Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/10/2018

  • Número del document ENS/2335/2018

  • Número de control 18284038

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18284038-2018

Dades del DOGC
  • Número 7727

  • Data 16/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2335/2018, de 4 d'octubre, per la qual es modifica l'annex de la Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019.


Mitjançant la Resolució ENS/1015/2018, de 16 de maig (DOGC núm. 7631 de 31.5.2018), es va obrir convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d'innovació i transferència de coneixement “InnovaFP”, a partir del curs 2018-2019.

Mitjançant la Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost, (DOGC núm. 7698, de 3.9.2018), es va fer pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019. Aquesta resolució no contenia cap centre privat.

Atès que, amb posterioritat, s'ha detectat una errada relativa a la no inclusió d'un centre privat que va presentar en temps la sol·licitud corresponent i que complia els requisits de selecció.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Es modifica l'annex de la Resolució ENS/2002/2018, de 24 d'agost, per la qual es fa pública la relació de centres seleccionats per participar en el Programa d'innovació i transferència de coneixement InnovaFP a partir del curs 2018-2019, en el sentit d'afegir-hi el centre educatiu següent:

“Centres privats

Codi: 08021107

Denominació: Escola Pia de Mataró

Municipi: Mataró”

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el Conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de els administracions públiques de Catalunya, i els articles 112.1 i 121.2 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2018

 

Joan-Lluís Espinós Espinós

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt