Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/09/2018

  • Número del document TSF/2273/2018

  • Número de control 18278050

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-18278050-2018

Dades del DOGC
  • Número 7722

  • Data 09/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2273/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, en l'exercici 2018 (ref. BDNS 417452).


 

Atesa l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017);

Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats (DOGC núm. 7642, de 14.6.2018);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Ateses la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017, i d'acord amb l'article 33 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que estableix que, si per qualsevol motiu l'1 de gener el pressupost no està aprovat, es considerarà prorrogat automàticament el de l'any anterior en els seus crèdits inicials fins a l'aprovació i la publicació dels nous en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris de pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;

Vist que la resolució d'atorgament d'aquestes subvencions està condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, ja que correspon a programes acordats en la reunió de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals de data 17 d'abril de 2018, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat;

Fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

–1 Obrir la convocatòria per concedir subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme, en l'exercici 2018.

 

–2 La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de les entitats sol·licitants i la documentació que cal aportar, es regeixen per l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme (DOGC núm. 7477, de 19.10.2017), i per l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats (DOGC núm. 7642, de 14.6.2018).

 

–3 Línies i projectes objecte de subvenció

Les línies i els projectes a subvencionar, que preveuen els annexos 2, 3, 4 i 5, respectivament, de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, són els següents:

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un únic projecte singular en qualsevol dels dos eixos, A o B, d'aquesta línia. Igualment, i com a màxim, aquesta mateixa entitat pot participar com a entitat agrupada en un únic projecte de qualsevol dels dos eixos.

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius. Cada entitat sol·licitant només pot presentar un projecte d'ateneu cooperatiu, o projecte d'ateneu cooperatiu amb cercles cooperatius que ha d'abastar un únic territori.

Línia 3. Projectes aracoop, per donar suport a la continuïtat dels projectes que tenen un enfocament transversal i de suport a la Xarxa d'Ateneus Cooperatius, així com les accions de foment de l'ocupació i de creació de cooperatives i societats laborals.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa. Les entitats beneficiàries d'aquesta línia no poden ser beneficiàries de les subvencions de les línies 1, 2 i 3, ni tampoc en qualitat d'entitat beneficiària agrupada de les línies esmentades.

 

–4 Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats que preveuen els annexos 2, 3, 4 i 5 de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a projectes singulars, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l'economia social i del cooperativisme.

 

–5 Presentació de sol·licituds

5.1 Les sol·licituds s'han de formalitzar exclusivament per via electrònica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

5.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), o a l'extranet de les administracions públiques catalanes EACAT (http://www.eacat.cat), en cas d'altres administracions.

5.3 Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació que preveu la base 8.1 de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, a través de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/) o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

En el cas dels ens locals i altres departaments o sector públic de la Generalitat de Catalunya, el formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica a través de l'extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat ).

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

5.4 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que l'entitat o el seu representant legal disposi d'un certificat digital vàlid i vigent. S'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i els segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica.

Concretament, s'admeten els considerats a l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Certificats reconeguts o qualificats emesos a favor d'una persona jurídica o un ens sense personalitat jurídica i custodiats per una persona física, titular del certificat, la qual el pot emprar per actuar en nom de l'empresa o de l'ens indicat en el certificat.

Els mecanismes emprats per a la identificació de persones físiques que autentiquin la identitat d'un ciutadà que declara representar una persona jurídica:

a) Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

b) Certificat del DNI electrònic.

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat).

Els mecanismes de signatura emprats pels empleats públics dels ens locals d'acord amb el protocol d'identificació i signatura que hagin aprovat.

En el cas que les entitats o el seu representant legal no disposin de certificat digital, poden obtenir-ne un en els centres emissors corresponents que hi figuren, segons els tipus de certificat. La relació de centres emissors es pot consultar a la secció Com tramitar en línia, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat).

En cas que la sol·licitud es presenti presencialment, s'ha de requerir l'interessat perquè, en un termini de deu dies, l'esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considera data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

5.5 Si el formulari de sol·licitud i la documentació adjunta no compleixen els requisits esmenables, l'òrgan gestor ha de requerir l'entitat interessada perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà que desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i es dictarà la resolució corresponent.

La notificació del requeriment s'ha de fer electrònicament a la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat), a la secció La meva carpeta, Notificacions electròniques, i, en el cas dels ens locals, mitjançant la plataforma EACAT (https://www.eacat.cat).

5.6 Les entitats que hagin iniciat la tramitació per la plataforma d'EACAT poden fer el seguiment del seu expedient des de la mateixa plataforma (http://www.eacat.cat). La resta d'entitats poden fer el seguiment de l'estat de la sol·licitud a la secció La meva carpeta que es troba a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/).

 

–6 Termini

6.1 El termini per presentar el formulari de sol·licitud de subvenció és de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6.2 La presentació de sol·licituds via electrònica es pot fer cada dia durant les vint-i-quatre hores del dia.

A efectes del còmput de termini, la recepció pel Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

6.3 Un cop presentada la sol·licitud que inicia el procediment de concessió de la subvenció, les persones interessades poden consultar i fer el seguiment dels seus expedients administratius des de la secció La meva carpeta, de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat).

 

–7 Import màxim i aplicació pressupostària

7.1 L'import màxim destinat a la concessió aquestes subvencions és de 12.619.510,00 euros, distribuït i a càrrec de les partides pressupostàries següents:

 

BE15 D/4700001/661 FBEPAO

BE15 D/4820001/661 FBEPAO

BE15 D/4600001/661 FBEPAO

BE15 D/4810001/661 FBEPAO

 

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals.

L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 7.750.000,00 euros, distribuïts de la manera següent segons els àmbits:

Eix A. Projectes singulars integrals, de promoció de l'economia social, d'alt impacte territorial i sectorial, que abastin tot el territori de Catalunya.

L'import màxim destinat a aquest eix és de 4.150.000,00 euros, distribuït en els àmbits següents:

Agrari: 900.000,00 euros.

Habitatge: 350.000,00 euros.

Cultura i mitjans de comunicació: 550.000,00 euros.

Inserció laboral en centres especials de treball i empreses d'inserció: 900.000,00 euros.

Consum: 550.000,00 euros.

Cooperatives de serveis: 350.000,00 euros.

Altres àmbits: 550.000,00 euros.

Eix B. Projectes singulars de reactivació territorial, generadors d'ocupació en l'economia social. L'import màxim destinat a aquest eix és de 3.600.000,00 euros.

En cas que, un cop concedits la totalitat dels projectes d'algun dels eixos A o B encara existís pressupost disponible, el romanent sobrant es pot utilitzar per subvencionar els projectes de l'altra eix que no s'hagin pogut concedir per manca de pressupost, tenint en compte la puntuació més elevada obtinguda i que es puguin dur a terme en l'àmbit temporal establert en aquesta convocatòria per a cada línia de subvenció.

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius.

L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 4.200.920,00 euros.

Línia 3. Projectes aracoop.

L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 513.400,00 euros.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa. L'import màxim destinat a aquesta línia de subvenció és de 155.190,00 euros.

7.2 En cas que, un cop atorgats tots els projectes d'alguna de les línies, hi hagués pressupost disponible, l'import romanent es pot utilitzar per subvencionar els projectes de les línies en què s'hagi exhaurit el pressupost. En aquest cas, l'atorgament dels projectes s'ha de fer tenint en compte exclusivament la puntuació obtinguda en la línia corresponent.

7.3 Aquest import màxim es pot ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, condicionada a la seva competència i d'acord amb els crèdits pressupostaris del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i amb la publicació prèvia al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

–8 Quantia de la subvenció

La quantia màxima per a cadascuna de les línies i projectes a subvencionar és la següent:

Línia 1. Projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals. L'import a subvencionar per a cadascú dels eixos i projectes d'aquesta línia és el següent:

Eix A: l'import màxim a subvencionar per a cada projecte és de 200.000,00 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.

Eix B: l'import màxim a subvencionar per a cada projecte és de 60.000,00 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total del projecte.

Línia 2. Xarxa d'Ateneus Cooperatius.

L'import a subvencionar per a cada projecte d'ateneu cooperatiu és de 222.000,00 euros, excepte Barcelona ciutat, on l'import màxim a subvencionar per projecte és de 297.460,00 euros. La subvenció, en qualsevol cas, pot cobrir fins al 100% del cost total de tot el projecte.

L'import a subvencionar per a cada cercle cooperatiu és de 60.000,00 euros i, en qualsevol cas, pot cobrir fins al 100% del cost total de tot el projecte.

Línia 3. Projectes aracoop.

L'import a subvencionar per a cadascun dels eixos i projectes d'aquesta línia és el següent:

Eix 1. Creació: 42.000,00 euros, i ha de cobrir el 100% del cost total dels projectes, amb el desglossament d'imports màxims per projecte següent:

Projecte a) Formació virtual de creació, creixement i gestió de cooperatives, entitats d'economia social i/o el tercer sector: 42.000,00 euros.

Eix 2. Món universitari: 230.000,00 euros, i ha de cobrir el 100% del cost total dels projectes, amb el desglossament d'imports màxims per projecte següent:

Projecte b) Activitats formatives universitàries, crèdits obligatoris o optatius en el marc del pla docent, de reconeixement de crèdits o de naturalesa anàloga, sobre economia social, el tercer sector o per formar especialistes en gestió de cooperatives: 200.000,00 euros.

Projecte c) Reconeixement dels millors treballs universitaris sobre el tercer sector, l'economia social o per formar especialistes en gestió de cooperatives: 30.000,00 euros.

Eix 3. Formació i gestió: 101.400,00 euros, i ha de cobrir el 100% del cost total dels projectes, amb el desglossament d'imports màxims per projecte següent:

Projecte d) Seminaris de millora de competències professionals específiques en l'economia social: 72.000,00 euros.

Projecte e) Sessions presencials d'assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia social i cooperativa: 29.400,00 euros.

Eix 4. Promoció i difusió: 140.000,00 euros, i ha de cobrir el 100% del cost total dels projectes, amb el desglossament d'imports màxims per projecte següent:

Projecte f) Presència als mitjans de comunicació: 100.000,00 euros.

Projecte g) Debats territorials, sectorials i actes: 40.000,00 euros.

Projecte h) Eines i recursos: 0 euros.

Línia 4. Coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.

L'import a subvencionar dels projectes d'aquesta línia és de 155.190,00 euros, i pot cobrir fins al 100% del cost total dels projectes.

 

–9 Àmbit temporal

9.1 L'àmbit temporal de les accions objecte de subvenció és el següent:

Per a la línia 1, projectes singulars de promoció de l'economia social i la creació de cooperatives i societats laborals, des de l'1 de gener de 2018 i fins al 31 d'octubre de 2019.

Per a la línia 2, Xarxa d'Ateneus Cooperatius, des de l'1 de gener de 2018 i fins al 31 d'octubre de 2019 per als ateneus cooperatius que siguin de nova constitució; i des de l'1 de novembre de 2018 fins al 31 d'octubre de 2019 per als ateneus que hagin obtingut subvenció en el marc del programa de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de l'exercici anterior, en virtut de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre, per tal de garantir-ne la continuïtat.

Per a la línia 3, de projectes aracoop, des de l'1 de novembre de 2018 i fins al 31 d'octubre de 2019.

Per a la línia 4, de coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa, des de l'1 de novembre de 2018 i fins al 31 d'octubre de 2019.

9.2 L'inici de les actuacions de totes les línies ha de ser obligatòriament durant l'any 2018.

 

–10 Òrgans competents

Els òrgans competents per tramitar i resoldre aquestes línies de subvencions són els que estableix la base 9 de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre.

10.1 L'ordenació del procediment correspon a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

10.2 La instrucció del procediment correspon a la persona titular de la Subdirecció General d'Economia Social, Tercer Sector i Cooperatives.

10.3 La valoració de les sol·licituds i l'elaboració de l'informe que serveix de base a la proposta de resolució correspon a l'òrgan col·legiat integrat pels òrgans següents:

El cap del Servei de Foment de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, o la persona que designi.

Els directors o directores dels Serveis Territorials a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i les Terres de l'Ebre, o la persona que designin.

L'informe de l'òrgan col·legiat ha d'incloure el resultat de l'avaluació de les sol·licituds presentades.

10.4 La resolució de les línies de subvencions correspon a la persona titular de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.

 

–11 Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per notificar i emetre la resolució és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–12 Resolució i notificació

La resolució es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

–13 Recursos

Contra la resolució de concessió o de denegació de subvencions, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

–14 Justificació

Pel que fa a la justificació de les subvencions atorgades, cal atenir-se al que estableix la base 16, i els annexos 2, 3, 4 i 5 de l'Ordre TSF/234/2017, de 13 d'octubre.

El termini per a la presentació del compte justificatiu és el 30 de novembre de 2019, excepte els següents documents de la línia 2, que s'han de presentar com a màxim el 31 de gener de 2020:

Relació d'empreses creades.

Relació de llocs de treball creats.

 

–15 Publicitat de les subvencions concedides

Al final de l'exercici, quan les subvencions concedides, individualment considerades, siguin del mateix import o d'un import superior a 3.000,00 euros, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha de donar publicitat als atorgaments d'aquestes subvencions mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i ha d'indicar la convocatòria ordinària, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, la persona beneficiària, la quantitat concedida, la finalitat o finalitats de la subvenció i la seva formalització.

 

–16 Transparència

D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar al Portal de la Transparència (http://transparencia.gencat.cat).

 

–17 Base de Dades Nacional de Subvencions

D'acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s'ha de donar publicitat a la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

 

Contra la present Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que dicta el present acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de setembre de 2018

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Amunt