Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 05/10/2018

  • Número de control 18281050

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18281050-2018

Dades del DOGC
  • Número 7723

  • Data 10/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/2097/2018, de 17 d'agost, per la qual s'incrementa la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació corresponents a 2017 convocats mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març (ref. BDNS 340601) (DOGC núm. 7708, de 18.9.2018).


Havent observat una errada al text de l'esmentada Resolució, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7708, de 18 de setembre de 2018, se n'efectua la correcció oportuna:

En l'apartat Resolc, on diu:

“Incrementar en 7.009.439,68 euros la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació convocats per a 2017 mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març, que tenia una dotació inicial de 64.147.719,30 euros, resultant una dotació pressupostària de 71.157.158,98 euros. Aquest increment es desglossa en 3.995.380,62 procedent de fons territorialitzats acordats en Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, a càrrec de la partida D/770000910/6141/0072 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2018, i en 3.014.059,06 euros corresponents a la participació del FEADER a càrrec de les partides D/770000900/6140/0000 i D/770000920/6141/0062 FAGFEADER.“

Ha de dir:

“Incrementar en 7.009.439,68 euros la dotació pressupostària dels ajuts associats al contracte global d'explotació convocats per a 2017 mitjançant la Resolució ARP/700/2017, de 29 de març, que tenia una dotació inicial de 64.147.719,30 euros, resultant una dotació pressupostària de 71.157.158,98 euros. Aquest increment es desglossa en 3.995.380,62 procedent de fons territorialitzats acordats en Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural, a càrrec de la partida D/770000910/6141/0072 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2018, i en 3.014.059,06 euros corresponents a la participació del FEADER a càrrec de les partides D/770000900/6140/0000 i D/770000920/6141/0062 FAGFEADER.

L'aportació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació es destinarà d'acord amb la distribució d'imports i mesures següent:

a) Per a l'annex 5 relatiu a l'ajut a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: 305.380,62 euros.

b) Per a l'annex 7 relatiu a l'ajut a l'agricultura ecològica: 3.690.000,00 euros.”

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2018

 

David Mascort Subiranas

Secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt