Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/10/2018

  • Número del document ENS/2336/2018

  • Número de control 18284039

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18284039-2018

Dades del DOGC
  • Número 7727

  • Data 16/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2336/2018, de 4 d'octubre, per la qual es crea el Programa d'impuls a la internacionalització de l'educació Aprendre i interactuar en un context global.


Els canvis que s'han produït en els darrers anys en els camps tecnològic, demogràfic, comercial i cultural impliquen una adaptació constant de la societat catalana i del seu sistema educatiu, amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats formatives d'uns infants i joves que han de viure i conviure en un entorn complex, interconnectat, dinàmic i canviant.

Aquest nou context requereix que l'alumnat assoleixi unes competències que li permetin desenvolupar el seu esperit crític, executar tasques complexes i interactuar en diverses llengües i amb parlants de diverses cultures. D'altra banda, les escoles catalanes afronten avui dia uns reptes compartits amb escoles d'arreu d'Europa: l'abandonament escolar, l'ús eficient de les tecnologies digitals i les xarxes de comunicacions, la modernització dels mètodes d'ensenyament i la necessitat de capacitar millor els alumnes per garantir el seu èxit acadèmic i professional .

En aquest sentit, l'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament d'Ensenyament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, i ha d'afavorir especialment la recerca i els projectes d'innovació tant pel que fa a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'aprenentatge i el coneixement, com en relació amb la formació dels alumnes en el plurilingüisme.

Conseqüentment, l'Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar 2012-2018 estableix com a objectiu estratègic la millora de la competència en llengües estrangeres de l'alumnat del sistema educatiu català, i ho fa a partir d'un model d'ensenyament plurilingüe. Per assolir aquest objectiu, el Departament d'Ensenyament afavoreix el desenvolupament de projectes plurilingües de qualitat en els centres, adreçats a incrementar el temps d'exposició de l'alumnat a llengües estrangeres o addicionals i a facilitar-ne el seu ús en contextos reals.

D'altra banda, les conclusions del Consell Europeu, de 12 de maig de 2009, sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i la formació (ET 2020) DOUE 119, de 28.5.2009 assenyalen, com a un dels objectius comuns a tots els estats membres, fer realitat l'aprenentatge permanent, establir vies d'aprenentatge més flexibles i fer extensiva la mobilitat. Per assolir aquests objectius les institucions europees han creat el programa Erasmus+, d'educació, formació, joventut i esport de la Unió (Reglament UE núm. 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013) per al període 2014-2020, per tal de contribuir a la mobilitat en l'aprenentatge reforçant la cooperació entre el món de l'educació i la formació, les entitats socials i el mercat laboral. El programa té també com a objectiu fomentar la millora de la qualitat, l'excel·lència, la innovació i la internacionalització en les institucions d'educació i formació. A més a més, la Comissió Europea ha adoptat la Recomanació del Consell sobre els valors comuns, l'educació inclusiva i la dimensió europea en l'ensenyament (COM 2018, 23 final) i, en aquest sentit, insta els estats membres a promoure la participació d'alumnes i professors en la xarxa d'agermanament electrònic e-Twinning així com la mobilitat escolar a través d'Erasmus+.

A més a més, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha publicat recentment el document Preparar els joves per a un món inclusiu i sostenible (OCDE, 2018), que estableix un marc per al desenvolupament de la competència global dels joves d'avui, els quals no només han d'aprendre a participar en un món interconnectat sinó també a interactuar amb persones d'arreu, i a apreciar i respectar les diferències. La competència global s'interpreta com la capacitat d'examinar qüestions de caràcter local, global i intercultural, d'entendre i apreciar els punts de vista i les visions del món dels altres, d'implicar-se en interaccions obertes, adequades i eficaces amb persones de diferents cultures, i de contribuir activament al benestar col·lectiu i al desenvolupament sostenible de les societats actuals.

Assolir la competència global a través de l'educació requereix la implementació d'estratègies adreçades a ajudar l'alumnat a entendre el món amb més profunditat i a capacitar-lo per relacionar-s'hi de manera eficaç i adequada. Alhora, implica impulsar programes, projectes i iniciatives que ofereixin a l'alumnat l'oportunitat d'analitzar, reflexionar i cercar solucions per a problemes d'interès global, i de posar en pràctica els aprenentatges adquirits.

En aquest context, el Departament d'Ensenyament considera oportú i necessari establir mesures que contribueixin a la internacionalització dels centres educatius, per tal d'ajudar l'alumnat a desenvolupar una competència plurilingüe i intercultural que el capaciti per entendre el món amb més profunditat, per moure's en el marc d'una economia globalitzada, per interactuar de manera flexible i respectuosa amb persones d'orígens lingüístics i culturals diversos, i per contribuir activament i de manera positiva a la construcció d'una societat cohesionada i plural.

La internacionalització de l'educació s'interpreta des d'un punt de vista ampli que abasta les iniciatives per afavorir l'aprenentatge de llengües estrangeres o addicionals (incloent-hi l'ensenyament integrat de continguts i llengua estrangera i la incorporació de serveis d'assistència i suport lingüístic), les accions de mobilitat formativa per a professorat i alumnat, els programes i projectes de cooperació educativa internacional, i els projectes singulars de centre o les activitats d'aula adreçades a reconèixer, posar en valor i fomentar l'aprenentatge de les llengües i cultures de l'alumnat nouvingut , pel seu caràcter internacionalitzador intrínsec i pel seu potencial.

Per tot això,

 

Resolc:

 

Crear el programa d'impuls a la internacionalització de l'educació “Aprendre i interactuar en un context global”, amb el contingut que estableix l'annex.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 134 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú en les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2018

 

Carles Martínez Quiroga

Secretari de Polítiques Educatives

 

 

Annex

Contingut del Programa d'impuls a la internacionalització de l'educació “Aprendre i interactuar en un context global”

 

1. Finalitat

La finalitat del programa és potenciar la internacionalització dels centres educatius de Catalunya i reforçar l'estratègia del Govern per a una educació plurilingüe i intercultural, com a instruments per ajudar els alumnes a esdevenir ciutadans del món, capacitats per treballar cooperativament amb joves d'arreu i preparats per desenvolupar-se amb èxit en un context global.

 

2. Destinataris

Són destinataris d'aquest programa els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional inicial i de règim especial de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert.

 

3. Objectius generals i específics

Els objectius generals del programa són promoure el desenvolupament de projectes d'internacionalització que es tradueixin en millores educatives en els centres, incrementar la participació de l'alumnat i el professorat en programes de cooperació europea i internacional, l'ús eficient de les tecnologies digitals per facilitar el treball intel·lectual i la dimensió relacional de les xarxes de comunicacions, i promoure la mobilitat formativa i professional per tal que:

L'alumnat:

a) Pugui desenvolupar una part del seu currículum acadèmic en un centre educatiu estranger o bé adquirir experiència pràctica en empreses d'altres països;

b) Tingui accés a l'aprenentatge de llengües addicionals presents en el context social o vinculades als orígens familiars propis o dels seus companys;

c) Participi en projectes internacionals de cooperació educativa que li permetin posar en pràctica les llengües estrangeres que està aprenent, ampliar la seva competència intercultural i treballar cooperativament amb joves d'arreu del món.

d) Participi en activitats organitzades per agents educatius de la seva comunitat (ens locals, entitats, associacions, etc.) que l'ajudin a prendre consciència de la riquesa i diversitat de la seva societat i a adquirir valors i actituds de reconeixement de l'altre, respecte i tolerància.

El professorat:

a) Participi en activitats formatives i d'observació docent o imparteixi docència en centres educatius, empreses o entitats d'altres països que contribueixin al seu desenvolupament professional;

b) Col·labori amb professorat d'altres sistemes educatius per dur a terme projectes de cooperació educativa de qualitat i compartir coneixement i experiència docent.

Els centres educatius:

a) Participin en programes europeus i internacionals de cooperació educativa que els permetin desenvolupar projectes d'innovació de qualitat, intercanviar bones pràctiques educatives i disposar d'uns recursos econòmics addicionals;

b) Ampliïn la seva oferta acadèmica amb estudis de batxillerat internacional, batxibac o formació dual, amb autorització prèvia, si escau, del Departament d'Ensenyament;

c) Participin en accions educatives internacionals, degudament reconegudes pel Consell Escolar, i amb l'objectiu que els alumnes facin estades temporals en altres països per cursar parts del currículum oficial;

c) Duguin a terme projectes de centre adreçats a reconèixer i posar en valor les llengües i cultures de l'alumnat, des de la visió d'una educació inclusiva i per fomentar el diàleg i la pau social;

d) Ofereixin al seu alumnat, en horari lectiu si escau o com a activitat extraescolar, activitats d'aprenentatge de llengües addicionals presents en el seu context o pròpies del seu alumnat.

e) Estableixin acords de col·laboració amb agents i entitats educatives del seu entorn que contribueixin a la cohesió social mitjançant l'educació intercultural i el foment de la convivència.

f) Participin en iniciatives d'intercanvi d'alumnat i professorat, presencials i virtuals, amb centres d'altres països per a la millora de la formació de l'alumnat i el desenvolupament professional dels docents.

g) Acullin assistents lingüístics de llengua estrangera a través de programes oficials d'auxiliars de conversa, de programes de voluntariat lingüístic o de programes d'estudiants estrangers en pràctiques procedents d'universitats catalanes o d'altres països;

h) Col·laborin amb altres centres educatius de Catalunya i creïn xarxes per compartir els resultats de les experiències d'internacionalització i desenvolupar plegats nous projectes de cooperació educativa.

Aquests objectius generals es concreten en els objectius específics següents:

- Posar a disposició dels centres projectes i aliances establerts pel Departament d'Ensenyament amb administracions educatives d'altres països, empreses i altres entitats amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i la cooperació educativa.

- Incrementar el nombre de centres educatius que participen en programes internacionals d'educació impulsats per institucions europees, com Erasmus+, eTwinning, EUCode Week o el Transcribathon d'Europeana, així com la qualitat dels projectes presentats en les convocatòries oficials de participació.

- Vetllar perquè els centres disposin d'informació actualitzada sobre programes i projectes de cooperació educativa internacional que poden ser del seu interès.

- Establir noves aliances amb organismes internacionals amb competències educatives (acadèmies, universitats, etc.) per incrementar les possibilitats d'alumnat i professorat de fer estudis o pràctiques en centres educatius o empreses d'altres països i per augmentar els intercanvis d'alumnat i professorat.

- Impulsar l'acreditació dels coneixements lingüístics de l'alumnat i el professorat, per tal de facilitar la seva participació en accions de mobilitat educativa o professional.

- Incrementar les oportunitats d'aprenentatge d'una llengua estrangera per part del professorat i de l'alumnat mitjançant accions formatives en contextos d'immersió lingüística.

- Facilitar als centres, a través de recursos propis i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries o mitjançant l'establiment d'acords de col·laboració amb institucions educatives, organismes o altres entitats, recursos d'assistència i suport lingüístic addicionals.

- Promoure la participació dels centres educatius en programes que són fruit d'acords interestatals adreçats a incorporar, en horari lectiu o bé com a activitat extraescolar, l'ensenyament de llengües i cultures addicionals vinculades a l'origen familiar de l'alumnat.

- Augmentar la col·laboració amb entitats locals, i especialment amb les que agrupen col·lectius de població immigrada, amb l'objectiu d'oferir als centres activitats formatives que contribueixin a incrementar el coneixement de l'alumnat de llengües i cultures presents en el seu entorn, i a fomentar actituds de respecte i tolerància envers la diversitat.

- Promoure i facilitar l'intercanvi d'experiències d'internacionalització educativa i de bones pràctiques entre els centres de Catalunya i, també, entre aquests centres i els d'altres països.

 

4. Actuacions

Integren aquest programa les actuacions següents:

- Obertura d'una línia d'assessorament tècnic i pedagògic per a centres que participen en el programa Erasmus+ o interessats a participar en aquest programa o en altres de futur impulsats per les institucions europees per tal que puguin desenvolupar i dur a terme amb èxit el seu projecte. Les condicions per rebre aquest assessorament estaran disponibles en el portal de centres de titularitat del Departament i en el portal de centres d'altres titularitats http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

- Organització de seminaris de contacte per a la cerca de socis i la gestació de nous projectes adreçats als centres educatius i altres agents educatius de l'entorn (associacions, entitats, empreses, etc.)

- Disseny i difusió de material informatiu i formatiu sobre el funcionament dels programes europeus de cooperació educativa; sobre procediments administratius i de gestió de projectes subvencionats; per a la preparació de projecte i desenvolupament d'accions així com per a l'avaluació de resultats.

- Participació directa o a través dels serveis educatius en les accions del programa Erasmus+ (accions de formació individual per a docents, projectes de cooperació educativa per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, accions per a la reforma de polítiques educatives, etc.) per tal que tots els centres educatius puguin gaudir d'experiències d'internacionalització i garantir així la inclusió i igualtat d'oportunitats de l'alumnat.

- Organització d'accions formatives i informatives per donar a conèixer programes i altres iniciatives de cooperació educativa en què participa el Departament d'Ensenyament o impulsades per altres organismes.

- Disseny i obertura d'un espai web destinat a difondre i mantenir actualitzada la informació sobre programes de cooperació europea o internacional (guies dels programes, materials de suport, pràctiques de referència, requisits i terminis per a la participació en convocatòries públiques, etc.), facilitar la transferència de bones pràctiques i reforçar la sostenibilitat dels projectes.

- Establiment de nous acords amb institucions educatives de caràcter internacional sobre intercanvi d'alumnat i professorat, i períodes d'estudis o pràctiques en centres educatius o empreses d'altres països.

- Organització d'estades lingüístiques en contextos d'immersió per al professorat i l'alumnat per a la millora de la competència lingüística en llengua estrangera i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

- Creació de programes de suport a la certificació de coneixements de llengua estrangera per a professorat i alumnat de les diverses etapes educatives i d'acord amb la disponibilitat pressupostària.

- Manteniment i ampliació d'acords de col·laboració amb organismes oficials competents en l'ensenyament i certificació de coneixements de llengües estrangeres.

- Establiment de les condicions i concreció del procediment per a la incorporació de llengües addicionals (presents en el context o vinculades als orígens familiars de l'alumnat) en horari lectiu a primària i secundària, i per al seu reconeixement acadèmic.

- Establiment del procediment de col·laboració amb entitats socials per garantir la qualitat de les accions formatives de caràcter lingüístic o intercultural que s'ofereixen als centres.

- Establiment d'acords amb institucions educatives nacionals i internacionals, i amb ens locals per incrementar el nombre de recursos de suport i assistència lingüística.

 

5. Òrgan impulsor

La Secretaria de Polítiques Educatives impulsa aquest programa, el qual es gestiona i implementa des de les diferents unitats directives que en depenen, d'acord amb les seves funcions respectives.

 

6. Recursos

La Secretaria de Polítiques Educatives, a través de la Sub-direcció General de Llengua i Plurilingüisme, posarà a disposició dels centres que imparteixen ensenyament en les etapes d'educació primària, secundària, batxillerat, escoles oficials d'idiomes i formació d'adults una línia d'assessorament per al desenvolupament de projectes de cooperació europea. A més a més, organitzarà accions formatives i informatives sobre aquests i altres programes de cooperació internacional, d'intercanvis educatius o de mobilitat, i farà difusió de les iniciatives pròpies o de tercers que puguin contribuir a la internacionalització educativa dels centres.

La Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial assessorarà, al seu torn i d'acord amb la RESOLUCIÓ ENS/2480/2016, de 27 d'octubre, per la qual es crea el Programa Erasmus + i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea, en els ensenyaments de formació professional i de règim especial, els centres que desenvolupin aquest tipus de projectes i activitats en aquest àmbit.

D'altra banda, i en funció de la disponibilitat pressupostària, el Departament d'Ensenyament promourà accions de mobilitat formativa en altres països destinades a professorat o alumnat, estades lingüístiques en contextos d'immersió en llengua estrangera, intercanvis educatius i recursos d'assistència lingüística.

 

7. Certificació de la innovació

Els centres que imparteixen ensenyaments d'educació primària, secundària, batxillerat, escoles oficials d'idiomes i formació d'adults que hagin desenvolupat un projecte d'internacionalització i que, per les seves característiques i resultats obtinguts, sigui susceptible de ser considerat projecte d'innovació, poden participar en les convocatòries que publiqui el Departament d'Ensenyament de reconeixement dels projectes d'innovació pedagògica dels centres, d'acord l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i la resta de normativa aplicable.

En l'àmbit de la formació professional, poden participar en les convocatòries de reconeixement de la innovació els centres de titularitat pública i privada que hagin dut a terme actuacions relacionades amb el Programa Erasmus+ i projectes de mobilitat formativa i de cooperació europea en els ensenyaments de formació professional i de règim especial, creat mitjançant la Resolució ENS/2480/2016, de 27 d'octubre (DOGC núm. 7243, de 9.11.2016).

 

8. Registre de la propietat intel·lectual o industrial

En cas que es pugui registrar la propietat intel·lectual o industrial derivada del desenvolupament d'algun projecte de centre en el marc d'aquest programa, la direcció del centre vetllarà perquè l'alumnat i el professorat participants hi constin de forma adequada, i en qualsevol cas donarà compliment a la normativa d'aplicació en matèria de propietat intel·lectual.

 

9. Seguiment

9.1 La Inspecció d'Educació fa el seguiment de les accions dels centres que participen en el programa, especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes, la seva aplicació en el context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

9.2. Els serveis territorials i la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el marc de les seves competències, fan el seguiment qualitatiu del programa en els centres del seu radi d'acció amb l'objectiu de detectar necessitats d'assessorament.

9.3. La Secretaria de Polítiques Educatives i les unitats directives que en depenen fan el seguiment general de les accions vinculades al desplegament del programa, amb l'objectiu de prendre les decisions de millora que correspongui.

 

10. Avaluació

La Secretaria de Polítiques Educatives, a través de les diverses unitats directives que la componen, avaluarà periòdicament l'assoliment dels objectius d'aquest programa així com els resultats de les actuacions que se'n deriven. Sens perjudici de la priorització que se'n pugui fer i de l'establiment futur d'altres indicadors, es consideren indicadors d'avaluació bàsics els següents:

Pel que fa a l'alumnat

a) Percentatge d'alumnat de secundària que cursa una part del currículum oficial en un centre d'un altre país.

b) Percentatge d'alumnat, per etapes educatives, que participa en un programa oficial d'intercanvi educatiu.

c) Percentatge d'alumnat, per etapes educatives, que participa en una acció de mobilitat vinculada a un programa amb finançament europeu.

d) Percentatge d'alumnat de formació inicial professional que duu a terme un període de pràctiques en un centre educatiu o empresa d'un altre país a través d'un programa del Departament d'Ensenyament.

e) Percentatge d'alumnat, per etapes educatives, que estudia una segona llengua estrangera.

Pel que fa al professorat

a) Percentatge de professorat, per etapes educatives, que participa en accions formatives en altres països en el marc d'un programa oficial.

b) Percentatge de professorat, per etapes educatives, que fa observació docent en centres educatius o empreses d'altres països en el marc d'un programa oficial.

c) Percentatge de professorat, per etapes educatives, que imparteix docència en altres països en el marc d'un programa oficial.

d) Percentatge de professorat, per etapes educatives, que participa en un programa oficial de cooperació educativa internacional.

e) Percentatge de professorat, per etapes educatives, registrat a eTwinning, Scientix o Teacher Academy, entre altres.

Pel que fa als centres educatius

a) Percentatge de centres que participen en programes de cooperació educativa impulsats per institucions europees.

b) Recursos econòmics rebuts pels centres que han participat en programes d'internacionalització educativa impulsats per institucions europees.

c) Percentatge de centres que ofereixen batxillerat internacional, batxibac o formació dual.

d) Percentatge de centres que ofereixen matèries en llengües estrangeres curriculars.

e) Percentatge de centres que participen en accions de mobilitat educativa d'alumnat en el marc d'un programa oficial.

f) Percentatge de centres amb un projecte europeu com eTwinning, Scientix, Future Classroom Lab, etc. desenvolupat durant un període superior a sis mesos.

h) Percentatge de centres d'educació primària i d'educació secundària que ofereixen en horari lectiu una llengua addicional o vinculada als orígens familiars de l'alumnat.

i) Percentatge de centres que disposen d'un recurs de suport lingüístic addicional (programa oficial, acord amb ens local, etc.)

j) Percentatge de centres que han signat un acord amb una entitat social per a la promoció de llengües i cultures vinculades als orígens de l'alumnat.

Amunt