Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/10/2018

  • Número del document ARP/2269/2018

  • Número de control 18277057

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18277057-2018

Dades del DOGC
  • Número 7721

  • Data 08/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2269/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre el termini de sol·licitud de participació en el procediment de selecció dels proveïdors de fruites i hortalisses i de llet als centres educatius adherits als programes escolars en el curs 2018-2019 i es convoquen els ajuts corresponents per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i per al subministrament i distribució de llet a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars per al curs 2018-2019 (ref. BDNS 417812).


El Reglament (UE) 1308/2013 estableix dos règims d'ajut per millorar la distribució de productes agrícoles als nens i nenes en centres educatius: el primer règim es refereix a la distribució de productes del sector de fruites i hortalisses (Programa de Consum de fruites i hortalisses), i el segon es refereix a la distribució de llet i productes làctics (Programa de Consum de llet), amb un marc jurídic comú.

El Reglament (UE) 2017/40 de la Comissió, de 3 de novembre, determina entre d'altres els costos derivats de l'aplicació del programa que poden acollir-se a l'ajut i precisa les condicions de concessió de l'ajut i de selecció i aprovació dels sol·licitants de l'ajut.

El Reglament (UE) 2017/39 de la Comissió, de 3 de novembre, es refereix entre altres a l'Estratègia i la sol·licitud d'ajut, preveient que els Estats membres siguin els que determinin determinats elements de l'estratègia i fixin la forma, el contingut i la freqüència de la sol·licitud d'ajut.

L'esmentada normativa europea ha estat desenvolupada pel Reial decret 511/2017, de 22 de maig, pel qual es desenvolupa l'aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, que constitueix normativa bàsica.

En aquest marc normatiu, i d'acord amb els que estableixen els articles 5 i 6 del Reglament (UE) 2017/40, l'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre de 2017, va aprovar les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i de productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars, va establir el procediment per participar a Catalunya en la distribució d'aquest productes a centres educatius, i els requisits que han d'acomplir les entitats que estiguin interessades a participar en aquesta distribució i poder sol·licitar l'ajut.

Aquestes bases reguladores van ser modificades per l'Ordre ARP/144/2018, de 3 d'agost, per tal corregir incoherències detectades en la gestió de l'ajut durant el primer curs en què s'han aplicat i concretar i aclarir la forma en la qual han de procedir les entitats que vulguin actuar com a proveïdors dels Programes Escolars.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha valorat la conveniència de continuar promovent el consum de fruites i hortalisses i de llet amb l'objectiu d'aconseguir instaurar entre el jovent hàbits alimentaris més saludables, i així, mitjançant la Resolució ARP/1273/2018, de 4 de juny, es va obrir el termini en què els centres educatius podien sol·licitar la participació en els Programes Escolars de Fruites i Hortalisses i de Llet del curs escolar 2018/2019, amb dos objectius: d'una banda, que els centres educatius disposessin de temps suficient per planificar les activitats relacionades amb la distribució dels productes dels Programes, i d'altra, que els distribuïdors que estiguin interessats en participar en el procediment de selecció coneguessin l'abast del Programa en el moment de presentar la sol·licitud de participació en el procés de selecció i de concessió de l'ajut.

En aquest marc normatiu, per aplicar els Programes Escolar durant el curs 2018/2019, resta obrir el procediment de selecció dels proveïdors i convocar els corresponents ajuts.

En aquesta Resolució es determinen els productes, els períodes de subministrament i les condicions de lliurament durant el curs escolar 2018/2019, s'obre el procediment de selecció del proveïdor que aplicarà cadascun dels Programes Escolars a Catalunya i es convoquen els ajuts corresponents al curs escolar 2018-2019.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.13.8 l'exercici de la competència en matèria de polítiques d'indústries agroalimentària i polítiques d'alimentació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació disposa en l'article 43.1. a) com a funcions de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries la de planificar i coordinar les polítiques, els plans i els programes en matèria d'alimentació, qualitat agroalimentària i indústries agroalimentàries.

Consegüentment, d'acord amb els articles 92 i 93 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1.Establir els programes de distribució de fruites i de hortalisses i de llet per al curs escolar 2018-2019, dels quals es beneficiarà l'alumnat de 2n. cicle d'Educació Infantil i d'Educació Primària. Per al programa de consum de llet també són beneficiaris els nens i les nenes de 1 Cicle d'Educació Infantil.

1.1. El nombre de centres educatius i el nombre d'alumnes que han formalitzat l'adscripció als Programes per al curs 2018/2019 en el termini establert mitjançant la Resolució ARP/1273/2018, són:

Pel Programa de Fruita Escolar: 1.103 centres educatius i, aproximadament, 262.500 alumnes.

Pel Programa de Llet Escolar: 402 centres educatius i, aproximadament, 62.000 alumnes.

A efectes de planificació, les entitats que estiguin interessades a participar com a proveïdors dels Programes podran sol·licitar al DARP informació relativa al nombre de centres i nens i nenes per localitat.

1.2 Els programes per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i per al subministrament de llet s'aplica per aquesta convocatòria als productes i les condicions de lliurament següents:

Programa de Fruita a les escoles: els productes que es subministraran i els períodes de subministrament són els següents:

 

TRIMESTRE

MES

PRODUCTE

Primer t.

 

 

 

Novembre

 

PERA

POMA

RAÏM

PLÀTAN

Desembre

CLEMENTINA

POMA VERMELLA/BICOLOR

TARONJA

Segon t.

 

 

 

 

 

Gener

CIREROL

PERA CONFERENCE

CLEMENTINA

febrer

KIWI

POMA GOLDEN

TARONJA

març

MADUIXOT

PERA CONFERENCE

PASTANAGA

Tercer t.

 

 

 

 

 

abril

PERA

POMA

PLÀTAN

maig

ALBERCOC

NESPRA

NECTARINA

juny

CIRERA

PRÉSSEC

PARAGUAIÀ

 

 

Es realitzarà la distribució de 25 racions de fruites i/o hortalisses per nen i nena, a raó de 3 o 4 racions per mes.

La quantitat de cada producte a lliurar a cada centre educatiu no superarà la quantitat calculada en funció del nombre de nens i nenes i de les racions màximes que a continuació s'estableixen per a cada producte:

200 g/nen per a taronja

180 g/nen per a poma, pera, caqui i plàtan

150 g/nen per a préssec, nectarina, clementina, paraguaià

120 g/nen per a maduixot, cirera, nespra, pruna, raïm, kiwi i albercoc

80 g/nen per a pastanaga petita i cirerol.

Les fruites i hortalisses a subministrar hauran de complir els requisits que per a la categoria Primera estableixen les normes de comercialització que consten a l'annex I del Reglament 543/2011 (DOUE 29.1.2012), tant en allò relatiu a qualitat com a l'envasament i l'etiquetatge, llevat del calibre en fruites grans, que s'adequarà a la ració recomanada per a nens i nenes.

El punt de maduresa de les fruites i hortalisses subministrades haurà de ser adequat per suportar el transport i la manipulació, i arribar als centres educatius en condicions satisfactòries per al consum durant els 7 dies següents a la distribució.

Es podran intercanviar les fruites i hortalisses entre els mesos del mateix trimestre.

Programa de Llet a les escoles: es lliuraran 10 racions de llet sencera UHT per nen i nena i mes, a raó d'una ració màxima de 210 g/nen/a, durant els mesos en què es dugui a terme el Programa.

El període de subministrament previst és de novembre de 2018 a juny de 2019. En cas que no fos possible començar la distribució en la data prevista per manca de resolució del procés de selecció, aquesta s'iniciarà durant el mes següent a la data en què li sigui comunicada la resolució de selecció al Proveïdor seleccionat per dur a terme el Programa Escolar.

Els productes es podran subministrar en envasos individuals de 200 ml o en envasos de 1 litre. En cas que un proveïdor prevegi fer entregues en més d'un tipus d'envàs, en la memòria del projecte que s'adjunta a sol·licitud de participació haurà d'indicar les quantitats màximes que pot subministrar de cada tipus d'envàs.

1.3. El DARP podrà modificar els productes i les quantitats per ajustar les entregues a les assignacions financeres d'aquestes línies d'ajut o reduir les quantitats màximes previstes en funció de l'evolució dels Programes durant el curs escolar.

En cas d'incrementar el nombre de racions de fruites i hortalisses a distribuir durant el curs escolar, s'acordarà amb el proveïdor seleccionat les espècies a incloure i el mes de distribució. L'import de l'ajut per aquests productes serà el que figura en l'annex 3.A de l'Ordre ARP/229/2017.

Per al Programa Escolar de Fruita, el proveïdor podrà, de forma excepcional, sol·licitar un canvi de producte quan per condicions climatològiques o de mercat li sigui totalment impossible lliurar alguna de les espècies previstes i no sigui possible l'intercanvi entre productes dins el mateix trimestre, que preveu l'article 1.2 d'aquesta Resolució. La sol·licitud es realitzarà per escrit, abans de començar la distribució, justificant les causes que la motivin i s'aportarà documentació que justifiqui aquesta petició. L'òrgan competent per resoldre la petició serà el director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.

 

2.Obrir el procediment de selecció del proveïdor que aplicarà el programa per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i del proveïdor que aplicarà el programa per al subministrament de llet a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels Programes Escolars pel curs 2018-2019, i convocar els ajuts corresponents, d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/229/2017, de 9 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses i de l'ajut destinat al subministrament de llet i de productes lactis a l'alumnat de centres educatius dins el marc dels programes escolars, es regula el procediment de participació dels centres educatius en els esmentats programes i es regula el procediment de selecció del proveïdor per a cada programa (DOGC núm. 7473, de 13.10.2017), modificada per l'Ordre ARP/144/2018, de 3 d'agost (DOGC núm. 7682, de 9.8.2018).

2.1 En el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), els proveïdors fruites i hortalisses i els de llet, que hagin efectuat la declaració de participació en els Programes Escolars a què fa referència l'apartat 2.2 d'aquesta resolució, en les condicions establertes a Catalunya, hauran de presentar davant la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries la sol·licitud de participació en el procés de selecció del proveïdor del Programa Escolar de Fruita i/o Programa Escolar de Llet en Catalunya i de l'ajut corresponent, amb els requisits que s'estableixen a l'apartat 5 de les bases reguladores.

La sol·licitud de participació en el procés de selecció i de petició de l'ajut es formalitzarà en l'imprès normalitzat que s'ha de descarregar des del web https://seu.gencat.cat o web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini i s'ha de presentar per mitjans electrònics des de la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya http://tramits.gencat.cat, utilitzant el formulari de petició genèrica amb signatura electrònica.

2.2. Poden participar en el procés de selecció i sol·licitud de l'ajut corresponent els proveïdors dels productes que, d'acord amb el procediment establert l'article 9 del Reial decret 511/2017 del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, hagin presentat la Declaració de Participació en els respectius Programes Escolars de Catalunya, davant l'òrgan gestor de la Comunitat Autònoma on tinguin la seva seu social i hagin estat aprovats.

Els requisits i les obligacions dels proveïdors, així com la documentació requerida, estan regulats a l'apartat 5 de les bases reguladores.

Entre els proveïdors que hagin presentat la declaració de participació i la sol·licitud de participació en el procés de selecció que s'esmenta amb l'apartat 2.1, la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries seleccionarà un únic proveïdor per al Programa de Fruites i Hortalisses i un únic proveïdor per al Programa de Llet d'acord amb els criteris establerts a l'apartat 5.6 de les bases reguladores.

2.3 L'òrgan instructor dels expedients de selecció i d'ajut és el Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris i l'òrgan competent per emetre la resolució de selecció i concessió de l'ajut és la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. A aquests efectes, es nomena una Comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la subdirector/a general d'Indústries i Qualitat Alimentària, el/la cap de servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris i el/la cap del servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

 

3. El termini màxim per resoldre de manera motivada i notificar la resolució en els procediments de selecció i concessió de l'ajut als proveïdors participants mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), i de forma complementària per escrit, és de tres mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de la sol·licitud corresponent. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar el potencial beneficiari de quan s'efectuarà aquesta notificació que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

Contra la resolució del director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

 

4. La dotació màxima de la convocatòria d'ajut a què fa referència l'apartat 3 precedent per al curs escolar 2018-2019 és de 2.200.000,00 euros per al programa de fruita escolar i de 1.500.000,00 euros per al programa de llet escolar, procedents del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que amb naturalesa de crèdit plurianual van a càrrec a la partida pressupostària del DARP de 2019 AG06 D/4820000100/6130/0000 FAGFEAGA. La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del DARP per al 2019.

L'import d'aquesta convocatòria per cadascun dels Programes es susceptible d'ampliació en cas que hi hagués una reassignació d'imports procedents del FEAGA.

Aquests ajuts finançats amb Fons FEAGA es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de 19.10.2006).

 

5. El pagament de l'ajut a què fa referència l'apartat 2 es realitza prèvia sol·licitud del proveïdor seleccionat per a cada programa. Les sol·licituds de pagament i documentació que l'ha d'acompanyar es tramitaran d'acord amb l'apartat 8 de les bases reguladores. Les sol·licituds de pagament de l'ajut es presentaran en el termini de tres mesos a comptar des del final del període de distribució al qual es refereixen.

L'import de l'ajut es calcularà d'acord amb l'apartat 6 de les bases reguladores i l'annex 3 de l'ordre que aprova les bases reguladores.

 

6. Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 6.000 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

7. Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la Unió Europea als efectes del compliment de les seves obligacions de gestió i control, de seguiment i avaluació, d'acord amb la normativa reguladora dels ajuts al desenvolupament rural. A tal efecte, els assisteixen els drets continguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

8. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb els ajuts regulats en aquestes bases reguladores podrà posar els esmentats fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat per mitjans electrònics a través del canal habilitat en l'adreça web http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx i en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, que es pot consultar a l'adreça web: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Documents/ComunicacionSNCA06-04-2017Canaldenuncias.pdf.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenció administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 1 d'octubre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt