Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/10/2018

  • Número de control 18297081

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18297081-2018

Dades del DOGC
  • Número 7736

  • Data 29/10/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual es regula el procediment de participació en el Fashion Market de la vint-i-tresena i vint-i-quatrena edicions del 080 Barcelona Fashion, del mes de febrer i juny de 2019.


El sector de la moda vinculat a la indústria tèxtil ha contribuït històricament al desenvolupament econòmic i professional de Catalunya. Actualment el foment de la moda i el disseny constitueix un element dinamitzador, per a l'aprofitament dels recursos econòmics del territori i per a la creació de riquesa.

La importància del sector de la moda i la seva promoció, tant a l'interior del país com en els mercats internacionals, justifiquen plenament el suport de l'Administració als/les dissenyadors/es i/o marques catalanes o amb establiment a Catalunya.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya té com a objectiu el foment, la promoció i la internacionalització de la moda i el disseny a Catalunya, potenciant el talent creatiu per vincular-ho amb el sector industrial per al desenvolupament d'aquestes marques.

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ateses les funcions que en matèria de moda corresponen a aquesta entitat adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, organitza anualment dues edicions de l'esdeveniment de moda “080 Barcelona Fashion”, com una plataforma de moda caracteritzada pel seu caràcter obert, plural, multidisciplinar i internacional, amb l'objectiu de convertir Catalunya en un referent de la generació i la projecció del disseny en el sector de la moda, consolidar un projecte a llarg termini que ofereixi credibilitat i un segell diferenciador en els àmbits del disseny, la producció, la distribució, la promoció i les vendes de la moda, potenciar la cultura de la moda i la vinculació d'aquesta amb el camp de les indústries culturals i acostar la moda al públic del carrer.

Que en el marc del 080 Barcelona Fashion s'organitza un espai comercial anomenat Fashion Market, amb l'objectiu de facilitar la comercialització de les col·leccions de la temporada present i/o anteriors i altres marques de moda que encaixin en el concepte d'aquest esdeveniment.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Article 1

Es dóna publicitat al procediment per a la participació en el Fashion Market de les edicions del 080 Barcelona Fashion dels mesos de febrer i juny de 2019, el qual es publica a l'Annex d'aquesta resolució.

 

Article 2

Els terminis per presentar les sol·licituds:

Per participar en el Fashion Market de la vint-i-tresena edició de febrer de 2019 comença a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 15 de novembre de 2018.

Per participar en el Fashion Market de la vint-i-quatrena edició de juny de 2019 comença a partir del dia 3 d'abril de 2019 i finalitza el dia 6 de maig de 2019.

Una vegada finalitzats aquests terminis, de cadascuna de les edicions, sense que s'hagin cobert totes les places que es disposin, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya podrà admetre més sol·licituds fins arribar a cobrir-les en la seva totalitat o com a molt tard fins a 15 dies abans de les celebracions dels esdeveniments.

 

Article 3

Aquest procediment es regeix per les disposicions d'aquesta Resolució i, en tot allò que aquestes no preveuen, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015), i per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 23 d'octubre de 2018

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

 

 

Annex

Procediment de participació en el Fashion Market de les vint-i- tresena i vint-i-quatrena edicions del 080 Barcelona Fashion del mes de febrer i juny de 2019.

 

-1 Objectiu

El procediment té com objectiu convocar els/les dissenyadors/ores i/o marques de moda que vulguin participar al Fashion Market del 080 Barcelona Fashion, corresponent a la presentació de les col·leccions presents i/o anteriors, que se celebra a Barcelona els mesos de febrer i juny de 2019 i donar a conèixer les condicions per aquesta participació.

 

-2 Participants

Poden ser participants d'aquesta convocatòria:

2.1.Dissenyadors/ores, marques de moda i/o les persones titulars de marques d'accessoris i complements de moda amb establiment operatiu a Catalunya, estatals o internacionals.

2.2 Els dissenyadors/ores, marques de moda que hagin estat seleccionats per desfilar a les edicions d'enguany (participants inclosos en els apartats a) b) i c) de la base 2 de la Resolució per la qual es regula el procediment per a les participacions en la vint-i-tresena i vint-i-quatrena edicions del 080 Barcelona Fashion dels mesos de febrer i juny de 2019. Aquests han de sol·licitar un espai dins del Fashion Market, espai que ha d'estar actiu durant tota la durada del 080 Barcelona Fashion. Aquesta sol·licitud no suposarà cap cost per als dissenyadors i estarà condicionada a la disponibilitat d'espai, i es comunicarà degudament per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

2.3 El producte i/o la marca han d'encaixar amb els criteris creatius i en el concepte de producte que segueix la filosofia del 080 Barcelona Fashion.

 

-3 Presentació de les sol·licituds

3.1 Les sol·licituds s'han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (www.canalempresa.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat), a la web del 080 Barcelona Fashion ( www.080barcelonafashion.cat ) i a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

3.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen a l'apartat 4 d'aquest procediment, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ).

3.3 Per poder participar al Fashion Market del 080 Barcelona Fashion de les edicions de febrer i juny de 2019, les persones interessades han de complir els requisits següents, que es manifesten a través de la presentació de les declaracions responsables incorporades al formulari de sol·licitud:

a) Crear i signar la seva pròpia col·lecció.

b) Tenir estructura empresarial pròpia, no dependre d'una marca aliena.

c) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social o amb l'administració corresponent en el cas d'una marca estrangera.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, o amb l'administració corresponent en el cas d'una marca estrangera.

La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar la veracitat de les dades declarades.

 

-4 Documentació

4.1 Abans de la presentació de la sol·licitud, les persones interessades, han de trametre a través del formulari digital que estarà disponible a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.cat), la documentació següent per publicar en els elements de comunicació:

- Dades de contacte (nom, adreça, telèfon, mail, web, etc.).

- Logotip de la marca mides 142x142 (en format png o gif o jpg).

- Dades de facturació.

Una vegada tramesa aquesta informació mitjançant el formulari digital, la persona interessada rebrà un codi de referència que ha de fer constar en la sol·licitud.

Documentació que les persones interessades han de presentar amb la sol·licitud:

a) Descripció del posicionament en el mercat (incloent segment de preus, llistat de punts de venda per ordre d'importància, activitats de màrqueting, etc.).

b) Descripció dels productes que estan a disposició de la venda (categoria, segment de preus, etc.).

c) Un mínim de 3 imatges representatives dels productes que estan a disposició de la venda.

Les persones sol·licitants tenen el dret a no presentar novament un mateix document que es trobi en poder de qualsevol administració pública. En aquest cas, han d'informar el CCAM sobre l'expedient, actuació o arxiu en què es troba el document, d'acord amb l'article 25.4 de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les persones interessades que han presentat la corresponent sol·licitud per participar a les desfilades del 080 Barcelona Fashion es publicarà en els elements de comunicació el logotip de la marca i les dades de l'empresa que hagin aportat en l'esmentada sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en el primer paràgraf d'aquesta base.

4.2 Per les sol·licituds estimades dins del termini establert a la base 4.4 d'aquesta Resolució i que hagin aportat tota la documentació requerida, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya publicarà totes les seves dades professionals en els documents oficials creats a tal efecte, impresos, catàlegs, així com, als entorns 2.0 (web, etc.).

Per totes aquelles sol·licituds que puguin ser estimades posteriorment, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya no pot garantir la publicació de les dades professionals dels sol·licitants en els mitjans impresos, catàlegs, però si en l'entorn 2.0 (web, etc.).

4.3 Una vegada finalitzat el període per presentar les sol·licituds, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el cas de sol·licituds que no aportin els documents preceptius, la unitat corresponent, ha de notificar per via telemàtica a les persones interessades l'oportú requeriment de documentació. Transcorreguts deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment, sense que la persona interessada aporti aquests documents per via telemàtica, es considera que desisteix de la seva petició i s'ha de declarar conclús el procediment amb la resolució d'arxivament corresponent.

4.4 Una vegada l'expedient reuneix els requisits exigits, el/la cap de l´Àrea de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per delegació del director/a del Consorci, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini per poder presentar les sol·licituds que s'estableix a l'article 2 d'aquesta Resolució, ha de resoldre i notificar a les persones interessades les sol·licituds que han estat estimades i les desestimades. La notificació de les resolucions d'aquest procediment es notificarà al sol·licitant, amb el seu consentiment previ, per mitjans electrònics a l'adreça que el sol·licitant hagi facilitat, a aquests efectes, a l'imprès de sol·licitud, i aquesta notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment que es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quan, havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Contra la resolució d'aquest procediment, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-5 Selecció dels participants

Les sol·licituds presentades s'han de valorar per data d'entrada de registre i fins que s'arribi a cobrir la totalitat de places previstes, que són un màxim de 40 places.

Els/les dissenyadors/es de moda, dissenyadors de moda emergents i marques amb establiment operatiu a Catalunya o bé d'àmbit estatal seleccionats per a desfilar en les properes edicions del 080 Barcelona Fashion de gener i juny de 2019, tindran una plaça assegurada en el Fashion Market, que s'inclouen en el nombre de places establertes en el paràgraf anterior.

 

-6 Participació, programa i horari

El Fashion Market del 080 Barcelona Fashion es celebraran:

Al 080 Barcelona Fashion que se celebrarà del 4 al 8 de febrer de 2019 i al juny de 2019, en l'espai designat pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya a tal efecte.

El Fashion Market estarà obert al públic de les 10.30 a les 22 hores. Aquest horari es pot modificar en funció de l'espai que finalment es designi per la realització del Fashion Market, previ avis als participants.

 

-7 Muntatge i desmuntatge

Els estands han d'estar muntats com a mínim tres hores abans de la inauguració oficial.

Les persones participants no poden desmuntar l'estand abans de la finalització del Fashion Market.

 

-8 Obligacions de les persones participants

Els/les dissenyadors/ores, les persones titulars de marques i institucions seleccionades per participar al Fashion Market que se celebra durant el 080 Barcelona Fashion, han d'abonar com a mínim quinze dies abans de l'inici de l'esdeveniment, un import de 484 euros, IVA inclòs, mitjançant transferència bancaria al numero de compte bancari que faciliti el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya a la factura proforma. Els participants han de presentar davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya la documentació acreditativa d'haver efectuat el corresponent pagament dins del termini establert anteriorment.

Els/les dissenyadors/es de moda, dissenyadors de moda emergents i marques amb establiment operatiu a Catalunya o bé d'àmbit estatal, seleccionats per a desfilar en les properes edicions del 080 Barcelona Fashion de febrer i juny de 2019, establerts a la Resolució reguladora del procediment de participació en les vint-i-tresena i vint-i-quatrena edicions del 080 Barcelona Fashion, no han d'abonar l'import establert en el paràgraf anterior.

 

-9 Condicions per la participació

La persona participant es compromet a presentar exclusivament les col·leccions de la temporada present.

La persona participant es compromet a respectar els horaris de muntatge, desmuntatge i d'obertura i tancament del Fashion Market. El/la dissenyador/a de la marca ha d'estar present durant tots els dies d'obertura del Fashion Market i, en qualsevol cas, ha d'estar localitzable per atendre les necessitats que es puguin presentar. En tot moment, hi ha d'haver una persona responsable de la marca durant l'horari d'obertura del Fashion Market.

La correcta presentació de la col·lecció des del dia de l'inici i fins l'acabament del Fashion Market és responsabilitat de l'expositor/a, i a tal efecte ha de portar i disposar dels elements necessaris perquè així sigui, i també per mantenir l'espai correctament endreçat i net per rebre possibles compradors.

La persona participant ha de disposar de targetes de visita, llistat de preus i notes de comanda i material gràfic de la col·lecció.

Una vegada finalitzat l'esdeveniment les persones o marques participants tenen l'obligació de donar al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya la informació sobre els resultats de venda.

 

-10 Renúncia

En el cas que un dissenyador/ora hagi estat admès/a per participar al Fashion Market del 080 Barcelona Fashion, i renunciï a participar-hi per qualsevol circumstància, sempre que no siguin per causes de força major, s'ha de tenir en compte en el cas que es presentin en les dues properes edicions, en les quals es donarà prioritat a altres candidats en el cas que el nombre de sol·licituds presentades superin les places disponibles.

 

-11 Seguretat a l'espai del Fashion Market

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya és responsable de garantir la seguretat a l'entrada i els espais comuns del Fashion Market mentre que l'expositor/a és responsable de vetllar per la seguretat en el seu espai i de la seva col·lecció.

 

-12 Ubicació i decoració de l'espai del Fashion Market

12.1 L'organització establirà la ubicació dels espais, tot i que podrà de forma motivada, amb una notificació prèvia, modificar la ubicació final o la disposició de les col·leccions i marques exposades.

12.2 La decoració general i les instal·lacions de l'espai van a càrrec del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, i en cap cas, excepte autorització prèvia, està permesa cap modificació dels espais per part de les persones participants.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha de posar a disposició de cadascun dels/de les participants el mobiliari següent:

Un suport.

Un cartell amb el nom de la marca.

La persona participant pot aportar altres elements de decoració sempre i quan no afectin la seguretat i la visibilitat dels demés espais. En qualsevol cas, els elements extraordinaris que proposin les marques han de ser prèviament comunicats i prèviament autoritzats per l'Àrea de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.

 

-13 Acreditacions

La persona participant ha de trametre un llistat amb els noms de les persones que integren el seu equip, per tal que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya pugui facilitar les corresponents acreditacions, que son d'un màxim de dos persones per marca.

 

-14 Fotografia i filmació

D'acord amb la política de comunicació del CCAM, les persones participants només poden realitzar fotografies i filmacions totals o parcials de l'espai amb l'autorització prèvia del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

-15 Transport de les col·leccions

La persona participant és responsable del transport i recepció de la seva col·lecció dins de l'espai del Fashion Market, dins dels paràmetres que marqui l'organització del 080 Barcelona Fashion

 

-16 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al tractament Expedients Administratius, del qual és responsable el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. La finalitat del tractament és la gestió del es activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació del Consorci, comerç i serveis, artesania i moda, com ara impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania catalana, promoure l'associacionisme, gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi.

Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, ccam@gencat.cat

Amunt