Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 04/10/2018

  • Número del document ENS/2334/2018

  • Número de control 18284037

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18284037-2018

Dades del DOGC
  • Número 7727

  • Data 16/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2334/2018, de 4 d'octubre, per la qual s'amplia l'annex de la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància.


L'article 4 del Decret 67/2007, de 20 de març, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat a distància, classifica els crèdits lectius, a efectes d'impartició, en crèdits “A” que es poden impartir tant en forma presencial com a distància, i crèdits “B” que es poden impartir únicament de forma presencial i estableix que s'ha d'especificar el tipus d'impartició “A” o “B” de cada cicle formatiu que s'ofereixi.

Mitjançant la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, es van establir els crèdits i els mòduls professionals que s'imparteixen de forma presencial o a distància. És oportú ampliar la relació de cicles de l'annex de la resolució esmentada.

Per tant,

 

Resolc:

 

Modificar la Resolució ENS/1435/2015, de 19 de juny, de la impartició de forma presencial o a distància de diversos crèdits en els ensenyaments professionals a distància, en el sentit d'afegir a l'annex els mòduls professionals “A” i “B” següents:

 

a) Al final de l'apartat de l'annex de “Família professional: Imatge i so” s'afegeix el redactat següent:

 

IS10 CFGM Vídeo, Discjòquei i So

 

Mòduls professionals A:

MP04: Preparació de Sessions de Vídeo Discjòquei.

MP08: Formació i Orientació Laboral.

MP09: Empresa i Iniciativa Emprenedora.

MP10: Anglès Tècnic.

MP11: Síntesi.

 

Mòduls professionals A amb pràctiques presencials:

MP03: Control, Edició i Mescla de So: 20 hores

MP05: Animació Musical en Viu: 25 hores

MP06: Animació Visual en Viu: 25 hores

MP07: Presa i Edició Digital d'Imatge: 25 hores

 

Mòduls professionals B:

MP01: Instal·lació i Muntatge d'Equips de So.

MP02: Captació i Enregistrament de So.

 

ISA0 CFGS Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles

 

Mòduls professionals A:

MP01: Planificació de la Realització en Cinema i Vídeo.

MP03: Planificació de la Realització en Televisió.

MP07: Planificació de la Regidoria d'Espectacles i Esdeveniments.

MP08: Processos de Regidoria d'Espectacles i Esdeveniments.

MP09: Mitjans Tècnics Audiovisuals i Escènics.

MP10: Formació i Orientació Laboral.

MP11: Empresa i Iniciativa Emprenedora.

MP12: Projecte de Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles.

 

Mòduls professionals A amb pràctiques presencials:

MP02: Processos de Realització en Cinema i Vídeo: 10 hores

MP04: Processos de Realització en Televisió: 15 hores

MP05: Planificació del Muntatge i Postproducció d'Audiovisuals: 10 hores

MP06: Realització del Muntatge i Oostproducció d'Audiovisuals: 20 hores

 

ISD0 CFGS Producció d'Audiovisuals i Espectacles

 

Mòduls professionals A:

MP01: Planificació de Projectes Audiovisuals.

MP02: Gestió de Projectes de Cinema, Vídeo i Multimèdia.

MP03: Gestió de Projectes de Televisió i Ràdio.

MP04: Planificació de Projectes d'Espectacles i Esdeveniments.

MP05: Gestió de Projectes d'Espectacles i Esdeveniments.

MP06: Recursos Expressius Audiovisuals i Escènics.

MP07: Mitjans Tècnics Audiovisuals i Escènics.

MP08: Administració i Promoció Audiovisuals i Espectacles.

MP09: Eines Informàtiques per al Desenvolupament de Projectes Audiovisuals i d'Espectacles.

MP10: Formació i Orientació Laboral

MP11: Empresa i Iniciativa Emprenedora

MP12: Projecte de Producció d'Audiovisuals i Espectacles

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 4 d'octubre de 2018

 

Joan Lluís Espinós Espinós

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Amunt