Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 02/10/2018

  • Número de control 18275065

  • Organisme emissor Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

    CVE CVE-DOGC-A-18275065-2018

Dades del DOGC
  • Número 7724

  • Data 11/10/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre subhasta de parcel·les dins del sector la Teulera.


D'acord amb el Plec de condicions economico-administratives per a la venda en subhasta pública de parcel·les dins del Sector La Teulera (S-3) de Santa Cristina d'Aro, s'exposa al públic pel termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'edicte al BOP de Girona o al DOGC de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte d'examen i reclamacions.

Simultàniament queda obert el termini de presentació de proposicions en base al Plec de Clàusules, el text del qual serà publicat íntegrament a la pàgina web municipal.

 

Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Plaça Catalunya núm. 1

17246 Santa Cristina d'Aro

Telèfon: 972 837010 - 972836088

www.santacristina.cat

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

 

Objecte del contracte

És objecte de la venda, pel procediment obert i sistema de subhasta, d'acord amb les condicions que es contenen en el present Plec, les finques propietat de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro que seguidament es detallen:

1) Carrer Rafael Casanova núm. 12 - Ref. Cadastral 0195803EG0209S0001QI

2) Carrer Enric Heriz Campaneria núm. 6 – Ref. Cadastral 0093511EG0209S0001OI

3) Carrer Enric Heriz Campaneria núm. 8 – Ref. Cadastral 0093512EG0209S0001KI

4) Carrer Enric Heriz Campaneria núm. 10 – Ref. Cadastral 0093513EG0209S0001RI

5) Carrer Enric Heriz Campaneria núm. 12 – Ref. Cadastral 0093514EG0209S0001DI

6) Carrer President Lluís Companys núm. 7 – Ref. Cadastral 0093805EG0209S0001JI

7) Carrer President Lluís Companys núm. 5 – Ref. Cadastral 0093806EG0209S0001EI

8) Carrer President Lluís Companys núm. 3 – Ref. Cadastral 0093807EG0209S0001SI

9) Carrer Joan Casas Arxer núm. 9 – Ref. Cadastral 0093504EG0209S0001LI

10) Carrer Joan Casas Arxer núm. 7 – Ref. Cadastral 0093505EG0209S0001TI

11) Carrer Joan Casas Arxer núm. 5 – Ref. Cadastral 0093506EG0209S0001FI

12) Carrer Joan Casas Arxer núm. 3 – Ref. Cadastral 0093507EG0209S0001MI

13) Carrer Rafael Casanova núm. 22 – Ref. Cadastral 0095605EG0209S0001LI

 

Procediment d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Forma: subhasta pública

 

Garanties

La garantia provisional és equivalent al 2% del tipus de licitació per a cada parcel·la.

 

Presentació d'ofertes

a) Data límit de presentació : vint-i-sis dies naturals a partir de l'endemà de l'última publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Documentació a presentar: la que es detalla al Plec de condicions economico-administratives.

c) Lloc de presentació: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

 

Obertura de pliques

L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament situada a la Plaça Catalunya número 1 de Santa Cristina d'Aro a les 12:00 hores del primer dia hàbil següent al termini de finalització de la presentació de proposicions. D'acord amb la llei 39/2015, els dissabtes es consideren com a dies inhàbils.

 

Santa Cristina d'Aro, 2 d'octubre de 2018

 

Xavier Sala i Congost

Alcalde

Amunt