Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/10/2018

  • Número del document ENS/2416/2018

  • Número de control 18291038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18291038-2018

Dades del DOGC
  • Número 7731

  • Data 22/10/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2416/2018, de 16 d'octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent, les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents.


D'acord amb el que estableix la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent, les persones aspirants que van ser seleccionades han dut a terme el període de pràctiques corresponent, regulat per la Resolució ENS/2395/2017, de 10 d'octubre.

Atès que l'esmentada Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, disposa a la base 10 que, en acabar la fase de pràctiques, el Departament d'Ensenyament ha de publicar la resolució per la qual es declarin aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu les persones aspirants que correspongui, cal fer les declaracions escaients, tenint en compte que les comissions qualificadores, constituïdes a l'empara del que disposa la Resolució ENS/2395/2017, de 10 d'octubre, han avaluat i qualificat la fase de pràctiques dels que l'han efectuada durant el curs acadèmic 2017-2018.

Amb aquesta finalitat, d'acord amb la proposta de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics,

 

Resolc:

 

—1 Declarar aptes en la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu convocat per la Resolució ENS/1814/2016, de 18 de juliol, les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques per la Resolució ENS/1803/2018, de 23 de juliol, llevat dels casos que s'especifiquen en el punt següent.

 

—2 Les persones aspirants que es detallen a l'annex d'aquesta Resolució no han estat avaluades durant el curs acadèmic 2017-2018, atès que no han complert el temps de sis mesos de serveis prestats o el període d'avaluació mínim de tres mesos d'activitat docent, d'acord amb el que estableix la base 8 de la Resolució ENS/2395/2017, de 10 d'octubre, de regulació de la fase de pràctiques, i han de repetir la fase de pràctiques durant el curs acadèmic 2018-2019.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 16 d'octubre de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

 

Annex

 

Cos: professors d'ensenyament secundari

 

Especialitat: Anàlisi i química industrial

Muñoz Català, Lorena

 

Especialitat: Intervenció socio-comunitària

Pérez Fígols, Montserrat

 

Especialitat: Organització i gestió comercial

Coll Ferrer, Maria Montserrat

 

Cos: professors tècnics de formació professional

 

Especialitat: Processos comercials

Senar Albiol, Laura

 

Especialitat: Serveis a la comunitat

Sánchez Macho, Lorena

Amunt