Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/10/2018

  • Número del document ENS/2500/2018

  • Número de control 18302043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18302043-2018

Dades del DOGC
  • Número 7738

  • Data 31/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2500/2018, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2018-2019.


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, assegura un sistema d'avaluació interna i externa com a garantia d'ajustament del sistema als seus principis i finalitats i, alhora, actua com a instrument imprescindible per desenvolupar l'autonomia dels centres i les bases del Servei d'Educació de Catalunya, tot implantant la cultura de l'avaluació en el conjunt del sistema educatiu, la qual cosa ha de permetre un millor coneixement del funcionament i dels resultats del sistema.

L'article 21.2 d) de la Llei estableix el dret dels alumnes a rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal i el deure correlatiu de participar en les activitats educatives del centre i de contribuir al seu desenvolupament correcte (article 22.1 b) i 22.2 c)).

Així mateix, als professors, com a agents principals del procés educatiu als centres, els correspon avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes i col·laborar en la recerca, l'experimentació i el millorament continu dels processos d'ensenyament en l'exercici de les funcions que s'estableixen a l'article 104.2 b) de la Llei.

L'article 186.1 b) de la Llei disposa que l'avaluació dels rendiments educatius ha de comprendre les avaluacions de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels alumnes i, pel que fa als resultats dels alumnes, l'article 183.2 de la Llei estableix que l'avaluació afecta tots els centres i serveis del sistema educatiu.

Segons el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, el Departament d'Ensenyament avalua les competències i coneixements bàsics que han d'haver adquirit els alumnes al final de l'educació secundària obligatòria mitjançant una prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria que té caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres.

Les proves d'avaluació constitueixen així una de les línies de millora de l'educació a Catalunya, inscrita en el plantejament general que fa el Departament d'Ensenyament de l'avaluació dels resultats educatius. Així, el Departament d'Ensenyament disposa de més informació sobre la situació global de l'educació, alhora que permet a cada centre valorar els seus propis resultats i establir mesures de millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge.

La prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria consisteix en una avaluació externa, dissenyada per mesurar l'assoliment de competències i coneixements bàsics per part dels alumnes i ha de permetre caracteritzar, de manera precisa, la formació que han de rebre tots els estudiants, proporcionant-los una educació de qualitat i millorant el seu nivell educatiu.

De conformitat amb l'exposat, d'acord amb el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i a proposta de la Secretaria de Polítiques Educatives,

 

Resolc:

 

-1 Directrius

Aprovar les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria (ESO), les quals consten a l'annex d'aquesta Resolució.

 

-2 Convocatòria

Convocar, per als dies 12 i 13 de febrer de 2019, la prova corresponent al curs 2018-2019, que han de dur a terme els alumnes de quart curs de tots els centres públics i privats que imparteixen ESO, d'acord amb les directrius per a la realització de la prova.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 26 d'octubre de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Annex

Directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria

 

1. Objecte i àmbit subjectiu

1.1 La prova avalua les competències i els coneixements bàsics que han d'haver adquirit els alumnes al final de l'educació secundària obligatòria; té caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres.

1.2 La prova és una activitat educativa que han de dur a terme tots els alumnes de quart curs de l'educació secundària obligatòria, llevat dels que n'estiguin exempts d'acord amb aquestes directrius.

1.3. Correspon als professors avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes i en l'exercici de les seves funcions han de col·laborar en l'aplicació i la correcció d'aquesta prova.

 

2. Contingut

2.1 La prova s'estructura en cinc parts: competència comunicativa lingüística en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua estrangera, competència matemàtica i competència cientificotecnològica.

2.2 Les competències en llengua catalana i llengua castellana es refereixen a la comprensió lectora i a l'expressió escrita; i en llengua estrangera, a la comprensió oral, a la comprensió lectora i a l'expressió escrita. Les competències matemàtiques inclouen qüestions de càlcul, de representació de l'espai i de mesura, de comprensió de relacions i canvi, i d'estadística i atzar. Les competències cientificotecnològiques inclouen resolució de problemes, explicació de fenòmens naturals, interpretació de dades, ús de la metodologia científica i anàlisi i avaluació de les aplicacions tecnològiques.

2.3 Els alumnes de l'Aran duen a terme també una prova de competència comunicativa lingüística en aranès, que inclou la comprensió lectora i l'expressió escrita.

 

3. Lloc de realització

Els alumnes han de fer la prova en el mateix centre educatiu on estan escolaritzats en les dates previstes a la convocatòria. S'ha de mantenir l'agrupació dels alumnes per classes durant la prova, sempre que sigui possible.

 

4. Comissions d'aplicació

4.1 Es constitueixen les comissions d'aplicació corresponents als únics efectes de les proves d'avaluació. Les comissions d'aplicació exerceixen les seves funcions en relació amb els centres d'una unitat territorial determinada, la qual agrupa els centres que imparteixen educació secundària obligatòria d'un o més municipis, amb contigüitat i coherència territorial.

4.2 Els directors dels serveis territorials i, en l'àmbit de la ciutat de Barcelona, la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en col·laboració amb la Inspecció d'Educació, defineixen les unitats territorials, nomenen les comissions d'aplicació corresponents i ho comuniquen als directors dels centres respectius. El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu fa públiques aquestes informacions a la seva pàgina web.

4.3 Cada comissió d'aplicació està constituïda per:

a) Un president, que ha de ser inspector d'educació, designat pel corresponent inspector en cap.

b) Un professional dels serveis educatius de l'àmbit territorial de la comissió, que actuarà com a secretari.

c) Un nombre variable d'aplicadors externs, superior, en tot cas, al nombre total de centres que imparteixen educació secundària obligatòria de cada unitat territorial.

4.4 El president de la comissió proposa, per a cada centre, un o més aplicadors externs, dels quals alguns podran donar suport als centres que tinguin més d'una línia.

El president coordina els aplicadors externs, els informa sobre els procediments d'aplicació de les proves, sobre les instruccions per recollir-les i lliurar-les a la comissió i sobre el protocol que cal seguir en el cas que es produeixin incidències.

Així mateix, informa i assessora els directors dels centres sobre el procés d'aplicació de les proves i sobre el compliment de les seves funcions.

4.5 Els aplicadors externs són docents de centres que imparteixen educació secundària obligatòria en la unitat territorial de la comissió corresponent. Excepcionalment, també poden ser docents destinats a serveis educatius. Els aplicadors externs apliquen les proves en un centre diferent d'aquell en què presten serveis.

4.6 Les funcions dels aplicadors externs són:

a) Supervisar que a cada centre es duen a terme els diferents exercicis que componen les proves.

b) Vetllar perquè les condicions en què els alumnes fan les proves s'adeqüin a les orientacions donades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

c) Recollir les proves, custodiar-les i lliurar-les al president de la comissió.

d) Informar els presidents de les comissions de les possibles incidències que puguin produir-se durant la realització de les proves.

4.7 Els directors són els responsables de l'aplicació de les proves en el seu centre i tenen les funcions següents:

a) Aplicar les instruccions rebudes pel que fa a recepció i custòdia de les proves, i lliurar-les als aplicadors externs en les condicions previstes.

b) Vetllar perquè els professors del centre, i especialment l'equip directiu i els tutors de quart curs de l'educació secundària obligatòria, col·laborin amb els aplicadors externs.

c) Proposar al president de la comissió els alumnes exempts de fer la prova, en aplicació dels criteris que s'indiquen en la base 5 d'aquestes directrius. La proposta d'alumnes exempts ha de ser supervisada pel president de la comissió conjuntament amb l'inspector del centre.

d) Informar els progenitors o tutors legals dels alumnes de les característiques de les proves, de la seva importància per al seguiment acurat del progrés de l'alumne i dels resultats de la prova o, si escau, del fet de no dur-la a terme.

4.8 Els professors han de col·laborar amb els aplicadors en els termes que determini la direcció del centre i d'acord amb les instruccions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

4.9 Els serveis educatius donen suport als presidents de les comissions en l'exercici de les seves funcions.

4.10 El que disposa aquesta base s'ha d'adaptar a les finalitats generals de la prova per als centres que tinguin una organització diferent de l'ordinària.

4.11 Els membres de les comissions d'aplicació estan sotmesos a les causes d'abstenció i recusació establertes als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

4.12 Els membres de les comissions d'aplicació, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, reben una compensació econòmica per acomplir les funcions que hagin d'exercir fora de la localitat del lloc de treball habitual i per la correcció de les proves, si s'escau.

 

5. Exempcions

5.1 Estan exempts de fer la prova o alguna de les seves competències:

a) Els alumnes que s'han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys sense tenir un coneixement suficient de les llengües de la prova.

b) Els alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials que repercuteixin en desfasaments greus de l'aprenentatge. Si cal valorar algun d'aquests casos, es tindran en compte els informes de les necessitats educatives d'aquests alumnes.

c) Els alumnes que, per malaltia prolongada o per situacions administratives o jurídiques, no puguin assistir al centre.

5.2 L'alumne que es trobi en alguna d'aquestes circumstàncies, però que pugui fer la prova o alguna de les seves competències en condicions ordinàries, seguirà el procés de correcció externa. Si no és així, és el mateix centre qui li aplica la prova i la corregeix, o bé proposa la no realització de la prova o d'alguna de les competències. El centre informa els progenitors o tutors legals dels resultats de la correcció interna.

5.3 Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu adapta l'aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius. Així mateix, el Consell donarà instruccions per aplicar la prova als alumnes amb TDAH (trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat) o dislèxia, que podran disposar de més temps per fer-la.

5.4 En el cas d'alumnes que no hagin fet la prova en els dies establerts, el director del centre ha d'adoptar les mesures que assegurin el compliment de les finalitats de la prova:

- Identificar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics i integrar aquesta informació en els processos d'avaluació de l'alumne en acabar l'etapa.

- Informar els progenitors o tutors legals dels resultats obtinguts pels seus fills, mitjançant un informe d'assoliment de les competències. Una còpia d'aquest informe estarà a disposició de la Inspecció d'Educació.

 

6. Correcció

6.1 Per a cada comissió d'aplicació, el president designa, d'entre els seus membres i en funció del nombre total d'alumnes d'educació secundària obligatòria de cada unitat territorial, els correctors de les proves.

6.2 Les funcions dels correctors són les següents:

a) Corregir i puntuar les proves, seguint els criteris establerts pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

b) Enregistrar els resultats mitjançant l'aplicació informàtica corresponent.

c) Informar el president de la comissió sobre les incidències que es produeixin i col·laborar en l'elaboració dels informes que se'ls encarreguin.

6.3 Pel que fa a les dades personals dels alumnes i a la seguretat i confidencialitat de les proves, els correctors han d'ajustar-se al que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en qualsevol cas, al que estableix la disposició addicional 23 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

6.4 El president de la comissió vetlla per l'homogeneïtat de les actuacions i l'aplicació dels criteris de correcció i d'avaluació.

6.5 Els correctors corregeixen les proves vinculades a la seva especialitat docent, o a les matèries que actualment imparteixen. Tanmateix, en determinats casos justificats per les necessitats del servei, el president de la comissió pot autoritzar que un corrector corregeixi proves que no són de la seva especialitat o exercicis de més d'una competència bàsica.

 

7. Resultats

7.1 Els centres obtenen de l'aplicació informàtica els informes de resultats del seus alumnes, els completen d'acord amb les instruccions que s'estableixin i els lliuren als progenitors o tutors legals abans de l'informe final d'avaluació de 4t d'ESO.

7.2 El centre integra els resultats de la prova dins dels processos ordinaris d'avaluació, els quals completen i enriqueixen les diferents fonts d'informació de què disposa el centre per identificar en cada alumne el grau d'assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si s'escau, els factors que poden condicionar el seu itinerari formatiu posterior. Aquests resultats no determinen la qualificació final de l'alumne ni les decisions respecte a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

7.3 Els resultats de la prova proporcionen als equips docents indicadors pedagògics que els han de servir per orientar i organitzar les activitats d'ensenyament i aprenentatge al llarg de tota l'etapa.

7.4 Els equips docents dels centres del Servei Educatiu de Catalunya, coordinats per l'equip directiu, analitzen els resultats de les proves i fan propostes de millora en cada àrea. El director incorpora aquestes anàlisis a la memòria anual del centre i les propostes de millora a la programació anual, vetllant perquè s'apliquin. El director informa el claustre de professors i el consell escolar dels resultats globals obtinguts pel centre i de les propostes de millora. A més, els professors tutors, d'acord amb els criteris del centre, han de disposar dels resultats de les proves dels seus alumnes per incorporar-los a la tasca tutorial i orientadora.

7.5 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu elabora un informe global dels resultats de la prova.

 

8. Instruccions complementàries

8.1 Una vegada retornades les proves, els centres les han de custodiar, com a mínim, durant el curs següent al de la seva aplicació.

8.2 El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i la Secretaria de Polítiques Educatives donaran instruccions complementàries als serveis territorials i al Consorci d'Educació de Barcelona, als presidents de les comissions i als directors dels centres educatius, per a l'organització, l'aplicació, la correcció de les proves i les possibles demandes de revisió de les correccions.

8.3 Els directors dels serveis territorials d'Ensenyament, la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona i la Inspecció d'Educació coordinen la realització de les proves en el seu àmbit d'actuació i han de prendre les mesures necessàries per aplicar les directrius generals.

 

9. Reconeixement del professorat implicat en la realització de les proves

Correspon al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu emetre al professorat que participi en la realització d'aquestes proves, un document acreditatiu per tal que, un cop incorporat als sistemes d'informació de personal docent, sigui considerat com a mèrit, quan així es prevegi, en les diferents convocatòries i concursos de mèrits.

 

10. Protecció de dades de caràcter personal

10.1 Responsable i finalitat del tractament

D'acord amb els articles 12 i 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, s'informa que les dades personals necessàries per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria seran incorporades al tractament denominat “Planificació, gestió i avaluació del sistema educatiu”, amb la finalitat de dur a terme el desenvolupament, el seguiment i el control de les investigacions, avaluacions, estudis i treballs de camp realitzats en i sobre les diferents etapes del sistema educatiu. La Secretaria del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu és l'òrgan responsable d'aquest tractament (Via Augusta, 202-226; edifici annex, 08021 - Barcelona).

10.2 Base legal del tractament

El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, d'acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

10.3 Temps de conservació de les dades

Les dades incorporades a l'expedient acadèmic de l'alumnat són de conservació permanent. La resta de dades es conservaran, als centres, com a mínim, durant el curs següent al de la realització de la prova, i durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van tractar, i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, d'acord amb la normativa d'arxius i documentació. Per a més informació sobre conservació de dades consulteu les Taules d'avaluació documental.

10.4 Destinataris de la informació

Les dades objecte de tractament seran comunicades a l'Administració educativa, en què s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona i als centres educatius respectius. També, als encarregats del tractament que proveeixen, per compte del responsable del tractament, els serveis TIC i els serveis de retirada, trasllat, dipòsit, consulta i destrucció de documentació administrativa. No es comunicaran dades personals a tercers, llevat que hi obligui la normativa aplicable o el titular de les dades ho hagi consentit prèviament.

10.5 Drets de les persones

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir.

Es pot sol·licitar la limitació del tractament de les dades d'acord amb les condicions establertes a l'article 18 del RGPD. En aquest cas, únicament tractarem les seves dades per exercir o defensar reclamacions o en cas de protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important.

En determinades circumstàncies, les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades personals, amb les limitacions legalment establertes, motivant la seva sol·licitud.

La persona interessada pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant una sol·licitud en suport paper a la unitat responsable del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona) o al centre educatiu que correspongui. També es pot fer en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d'identificació idCat Mòbil). S'ha d'indicar clarament en la sol·licitud quin o quins drets exerceix acreditant en tot cas la seva identitat.

10.6 Vies de reclamació

Si com a persona interessada considera que els seus drets han estat vulnerats, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades del seu lloc de residència habitual, del lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pot fer-ho mitjançant la seva Seu electrònica.

Amunt