Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 27/09/2018

  • Número de control 18277107

  • Organisme emissor Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18277107-2018

Dades del DOGC
  • Número 7723

  • Data 10/10/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre les bases i la convocatòria de 57 places d’auxiliar jardiner/a de 1r i 2n any mitjançant concurs oposició lliure per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (exp. 32/2018-SF_OP).


La Comissió de Govern, en data de 20 de setembre de 2018, ha adoptat el següent acord:

“(32/2018-SF-OP) DEIXAR SENSE EFECTE l'acord de la Comissió de Govern de 24 de maig de 2018, de convocatòria de l'oferta pública d'ocupació parcial de 2017, de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M., de 30 places de la categoria d'auxiliar jardiner/a de 1r i 2n any, per a l'exercici 2018, i d'aprovació de les bases que han de regir l'esmentada convocatòria; CONVOCAR conjuntament l'oferta pública d'ocupació parcial de 2017 i 2018, de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M., de 57 places de la categoria d'auxiliar jardiner de 1r i 2n any (30 places corresponents a 2017 i 27 places corresponents a 2018), per a l'exercici 2018. APROVAR les bases que han de regir l'esmentada convocatòria. PUBLICAR la present convocatòria i les bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta Municipal, així com un anunci de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.”

Contra aquest acord, de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret de 9 de novembre de 2015 de delegació de competències en el Regidor de Presidència es podrà interposar, a més a més de recurs potestatiu de reposició esmentat a l'apartat 11 de les presents bases, directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria són les que s'adjunten a continuació.

 

Barcelona, 27 de setembre de 2018

 

P. d. 16/10/2015

Rosa Martín i Niubó

Secretària delegada

 

 

ANNEX

 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE 57 PLACES D'AUXILIAR JARDINER/A DE 1r. i 2n. ANY MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER A PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL.

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió de 57 places de la categoria d'Auxiliar Jardiner/a de 1r i 2n any per a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal (en endavant IMPIJ), mitjançant concurs-oposició lliure.

La convocatòria es regirà per les presents bases, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i altra normativa concordant. Així mateix, i pel que fa referència a la perspectiva de gènere, aquestes bases contemplen allò que disposa el Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, quant a la presència equilibrada de dones i homes en les diferents categories professionals.

CARACTERISTIQUES

Núm. de places convocades: 57 places.

Categoria: Auxiliar de jardiner/a de 1r i 2n any

Grup de titulació: C2

Classe de personal: Laboral indefinit

Nivell salarial: 1

Es reserven 7 places per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat, d'acord amb el que preveu l'article 59 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, en endavant TREBEP, i les Bases Marc sobre Integració Social de persones amb discapacitat. En el cas que alguna d'aquestes places reservades quedi deserta, s'acumularà a la resta de la convocatòria.

Les persones aspirants que superin totes les proves i no obtinguin plaça, constituiran una borsa per la cobertura de substitucions o altres necessitats.

 

2. NATURALESA DELS ÀMBITS DE TREBALL I FUNCIONAL

Les funcions a desenvolupar consistiran a executar, complint la normativa de seguretat i protecció de la salut i sota les indicacions del cap de l'equip de treball, les feines de manteniment de la jardineria que, sense dominar pròpiament l'ofici, exigeixen pràctica i especial habilitat, com per exemple: identificació de plantes més habituals en jardineria a la ciutat de Barcelona, el desfonament, cavat i escarda a màquina; preparació de terres i adobs; arrencada, embalatge i transport de plantes; plantació de qualsevol espècie d'element vegetal; retall i neteja de branques i fruits; poda d'arbres i arbustos; aclarida i retall d'arbustos; preparació d'insecticides i anticriptogàmics i la seva utilització; protecció i tutoratge d'arbres, arbustos i enfiladisses; neteja de jardins (zones verdes, paviments, papereres, entre d'altres); ús i manteniment de regs automatitzats; utilització de la maquinària pròpia de les tasques a desenvolupar, amb responsabilitat del seu bon ús, neteja i manteniment.

 

3. REQUISITS PER LA PARTICIPACIÓ

Per prendre part en aquesta convocatòria les persones aspirants han de complir els següents requisits:

a) Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

b) Estar en possessió del títol acadèmic d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, caldrà presentar la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

c) Acreditar estar en possessió del certificat de nivell elemental de llengua catalana (certificat A2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent. En cas de no disposar del certificat de coneixements de català es realitzarà la corresponent prova dins del procés de selecció.

d) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.

També podran ser admesos el/la cònjuge, descendents i descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, independentment de la seva nacionalitat, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als/les descendents, siguin menors de 21 anys o més grans d'aquesta edat però que visquin a càrrec dels seus progenitors/res, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 4 del Reial Decret 766/1992 de 26 de juny sobre l'entrada i permanència a Espanya de nacionals d'estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que han estat part en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu, signada a Porto el 2 de maig de 1992, i ratificat per Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial Decret 737/1995 de 5 de maig.

En tots els casos, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

A més, aquelles persones candidates que accedeixen a la convocatòria pel fet de ser cònjuge, descendents o descendents del/de la cònjuge, tant de la ciutadania espanyola com de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, o d'estats als quals sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, hauran d'acreditar el vincle de parentiu amb el/la nacional en virtut del/la qual es presenten i, en el cas de descendents majors de 21 anys, el fet de viure al seu càrrec. Igualment, aquests/tes candidats/tes hauran de presentar declaració jurada o promesa feta pel/la nacional, en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/a de dret del seu/seva cònjuge.

e) Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) No haver estat acomiadat/da ni separat/da del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per desenvolupar ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

g) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions i les tasques pròpies de la categoria convocada. Les persones amb reconeixement de discapacitat hauran de presentar al Tribunal qualificador un dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, indicant –si s'escau- l'adaptació o adequació de temps i mitjans materials per a la realització de les proves i exercicis previstos en la convocatòria i el motiu o motius d'aquestes. En l'acceptació de les dites adaptacions o adequacions cal atenir-se al que disposa l'article 6 i article 4.3 del Decret 66/1999 de 9 de març del Govern de la Generalitat. Aquest Informe haurà d'estar expedit per l'equip multiprofessional competent, i es podrà presentar fins a 15 dies naturals abans de la convocatòria de la primera prova del procés de selecció.

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se el dia de l'inici de la prestació de serveis amb l'IMPIJ.

 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, TERMINI I DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

Les persones candidates per tal de ser admeses en el procés de selecció, hauran de presentar la següent documentació:

a) Omplir el full de sol·licitud (annex 2)

b) Fotocòpies del document nacional d'identitat o passaport espanyol. Les persones candidates que no tinguin nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana d'acord a les possibilitats descrites a l'apartat 7.3 de les presents bases.

c) Fotocòpia de la titulació acadèmica.

d) Fotocòpia del certificat del nivell elemental de llengua catalana (A2). En cas de no presentar-lo, s'haurà de superar la prova indicada en el punt 7.2.

e) En cas de persones candidates amb certificat de discapacitat hauran de presentar el certificat i un dictamen actualitzat de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'equip multi professional competent.

f) Currículum d'acord amb el model d'aquestes bases (annex 3) i adjuntar els documents acreditatius dels mèrits a valorar en la Fase de concurs.

Els/les candidats/es són responsables de l'exactitud i veracitat de la informació proporcionada.

Les persones aspirants hauran de presentar la sol·licitud en el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que les sol·licituds es poden començar a presentar a partir de la primera publicació que es produeixi.

Les persones amb discapacitat indicaran aquesta condició en la sol·licitud, així com la seva voluntat d'acollir-se a la reserva de plaça, acompanyada de forma imprescindible del certificat de discapacitat i del certificat de les condicions personals d'aptitud per al treball (emès per l'EVO Laboral), on s'indiqui si té la capacitat suficient per desenvolupar el lloc de treball objecte de la present convocatòria i, si escau, les adaptacions funcionals per a les proves que pugui necessitar la persona amb discapacitat. Aquest Informe haurà d'estar expedit per l'equip multiprofessional competent, i es podrà presentar fins a 15 dies naturals abans de la convocatòria de la primera prova del procés de selecció.

La documentació sol·licitada s'ha de presentar al Registre Municipal de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av. Diagonal 230, 2ª planta, horari de 8:30 a 14h), adreçada a la Direcció de Recursos Humans, Departament de Selecció i Formació, de Parcs i Jardins de Barcelona, l'Institut Municipal, sens perjudici del que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Annex 4). La documentació haurà d'indicar de manera visible “Convocatòria Oferta Pública 57 places d'Auxiliar Jardiner/a de 1r i 2n any de Parcs i Jardins de Barcelona, l'Institut Municipal”.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions i seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors en la seva consignació i la comunicació a l'Institut de qualsevol canvi de les mateixes.

A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el Tribunal qualificador del procés de selecció pugui requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants.

 

5. LLISTAT DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (provisional i definitiu)

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Tribunal qualificador comprovarà els requisits de les persones i publicarà un llistat provisional de les persones admeses i excloses a la web electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca), indicant també si la persona candidata ha de realitzar la prova de llengua catalana i/o de llengua castellana.

Les persones candidates podran formular les al·legacions que considerin en el termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Les possibles reclamacions seran resoltes pel Tribunal qualificador en el termini de 30 dies hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució (mitjançant el llistat provisional, el llistat definitiu o bé per resposta directa), les reclamacions s'entendran desestimades.

En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional d'admeses ni en la d'excloses, a l'hora de formular la reclamació corresponent l'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública, a la web electrònica de l'Ajuntament de Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca), la llista definitiva de les persones admeses i excloses en la qual s'indicarà també l'hora i el lloc d'inici de les proves que s'hagin de realitzar.

L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades, de la possessió dels requisits exigits a les bases, els quals seran comprovats al final del procés.

 

6. PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció constarà de dues fases: Fase d'oposició i fase de concurs. El resultat final estarà format per la suma de les puntuacions obtingudes en totes dues fases.

 

7. FASE D'OPOSICIÓ

Aquesta fase estarà formada per les següents cinc proves de caràcter obligatori i eliminatori: prova de coneixements teòrics, prova de coneixements de llengua catalana, prova de coneixements de llengua castellana, prova pràctica i valoració de competències professionals.

La qualificació de la fase d'oposició es determinarà per la suma de les puntuacions obtingudes en la prova de coneixements teòrics, en la prova pràctica i en la valoració de competències professionals, sempre i quan cadascuna d'elles s'hagi superat individualment, segons els criteris establerts específicament, i s'obtingui la qualificació d'apte/a a la resta. La qualificació de les proves puntuables numèricament s'arrodonirà a 2 decimals, de forma que si el tercer decimal és un dígit menor a 5 el segon dígit es deixarà igual, mentre que si el tercer decimal és un dígit major o igual a 5, el segon decimal s'incrementarà en un.

El Tribunal qualificador podrà determinar la realització d'un o més exercicis en una sola sessió, i la seva execució en l'ordre que consideri més adient. En aquest cas, la correcció de cada exercici restarà condicionada a la superació de les proves anteriors d'acord amb l'ordre establert en aquestes bases.

En aquelles proves que ho requereixin es realitzarà una única crida. Les persones aspirants que no compareguin al lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament excloses del procés selectiu.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s'iniciarà per la primera persona aspirant el primer cognom de la qual comenci per la lletra establerta de conformitat amb el darrer sorteig públic que a tal efecte s'hagi realitzat, segons l'article 17.j del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que el dia i hora de realització de les proves, excepte la quarta prova (pràctica), del procés selectiu alguna de les dones aspirants estigui hospitalitzada per embaràs de risc, per causa de part o pels dies immediatament posteriors a aquest, el Tribunal qualificador articularà els mecanismes necessaris per tal de possibilitar-li la realització de la prova/es en el recinte hospitalari on es trobi, sempre i quan sigui factible que aquesta execució es dugui a terme el mateix dia i hora en que ho facin la resta de persones aspirants convocades i el domicili hospitalari estigui a la província de Barcelona.

En el cas de la quarta prova (prova pràctica), si l'aspirant en previsió de part no pogués presentar-se a la prova ni realitzar-la durant el procés de selecció, se li podrà guardar la nota de les proves que hagués pogut realitzar fins la propera convocatòria, sempre que es mantinguin les característiques de les proves i hagués superat la resta de proves del procés.

Per tal que el Tribunal qualificador habiliti aquest dispositiu, les aspirants que prevegin trobar-se el dia/dies de realització de les proves en la situació esmentada a l'anterior paràgraf, hauran d'informar del seu estat al Tribunal qualificador mitjançant correu electrònic enviat a l'adreça seleccioparcsijardins@bcn.cat, tot indicant en l'assumpte “Aspirant en previsió de part”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte), així com la data i l'hospital previst pel part. El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

Igualment, en el cas que alguna de les dones aspirants sigui mare lactant i consideri que durant la realització d'alguna de les proves li coincidirà amb la lactància del seu nadó, haurà de notificar-ho a l'adreça electrònica seleccioparcsijardins@bcn.cat tot indicant en l'assumpte “Aspirant amb nadó lactant”. En aquest correu hauran d'especificar les seves dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte). El termini establert per formalitzar aquesta petició serà de 5 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la data de realització de la prova corresponent.

El resultat de la fase d'oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en la prova de coneixements teòrics (primera prova), la prova pràctica (quarta prova) i la valoració de competències professionals (cinquena prova).

7.1. Primera prova: Prova de coneixements teòrics (obligatòria i eliminatòria)

Consistirà en una prova tipus test formada per 80 preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una serà correcta. Les preguntes estaran relacionades amb el temari d'aquesta convocatòria recollit a l'Annex 1 d'aquestes bases.

Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les preguntes sense resposta no es puntuaran i les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d'una resposta correcta. Aquesta prova es valorarà fins a 10 punts i restaran excloses les persones que no hagin obtingut una qualificació mínima de 5 punts.

7.2. Segona prova: Prova de coneixements de llengua catalana

Aquesta prova avaluarà el domini de la llengua catalana pel que fa referència a l'expressió escrita i oral, i la comprensió d'acord amb les característiques de la convocatòria.

Per superar la prova les persones aspirants hauran de demostrar un nivell de coneixements similar al que caldria per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic A2. Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, i aquestes últimes seran eliminades del procés de selecció.

Quedaran exemptes de realitzar la prova les persones aspirants que aportin un dels següents documents:

- Documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de nivell bàsic (A2) atorgat per la Secretaria de Política Lingüística, o titulació equivalent o superior, d'acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català (DOGC núm. 6536 de 9 de gener de 2014).

- Documentació que acrediti que la persona aspirant ha participat i ha obtingut plaça en processos anteriors de selecció i provisió (concursos i lliures designacions) de personal per accedir a l'Administració local o a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior.

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental:

- Durant el termini de presentació de sol·licituds, annexant-la directament en el moment de tramitar la sol·licitud.

- Fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova, presentant-la al Registre Municipal de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av Diagonal 230, 2ª planta), per a que s'adreci a la Direcció de Recursos Humans, Departament de Selecció i Formació, de Parcs i Jardins de Barcelona, l'Institut Municipal.

- El mateix dia de la prova de coneixements de llengua catalana, abans que aquesta comenci, aportant la corresponent fotocopia.

- Acreditació de l'obtenció de plaça en processos anteriors de selecció de personal de l'Institut, l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra Administració o empresa pública en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior.

7.3. Tercera prova: Prova de coneixements de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Només hauran de realitzar aquesta prova les persones candidates que no tinguin nacionalitat espanyola. La prova consistirà en una redacció i el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal qualificador.

Aquesta prova té caràcter eliminatori i s'avaluarà com a APTE/A-NO APTE/A. Les persones candidates no aptes restaran eliminades del procés de selecció

Restaran exemptes a realitzar la prova les persones candidates que, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, puguin acreditar documentalment:

- Certificat d'haver cursat primària i secundària a l'Estat espanyol.

- Diploma d'espanyol de nivell B2 (marc europeu comú de referència) que estableix el Decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a la seva obtenció.

- Certifica d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit a les escoles oficials d'idiomes

Les persones aspirants podran efectuar aquesta acreditació documental:

- Durant el termini de presentació de sol·licituds, annexant-la directament en el moment de tramitar la sol·licitud.

- Fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova, presentant-la al Registre Municipal de la Gerència d'Ecologia Urbana (Av Diagonal 230, 2ª planta), per a que s'adreci a la Direcció de Recursos Humans, Departament de Selecció i Formació, de Parcs i Jardins de Barcelona, l'Institut Municipal

- El mateix dia de la prova de coneixements de llengua castellana, abans que aquesta comenci, aportant la corresponent fotocopia.

Una vegada superades aquestes tres proves, passaran a la quarta prova les 260 persones aspirants amb millor nota, més les persones empatades en la darrera posició que, si es dóna el cas, passaran totes.

7.4. Quarta prova: Prova pràctica (obligatòria i eliminatòria)

Consistirà en una prova pràctica que pot incloure tant qüestions sobre els coneixements i les funcions descrites a l'apartat 2 de les presents bases (“naturalesa de les funcions”) com d'altres vinculades al temari, en la que les persones aspirants hauran de demostrar el domini de les matèries descrites. Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria.

La prova serà qualificada amb un màxim de 18 punts. Les persones aspirants que no obtinguin la puntuació mínima de 9 punts restaran eliminades del procés de selecció.

7.5. Cinquena prova: Valoració de competències professionals (obligatòria i eliminatòria)

Consistirà en la realització d'un test psicotècnic de competències professionals que avaluarà el treball en equip, l'empatia, el compromís professional, la flexibilitat/obertura al canvi, i el rigor professional. També inclourà una entrevista individual que es realitzarà amb l'objectiu de contrastar els resultats obtinguts en el test psicotècnic.

L'exercici serà valorat fins a 6 punts i les persones que no obtinguin un mínim de tres punts restaran excloses del procés de selecció. El valor del test de competències serà del 35% de la qualificació i el de l'entrevista del 65% i es considerarà que una persona supera la prova quan obtingui una puntuació igual o superior 3 punts.

 

8. FASE DE CONCURS

8.1. Valoració de mèrits (obligatòria i no eliminatòria)

Una vegada superada la fase d'Oposició, el Tribunal qualificador valorarà els mèrits de les persones aspirants, descrits a l'Annex 3 d'aquestes bases, acompanyats per les corresponents fotocòpies acreditatives dins del termini de presentació de les sol·licituds o d'al·legacions prèvies a la publicació de les llistes definitives de les persones admeses a participar a la present convocatòria.

En cap cas s'acceptarà nova informació durant la fase d'al·legació als mèrits.

La valoració de mèrits serà fins a 17 punts, d'acord amb el barem que figura a continuació:

a) Per experiència professional en tasques manuals de jardineria, agrícola i forestal, fins a un màxim de 10 punts d'acord amb el següent barem:

- A raó de 0,2 punts per cada mes treballat a l'Administració Pública i/o altres organismes autònoms o ens instrumentals.

- A raó de 0,15 punts per mes treballat en Plans d'ocupació de Barcelona Activa, en l'àmbit de jardineria.

- A raó de 0,15 punts per cada mes treballat a l'àmbit privat.

Es computarà un mes com a 30 dies naturals i les fraccions s'acumularan.

L'experiència a Parcs i Jardins serà comprovada d'ofici, marcant la casella oportuna de l'Annex 3.

L'experiència professional s'acredita mitjançant l'Informe de Vida Laboral, atorgat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, i els contractes de treball, essent necessari ambdós documents. Caldrà que la documentació aportada detalli el tipus de funcions dutes a termes, sinó serà necessari aportar un certificat oficial de l'entitat contractant en què ho detalli.

En els casos que la jornada laboral sigui inferior a les 40h setmanals, el còmput de mèrits serà proporcional al percentatge de jornada laboral realitzada.

L'experiència en l'àmbit de l'Administració Pública es podrà acreditar mitjançant Certificat emès pel Secretari/ària o Òrgan competent de l'Administració en què s'hagin prestat els serveis. Tanmateix, l'experiència a Parcs i Jardins serà comprovada d'ofici (sempre i quan sigui sol·licitat en el lloc destinat a aquest efecte en el Model de Currículum (annex 3).

En l'experiència professional per compte propi (règim d'autònoms), el còmput de temps restarà condicionat a l'acompliment dels tres criteris següents:

- Que en l'Informe de vida laboral (o equivalent) la persona estigui donada d'alta en el règim d'autònoms,

- Que s'acrediti mitjançant la declaració de l'IRPF que en el/s període/s certificat/s a l'Informe de vida laboral hi ha hagut activitat professional efectiva.

- Que durant el temps acreditat, l'activitat professional o empresarial en la que la persona aspirant s'ha donat d'alta i que apareix en el Certificat de l'Agència Tributària presentat, tingui relació amb un dels àmbits professionals detallats al punt 2.

Per obtenir el còmput dels mesos efectius de treball, i sempre i quan es donin les circumstàncies anteriors, es tindran en compte dos elements: a) temps acreditat com autònom al certificat de vida laboral (o equivalent) i, b) ingressos acreditats en el mateix període a la declaració de l'IRPF corresponent. S'estipula com a ingrés mínim acreditatiu d'un any natural sencer (any fiscal) la quantitat de 10.800 euros. Si la quantitat declarada és inferior a 10.800 euros, es farà el càlcul proporcional per mesos. A aquests efectes, un mes (30 dies) de treball equivaldrà a 900 euros. L'import de la declaració anual de l'IRPF que superi els 10.800 euros no s'acumularà al còmput d'anys següents.

b) Per realització de pràctiques de FCT i FP Dual a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, a raó de 0,15 punts per mes de prestació de servei fins un màxim de 1,5 punts.

A efectes del còmput es considerarà que un mes de prestació de servei equival a 105 hores de pràctiques.

c) Per formació acadèmica fins a 2 punts:

- 0,5 punts per programes de formació i integració de la branca agrària o equivalent

- 1,5 punts pel grau mitjà o equivalent de la branca agrària

- 0,5 punts pel grau superior o equivalent de la branca agrària

En el cas de les titulacions acadèmiques, caldrà aportar el títol acadèmic o el resguard de pagament de les taxes de tramitació, en el seu defecte.

d) Per cursos de formació de continguts relacionats amb l'àmbit de treball (coneixements pràctics de jardineria), fins a 1 punt, a raó de 0,05 punts per cada 50 hores acumulades. El Tribunal qualificador només valorarà els cursos certificats en hores, i es farà comprovació d'ofici dels cursos realitzats a Parcs i Jardins de Barcelona, I.M. sempre i quan aquests estiguin descrits en el currículum

e) Per diploma de català superior al requisit de participació: 0,5 punts

f) Per permisos de conduir, fins a 2 punts: permís B = 1,5 punts; permís C o superior = 0,5 punts.

8.2. Publicació de mèrits i presentació d'al·legacions

Finalitzada la valoració de mèrits, el Tribunal qualificador publicarà la relació de mèrits de les persones aspirants a la web de l'Ajuntament de Barcelona (Oferta Pública).

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de mèrits. Finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, es farà pública la llista definitiva de puntuacions finals de la fase de concurs.

 

9. RESULTAT FINAL DE LA FASE CONCURS OPOSICIÓ

Per tal de determinar les 57 persones seleccionades, el Tribunal Qualificador composarà dos llistats, un pel torn general i un altre pel torn d'integració, ordenats ambdós de major a menor, a partir de les puntuacions conjuntes de la fase d'oposició i de concurs

Pel llistat del torn general se seleccionarà de manera directa les primeres 50 persones aspirants classificades. Pel llistat del torn d'integració se seleccionarà de manera directa les primeres 7 persones aspirants classificades.

En cas d'empat, l'ordre de classificació s'establirà d'acord amb els següents criteris tenint en compte que cadascun d'ells és excloent:

- Primer criteri: l'aspirant que hagi obtingut la millor nota en la prova pràctica.

- Segon criteri: a favor de la persona aspirant, el gènere del qual sigui menys representat en el col·lectiu professional objecte d'aquest concurs.

- Tercer criteri: l'aspirant que hagi obtingut la millor nota en la prova de coneixements.

La resta de persones aspirants que hagin superat les proves però no hagin obtingut plaça, constituiran una borsa per a la cobertura de vacants de la mateixa categoria quan aquestes es produeixin, ordenades també de major a menor puntuació. Aquesta borsa la composarà el Tribunal Qualificador en forma d'un llistat únic agrupant els dos torns (torn general i torn d'integració), i ordenat de major a menor, a partir de les puntuacions conjuntes de la fase d'oposició i de concurs.

Si entre les persones que han de constituir la borsa per a cobertura de vacants es produís algun empat, s'aplicaran els criteris recollits en l'apartat anterior.

 

10. ACREDITACIONS DE LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL

Una vegada publicat el llistat de major a menor puntuació, les 57 persones candidates amb major qualificació disposaran d'un termini de 20 dies naturals per aportar els originals de la documentació presentada en la sol·licitud sobre els requisits de participació i els mèrits per la seva compulsa. Aquesta acreditació es realitzarà al Departament de Selecció i Formació de la Direcció de Recursos Humans de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, a l' Av. Diagonal 240, 5ª planta.

La resta de persones aspirants seleccionades per formar part d'aquesta borsa, abans de ser contractades hauran d'aportar també els originals de la documentació presentada en la sol·licitud sobre els requisits de participació i els mèrits per la seva compulsa, també al Departament de Selecció i Formació.

Si dins el termini esmentat, tret dels casos de força major, alguna de les persones candidates a formar part de la borsa no presenta la documentació, no reuneix els requisits exigits o no acredita correctament els mèrits tinguts en compte per a la puntuació, restarà exclosa del present procediment, quedant anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut per falsedat.

 

11. EL TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal qualificador estarà formada pels següents membres:

Presidència titular: Jordi Ribas Vilanova

Presidència suplent: Montse Rivero Matas

Vocalia 1 titular: Carme Melús Nuño

Vocalia 1 suplent: Antonio García Bravo

Vocalia 2 titular: Izaskun Martí Carral

Vocalia 2 suplent: Jordi Rodríguez Martín

Vocalia 3 titular: Daniel Carulla Roqué

Vocalia 3 suplent: Marta Sarsanedas Vidiella

Secretaria titular: Rosa Martin Niubó

Secretaria suplent: Silvia Ruiz de Valdivia

Hi podran assistir, amb veu però sense vot, una persona observadora titular i una de suplent designades pel Comitè d'Empresa.

Observadora titular: Susana Rofin Gimeno

Observadora suplent: Sílvia Fitó Hernández

Per a la seva vàlida constitució, el Tribunal qualificador es podrà reunir amb els seus membres titulars o suplents, indistintament, en funció de la disponibilitat en el moment de cada convocatòria.

Els membres del Tribunal qualificador hauran d'abstenir-se d'intervenir i notificar-ho a la Direcció de Recursos Humans de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, quan concorrin circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic. Igualment, les persones candidates podran recusar els membres del Tribunal qualificador quan concorrin les circumstàncies previstes per l'article 24 de la mateixa Llei.

El Tribunal qualificador podrà disposar, si així ho creu convenient, de la incorporació de persones assessores especialistes per a totes o algunes de les proves, que actuaran amb veu però sense vot.

El Tribunal qualificador podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

El Tribunal qualificador queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon funcionament del procés de selecció, dins el marc d'aquestes bases i de la legislació aplicable.

A l'efecte de comunicacions i altres incidències, el Tribunal qualificador tindrà la seva seu a la Direcció de Recursos Humans de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal de l'Ajuntament de Barcelona (Av. Diagonal 240, 5ª planta, 08018 de Barcelona).

 

12. COMUNICACIONS

La convocatòria de les proves i la resta de comunicacions relacionades amb la present convocatòria es faran mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, en l'apartat Oferta Pública.

 

13. RECURSOS I RECLAMACIONS

D'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra els actes de l'autoritat convocant, que és la Comissió de Govern, inclosos la convocatòria, l'aprovació de les bases i la proposta de nomenament, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, qui ha delegat la competència en la Regidoria de Presidència per decret de 9 de novembre de 2015, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació.

Contra la llista d'admesos i exclosos i els actes de tràmit qualificats del Tribunal, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia, qui ha delegat la competència en el primer tinent d'Alcalde per resolució de 13 de juny de 2015, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de la seva notificació o publicació, sense perjudici de la possibilitat de sotmetre els actes de tràmit qualificats que es derivin de l'actuació del Tribunal, prèviament a la interposició de recurs d'alçada, al tràmit d'audiència establert en l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el mateix Tribunal.

 

 

ANNEX 1. TEMARI

 

1. La Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut Municipal de Parcs i Jardins.

2. Els espais verds de Barcelona. Localitzacions i característiques.

3. Identificació de les plantes més utilitzades en jardineria.

4. Manteniment d'arbres i arbusts. Processos i programació.

5. Manteniment de gespes. Processos i programació.

6. Manteniment de plantes anuals i vivaces. Processos i programació.

7. Manteniment del sòl. Esmenes. Fertilitzants.

8. Plagues i malalties de les plantes. Productes fitosanitaris.

9. La reproducció de les plantes ornamentals.

10. Manteniment i Sostenibilitat. Principis generals.

11. La protecció normativa del verd urbà.

12. Ordenances de Medi Ambient i Animals i Civisme.

13. Conveni Col·lectiu de PJBIM.

14. Gestions Laborals.

15. Prevenció de Riscos Laborals en jardineria.

16. Conclusions i mesures del Pla d'Igualtat de l'Institut de Parcs i Jardins.

17. Estatut dels Treballadors. Drets i deures laborals bàsics.

18. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals.

19. Organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

20. Organització i funcionament de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Material d'estudi disponible a:

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/qui-som/empreses-i-organismes-autonoms/institut-municipal-de-parcs-i-jardins

 

 

ANNEX 2

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

ANNEX 3

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 

 

ANNEX 4: OAC

 

Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC):

- Horari general (excepte OAC Sant Miquel): de dilluns a dimecres i divendres de 8:30h a 14:30h. Dijous de 8:30h a 20:00h (últim torn 19:30).

- Horari general OAC Sant Miquel: de dilluns a dissabte de 8:30h a 20:00h (últim torn 19:30).

- Horari estiu (excepte OAC Sant Miquel): (del 24 de juny al 24 de setembre): de dilluns a divendres de 8.30 h a 14.30 h.

- Horari estiu OAC Sant Miquel (de l'1 al 31 d'agost): de dilluns a divendres de 8:30h a 20:00h. Dissabte de 9:00h a 14:00h.

- Oficina d'Atenció al Ciutadà de Ciutat Vella, c/ Ramelleres, 17

- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de l'Eixample, c/ Aragó, 328

 - Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sants -Montjuïc, c/ Creu Coberta, 104

- Subseu Marina: Pg. Zona Franca, 185-219

- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Les Corts, Pl. Comas, 18

- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, c/ Anglí, 31

- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Gràcia, Pl. Vila de Gràcia, 2

- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte d'Horta-Guinardó, Lepant, 387

- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Nou Barris, Pl. Major Nou Barris, 1

- Subseu Zona Nord: C/ Costabona, 3-5

- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Andreu, c/ Segre, 24-32

- Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte de Sant Martí , Pl. Valentí Almirall, 1

- Oficina d'Atenció al Ciutadà Pl. Sant Miquel, Pl. Sant Miquel núm. 3

Amunt