Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/10/2018

  • Número del document PDA/2267/2018

  • Número de control 18277055

  • Organisme emissor Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

    CVE CVE-DOGC-A-18277055-2018

Dades del DOGC
  • Número 7722

  • Data 09/10/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PDA/2267/2018, de 3 d'octubre, per la qual s'aprova la llista definitiva dels aspirants seleccionats de la convocatòria del procés selectiu de nou accés restringit per proveir 24 places en règim de personal laboral fix dels departaments de la Generalitat de Catalunya, adreçat a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (núm. de registre de la convocatòria 228).


Vista la convocatòria del procés selectiu de nou accés restringit per proveir 24 places en règim de personal laboral fix dels departaments de la Generalitat de Catalunya, adreçat a persones amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (núm. de registre de la convocatòria 228), publicada mitjançant la Resolució GAH/2479/2017, de 19 d'octubre (DOGC núm. 7482, de 26.10.2017);

Vist el que estableixen l'article 25.2 del VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 28/1986, de 30 de gener;

Vista la proposta de contractació de 21 de setembre de 2018 formulada per l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu i un cop verificada la concurrència dels requisits i les condicions que preveuen les bases de la convocatòria esmentada;

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

 

Resolc: 

 

—1 Aprovar i fer pública, d'acord amb el previst a la base 9 de la convocatòria, la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades per a la contractació de personal laboral fix amb dificultats d'integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual (núm. de registre de la convocatòria 228) i que consta a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 

—2 Proposar, d'acord amb el previst a la base 10 de la convocatòria, al secretari o secretària general del departament corresponent la formalització per escrit dels contractes de treball de les persones seleccionades, tenint en compte que el personal de nou ingrés que consta a l'annex 2 ha de superar el període de dos mesos de prova, d'acord amb la base 11.1 de la convocatòria.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant la directora general de Funció Pública, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 d'octubre de 2018

 

P. d. (Resolució GRI/1728/2013, de 18 de juliol, DOGC 6434, de 7.8.2013)

Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Funció Pública

 

 

Annex 1

 

CP=codi de la plaça; DP=departament; JO=jornada (R=reduïda); HO=horari (E=especial-matí-); GR=grau de discapacitat intel·lectual; ARP=Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; CLT= Cultura; EMC=Empresa i Coneixement; ENS=Ensenyament; EXI= Afers i Relacions Institucionals i Transparència; INT=Interior; JUS=Justícia; PDA=Polítiques Digitals i Administració Pública; PRE=Presidència; TES=Territori i Sostenibilitat; TSF=Treball, Afers Socials i Famílies; VEH=Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; SLT=Salut.

 

Grau de discapacitat intel·lectual de 25 a 29%

 

Cognoms i nom

Final DNI

CP

DP

Unitat directiva

Centre de treball

Localitat

JO

HO

Ajo Rodríguez, Marta

0348L

10

TES

Serveis Territorials a Barcelona

Servei Secretaria Comissió d'Urbanisme de Barcelona

Barcelona

R

E

Baza Zaballos, Anna

0882M

14

TSF

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Serveis centrals del SOC

Barcelona

R

E

Borràs Castellví, Xavier

0185F

5

ENS

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Serveis Territorials al Baix Llobregat

Sant Feliu de Llobregat

R

E

Carmona Bolivar, Juan José

5232T

2

EMC

Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Subdirecció General d'Energia*

Barcelona

R

E

Codina Peñalba, Cristina

7377R

6

ENS

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Serveis Territorials al Vallès Occidental

Sabadell

R

E

Dalmases Batllori, Maria

7552T

9

TES

Direcció de Serveis

Serveis Centrals del Departament - Diagonal

Barcelona

R

E

Farres Molina, Marta

9897C

1

ARP

Direcció de Serveis

Serveis Centrals del Departament

Barcelona

R

E

Feijoo Anguera, José Antonio

1697G

16

TSF

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

Equip Cívic Polivalent Reus - Sant Josep Obrer

Reus

R

E

González Pont, Elena

3590P

11

TSF

Direcció de Serveis

Serveis Centrals del Departament

Barcelona

R

E

Guinovart Giner, Mercedes

4799Z

15

TSF

Serveis Territorials a Tarragona

Serveis Territorials a Tarragona

Tarragona

R

E

Izquierdo Blanco, Mónica

8518H

8

SLT

Direcció de Serveis

Conselleria i Secretaria General*

Barcelona

R

E

Montserrat Serrat, Miquel

1240Y

4

ENS

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Serveis Territorials a la Catalunya Central

Manresa

R

E

Quilis Sarsanedas, Roger

1542E

13

TSF

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Serveis centrals del SOC

Barcelona

R

E

Ribas Ascaso, Tomás

6943L

7

JUS

Serveis Territorials a Lleida

Serveis Territorials a Lleida

Lleida

R

E

Siso Nolla, Jordi

9157Y

3

ENS

Direcció de Serveis

Serveis Centrals del Departament

Barcelona

R

E

Teruel Puig, Manuel

7237A

12

TSF

Direcció General de Joventut

Direcció General de Joventut

Barcelona

R

E

 

 

Grau de discapacitat intel·lectual de 30% o més

 

Cognoms i nom

Final DNI

CP

DP

Unitat directiva

Centre de treball

Localitat

JO

HO

Bendicho Gascón, Silvia

0146M

17

TES*

Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori*

Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori – Aragó*

Barcelona

R

E

Borràs Pascual, Alícia

0428Q

19

INT

Direcció General de la Policia

Direcció General de la Policia / Les Corts

Barcelona

R

E

Freixa Ruiz, Núria

0593C

23

TSF

Direcció General de Famílies

Direcció General de Famílies*

Barcelona

R

E

López Regueros, Rodrigo

3791J

24

TSF

Direcció General de Protecció Social

Residència de Gent Gran Puig d'en Roca

Girona

R

E

Prunera Cebrià, Marta

6026J

18

PRE*

Secretaria General de la Presidència*

Serveis Territorials a Lleida*

Lleida

R

E

Rello Díaz, Amelia

0132S

20

JUS

Direcció de Serveis

Serveis Centrals del Departament – Aragó*

Barcelona

R

E

Serramalera López, Pere

9747A

21

JUS

Gerència de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat

Gerència de Barcelona Ciutat i l'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

R

E

Vallès Mestres, Francesc Xavier

6075L

22

TES

Direcció de Serveis

Serveis Centrals del Departament - Diagonal

Barcelona

R

E

 

* Informació actualitzada de les places ofertes amb motiu de la nova estructura dels Departaments de la Generalitat de Catalunya

 

 

Annex 2

 

Bendicho Gascón, Silvia

Borràs Castellví, Xavier

Vallès Mestres, Francesc Xavier

Amunt