Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/10/2018

  • Número del document TSF/2504/2018

  • Número de control 18302048

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-18302048-2018

Dades del DOGC
  • Número 7738

  • Data 31/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2504/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria de la línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions per als anys 2018-2020 (ref. BDNS 421077).


Atesa l'Ordre TSF/102/2018, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions;

Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Objecte

Obrir la convocatòria de la línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya o que tinguin establiment operatiu a Catalunya, i les seves federacions per als anys 2018-2020.

 

–2 Tramitació i resolució

La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de les entitats sol·licitants i la documentació que cal aportar, es regeixen per l'Ordre TSF/102/2018, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions, i per l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

 

–3 Presentació de sol·licitud

3.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions, s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

3.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

3.3 Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació que preveu la base 6.2 de l'Ordre TSF/102/2018, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions, al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

3.4 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o els que es basen en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament, s'admeten els que considera l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Quin tràmit esteu cercant?, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, podran obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Quin tràmit esteu cercant?, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

3.5 En cas que la sol·licitud es presenti presencialment, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, la presenti electrònicament.

3.6 Les entitats poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud des de La meva carpeta a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/).

3.7 La presentació del formulari de sol·licitud faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que conté i que s'hi declaren.

3.8 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud, deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia de la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la subvenció.

 

–4 Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 31 de desembre de 2020.

La presentació de sol·licituds via electrònica es pot fer tots els dies durant les 24 hores del dia.

A efectes del còmput de termini, la recepció pel Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la presentació de sol·licituds, així com per a la resta de tràmits, aquesta presentació es pot dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

 

–5 Import màxim

L'import màxim per als ajuts que preveu aquesta convocatòria és de 466.800,00 euros del Fons d'aval cooperatiu.

 

–6 Quantia de l'ajut

L'ajut consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de la mateixa entitat Avalis de Catalunya, SGR, arrodonint l'import del capital subscrit per l'adquisició de participacions senceres d'un valor de 200 euros cada una, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les entitats sol·licitants de l'aval per formar part de la societat de garantia. No és objecte d'ajut la subscripció de la participació de 200 euros per operació del soci partícip.

 

–7 Característiques i condicions dels avals

Les característiques i condicions dels avals objecte de subvenció són les que estableix la base 5 de l'Ordre TSF/102/2018, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.

 

–8 Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats que reuneixin els requisits que estableix la base 2 de l'Ordre TSF/102/2018, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions, que són les següents:

Les cooperatives inscrites al Registre General de Cooperatives de Catalunya i federades a la federació de cooperatives que correspongui.

Les federacions de cooperatives de Catalunya.

Les societats laborals inscrites als registres corresponents i amb domicili o centre de treball a Catalunya.

Excepcionalment, les entitats que preveu l'apartat anterior que a la data de publicació de l'Ordre de bases tinguin concedit un aval financer, tècnic i econòmic per l'entitat Avalis de Catalunya, SGR, podran ser beneficiàries d'aquesta nova línia d'ajut si les operacions objecte dels avals reuneixen les característiques dels ajuts que estableix la base 4 de l'Ordre esmentada.

 

–9 Els òrgans competents per tramitar i resoldre els ajuts són els que estableix la base 8 de l'Ordre TSF/102/2018, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.

 

–10 El termini màxim per emetre i notificar les resolucions dictades per la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa és de 30 dies, comptats des del dia següent al de la data de recepció del certificat d'aprovació de l'aval emès per l'entitat Avalis de Catalunya, SGR.

La notificació de les resolucions esmentades s'ha de fer electrònicament per mitjà del servei de notificació electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Notum.

 

–11 Contra les resolucions dictades per la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, que no exhaureixen la via administrativa, es pot presentar un recurs d'alçada davant la persona titular de la secretaria general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–12 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència.

 

–13 D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

Contra la present Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter previ, contra aquesta Resolució de convocatòria ordinària, les persones interessades poden interposar recurs de reposició, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 77 de l'esmentada Llei 26/2010, del 3 d'agost, davant la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 d'octubre de 2018

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Amunt