resolució del/de la conseller/a delegat/a d'ACCIÓ, o qui per delegació correspongui, on expressament es deixi constància de la concurrència d'alguna de les causes de revocació següents:

1. La mort, declaració d'absència o incapacitat sobrevinguda.

2. L'incompliment, per part del mentor, de les obligacions establertes en aquesta Resolució i/o a les bases que regulin els programes d'ACCIÓ.

3. L'obtenció de l'acreditació com a mentor per falsedat de la documentació presentada, amb audiència prèvia de l'interessat, si s'escau.

4. La pèrdua sobrevinguda d'alguna de les condicions que van donar lloc a l'acreditació.

5. Una puntuació del mentor per part de les empreses per sota de 5 sobre 10 en un mínim de 3 projectes, amb audiència prèvia de l'interessat, si s'escau.

6. La modificació substancial i/o la derogació del Programa de mentors d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ.

b) Per renúncia expressa del mentor acreditat mitjançant comunicació fefaent a ACCIÓ.

11.2 La resolució de revocació serà objecte de notificació individual, sens perjudici de la seva publicació a la pàgina web d'ACCIÓ. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la constatació de la causa de revocació.

 

Article 12

Política de comunicació i protecció de dades

12.1 D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ, en quant a responsable del tractament de les mateixes, l'informa que les seves dades seran recollides amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d'acreditació així com per oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa que aquesta entitat ofereix. L'informem també que les seves dades podran ser objecte de cessió a d'altres entitats amb l'única finalitat de poder complir amb la seva sol·licitud. ACCIÓ l'informa que té subscrits acords de confidencialitat i privacitat conforme la normativa de protecció de dades amb aquestes terceres entitats, així com amb els proveïdors de serveis que suporten la gestió de la seva sol·licitud. ACCIÓ l'informa també que vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat, amb la referència “protecció de dades” o enviant un escrit a la nostra adreça postal, Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona.

Per més informació sobre el tractament de les seves dades pot dirigir-se al següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/ca/avis-legal/

Així mateix, els sol·licitants donen el seu consentiment, de manera expressa, en els termes establerts per la llei, a la publicació de les dades al web d'ACCIÓ. En un sentit no restrictiu aquestes dades podran incloure: nom i cognoms, web, adreça electrònica o de Linkedin, entre d'altres.

Les persones acreditades han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes en la normativa vigent. Establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions objecte d'aquesta resolució. En especial s'adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

11.2 L'acreditació del mentor no es farà efectiva fins a la notificació de la Resolució del Conseller/a Delegat/da d'ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui, al sol·licitant que hagi estat acreditat.

11.3 La valoració del treball del mentor per part de les empreses participants als programes d'ACCIÓ estarà a disposició de les empreses que ho sol·licitin. Així mateix, es podran publicar al web d'ACCIÓ.

 

Article 13

Responsabilitats

ACCIÓ no assumirà cap responsabilitat per les actuacions dels mentors acreditats, ni pels danys que els puguin sobrevenir, ni pels que puguin ocasionar a tercers, essent responsables els mentors acreditats per les seves actuacions professionals.

 

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 d'octubre de 2018

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

 

 

ANNEX

 

1. Els requisits i documentació acreditativa dels mateixos per a l'acreditació com a mentor són els que s'estableixen en aquest annex:

1.1 Incompatibilitats

L'acreditació com a mentor d'Start-up Catalonia d'ACCIÓ és incompatible amb:

a) Estar acreditat com a assessor vigent en el marc dels Programes d'ACCIÓ

b) Mantenir una relació laboral o assimilada amb els centres TECNIO.

c) Dedicar-se professionalment a la consultoria d'empreses (sense perjudici que tinguin entitats que ofereixin assessorament) del perfil dels programes Start-up Catalonia.

1.2 Requisits

a) Disposar d'una titulació universitària oficial espanyola o d'algun país membre de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o homologada a Espanya en cas que sigui d'un país tercer.

- En casos excepcionals ACCIÓ podrà acceptar candidatures de persones que no tinguin titulació universitària oficial però que presentin un currículum i experiència professional extraordinaris, que les faci del tot aptes per poder exercir la funció de mentor. La concurrència d'aquestes circumstàncies en el candidat serà avaluada per la Comissió d'avaluació, i la decisió d'acreditació, si s'escau, serà degudament motivada.

b) Ser treballador/a per compte propi o compte aliè.

c) Disposar de perfil públic a Linkedin, que pugui ser consultat sense necessitat d'estar registrat a la plataforma.

d) No ser o no haver estat CEO d'start-ups que hagin participat en algun programa d'Start-up Catalonia en el darrer any.

e)Tenir experiència demostrable com a emprenedor i/o en direcció empresarial. En aquest sentit, cal complir, com a mínim, amb un dels següents requisits:

1. Ser o haver estat soci fundador d'una start-up (s'entén start-up el què es considera com a criteri per a formar part de l'startup Hub (http://startupshub.catalonia.com/), durant un mínim de 3 anys i que hagi tingut un mínim de 8 treballadors algun dels anys.

2. Ser o haver estat CEO o formar part de l'equip directiu (Clevel) d'una start-up, que hagi tingut un mínim de 8 treballadors, durant un mínim de 3 anys

3. Haver format part de l'equip directiu (Clevel) d'una gran empresa o multinacional, ocupant càrrecs de Direcció durant un mínim de 5 anys. Excepcionalment, i per mentors del sector de la biotecnologia i ciències de la vida, es considerarà també càrrecs de Direcció Inter mitjos en empreses de qualsevol mida, sempre i quan siguin d'aquest àmbit.

f) Poder-se classificar en un de les tres categories en les què agrupem l'experiència dels mentors, amb un mínim d'experiència demostrable de 5 anys en aquest àmbit :

1) Mentor Digital (Ecommerce, Mobile, software, internet, fintech, gaming, cloud, AI, VR/AR, sharing economy, travel tech&lesiure, cibersecurity).

2) Mentor Industrial (Industria 4.0, Smartity, Mobilitat, Robotica, Prodcutivity Tech, IOT, HW and Wearabes, blockchain, 3Dprint, System Integration).

3) Mentor Health&Tech (Medtech, ehealth, Biotech).

g) Acceptar les condicions de col·laboració del punt 9 de la present resolució i el codi deontològic, que es pot consultar al web d'ACCIÓ.

h) No incórrer en cap de les incompatibilitats detallades al punt 1.1 del present Annex.

1.3 Els sol·licitants confirmaran el compliment d'aquests requisits a través del formulari de sol·licitud d'acreditació de mentors.

 

2. Documentació acreditativa:

2.1 Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s'haurà d'aportar, juntament amb el formulari de sol·licitud d'acreditació, la documentació següent:

a) Currículum Vitae, que especifiqui, com a mínim, la formació i experiència.

b) Presentar la Declaració responsable conforme es compleixen tots els requisits descrits a l'apartat 1.2 del present Annex disponible a la web d'ACCIÓ.

2.2 En el cas que algun dels documents sol·licitats ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d'ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s'especifiqui de quin/s document/s es tracta, la data en què es van presentar a ACCIÓ, i s'hi faci constar que continua essent vigent. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

2.3 Esmenes i millores

Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquesta resolució, es requerirà al sol·licitant perquè en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquest requeriment es farà mitjançant notificació electrònica amb avís a l'adreça i/o telèfon mòbil que el sol·licitant hagi facilitat a aquestes efectes dins del formulari de sol·licitud d'acreditació, de la posada a disposició de les seves notificacions a la Seu electrònica, sens perjudici que la manca d'aquest avís no impedeixi la plena validesa de la notificació. La seva notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, quan es comparegui a la Seu electrònica de la Generalitat, és a dir, quan s'hagi produït l'accés al contingut de la notificació per la persona interessada o pel seu representant degudament identificat.

Aquesta notificació per mitjans electrònics s'entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s'accedeixi al seu contingut.

En el cas que cap de les anteriors documentacions siguin adients per acreditar la idoneïtat del/de la candidat/a per una especificitat concreta de la seva personalitat jurídica o del sector on desenvolupa la seva activitat, ACCIÓ podrà sol·licitar altres documents que permetin acreditar-ho.

Amunt