Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/10/2018

  • Número de control 18282074

  • Organisme emissor Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18282074-2018

Dades del DOGC
  • Número 7726

  • Data 15/10/2018

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ per la qual es regula el procediment de participació en la vint-i-tresena i vint-i-quatrena edicions del 080 Barcelona Fashion, i de concessió dels premis a la millor col·lecció i al millor disseny emergent de les edicions del 080 Barcelona Fashion dels mesos de febrer i juny de 2019.


El sector de la moda vinculat a la indústria tèxtil ha contribuït històricament al desenvolupament econòmic i professional de Catalunya. Actualment el foment de la moda i el disseny constitueix un element dinamitzador, per a l'aprofitament dels recursos econòmics del territori i per a la creació de riquesa.

La importància del sector de la moda i la seva promoció, tant a l'interior del país com en els mercats internacionals, justifiquen plenament el suport de l'Administració als dissenyadors i marques catalanes o establertes a Catalunya.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya té com a objectiu el foment, la promoció i la internacionalització de la moda i el disseny a Catalunya, potenciant el talent creatiu i vincular aquest talent amb el sector industrial per al desenvolupament d'aquestes marques.

 

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ateses les funcions que en matèria de moda corresponen a aquesta entitat adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, organitza anualment dues edicions de l'esdeveniment de moda “080 Barcelona Fashion”, com una plataforma de moda caracteritzada pel seu caràcter obert, plural, multidisciplinar i internacional, amb l'objectiu de convertir Catalunya en un referent de la generació i la projecció del disseny en el sector de la moda, consolidar un projecte a llarg termini que ofereixi credibilitat i un segell diferenciador en els àmbits del disseny, la producció, la distribució i la promoció de la moda, potenciar la cultura de la moda i la vinculació d'aquesta amb el camp de les indústries culturals i creatives i acostar la moda al públic del carrer.

En el marc del 080 Barcelona Fashion està previst la concessió de dos premis, un a la millor col·lecció i una al millor disseny emergent que desfilin durant les edicions de febrer i juny de 2019.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Article 1

Es dóna publicitat al procediment de participació en les edicions vint-i-tresena i vint-i quatrena del 080 Barcelona Fashion dels mesos de febrer i juny de 2019 que es publiquen a l'Annex 1 d'aquesta resolució, i per a la concessió del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent 080 Barcelona Fashion que es publiquen a l'Annex 2 d'aquesta resolució i per a la concessió del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció en l'edicions de febrer de Tardor / Hivern 2019-2020 o bé Primavera / Estiu 2019 i en l'edició de juny de Primavera / Estiu 2019 o bé Tardor / Hivern 2018-2019 que es publiquen a l'Annex 3 d'aquesta resolució.

 

Article 2

El Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent 080 Barcelona Fashion per les edicions de l'any 2019, té una dotació total màxima de 30.000,00 euros, sent l'import del premi per a cadascuna de les dues edicions de 15.000,00 euros, a càrrec de la partida pressupostària 8775D/2260010/641 del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de l'anualitat del 2019, i si és el cas, previ pagament del patrocinador del premi. Aquest premi quedarà sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient

 

Article 3

Aquest procediment, juntament amb la concessió dels premis esmentats, es regeix per les disposicions d'aquesta Resolució i, en tot allò que aquestes no preveuen, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015), i per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 9 d'octubre de 2018

 

Montserrat Vilalta Cambra

Directora

 

 

Annex 1

Procediment per a la participació en la vint-i-tresena i vint-i-quatrena edicions del 080 Barcelona Fashion del mesos de febrer i de juny de 2019.

 

-1 Objectiu

L'objectiu és regular la selecció dels/de les dissenyadors/ores i empreses de moda que han de participar en les vint-i-tresena i vint-i-quatrena edicions del 080 Barcelona Fashion que se celebrarà a Barcelona durant el mes de febrer i de juny de 2019.

 

-2 Persones participants

Poden participar en aquest procediment:

a) Dissenyadors/es de moda emergents amb establiment operatiu a Catalunya o bé d'àmbit estatal.

b) Dissenyadors/es de moda amb establiment operatiu a Catalunya o bé d'àmbit estatal.(facturació anual de 50.000€ a 700.000€).

c) Dissenyadors/es de moda amb establiment operatiu a Catalunya o bé d'àmbit estatal. (facturació anual de 700.000€ a 2.000.000€).

d) Empreses de moda amb establiment operatiu a Catalunya amb presència en el mercat nacional i internacional.

e) Dissenyadors/es i empreses de moda internacionals.

f) Empreses de moda consolidades, amb establiment operatiu a Catalunya, amb reconegut prestigi i presència internacional i que durant els darrers tres anys hagin participat en passarel·les de referència nacional o internacional. En aquest cas seran convidades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i no és necessari que formalitzin la corresponent sol·licitud.

El Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya es reserva el dret de convidar a dissenyadors/es i marques de moda que per especials mèrits, trajectòria o reconeixement es consideri adient a la filosofia del 080 Barcelona Fashion.

 

-3 Termini i presentació de les sol·licituds i documentació

3.1 Els terminis per presentar les sol·licituds:

Per participar en la vint-i-tresena edició del 080 Barcelona Fashion del mes de gener de 2019, comença a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 5 de novembre de 2018.

Per participar en la vint-i-quatrena edició del 080 Barcelona Fashion del mes de juny de 2019, comença a partir del dia 26 de març de 2019 i finalitza el dia 16 d'abril de 2019.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la web del 080 Barcelona Fashion ( www.080barcelonafashion.cat ), a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (www.canalempresaweb.gencat.cat ), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://www.ccam.gencat.cat), i a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

3.3 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

En cas que el/la sol·licitant sigui una persona física i no disposi de mecanismes d´autenticació electrònica, s´ha de descarregar el formulari de sol·licitud a l´apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de la documentació que preveuen les bases. Un cop emplenada la sol·licitud s´ha de fer arribar a la xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial (OGE), que es pot consultar a l´apartat de Tràmits i formularis del Canal Empresa, o a la seu del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (c/ Puig i Xoriguer, 11-13, 08004 Barcelona), dins del termini establert a l'apartat 3.1.

3.4 Abans de la presentació de la sol·licitud, les persones interessades han de trametre a través del formulari digital que estarà disponible a la pàgina web del 080 (www.080barcelonafashion.cat), la documentació següent per publicar en els elements de comunicació:

a) Currículum/biografia actualitzat (com màxim de 700 espais).

b) Memòria de la proposta de col·lecció (com a màxim de 700 espais).

c) Dades de contacte (nom, adreça, telèfon, mail, web, etc.).

d) Una foto del/la dissenyador/a o d'imatge de marca (format .jpg ALTA o .tiff 300dpi).

e) Una foto o imatge de la nova col·lecció (format .jpg ALTA o .tiff 300dpi).

f) El logotip de la marca (en format png o gif o jpg).

Els textos de la documentació dels punts a), b) i c) s'han d'aportar en català, castellà o anglès.

Una vegada tramesa aquesta informació mitjançant el formulari digital, la persona interessada rebrà un codi de referència que ha de constar en la sol·licitud.

3.5 Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud:

Les persones interessades de l'apartat a) de la base 2:

a) Informació de la col·lecció Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019 en el cas de presentar-se per l'edició de febrer i Primavera / Estiu 2020 o bé Tardor / Hivern 2019-2020 en el cas de presentar-se al juny, en cas que segueixin l'estratègia “see now buy now” amb un mínim de cinc dibuixos (amb la seva explicació i indicacions dels teixits i colors) o fotografies de peces acabades.

b) Fotos/Catàleg de les dues últimes col·leccions comercialitzades, restaran exemptes les marques/dissenyadors que hagin desfilat en el 080 les últimes dues edicions.

c) Només en el cas de no disposar de dues col·leccions comercialitzades s'haurà de presentar el Pla de negoci de la marca.

d) Informació incorporada al model de sol·licitud:

- Especificar el tipus de col·lecció que vol presentar si és dona i/o home i/o infantil; en el cas de presentació mixta, especificar el tant per cent que correspon a cada una de les tipologies.

- Declaració responsable conforme compleixen els requisits que s'estableixen en la base 4.

Les persones interessades de l'apartat b), c), d) i e) de la base 2:

a) Informació de la col·lecció Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019 en el cas de presentar-se per l'edició de febrer i Primavera / Estiu 2020 o bé Tardor / Hivern 2019-2020 en el cas de presentar-se al juny en cas que segueixin l'estratègia “see now buy now”, amb un mínim de cinc dibuixos (amb la seva explicació i indicacions dels teixits i colors) o fotografies de peces acabades.

b) Fotos/Catàleg de les dues últimes col·leccions comercialitzades, restaran exemptes de presentar aquesta documentació les marques/dissenyadors que hagin desfilat en el 080 les últimes dues edicions.

c) Informació incorporada al model de sol·licitud:

- Llistat actualitzat de la xarxa de distribució i punts de vendes nacionals i internacionals de les col·leccions comercialitzades, numerat per ordre d'importància (el més important estarà al número 1). Aquest llistat ha d'incloure el nom, l'adreça complerta, persona de contacte i dades de contacte: telèfon, adreça electrònica.

- Llistat d'accions comercials realitzades per a la promoció de la marca a nivell estatal i internacional (presentació de la col·lecció a showrooms, fires, passarel·les).

- Especificar el tipus de col·lecció que vol presentar si és dona i/o home i/o infantil; en el cas de presentació mixta, especificar el tant per cent que correspon a cada una de les tipologies.

- Declaració de l'evolució de la facturació de les darreres tres temporades.

- Declaració responsable conforme compleixen els requisits que s'estableixen en la base 4.

La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades.

En el cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol administració pública, en aplicació del que preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud.

3.6 Una vegada finalitzat el període per presentar les sol·licituds, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el cas de sol·licituds que no aportin els documents preceptius, la unitat corresponent, ha de notificar per via telemàtica a les persones i/o marques interessades l'oportú requeriment de documentació. Transcorreguts deu dies, a comptar des de l'endemà de la notificació del requeriment, sense que la persona i/o marca interessada aporti aquests documents per via telemàtica, s'ha de considerar que desisteix de la seva petició i s'ha de declarar conclús el procediment amb la resolució d'arxivament corresponent.

 

-4 Requisits

4.1 Per a les persones interessades dels apartats a), b), c) i d) de la base 2:

a) Crear i signar la seva pròpia col·lecció.

b) Presentar en primícia les col·leccions de Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019 en el cas de presentar-se per l'edició de febrer i Primavera / Estiu 2020 o bé Tardor / Hivern 2019-2020 en el cas de presentar-se al juny, en cas que segueixin l'estratègia “see now buy now”, al 080 Barcelona Fashion i que sigui la mateixa col·lecció que presenti en les edicions del 080 Barcelona Fashion.

c) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, si s'escau.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

4.2 A més, les persones interessades incloses en els apartats a) de la base 2 han de complir els requisits següents:

a) Haver desenvolupat un màxim de quatre col·leccions. No es podran incloure dins d'aquesta categoria aquelles marques que, tot i ser de nova creació, els dissenyadors i/o membres que hi formin part, tinguin ja experiència prèvia en el disseny i gestió de marques pròpies anteriors i hagin superat les quatre col·leccions desenvolupades en la totalitat de la seva trajectòria empresarial i creativa.

b) Facturar un màxim de 50.000 € per any.

4.3 A més, les persones interessades incloses en l'apartat b) de la base 2 han de complir els requisits següents:

a) Tenir estructura empresarial pròpia, no dependre d'una marca aliena.

b) Facturar entre 50.000 € i 700.000 € a l'any o bé tenir més de quatre col·leccions desenvolupades.

4.4 A més, les persones interessades incloses en l'apartat c) de la base 2 han de complir els requisits següents:

a) Tenir estructura empresarial pròpia, no dependre d'una marca aliena.

b) Facturar entre 700.000 € i 2.000.000 € a l'any o bé tenir més de quatre col·leccions desenvolupades

4.5 A més, les persones interessades incloses en l'apartat d) de la base 2 han de complir els requisits següents:

Facturar un mínim de 2.000.000 € a l'any.

4.6 Les persones interessades incloses en l'apartat e) de la base 2 han de complir els requisits següents:

Tenir la raó social fora de l'estat espanyol.

4.7 Les persones interessades incloses en l'apartat f) de la base 2 han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya.

c) Facturar un mínim de 4.000.000 € a l'any.

d) Haver participat en desfilades en una plataforma de moda d'àmbit estatal o internacional en els darrers tres anys o realitzat desfilades en capitals de la moda internacional.

El compliment dels requisits de participació esmentats per a qualsevol persona interessada es pot manifestar mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya pot sol·licitar aquella informació que consideri necessària dels punts anteriors per tal de verificar les dades.

Per la definició del volum de facturació i el posterior establiment del grup de participants, les marques vinculades a un grup empresarial més ampli, hauran de contemplar la totalitat de facturació del grup a l'hora d'establir el tipus de participants i la quota pertinent a liquidar que s'estableix a l'apartat 8.1 de l'annex 1.

 

- 5 Comitè d'experts

La selecció de les persones incloses en els apartats a), b), c), d) i e) de la base 2, la realitzarà un Comitè de persones expertes, presidit per el/la cap de l'Àrea de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i que està constituït per:

- El/la Cap de l´Àrea de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

- Un representant de la Direcció artística del 080 Barcelona Fashion.

- Un representant de la industria del sector.

- Un màxim de tres representants de professions vinculades al sector com: premsa especialitzada, estilistes, compradors o altres experts del món de la moda.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, ha de comunicar, a les persones a les quals se'ls hagi admès a tràmit la sol·licitud, i si és el cas, el dia i l'hora per fer la presentació de la seva proposta davant dels comitès d'experts corresponents que han de seleccionar les persones que participin en la vint-i-tresena i vint-i-quatrena edicions del 080 Barcelona Fashion de febrer i juny de 2019.

Les persones seran avaluades i seleccionades pel Comitè d'Experts segons les propostes i documentació que s'ha adjuntat a la sol·licitud.

En aquest sentit, l'organització quan ho consideri necessari, podrà sol·licitar a les persones que de forma presencial facin els aclariments i/o ampliïn la informació sobre les propostes i documentació presentada. A tal efecte, se'ls comunicarà el dia i hora per presentar la proposta presencialment davant del Comitè d'Experts, on podran aportar el material que considerin oportú (peces de roba, models, joies i accessoris).

 

- 6 Criteris de selecció

El comitè d'experts ha de seleccionar les candidatures entre les propostes admeses valorant les més creatives i que es considerin més adients a la filosofia del 080 Barcelona Fashion, és a dir, valorant la innovació, la qualitat, la professionalitat, així com, el potencial per a la generació de negoci a partir de l'oportunitat de desfilar en el 080 Barcelona Fashion.

El comitè d'experts ha de valorar les propostes de les persones d'acord amb els següents criteris:

1) Col·leccions anteriors i si s'escau, col·lecció proposada: fins a 60 punts.

(Innovació, creativitat, personalitat de la col·lecció i projecció del disseny).

2) Trajectòria empresarial: fins a 40 punts. Xarxa de distribució i punts de venda nacionals i internacionals, així com, accions de promoció comercial a nivell estatal o internacional (showrooms, passarel·les, fires, etc.), així com, el pla de negoci de la marca que lliurin els possibles participants inclosos en l'apartat a) de la base 2.

3) Rebran 10 punts extres els dissenyadors o marques que presentin una evolució positiva en la facturació de les darreres 3 temporades.

En el cas que es presenti a la selecció algun dissenyador que la passada edició del 080 Barcelona Fashion hagués renunciat a participar-hi una vegada seleccionat, per causes que no fossin de força major, es restaran vint punts de la seva puntuació total obtinguda.

 

-7 Selecció

Inicialment es preveu un màxim de 40 desfilades per a cadascuna de les edicions del 080 Barcelona Fashion de febrer i juny de 2019, aquesta xifra pot variar en funció de l'organització final de l'esdeveniment.

En les dates en què es reuneix el comitè d'experts han de fer, d'acord amb la documentació presentada per les persones, i si és el cas, de la presentació realitzada davant d'aquest comitè, la selecció de:

a) Fins a un màxim de 4 desfilades de les persones incloses en l'apartat a) de la base 2. Les persones incloses en l'apartat a) de la base 2 que resultin seleccionades per desfilar, ho faran en desfilades col·lectives.

b) Un màxim de 20 desfilades de les persones incloses en l'apartat b) i c) de la base 2. El comitè d'experts pot valorar la conveniència de realitzar desfilades col·lectives.

c) Un màxim de 12 desfilades de les persones incloses en l'apartat d) de la base 2. El comitè d'experts pot valorar la conveniència de realitzar desfilades col·lectives.

d) Un màxim de 4 desfilades de les persones incloses en l'apartat e) de la base 2.

La organització es reserva la facultat, en tots els casos, de decidir si una desfilada serà individual o col·lectiva.

Queden exclosos d'aquest procés de selecció el/la guanyador/a del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al Disseny Emergent 080 Barcelona Fashion de l'edició anterior, que pot desfilar en virtut d'aquest premi, així com, el guanyador/a del Premi a la Millor col·lecció Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019 en el cas de l'edició de febrer i Primavera / Estiu 2020 o bé Tardor / Hivern 2019-2020 en el cas del mes de juny, en cas d´haver seguit l´estratègia “see now buy now”. Aquests no han de presentar la sol·licitud per desfilar, però han de presentar la informació requerida en la base 4.2. en el termini i la forma establerts en aquest procediment. Igualment queda exclòs d'aquest procés de selecció el/la guanyador/a del Premi MODACC a la millor col·lecció de marques internacionals que atorga el Clúster Català de la Moda i el Tèxtil (MODACC).

En un termini màxim de quinze dies a comptar des de l'endemà de la data en que es reuneixi el Comitè, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha de trametre a les persones interessades la notificació del resultat de la decisió del comitè d'experts. Les persones interessades disposen de deu dies naturals a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, per presentar les al·legacions que considerin pertinents.

El comitè d'experts pot tenir en reserva les persones que consideri oportú, per si es produeixen baixes i/o qualsevol incidència per part de les persones seleccionades inicialment, per tal de garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment. En cas d'haver estat seleccionat com reserva el comitè d'experts ho ha de comunicar a les persones interessades.

Una vegada realitzat la selecció per part del Comitè d'Experts, per delegació de la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, el/la cap de l'Àrea de Moda del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha d'emetre les resolucions d'acceptació o desestimació per a participar al 080 Barcelona Fashion, i dins del termini màxim de tres mesos des de la data d'entrada al registre de les sol·licituds, es notificaran per mitjans electrònics a l'adreça que el sol·licitant hagi facilitat, a aquests efectes, a l'imprès de sol·licitud, i aquesta notificació s'entendrà practicada, a tots els efectes legals, en el moment que es produeixi l'accés del sol·licitant al seu contingut. Quan, havent-hi constància de la posada en disposició de la notificació a l'adreça electrònica, transcorrin deu dies sense que s'accedeixi al seu contingut, s'entendrà que s'ha rebutjat la notificació, llevat que d'ofici o a instància del destinatari es comprovi la impossibilitat tècnica o material d'accedir-hi.

Contra la resolució d'aquest procediment, que no exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

-8 Obligacions de les persones participants

8.1 Les persones seleccionades incloses en l'apartat a) de la base 2 han d'abonar, mitjançant transferència bancària i en un termini màxim de 30 dies abans de l'inici de cadascuna de les edicions del 080 Barcelona Fashion, un import de 1.200 € (IVA inclòs) al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en concepte de participació en les despeses d'organització i gestió de la passarel·la, i pel mateix concepte les persones incloses en l'apartat b) han d'abonar un import de 2.000 € (IVA inclòs), les persones incloses en l'apartat c) han d'abonar un import de 3.267 € (IVA inclòs), les persones incloses en l'apartat d) han d'abonar un import de 8.107 € (IVA inclòs), les persones incloses en l'apartat e) de la base 2 han d'abonar un import de 25.000 € (IVA inclòs). En la resolució definitiva de selecció dels dissenyadors és comunicarà a les persones seleccionades el compte corrent on han de fer la transferència bancària.

En el cas que finalment no puguin participar per causes de força major es retornarà l'import que hagin abonat.

En el cas que vàries persones realitzen desfilades col·lectives, l'import a abonar per les persones incloses en l'apartat b) de la base 2 serà de 1.407,4 € (IVA inclòs) c) de la base 2 serà de 2.299 € (IVA inclòs) i en el cas de les persones incloses en l'apartat d) serà de 4.779,5 € (IVA inclòs)

8.2 Les marques de moda consolidades incloses en l'apartat e) de la base 2 i el guanyador del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al Disseny Emergent 080 Barcelona Fashion i el guanyador del Premi a la Millor Col·lecció Primavera / Estiu 2019 o bé Tardor / Hivern 2018-2019, en cas d´haver seguit l´estratègia “see now buy now” de l'edició anterior, que desfilen en virtut d'aquests premis, no han d'abonar cap dels imports establerts en els paràgrafs anteriors.

8.3 Les persones incloses en els apartats a), b) i c) de la base 2 tindran l´opció de disposar d´un espai dins del Fashion Market, espai que haurà d'estar actiu durant tota la durada del 080 Barcelona Fashion. Aquest espai no suposarà cap cost per al dissenyador. En tot cas, la disposició de l'espai estarà condicionada a la seva disponibilitat, i es comunicarà degudament per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

8.4 Totes les persones seleccionades i acceptades per participar en el 080 Barcelona Fashion han de sotmetre's i complir amb totes les directrius del 080 Barcelona Fashion.

8.5 Totes les persones seleccionades han de complir, respectar i seguir el programa del 080 Barcelona Fashion, mantenir les reunions de coordinació per la preparació de les desfilades, per tal de tractar els aspectes necessaris per a la correcta direcció artística i producció de la desfilada i han d'aportar la següent documentació i/o informació que se'ls sol·liciti dins del termini i de la forma requerida:

a) Documentació i informació a presentar obligatòriament dins de termini per l'elaboració dels materials gràfics del 080 Barcelona Fashion i especialment de les imatges de la col·lecció que presentaran en el 080 Barcelona Fashion.

b) Tres setmanes abans de l'inici de l'esdeveniment han de presentar la informació i descripció de l'estilisme i l'ordre de la desfilada.

8.6 Una vegada finalitzades les edicions del 080 Barcelona Fashion, i a petició del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, les persones han de participar a la reunió d'avaluació que es pugui organitzar i han de presentar els informes sobre el rendiment obtingut per la seva participació en aquest esdeveniment (contactes realitzats, clients, comandes, vendes realitzades i avaluació global de l'esdeveniment). El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya entregarà a les persones i marques participants un CD amb les fotografies de la seva desfilada que poden portar el logotip del 080 Barcelona Fashion.

 

-9 Renúncia

Qualsevol persona que a partir del termini de deu dies des de l'endemà de rebre la notificació d'haver estat seleccionada o convidada per participar en el 080 Barcelona Fashion, renunciï a participar-hi per qualsevol circumstància, sempre que no sigui per causes de força major, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ho ha de tenir en compte a l'hora de valorar la seva candidatura en les dues següents edicions, en les quals s'han de restar vint punts de la puntuació total obtinguda de la col·lecció proposada.

 

-10 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades seran incorporades al tractament Expedients Administratius, del qual és responsable el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees finalistes d'actuació del Consorci, comerç i serveis, artesania i moda, com ara impulsar les accions de foment i desenvolupament del comerç, el suport als dissenyadors de moda, fomentar l'artesania catalana, promoure l'associacionisme, gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals participi.

Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, carrer Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004 Barcelona, tel. 93.484.99.99, ccam@gencat.cat

 

 

Annex 2

Procediment per la concessió del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent 080 Barcelona Fashion a les edicions de febrer i juny de 2019 del 080 Barcelona Fashion.

 

-1 Objecte

L'objecte és regular el procediment per la concessió del premi Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent 080 Barcelona Fashion a les edicions de febrer i de juny de 2019 del 080 Barcelona Fashion.

 

-2 Candidatures

Únicament poden ser candidates al premi les persones seleccionades pel Comitè d'Experts per desfilar a les edicions del 080 Barcelona Fashion de febrer i de juny de 2019 dins la categoria de dissenyadors emergents, dissenyadors i marques que facturen un màxim de 50.000€ o bé tenen un màxim de 4 col·leccions desenvolupades, que s'estableix a l'apartat 2.a) de l'annex 1.

El premi es podrà atorgar a la persona física o la persona jurídica on el premiat/da figuri com a soci/a de la mateixa.

 

-3 Categories

S'estableix una categoria:

La millor col·lecció de moda de dissenyador/a emergent que desfilin en les edicions del 080 Barcelona Fashion de febrer i de juny de 2019.

 

-4 Premi

4.1 El premi consisteix en:

L'atorgament d'una quantitat de 15.000 euros.

4.2 El premi es pot declarar desert si es considera que no hi ha cap col·lecció presentada que reuneixi els mèrits suficients d'acord amb els criteris de valoració de la base 5. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l'ha de resoldre el jurat previst a la base 6.

 

-5 Criteris de valoració

Per a la valoració de les col·leccions presentades, les persones membres del jurat han de tenir en compte els criteris següents:

- Disseny i creativitat de la col·lecció.

- Qualitat de la col·lecció.

- Potencial comercial de la col·lecció.

 

-6 Jurat

6.1. La concessió del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent 080 Barcelona Fashion ha de ser proposada per un jurat creat a l'efecte. El jurat està format per un president i un mínim de quatre persones vocals totes representants del sector de la moda, dissenyadors/es de reconegut prestigi internacional,  representants de showrooms o botigues de moda de reconegut prestigi internacional, representants de la premsa de moda internacional o representants d'una institució de moda internacional.

6.2. Els membres del jurat s'han de reunir i valorar els treballs presentats d'acord amb els criteris definits en la base 5.

6.3. Les persones que optin al premi no poden ser membres del jurat.

 

-7 Procediment

7.1 El premi s'atorga per resolució de la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya a proposta del jurat i s'ha de lliurar a la/les persona/es guardonada/es.

7.2 Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que sigui procedent.

 

- 8 Lliurament

8.1 El premi es lliurarà durant la celebració del 080 Barcelona Fashion.

8.2 Queden excloses de poder optar a aquest premi les persones que per mèrits especials i reconeixement internacional puguin ser convidades pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

- 9 Obligacions

a) Les persones han de trobar-se al corrent de tots els pagaments de quotes o despeses relacionades amb projectes del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

b) El/la guanyador/a del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya al disseny emergent 080 Barcelona Fashion ha de presentar en primícia la seva propera col·lecció en la següent edició del 080 Barcelona Fashion.

c) El/la guanyador/a del premi ha de cedir un look de la col·lecció guanyadora al Museu Tèxtil i de la Indumentària de Catalunya.

 

-10 Patrocini

En el cas que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya directament o per mitjà d'alguna de les empreses relacionades amb l'esdeveniment trobi aportacions de tercers en concepte de patrocini per l'atorgament d'aquest premi, la dotació econòmica d'aquest ha de ser com a mínim d'una quantitat igual a la que figuri a la Resolució que ha de donar publicitat a aquest procediment de participació.

En aquest cas, atès que el pagament del premi va a càrrec del nou patrocinador, es pot assignar la denominació del premi al nom que proposi el patrocinador, prèvia autorització de l'Àrea de Comunicació del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

 

Annex 3

Procediment per a la concessió del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció: Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019 en el cas de l'edició de febrer i Primavera / Estiu 2020 o bé Tardor / Hivern 2019-2020 en el cas de l'edició del mes de juny, en cas d´haver seguit l´estratègia “see now buy now”, del 080 Barcelona Fashion.

 

-1 Objecte del premi

L'objecte és regular el procediment per la concessió del Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció: Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019 en el cas de l'edició de febrer i Primavera / Estiu 2020 o bé Tardor / Hivern 2019-2020 en el cas de l'edició del mes de juny, en cas d´haver seguit l´estratègia “see now buy now”, del 080 Barcelona Fashion.

 

-2 Candidatures

Únicament poden ser candidats/es al premi les persones seleccionades pel Comitè d'Experts per desfilar a l'edició del 080 Barcelona Fashion Tardor/Hivern 2019-2020 o bé Primavera/Estiu 2019 en el cas de l'edició de febrer i Primavera / Estiu 2020 o bé Tardor / Hivern 2019-2020 en el cas de l'edició del mes de juny, dins la categoria dels dissenyadors de moda amb establiment operatiu a Catalunya o bé d'àmbit estatal, que tinguin una facturació superior a 50.000€ i inferior a 2.000.000€ o més de 4 col·leccions desenvolupades, que s'estableix a l'apartat 2.b) de l'annex 1.

 

-3 Categories

S'estableix una categoria:

La millor col·lecció que desfili en les edicions del 080 Barcelona Fashion de febrer i de juny de 2019.

 

-4 Premi

4.1 El premi consisteix en:

La participació directa en la següent edició del 080 Barcelona Fashion, de forma gratuïta i sense necessitat de formalitzar la corresponent sol·licitud, ni passar per la fase de selecció del Comitè d'Experts.

4.2 El premi es pot declarar desert si es considera que no hi ha cap col·lecció presentada que reuneixi els mèrits suficients d'acord amb els criteris de valoració de la base 5. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases l'ha de resoldre el jurat previst a la base 6.

 

-5 Criteris de valoració

Per a la valoració de les col·leccions presentades, les persones membres del jurat han de tenir en compte els criteris següents:

- Disseny i creativitat de la col·lecció.

- Qualitat de la col·lecció.

- Potencial comercial de la col·lecció.

 

-6 Jurat

6.1 Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció del 080 Barcelona Fashion de les edicions de febrer i de juny de 2019 ha de ser proposada per un jurat professional de l'organització del 080 Barcelona Fashion. El jurat està format per un president, la direcció del 080 Barcelona Fashion i un mínim de quatre persones vocals totes representants de l'organització del 080 Barcelona Fashion.

6.2 Els membres del jurat s'han de reunir i valorar els treballs presentats d'acord amb els criteris definits en la base 5.

6.3 Les persones que optin al premi no poden ser membres del jurat.

 

-7 Procediment

El premi s'atorga per resolució de la directora del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya a proposta del jurat i s'ha de lliurar a la/les persona/es guardonada/es.

Contra aquesta resolució que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el/la conseller/a d'Empresa i Coneixement en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que sigui procedent.

 

- 8 Lliurament

El premi es lliurarà durant la celebració del 080 Barcelona Fashion.

 

- 9 Obligacions

a) Les persones han de trobar-se al corrent de tots els pagaments de quotes o despeses relacionades amb projectes del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

b) La/les persona/es guardonada/es pel Premi Nacional de la Generalitat de Catalunya a la millor col·lecció del 080 Barcelona Fashion de les edicions de febrer i de juny de 2019 ha/n de presentar en primícia la seva propera col·lecció a la següent edició del 080 Barcelona Fashion.

Amunt