Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/10/2018

  • Número del document TSF/2265/2018

  • Número de control 18277053

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18277053-2018

Dades del DOGC
  • Número 7721

  • Data 08/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 417807).


El Pla general d'ocupació de Catalunya - Estratègia Catalana per l'Ocupació 2012-2020 assumeix com a col·lectius prioritaris d'intervenció les persones amb especials dificultats d'integració en el mercat de treball, amb particular atenció a aquelles amb dèficit de formació, dones, persones en situació d'atur de llarga durada, més grans de 45 anys, joves, persones amb discapacitat o en situació d'exclusió social, i immigrants, respecte a la legislació d'estrangeria, o altres que es puguin determinar.

En el marc d'aquest objectiu estratègic, el Programa Treball i Formació vol facilitar a les persones treballadores amb dificultat d'accés al treball, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competència professional mitjançant experiència laboral en un entorn productiu real i mitjançant la formació. Amb aquesta política activa d'ocupació s'aconsegueix una de les prioritats de la Generalitat de Catalunya, acompanyar les persones que pertanyen a aquests col·lectius i donar-los les eines perquè desenvolupin habilitats i capacitats que els permetin millorar llur situació laboral o professional, previst a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Aquesta convocatòria vol ampliar l'impacte del Programa Treball i Formació afegint la participació d'un nou grup de persones beneficiàries als existents en exercicis anteriors: les persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social.

L'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, preveu l'atorgament i justificació de la subvenció mitjançant el sistema de mòduls previst a l'article 30.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els articles 69.2, 76 a 79 de Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i en l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

D'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per determinar el mòdul de les accions d'experiència laboral s'ha utilitzat la prórroga de l'Acord signat el 2016 relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signada en el 2018; per les accions de formació s'ha utilitzat l'estudi de costos econòmics que ha establert un sistema de costos unitaris per les accions de formació adreçades a persones ocupades, i, finalment, per les accions de coordinació i suport s'ha utilitzat el VI Conveni laboral del personal de la Generalitat de Catalunya.

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vist el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 prorrogats segons l'article 33 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats que em són conferides, d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya,

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l'any 2018 per a la presentació de les sol·licituds de subvenció, dins del Programa Treball i Formació, per a les accions d'experiència laboral, de formació i coordinació i suport, d'acord l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de Treball i Formació (DOGC núm. 7713 de 26.9.2018).

Per a les accions d'experiència laboral i de formació, s'obren les línies de subvenció següents:

1.1.Treball i Formació per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys (PANP), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:

a) PANP 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.

b) PANP 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

1.2.Treball i Formació per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC), que inclou dos tipus d'accions en funció de la durada:

a) PRGC 6: Contractacions de 6 mesos a jornada completa i acció de formació.

b) PRGC 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

1.3.Treball i Formació per a dones en situació d'atur (DONA), que inclou un tipus d'acció en funció de la durada:

a) DONA 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

1.4.Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social (ACOL), que inclou un tipus d'acció en funció de la durada:

a) ACOL 12: Contractacions de 12 mesos a jornada completa i acció de formació.

2. D'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, la durada de les accions de formació és:

a) Acció de formació de certificat de professionalitat: mínima de 80 hores i màxima de 200 hores.

b) Acció de formació transversal: mínima de 60 hores i màxima de 80 hores.

I les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria són les que consten a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

 

Article 2

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries d'aquesta convocatòria, d'acord amb la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, les següents:

a) Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquelles, per a les línies de subvencions previstes a l'article 1.1, 1.2, 1.3 i per les accions de coordinació i suport d'aquesta Resolució.

b) Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya, per a les línies de subvenció previstes a l'article 1.2 i 1.4. d'aquesta Resolució.

 

Article 3

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.

 

Article 4

Persones destinatàries

Per a aquesta convocatòria els requisits específics de les persones destinatàries són:

4.1 Línia PANP: les persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys.

Per aquesta convocatòria i línia, s'entén per persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

- Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones que compleixen els requisits anteriors i que siguin més grans de 52 anys. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

- A més, tindran caràcter preferent, en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos o en la resta de 6 mesos, les persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Resten excloses del Programa les persones que, en el moment de la presentació de l'oferta d'ocupació i/o el dia abans de l'inici de la contractació, tinguin pendent de reconeixement una prestació per desocupació, subsidi (RAI o PAO) o ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA).

4.2 Línia PRGC: les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC). S'inclouen les persones destinatàries de les sol·licituds de la renda garantida de ciutadania presentada a partir del 15 de setembre de 2017.

Tindran caràcter prioritari en aquesta línia:

- Per a les contractacions de durada de 12 mesos a jornada completa, les persones en situació d'atur més grans de 52 anys. Es prioritzaran, les que no tinguin la cotització suficient per a que se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

A més, tindran caràcter preferent en qualsevol cas, sigui en les contractacions de 12 mesos o en la resta de 6 mesos, les persones que es trobin en una d'aquestes situacions:

- Dones amb càrregues familiars.

- Persones que estiguin en fase d'exhaurir el termini màxim de percepció de la prestació de la renda garantida de ciutadania.

- Persones que tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia.

Resten excloses del Programa les persones que en el moment de la presentació de l'oferta d'ocupació i/o el dia abans de l'inici de la contractació tinguin pendent de reconeixement una prestació per desocupació, subsidi (RAI o PAO) o ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA).

4.3 Línia DONA: dones en situació d'atur.

Podran participar les dones que es trobin en una de les situacions següents:

- Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.

- Les dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi (RAI o PAO) ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 52 anys.

S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 12 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Tindran caràcter preferent, les dones que es trobin en una de les situacions anteriors i que, a més, tinguin reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

4.4 Línia ACOL: podran participar en aquesta línia les persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social.

Els requisits específics de les persones destinatàries que s'han de complir a la data de la presentació de la sol·licitud de subvenció són els següents:

a) No siguin persones ciutadanes de la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa o familiar de ciutadans d'aquests països els quals els és d'aplicació el règim de ciutadà de la Unió Europea.

b) Acreditin la permanència continuada a Espanya els darrers 3 anys, els 24 darrers mesos dels quals a Catalunya.

4.5 La manca de cotització per al reconeixement de la pensió de jubilació a l'edat ordinària de jubilació i el grau de discapacitat en els supòsits previstos en aquest article, hauran de ser acreditats per la persona interessada davant l'entitat sol·licitant de la subvenció, mitjançant un certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o mitjançant el corresponent reconeixement emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

4.6 Les persones destinatàries de les línies recollides a l'article 1.1, 1.2 i 1.3 d'aquesta Resolució, hauran de complir els requisits específics el dia de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació i hauran d'estar en situació de demandants d'ocupació no ocupades (DONO) el dia de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació i el dia anterior a l'inici del contracte de treball.

 

Article 5

Aplicació pressupostària i import convocat

5.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 54.956.145,00 euros, repartit de la següent manera:

a) 30.937.000,00 euros de l'exercici 2018 a càrrec de les partides pressupostàries: D/460000100/3310/0000, D/460000144/331F/0000, D/461000100/3310/0000, D/461000144/331F/0000, D/469000100/3310/0000, D/469000144/331F/0000, D/481000100/3310/0000, D/481000144/331F/0000, D/482000100/3310/0000, i D/482000144/331F/0000 amb fons de finançament FBEPAO del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La distribució per línies d'aquest import de 30.937.000,00 euros és la següent:

I. Línia Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi i preferentment més grans de 45 anys (PANP), amb un import de 27.637.000,00 euros.

II. Accions de coordinació i suport (COOR), amb un import de 3.300.000,00 euros.

Aquestes actuacions són subvencionables d'acord amb la distribució territorial de fons per a l'any 2018, per a la seva gestió per les comunitats autònomes, acordada en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, 17 d'abril de 2018, aprovada en Consell de Ministres el 4 de maig de 2018, Ordre TMS/658/2018, de 18 de juny, per la que es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2018, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l'àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat, incloent aquelles destinades a l'execució del Programa d'Acció Conjunta per a la Millora de l'Atenció a les Persones Aturades de Llarga durada.

b) 24.019.145,00 euros:

1. Un total de 21.000.000,00 euros segons l'Acord del Govern de 24 de juliol de 2018: 7.000.000,00 euros de l'exercici 2018 amb fons de finançament propi del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i 9.800.000,00 euros de l'exercici 2018 amb fons de finançament FBEFSE20, del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a càrrec de les partides pressupostàries D/460000100/3310/0000, D/460000144/331F/0000, D/461000100/3310/0000, D/461000144/331F/0000, D/469000100/3310/0000, D/469000144/331F/0000, D/481000100/3310/0000, D/481000144/331F/0000, D/482000100/3310/0000, D/482000144/331F/0000, D/460000100/3310/0062 i D/460000144/331F/0062. I 4.200.000,00 euros de l'exercici 2021 amb fons de finançament FBEFSE20, del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La distribució per línies d'aquest import de 21.000.000,00 euros és la següent:

I. Línia Treball i Formació per a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda de garantia ciutadana o que l'hagin sol·licitat i estiguin pendents de la seva resolució (PRGC), 11.500.000,00 euros, dels quals 1.150.000,00 euros s'adreçarien a projectes sol·licitats per entitats sense ànim de lucre, i 10.350.000,00 euros adreçats a projectes sol·licitats per administracions locals.

II. Línia Treball i Formació adreçat a dones en situació d'atur (DONA), 8.000.000,00 euros.

III. Línia Treball i Formació per a persones incloses en processos d'arrelament (ACOL), 1.500.000,00 euros.

Aquestes actuacions són elegibles a través del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014 – 2020, núm. CCI2014ES05SFOP007 del Fons Social Europeo, amb un cofinançament del 50%.

2. Un total de 3.019.145,00 euros. de l'exercici 2018 a càrrec de les partides pressupostàries: D/460000100/3310/0062, D/461000100/3310/0062, D/469000100/3310/0062, D/481000100/3310/0062, D/482000100/3310/0062, D/460000144/331F/0062, D/461000144/331F/0062, D/469000144/331F/0062, D/481000144/331F/0062 i D/482000144/331F/0062, amb fons de finançament FBEPAO del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La distribució per línies d'aquest import de 3.019.145,00 euros és la següent:

I. Línia Treball i Formació per a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda de garantia ciutadana o que la hagin sol·licitat i estiguin pendents de la seva resolució  (PRGC), 1.000.000,00 euros, adreçats a projectes sol·licitats per administracions locals.

II. Línia Treball i Formació adreçat a dones en situació d'atur (DONA), 2.000.000,00 euros.

III. Línia Treball i formació per a persones incloses en processos d'arrelament (ACOL), 19.145,00 euros.

Aquestes actuacions són subvencionables d'acord amb la distribució territorial de fons per a l'any 2018, per a la seva gestió per les comunitats autònomes, acordada a la segona Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, el 25 de juliol de 2018, aprovada en Consell de Ministres el 3 d'agost de 2018.

5.2 Un cop resolta la convocatòria, si escau, es procedirà a la redistribució dels crèdits de les partides pressupostàries per tal d'adequar la naturalesa jurídica dels beneficiaris a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.3 La concessió de les subvencions previstes en aquesta Resolució està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

5.4 La distribució inicial d'imports de cada partida pressupostària podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre sense superar l'import de la convocatòria i respectant l'origen dels fons.

5.5 Aquests imports es podran ampliar mitjançant la resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.6 En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria s'hagin produït renúncies i/o revocacions o bé el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya obtingués nous fons, es podran assignar nous atorgaments d'accions que no van obtenir subvenció perquè s'havia exhaurit el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir la subvenció que disposa aquesta Resolució.

 

Article 6

Sol·licituds i termini de presentació

6.1 El termini de presentació de sol·licituds seran 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

6.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans a què fa referència la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.

6.3 Els requisits per presentar sol·licituds, i la documentació a presentar amb la sol·licitud, estan recollits a les bases 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre. El model de memòria tècnica del projecte s'annexa a aquesta Resolució.

6.4 Amb la sol·licitud de subvenció de la línia de Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social (ACOL), s'ha d'adjuntar la documentació addicional següent:

- Passaport de la persona treballadora proposada.

- Certificat d'empadronament històric de la persona treballadora proposada.

- Informe Social de l'Àrea de Serveis Socials del municipi on la persona destinatària està empadronada, d'acord amb el model que s'adjunta a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

 

Article 7

Termini d'execució

7.1 Inici de les actuacions

Les línies de subvenció s'han d'iniciar, com a màxim, el 29 de desembre de 2018, amb la presentació per part de l'entitat beneficiària de la documentació següent:

- Per a les línies PANP, PRGC i DONA, es considera iniciada la línia amb la presentació d'un contracte de treball d'experiència laboral per cada línia.

- Per a la línia ACOL, es considera iniciada la línia amb la presentació de l'acreditació de què s'ha presentat, com a mínim, una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals per arrelament social davant la Sub-delegació del Govern.

La resta de contractes de treball de les accions d'experiència laboral de cada línia de subvenció poden iniciar-se, com a màxim, el 31 de gener de 2019, tret dels contractes de la línia ACOL que poden iniciar-se, com a màxim el 28 de febrer de 2019.

7.2 Finalització de les actuacions

Les accions d'experiència laboral i les accions de formació vinculades als contractes de treball de 6 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 30 d'agost de 2019 inclòs.

Les accions d'experiència laboral i accions de formació vinculades als contractes de treball de 12 mesos, s'han de finalitzar, com a màxim, el 28 de febrer de 2020 inclòs.

L'acció de coordinació i suport ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de març de 2020 inclòs.

 

Article 8

Distribució territorial

D'acord amb la base 2.2 i 2.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, els criteris per la distribució per línia de subvenció, és la següent:

8.1 Distribució territorial de la línia PANP:

Per determinar la distribució territorial s'han aplicat els criteris següents:

a) En aquesta convocatòria es distribueix un 10% de l'import a l'efecte d'obtenir un major equilibri territorial, especialment en aquelles comarques amb menor població:

- Un 5 % per al repartiment per comarques en funció de variables demogràfiques, econòmiques i ocupacionals (FONT: Informe de l'Observatori del Treball i model productiu “Comarques catalanes: indicadors bàsics de producció, ocupació i atur”, actualitzat en data 12/04/2018).

- Un 5% en funció del percentatge de cada comarca del col·lectiu preferent respecte al seu atur registrat a data de maig de 2018.

b) El 90% restant en funció del nombre de persones en atur del col·lectiu preferent distribuït per comarques i municipis a data de maig de 2018.

En aquesta preassignació es tindrà en compte l'objectiu del % de durada de les contractacions. Per aquesta línia, el percentatge de les contractacions de 12 mesos de les administracions locals s'aproxima al 30%.

8.2 Distribució territorial de la línia PRGC:

Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia PRGC, s'han utilitzat les dades d'expedients vigents de la renda garantida de ciutadania a 30 de juny de 2018.

La distribució garanteix un mínim de 2 contractes de treball a cada àrea bàsica de Serveis Socials i un màxim de 50, i s'ha realitzat amb relació al nombre de les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania de cada municipi, tenint en compte la proporció d'unitats familiars perceptores de la renda mínima d'inserció respecte la població total del municipi (font: IDESCAT 2016).

8.3 Distribució territorial de la línia DONA

Per determinar la distribució territorial dels contractes de treball de la línia DONA, s'han seguit els mateixos criteris de repartiment que els establerts per a la línia PANP d'aquest article, excepte la durada de les contractacions que serà en la seva totalitat de 12 mesos a temps complet.

8.4 Distribució proporcional de l'acció COOR

El nombre d'hores destinat a les accions de coordinació i suport (COOR) a subvencionar es determina en funció del nombre total de contractes de treball previstos a la distribució territorial per a les línies PANP, PRGC i DONA prevista a l'article 8.5, o del nombre de contractes subvencionats si és inferior:

- Entre 16 i 40 persones destinatàries de les accions d'experiència laboral i formació: 1.633 hores.

- Entre 41 i 60 persones destinatàries de les accions d'experiència laboral i formació: 3.266 hores.

- 61 o més persones destinatàries de les accions d'experiència laboral i formació: 4.899 hores.

En el cas dels consells comarcals, atenent la seva funció d'atenció als municipis, es garanteix com a mínim, 1.633 hores, tot i no arribar a 16 persones previstes a la distribució territorial de les accions d'experiència laboral i formació, sempre que el nombre de contractes que s'executin sigui, com a mínim, el nombre de contractes previstos a la distribució territorial.

8.5 D'acord amb els criteris anteriors, la distribució territorial prevista a la base 2.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, de les línies PANP, PRGC i DONA, consta a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

Article 9

Criteris de valoració

9.1 Els criteris de valoració per a la concessió de les subvencions segons el procediment previst a l'article 11.2 d'aquesta Resolució, són els previstos a la base 13.1 b) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, que es refereixen a la situació de les persones destinatàries a contractar.

9.2 La valoració es durà a terme mitjançant el sistema de barem. Aquest sistema consistirà en puntuar les persones participants d'acord amb les circumstàncies familiars, socials, econòmiques i la resta de motius que demostrin la vulnerabilitat social segons constin a l'informe social previst a l'article 6.4 d'aquesta Resolució:

Els criteris i la valoració de cadascun és:

Criteri b.1 Situació familiar: Puntuació màxima 15 punts, a comptar segons el barem següent:

Si els fills o les filles viuen a Catalunya:

 

NOMBRE DE FILLS/ES

PUNTUACIÓ

1 fill/a

2

2 fills/es

4

3 fills/es

6

4 fills/es

8

5 fills/es i més

10

 

Si els fills o les filles no viuen a Catalunya:

 

NOMBRE DE FILLS/ES

PUNTUACIÓ

1 fill/a

1

2 fills/es

2

3 fills/es

3

4 fills/es

4

5 fills/es i més

5

 

Criteri b.2 Situació social: En aquesta convocatòria els esforços d'integració de la persona destinatària es valoraran quan es disposi del Certificat del Servei de Primera Acollida, emès per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania que obtindrà la puntuació màxima de 9 punts.

En cas que la persona a contractar no hagi obtingut el Certificat del Servei de Primera Acollida, però hagi superat algun dels mòduls que el conformen, obtindrà la puntuació següent:

 

Mòdul del Servei

PUNTUACIÓ

Certificat Mòdul A: assoliment de competència lingüística en llengua catalana i llengua castellana.

3

Certificat Mòdul B: assoliment de coneixements laborals.

3

Certificat Mòdul C: assoliment de coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic.

3

 

Criteri b.3 Situació econòmica: Per valorar aquest criteri s'utilitzarà l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM). La puntuació serà 7 punts.

Criteri b.4 Altres situacions que demostrin la vulnerabilitat de la persona destinatària. En aquesta convocatòria les situacions que demostren la vulnerabilitat de la persona destinatària, són:

a) La persona està en situació de sensellarisme. La puntuació serà 6 punts.

b) Altres motius que demostrin la seva vulnerabilitat econòmica, social, d'habitatge o mèdica. La puntuació serà 1 punt.

9.3 En aquest procediment de concurrència competitiva la puntuació màxima és 38 punts i no s'estableix una puntuació mínima.

9.4 En el supòsit que sigui necessari desempatar, s'aplicarà l'ordre següent: qui tingui la puntuació més alta en el criteri b.1; si perdura l'empat, qui tingui la puntuació més alta en el criteri b.2; si perdura l'empat, qui tingui la puntuació més alta en el criteri b.3; si perdura l'empat, qui tingui la puntuació més alta en el criteri b.4a); si perdura l'empat, qui tingui la puntuació més alta en el criteri b.4b) i si perdura l'empat, qui tingui major edat.

 

Article 10

Procediment de concessió:

10.1 El procediment per a la concessió de les subvencions de les accions d'experiència laboral i formació de les línies PANP, PRGC, DONA i de l'acció COOR, previstes a l'article 1 d'aquesta Resolució, és el de concurrència no competitiva.

- Per les entitats beneficiàries de l'article 2 a) d'aquesta Resolució, es seguirà el procediment descrit a la base 14.4.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre. El nombre màxim de contractacions a subvencionar de l'acció d'experiència laboral, incloses totes les línies de l'article 1 d'aquesta Resolució, és de 232 contractes.

- Per les entitats beneficiàries de l'article 2 b) d'aquesta Resolució, es seguirà el procediment descrit a la base 14.4.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre. El nombre màxim de contractacions a subvencionar de l'acció d'experiència laboral no pot ser superior a 12 ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels darrers 12 mesos, excepte quan es tracti d'una entitat que hagi tingut una plantilla mitjana de fins a una persona contractada, que podrà tenir com a màxim un contracte subvencionat.

10.2 El procediment per a la concessió de la línia ACOL previst a l'apartat 1.4 de l'article 1 d'aquesta Resolució, és el de concurrència competitiva descrit a la base 14.4.3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre. El nombre màxim de contractacions a subvencionar de l'acció d'experiència laboral no pot ser superior a 12 ni superar el 50% de la plantilla mitjana dels darrers 12 mesos, excepte quan es tracti d'una entitat que hagi tingut una plantilla mitjana de fins a una persona contractada, que podrà tenir com a màxim un contracte subvencionat.

 

Article 11

Selecció de les persones destinatàries

11.1 La selecció de les persones destinatàries de les línies PANP, PRGC i DONA es farà d'acord amb la base 7.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.

11.2 La selecció de les persones destinatàries de la línia ACOL és un procés lliure de selecció per part de les entitats beneficiàries.

11.3 En el procés de selecció i d'acord amb l'article 34 del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació, en el seu apartat 1, els processos d'intermediació s'han de prestar d'acord amb els principis d'igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, la no-discriminació, i s'ha de garantir la plena transparència en el seu funcionament.

 

Article 12

Quantia

12.1 D'acord amb la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, la quantia de la subvenció s'establirà mitjançant un mòdul econòmic.

12.2 A aquest efecte, s'estableixen els següents mòduls econòmics següents:

12.2.1 El mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció d'experiència laboral de les entitats previstes a l'article 2 a) d'aquesta Resolució és:

Mòdul mensual: 1.563,33 euros

Mòdul diari: 51,40 euros

En conseqüència, el mòdul unitari de les contractacions previstes en aquesta Resolució és 18.760,00 euros per a un contracte de 12 mesos i 9.380,00 euros per a un contracte de 6 mesos.

Per determinar aquest mòdul s'ha utilitzat la Pròrroga per a l'any 2018 de l'Acord signat el 2016 adaptat a les noves convocatòries i a la normativa actual, relatiu a la contractació de persones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, signat en data 25 de juny de 2018, que inclou un salari brut mensual de 1.000 euros, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa i la durada del contracte, i les despeses de la cotització empresarial, en les condicions i finançament establertes a la normativa que regula el programa de Treball i Formació.

12.2.2 El mòdul econòmic mensual i diari per a l'acció d'experiència laboral de les entitats previstes a l'article 2 b) d'aquesta Resolució és:

Mòdul mensual: 1.563,33 euros

Mòdul diari: 51,40 euros

En conseqüència, el mòdul unitari de les contractacions previstes en aquesta Resolució és 18.760,00 euros per a un contracte de 12 mesos i 9.380,00 euros per a un contracte de 6 mesos.

Aquest import té caràcter de retribució mínima. En cas que l'entitat beneficiària tingui un conveni laboral amb import superior, la diferència respecte a aquest mòdul econòmic anirà al seu càrrec.

12.2.3 El mòdul econòmic per a l'acció de formació és un preu hora/participant multiplicat pel nombre d'hores de l'acció de formació.

Els imports del preu hora/participant de les accions de formació s'estableixen a l'annex 4 d'aquesta Resolució. Per determinar aquest import s'ha utilitzat l'estudi econòmic de costos de les especialitats del sistema de formació professional per l'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que identifica activitats i recursos, que es poden mesurar i associar a un preu de mercat basat en un barem de costos unitaris, i permet determinar el cost/hora/participant per les especialitats formatives.

12.2.4 El mòdul econòmic per la concessió de la subvenció de l'acció de coordinació i suport d'acord amb la durada prevista a l'article 8.4 d'aquesta Resolució, de 1.633 hores és de 32.528,96 euros, en conseqüència el preu hora és 19,92 euros.

Per determinar aquest import, s'ha utilitzat el cost salarial i hores anuals d'una persona tècnic mig B1 segons VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 13

Documentació d'execució

D'acord amb la base 20.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, la documentació d'execució a presentar i/o custodiar per part de l'entitat beneficiària és la següent:

13.1 Documentació relativa a la selecció de persones participants:

- Documentació a custodiar:

a. Documentació acreditativa de la derivació de persones participants per part de l'Oficina de Treball.

b. Sistema emprat per a la selecció de les persones participants on s'acreditin les proves realitzades, els criteris i els barems aplicats.

c. Resultat individualitzat de cada persona participant en el procés.

- Documentació a presentar:

a. Oferta de treball d'acord amb el procediment de selecció descrit a la base 7.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.

b. Resultat de la selecció segons els codis de resultat que indiqui la Guia de Prescripcions Tècniques del Programa.

13.2 Documentació relativa als indicadors en cas de finançament del Fons Social Europeu:

- Documentació a custodiar:

a. Fitxes signades de les persones participants.

- Documentació a presentar:

b. Fitxer de dades de les persones participants.

13.3 Documentació de l'acció d'experiència professional:

- Documentació a custodiar:

a. Documentació que acrediti el seguiment del control horari diari de les persones participants.

b. Tota documentació que acrediti permisos i llicències de les persones participants, així com justificants d'absència o incapacitat temporal.

- Documentació a presentar:

a. Contracte laboral formalitzat.

b. Permís de treball de les persones participants de la línia ACOL.

c. Si escau, encàrrec de gestió.

d. En cas d'extinció anticipada del contracte, documentació que acrediti el motiu.

13.4 Documentació de l'acció de formació:

- Documentació a custodiar:

a. En cas de subcontractació, documentació acreditativa del procediment realitzat.

b. Títols o certificats que acreditin el compliment de requisits d'accés dels alumnes, si escau.

c. Acta d'avaluació de les competències claus, si escau.

d. Certificat de competències claus i justificant de lliurament. En cas de formació de certificat de professionalitat, planificació didàctica.

e. Programació didàctica.

f. Controls d'assistència.

- Documentació a presentar:

a. Si escau, declaració responsable per executar les accions de formació transversals.

b. Proposta formativa generada per l'aplicació informàtica GIA.

c. En el cas que la subcontractació, superi el 20% de l'import atorgat, i que aquest import superi els 60.000 euros, sol·licitud d'autorització de la subcontractació, amb el contracte, conveni o acte de validesa jurídica similar i el document de la declaració responsable de l'entitat subcontractada.

d. En cas de derivació de persones participants a accions formatives subvencionades per altres programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, conveni de col·laboració o, si escau, resolució, acord de Govern o document jurídic.

e. Documentació acreditativa de l'existència de la pòlissa d'assegurança.

f. Fitxa d'expert més acreditacions de la titulació i experiència laboral i de la competència de la persona docent.

g. Planificació de l'avaluació dels aprenentatges.

h. Calendari de proves d'avaluació de competències claus, si escau.

i. DL1.

j. Fitxes de les persones participants signades.

k. Informe mensual d'assistència.

l. DL2, si escau.

m. Fitxes dels nous alumnes, si escau.

n. Informe individualitzat per cada persona participant.

o. Acta d'avaluació de l'acció de formació.

p. Informe final d'assistència.

q. Si escau, encàrrec de gestió.

13.5 Documentació de l'acció de coordinació i suport:

- Documentació a custodiar:

a. Documentació acreditativa de l'execució de les accions descrites a la base 5 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.

- Documentació a presentar:

a. Acreditació d'estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau, o haver superat el primer o segon cicle d'educació universitària.

b. Si escau, encàrrec de gestió.

c. Identificació de les persones que realitzen les funcions d'aquesta acció.

 

Article 14

Indicadors

D'acord amb la base 29 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, els indicadors i els mecanismes de recollida són:

14.1 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya recollirà, mitjançant les eines informàtiques de gestió CTR (Gestió de les contractacions) i GIA (Gestió Integrada d'Accions), les dades corresponents als indicadors comuns de realització i de resultats de manera estandarditzada i sistematitzada amb l'objectiu d'informar dels indicadors establerts pel Fons Social Europeu per al període 2014 – 2020, al Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) en el marc de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, al Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació de Catalunya (PDPO), i als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

14.2 La certificació de les actuacions a l'FSE exigeix la recopilació de determinats indicadors d'execució i de resultats per a mesurar l'eficàcia de les actuacions cofinançades:

14.2.1 Indicadors comuns d'execució relatius a les persones participants.

- Aturats, inclosos els de llarga durada.

- Aturats de llarga durada.

- Persones inactives.

- Persones inactives no integrades en les sistemes d'educació o formació.

- Persones ocupades, inclosos els treballadors per compte pròpia.

- Persones menors de 25 anys d'edat.

- Persones majors de 54 anys d'edat.

- Persones majors de 54 anys d'edat que es troben aturades, inclosos els de llarga durada, o inactius i no integrats en els sistemes d'educació o formació.

- Persones amb estudis d'ensenyament primària (CINE 1) o secundària (CINE 2).

- Persones amb el segon cicle d'ensenyament secundària (CINE 3) o amb ensenyament postsecundari (CINE 4).

- Persones amb ensenyament superior o terciari (CINE 5 a 8).

- Emigrants, participants d'origen estranger, minories (incloses comunitats marginades, com la població romaní).

- Persones participants amb discapacitat.

- Altres persones desfavorides.

- Persones sense llar o afectades per l'exclusió de l'habitatge.

- Persones de zones rurals.

14.2.2 Indicadors comuns d'execució relatius a entitats.

- Projectes dedicats a la participació i la progressió sostenible de les dones en l'àmbit laboral.

14.2.3 .Indicadors comuns de resultat relatius a les persones participants.

- Persones participants que han obtingut una qualificació un cop finalitzada la seva participació.

14.3 Els codis de servei relacionat per cadascuna de les línies de subvenció són:

- 34B Treball i Formació PANP

- 34C Treball i Formació PRGC

- 34E Treball i Formació DONA

- 34F Treball i Formació ACOL

14.4 Les entitats hauran de facilitar aquests indicadors al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informant les accions mitjançant les eines informàtiques de gestió CTR (Gestió de les contractacions) i GIA (Gestió Integrada d'Accions) i en cas de finançament del Fons Social Europeu, mitjançant el Fitxer de dades de les persones participants que s'obté de les Fitxes de les persones participants d'acord amb el que es determina a la Guia de prescripcions tècniques.

 

Article 15

Pagament

15.1 La persona titular del Servei de Programes d'Oportunitats d'Ocupació de la Sub-direcció General de Polítiques Actives d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposarà el pagament d'una bestreta de fins el 80% de l'import total de la subvenció atorgada a partir de la seva concessió.

Per la línia ACOL, el pagament del 80% es realitzarà prèvia presentació del contracte de treball d'experiència laboral i comprovació, per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que la persona participant està donada d'alta a la Seguretat Social.

15.2 La persona titular del Servei de Control i Justificació Econòmica de la Sub-direcció General de Verificació i Supervisió del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya proposarà el pagament un cop l'activitat subvencionada hagi estat degudament justificada.

 

Article 16

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a la base 15 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.

 

 

Disposició final

 

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 1 d'octubre de 2018

 

Mercè Garau i Blanes

Directora

 

 

Annex 1

Memòria tècnica del projecte

 

D'acord amb la base 11.1 de l'annex1 de l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, la memòria tècnica i econòmica del Projecte ha d'incloure els punts següents:

1. Presentació de l'entitat i descripció general del projecte.

2. Marc del projecte. Objectius general, objectius específics i resultats esperats.

3. Desenvolupament de les activitats per a cada una de les línies.

4. Metodologia i calendarització.

5. Indicadors quantitatius i qualitatius d'avaluació.

6. Resum econòmic i annexos del càlcul de la subvenció.

 

 

Annex 2

Distribució territorial

 

2.1 Distribució territorial de contractes de treball de la línia adreçada a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional (PREPARA), preferentment més grans de 45 anys (PANP).

 

Dada de referència: Total atur registrat amb data de maig de 2018.

NCP12: Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 12 mesos.

NCP6: Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 6 mesos.

TOTAL: Nombre total de contractacions preassignades a l'entitat beneficiària d'una durada de 12 i de 6 mesos.

 

ENTITAT

Dada de referència

NCP12

NCP6

TOTAL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2.181

3

10

13

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

3.049

7

11

18

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS

5.230

10

21

31

 

Ajuntament de Castelldefels

2.710

5

10

15

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

4.655

8

18

26

Ajuntament d'Esparreguera

1.258

2

4

6

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

2.136

3

9

12

Ajuntament de Gavà

2.329

4

8

12

Ajuntament de Martorell

1.659

2

8

10

Ajuntament de Molins de Rei

967

1

5

6

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

1.308

2

5

7

Ajuntament del Prat de Llobregat

3.491

5

12

17

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

1.392

3

4

7

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

4.634

8

17

25

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

1.884

3

7

10

Ajuntament de Sant Joan Despí

1.406

2

5

7

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

1.785

3

8

11

Ajuntament de Vallirana

741

1

3

4

Ajuntament de Viladecans

3.455

6

13

19

Consell Comarcal del Baix Llobregat

4.039

7

16

23

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

39.849

65

152

217

 

Ajuntament de Badalona

14.093

25

56

81

Ajuntament de Barcelona

76.784

47

101

148

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

14.353

24

55

79

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

2.753

4

11

15

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

7.911

11

34

45

COMARCA DEL BARCELONÈS

115.894

111

257

368

 

Ajuntament de Cubelles

830

1

4

5

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

1.856

4

7

11

Ajuntament de Sitges

967

2

4

6

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

3.986

8

18

26

Consell Comarcal del Garraf

480

1

2

3

COMARCA DEL GARRAF

8.119

16

35

51

 

Ajuntament d'Arenys de Mar

752

1

4

5

Ajuntament de Calella

1.100

2

5

7

Ajuntament de Canet de Mar

757

1

4

5

Ajuntament de Malgrat de Mar

984

2

4

6

Ajuntament del Masnou

952

2

4

6

Ajuntament de Mataró

8.854

16

40

56

Ajuntament de Pineda de Mar

1.922

3

8

11

Ajuntament de Premià de Mar

1.701

3

9

12

Ajuntament de Tordera

1.119

2

4

6

Ajuntament de Vilassar de Mar

816

1

4

5

Consell Comarcal del Maresme

5.474

12

23

35

COMARCA DEL MARESME

24.431

45

109

154

 

Ajuntament de Badia del Vallès

1.120

1

5

6

Ajuntament de Barberà del Vallès

1.700

3

5

8

Ajuntament de Castellar del Vallès

1.010

1

5

6

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2.516

5

9

14

Ajuntament de Montcada i Reixac

2.107

3

9

12

Ajuntament de Ripollet

2.435

4

9

13

Ajuntament de Rubí

4.629

8

19

27

Ajuntament de Sabadell

12.722

19

50

69

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2.493

5

9

14

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

1.405

2

5

7

Ajuntament de Terrassa

14.263

23

53

76

Consell Comarcal del Vallès Occidental

3.587

6

13

19

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

49.987

80

191

271

 

Ajuntament de Caldes de Montbui

776

1

3

4

Ajuntament de Canovelles

1.244

2

5

7

Ajuntament de Cardedeu

845

1

4

5

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

1.027

1

5

6

Ajuntament de Granollers

3.462

5

15

20

Ajuntament de la Llagosta

850

1

4

5

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

740

1

3

4

Ajuntament de Mollet del Vallès

3.282

5

14

19

Ajuntament de Montornès del Vallès

1.113

2

3

5

Ajuntament de Parets del Vallès

849

2

3

5

Ajuntament de Sant Celoni

972

2

4

6

Consell Comarcal del Vallès Oriental

6.417

13

21

34

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

21.577

36

84

120

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

265.087

363

849

1212

 

 

Ajuntament de Piera

1.000

2

4

6

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

829

1

4

5

Ajuntament de Vilanova del Camí

1.036

2

4

6

Ajuntament d'Igualada

2.348

4

10

14

Consell Comarcal de l'Anoia

2.236

4

9

13

COMARCA DE L'ANOIA

7.697

13

31

44

 

Ajuntament de Manresa

4.813

8

25

33

Consell Comarcal del Bages

4.651

11

17

28

COMARCA DEL BAGES

9.464

19

42

61

 

Ajuntament de Berga

957

3

5

8

Consell Comarcal del Berguedà

933

3

4

7

COMARCA DEL BERGUEDÀ

1.890

6

9

15

 

Consell Comarcal del Moianès

501

2

4

6

COMARCA DEL MOIANÈS

501

2

4

6

 

Ajuntament de Manlleu

1.397

2

9

11

Ajuntament de Vic

2.427

4

11

15

Consell Comarcal d'Osona

3.679

7

13

20

COMARCA D'OSONA

7.503

13

33

46

 

Consell Comarcal del Solsonès

444

2

6

8

COMARCA DEL SOLSONÈS

444

2

6

8

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA CENTRAL

27.499

55

125

180

 

 

Ajuntament de Figueres

3.287

6

13

19

Ajuntament de Roses

885

1

6

7

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

2.964

6

10

16

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ

7.136

13

29

42

 

Ajuntament de Palafrugell

1.164

2

5

7

Ajuntament de Palamós

842

2

3

5

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

1.095

2

6

8

Consell Comarcal del Baix Empordà

2.628

6

10

16

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

5.729

12

24

36

 

Ajuntament d'Olot

1.333

2

7

9

Consell Comarcal de la Garrotxa

628

2

3

5

COMARCA DE LA GARROTXA

1.961

4

10

14

 

Ajuntament de Girona

4.859

6

22

28

Ajuntament de Salt

2.318

4

11

15

Consell Comarcal del Gironès

2.001

4

7

11

COMARCA DEL GIRONÈS

9.178

14

40

54

 

Ajuntament de Banyoles

756

2

4

6

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

310

1

2

3

COMARCA DE PLA DE L'ESTANY

1.066

3

6

9

 

Consell Comarcal del Ripollès

942

3

7

10

COMARCA DEL RIPOLLÈS

942

3

7

10

 

Ajuntament de Blanes

2.470

4

12

16

Ajuntament de Lloret de Mar

1.608

3

8

11

Consell Comarcal de la Selva

4.283

9

17

26

COMARCA DE LA SELVA

8.361

16

37

53

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

34.373

65

153

218

 

 

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

807

3

8

11

COMARCA DE L'ALT URGELL

807

3

8

11

 

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

91

2

4

6

COMARCA DE L'ALTA RIBAGORÇA

91

2

4

6

 

Consell Comarcal de la Cerdanya

483

2

5

7

COMARCA DE LA CERDANYA

483

2

5

7

 

Consell Comarcal de les Garrigues

738

3

8

11

COMARCA DE LES GARRIGUES

738

3

8

11

 

Ajuntament de Balaguer

1.194

3

6

9

Consell Comarcal de la Noguera

735

1

5

6

COMARCA DE BALAGUER

1.929

4

11

15

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà

525

3

5

8

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ

525

3

5

8

 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

236

2

4

6

COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ

236

2

4

6

 

Ajuntament de Mollerussa

784

2

4

6

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

708

2

5

7

COMARCA DEL PLA D'URGELL

1.492

4

9

13

 

Ajuntament de Lleida

8.211

15

33

48

Consell Comarcal del Segrià

2.681

3

10

13

COMARCA DEL SEGRIÀ

10.892

18

43

61

 

Consell Comarcal de la Segarra

784

3

5

8

COMARCA DE LA SEGARRA

784

3

5

8

 

Ajuntament de Tàrrega

948

2

5

7

Consell Comarcal de l'Urgell

799

2

5

7

COMARCA DE L'URGELL

1.747

4

10

14

 

Conselh Generau d'Aran

429

2

4

6

COMARCA DE VALL D'ARAN

429

2

4

6

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA, L'ALT PIRINEU I ARAN

20.153

50

116

166

 

 

Ajuntament de Valls

1.509

3

8

11

Consell Comarcal de l'Alt Camp

1.091

3

4

7

COMARCA DE L'ALT CAMP

2.600

6

12

18

 

Ajuntament de Cambrils

1.826

3

7

10

Ajuntament de Montbrió del Camp

719

1

3

4

Ajuntament de Reus

6.865

12

28

40

Consell Comarcal del Baix Camp

1.757

3

7

10

COMARCA DEL BAIX CAMP

11.167

19

45

64

 

Ajuntament de Calafell

1.760

3

9

12

Ajuntament de Cunit

779

2

3

5

Ajuntament del Vendrell

3.022

6

13

19

Consell Comarcal del Baix Penedès

1.934

4

9

13

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

7.495

15

34

49

 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

783

3

7

10

COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ

783

3

7

10

 

Consell Comarcal del Priorat

385

2

6

8

COMARCA DEL PRIORAT

385

2

6

8

 

Ajuntament de Salou

1.039

2

5

7

Ajuntament de Tarragona

7.862

11

33

44

Ajuntament de Torredembarra

1.034

2

4

6

Ajuntament de Vila-seca

1.025

1

4

5

Consell Comarcal del Tarragonès

3.006

6

9

15

COMARCA DEL TARRAGONÈS

13.966

22

55

77

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

36.396

67

159

226

 

 

Ajuntament de Tortosa

1.966

4

10

14

Consell Comarcal del Baix Ebre

2.111

5

10

15

COMARCA DEL BAIX EBRE

4.077

9

20

29

 

Ajuntament d'Amposta

1.205

3

7

10

Consell Comarcal del Montsià

2.449

5

14

19

COMARCA DEL MONTSIÀ

3.654

8

21

29

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

987

4

7

11

COMARCA DE RIBERA D'EBRE

987

4

7

11

 

Consell Comarcal de la Terra Alta

368

3

5

8

COMARCA DE LA TERRA ALTA

368

3

5

8

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

9.086

24

53

77

 

 

CATALUNYA

392.594

624

1455

2079

 

2.2 Distribució territorial de contractes de treball de la línia adreçada a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (PRGC).

Dada de referència: Nombre d'unitats familiars perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC) de cada territori que representa, a 30 de juny de 2018.

NCP12: Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 12 mesos.

NCP6: Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 6 mesos.

TOTAL: Nombre total de contractacions preassignades a l'entitat beneficiària d'una durada de 12 i de 6 mesos.

 

ENTITAT

Dada de referència

NCP12

NCP6

TOTAL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

209

2

9

11

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

183

1

7

8

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS

392

3

16

19

 

Ajuntament de Castelldefels

148

1

6

7

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

245

2

9

11

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

77

0

5

5

Ajuntament de Gavà

119

1

6

7

Ajuntament de Martorell

61

0

5

5

Ajuntament de Molins de Rei

19

0

2

2

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

102

1

6

7

Ajuntament del Prat de Llobregat

123

1

6

7

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

52

0

5

5

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

225

2

8

10

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

39

0

2

2

Ajuntament de Sant Joan Despí

54

0

5

5

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

92

0

5

5

Ajuntament de Viladecans

100

1

6

7

Consell Comarcal del Baix Llobregat

194

1

7

8

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

1.650

10

83

93

 

Ajuntament de Badalona

1.343

4

39

43

Ajuntament de Barcelona

3.087

5

45

50

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

775

2

25

27

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

203

1

9

10

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

453

3

14

17

COMARCA DEL BARCELONÈS

5.861

15

132

147

 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

61

0

5

5

Ajuntament de Sitges

30

0

2

2

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

280

2

8

10

Consell Comarcal del Garraf

95

0

5

5

COMARCA DEL GARRAF

466

2

20

22

 

Ajuntament del Masnou

67

0

5

5

Ajuntament de Mataró

838

3

26

29

Ajuntament de Pineda de Mar

112

1

6

7

Ajuntament de Premià de Mar

24

0

2

2

Consell Comarcal del Maresme

694

3

19

22

COMARCA DEL MARESME

1.735

7

58

65

 

Ajuntament de Badia del Vallès

120

1

6

7

Ajuntament de Barberà del Vallès

75

0

5

5

Ajuntament de Castellar del Vallès

56

0

5

5

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

170

1

7

8

Ajuntament de Montcada i Reixac

170

1

7

8

Ajuntament de Ripollet

193

1

8

9

Ajuntament de Rubí

306

2

12

14

Ajuntament de Sabadell

1.143

6

31

37

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

66

0

5

5

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

89

0

5

5

Ajuntament de Terrassa

1.471

6

39

45

Consell Comarcal del Vallès Occidental

141

1

6

7

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

4.000

19

136

155

 

Ajuntament de Granollers

292

2

8

10

Ajuntament de Mollet del Vallès

181

1

7

8

Consell Comarcal del Vallès Oriental

786

3

25

28

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

1.259

6

40

46

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

15.363

62

485

547

 

 

Ajuntament de Capellades

11

0

2

2

Ajuntament d'Igualada

114

1

6

7

Consell Comarcal de l'Anoia

103

1

6

7

COMARCA DE L'ANOIA

228

2

14

16

 

Ajuntament de Manresa

1.213

3

37

40

Consell Comarcal del Bages

466

1

15

16

COMARCA DEL BAGES

1.679

4

52

56

 

Consell Comarcal del Berguedà

190

1

7

8

COMARCA DEL BERGUEDÀ

190

1

7

8

 

Consell Comarcal del Moianès

29

0

2

2

COMARCA DEL MOIANÈS

29

0

2

2

 

Ajuntament de Manlleu

194

1

7

8

Ajuntament de Vic

244

2

8

10

Consell Comarcal d'Osona

229

2

8

10

COMARCA D'OSONA

667

5

23

28

 

Consell Comarcal del Solsonès

52

0

5

5

COMARCA DEL SOLSONÈS

52

0

5

5

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA CENTRAL

2.845

12

103

115

 

 

Ajuntament de Figueres

542

2

18

20

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

350

2

13

15

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ

892

4

31

35

 

Ajuntament de Palafrugell

94

0

5

5

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

156

1

7

8

Consell Comarcal del Baix Empordà

390

2

12

14

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

640

3

24

27

 

Ajuntament d'Olot

89

0

5

5

Consell Comarcal de la Garrotxa

38

0

2

2

COMARCA DE LA GARROTXA

127

0

7

7

 

Ajuntament de Girona

628

3

19

22

Consell Comarcal del Gironès

597

3

19

22

COMARCA DEL GIRONÈS

1.225

6

38

44

 

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

61

0

5

5

COMARCA DE PLA DE L'ESTANY

61

0

5

5

 

Consell Comarcal del Ripollès

99

0

5

5

COMARCA DEL RIPOLLÈS

99

0

5

5

 

Ajuntament de Blanes

293

2

8

10

Ajuntament de Lloret de Mar

143

1

6

7

Consell Comarcal de la Selva

446

4

13

17

COMARCA DE LA SELVA

882

7

27

34

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

3.926

20

137

157

 

 

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

62

0

5

5

COMARCA DE L'ALT URGELL

62

0

5

5

 

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

4

0

2

2

COMARCA DE L'ALTA RIBAGORÇA

4

0

2

2

 

Consell Comarcal de la Cerdanya

33

0

2

2

COMARCA DE LA CERDANYA

33

0

2

2

 

Consell Comarcal de les Garrigues

58

0

5

5

COMARCA DE LES GARRIGUES

58

0

5

5

 

Consell Comarcal de la Noguera

206

1

9

10

COMARCA DE BALAGUER

206

1

9

10

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà

37

0

2

2

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ

37

0

2

2

 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

8

0

2

2

COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ

8

0

2

2

 

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

122

1

6

7

COMARCA DEL PLA D'URGELL

122

1

6

7

 

Ajuntament de Lleida

1.191

5

30

35

Consell Comarcal del Segrià

142

1

7

8

COMARCA DEL SEGRIÀ

1.333

6

37

43

 

Consell Comarcal de la Segarra

55

0

5

5

COMARCA DE LA SEGARRA

55

0

5

5

 

Consell Comarcal de l'Urgell

82

1

5

6

COMARCA DE L'URGELL

82

1

5

6

 

Conselh Generau d'Aran

6

0

2

2

COMARCA DE VALL D'ARAN

6

0

2

2

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA, L'ALT PIRINEU I ARAN

2.006

9

82

91

 

 

Ajuntament de Valls

115

1

6

7

Consell Comarcal de l'Alt Camp

57

0

5

5

COMARCA DE L'ALT CAMP

172

1

11

12

 

Ajuntament de Cambrils

60

0

5

5

Ajuntament de Reus

335

2

12

14

Consell Comarcal del Baix Camp

101

1

6

7

COMARCA DEL BAIX CAMP

496

3

23

26

 

Ajuntament de Calafell

78

0

5

5

Ajuntament del Vendrell

176

1

7

8

Consell Comarcal del Baix Penedès

259

2

8

10

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

513

3

20

23

 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

31

0

2

2

COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ

31

0

2

2

 

Consell Comarcal del Priorat

14

0

2

2

COMARCA DEL PRIORAT

14

0

2

2

 

Ajuntament de Salou

39

0

2

2

Ajuntament de Tarragona

408

3

13

16

Consell Comarcal del Tarragonès

189

1

6

7

COMARCA DEL TARRAGONÈS

636

4

21

25

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

1.862

11

79

90

 

 

Ajuntament de Tortosa

102

1

6

7

Consell Comarcal del Baix Ebre

105

1

6

7

COMARCA DEL BAIX EBRE

207

2

12

14

 

Ajuntament d'Amposta

61

0

5

5

Consell Comarcal del Montsià

139

1

6

7

COMARCA DEL MONTSIÀ

200

1

11

12

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

61

0

5

5

COMARCA DE RIBERA D'EBRE

61

0

5

5

 

 

 

 

 

Consell Comarcal de la Terra Alta

15

0

2

2

COMARCA DE LA TERRA ALTA

15

0

2

2

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

483

3

30

33

 

CATALUNYA

26.485

117

916

1033

 

2.3 Distribució territorial de contractes de treball de la línia adreçada a dones en situació d'atur (DONA).

Dada de referència: Total atur registrat amb data de maig de 2018.

NCP12: Nombre de contractes preassignats a l'entitat beneficiària de durada de 12 mesos.

 

NOM ENTITAT

Dada de referència

NCP12

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

2.181

3

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

3.049

5

COMARCA DE L'ALT PENEDÈS

5.230

8

 

Ajuntament de Castelldefels

2.710

4

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

4.655

5

Ajuntament d'Esparreguera

1.258

1

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

2.136

4

Ajuntament de Gavà

2.329

4

Ajuntament de Martorell

1.659

2

Ajuntament de Molins de Rei

967

1

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

1.308

1

Ajuntament del Prat de Llobregat

3.491

5

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

1.392

1

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

4.634

7

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

1.884

3

Ajuntament de Sant Joan Despí

1.406

1

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

1.785

3

Ajuntament de Vallirana

741

1

Ajuntament de Viladecans

3.455

5

Consell Comarcal del Baix Llobregat

4.039

9

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

39.849

57

 

Ajuntament de Badalona

14.093

18

Ajuntament de Barcelona

76.784

34

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

14.353

17

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

2.753

4

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

7.911

10

COMARCA DEL BARCELONÈS

115.894

83

 

Ajuntament de Cubelles

830

1

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

1.856

3

Ajuntament de Sitges

967

1

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

3.986

6

Consell Comarcal del Garraf

480

1

COMARCA DEL GARRAF

8.119

12

 

 

 

Ajuntament d'Arenys de Mar

752

1

Ajuntament de Calella

1.100

2

Ajuntament de Canet de Mar

757

1

Ajuntament de Malgrat de Mar

984

2

Ajuntament del Masnou

952

2

Ajuntament de Mataró

8.854

12

Ajuntament de Pineda de Mar

1.922

3

Ajuntament de Premià de Mar

1.701

3

Ajuntament de Tordera

1.119

2

Ajuntament de Vilassar de Mar

816

1

Consell Comarcal del Maresme

5.474

12

COMARCA DEL MARESME

24.431

41

 

Ajuntament de Badia del Vallès

1.120

2

Ajuntament de Barberà del Vallès

1.700

3

Ajuntament de Castellar del Vallès

1.010

2

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

2.516

4

Ajuntament de Montcada i Reixac

2.107

3

Ajuntament de Ripollet

2.435

3

Ajuntament de Rubí

4.629

7

Ajuntament de Sabadell

12.722

16

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

2.493

3

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

1.405

3

Ajuntament de Terrassa

14.263

19

Consell Comarcal del Vallès Occidental

3.587

8

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

49.987

73

 

Ajuntament de Caldes de Montbui

776

1

Ajuntament de Canovelles

1.244

2

Ajuntament de Cardedeu

845

1

Ajuntament de les Franqueses del Vallès

1.027

1

Ajuntament de Granollers

3.462

5

Ajuntament de la Llagosta

850

1

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

740

1

Ajuntament de Mollet del Vallès

3.282

4

Ajuntament de Montornès del Vallès

1.113

1

Ajuntament de Parets del Vallès

849

2

Ajuntament de Sant Celoni

972

2

Consell Comarcal del Vallès Oriental

6.417

11

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

21.577

32

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

265.087

306

 
 

Ajuntament de Piera

1.000

1

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

829

1

Ajuntament de Vilanova del Camí

1.036

2

Ajuntament d'Igualada

2.348

5

Consell Comarcal de l'Anoia

2.236

4

COMARCA DE L'ANOIA

7.697

13

 

Ajuntament de Manresa

4.813

6

Consell Comarcal del Bages

4.651

9

COMARCA DEL BAGES

9.464

15

 

Ajuntament de Berga

957

1

Consell Comarcal del Berguedà

933

3

COMARCA DEL BERGUEDÀ

1.890

4

 

Consell Comarcal del Moianès

501

2

COMARCA DEL MOIANÈS

501

2

 

Ajuntament de Manlleu

1.397

2

Ajuntament de Vic

2.427

4

Consell Comarcal d'Osona

3.679

5

COMARCA D'OSONA

7.503

11

 

Consell Comarcal del Solsonès

444

2

COMARCA DEL SOLSONÈS

444

2

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA CENTRAL

27.499

47

 
 

Ajuntament de Figueres

3.287

4

Ajuntament de Roses

885

1

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

2.964

4

COMARCA DE L'ALT EMPORDÀ

7.136

9

 

Ajuntament de Palafrugell

1.164

1

Ajuntament de Palamós

842

1

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

1.095

1

Consell Comarcal del Baix Empordà

2.628

3

COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ

5.729

6

 

Ajuntament d'Olot

1.333

2

Consell Comarcal de la Garrotxa

628

1

COMARCA DE LA GARROTXA

1.961

3

 

Ajuntament de Girona

4.859

5

Ajuntament de Salt

2.318

3

Consell Comarcal del Gironès

2.001

2

COMARCA DEL GIRONÈS

9.178

10

 

Ajuntament de Banyoles

756

1

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

310

2

COMARCA DE PLA DE L'ESTANY

1.066

3

 

Consell Comarcal del Ripollès

942

2

COMARCA DEL RIPOLLÈS

942

2

 

Ajuntament de Blanes

2.470

4

Ajuntament de Lloret de Mar

1.608

1

Consell Comarcal de la Selva

4.283

7

COMARCA DE LA SELVA

8.361

12

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

34.373

45

 

 

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

807

2

COMARCA DE L'ALT URGELL

807

2

 

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

91

2

COMARCA DE L'ALTA RIBAGORÇA

91

2

 

Consell Comarcal de la Cerdanya

483

2

COMARCA DE LA CERDANYA

483

2

 

Consell Comarcal de les Garrigues

738

2

COMARCA DE LES GARRIGUES

738

2

 

Ajuntament de Balaguer

1.194

1

Consell Comarcal de la Noguera

735

1

COMARCA DE BALAGUER

1.929

2

 

Consell Comarcal del Pallars Jussà

525

2

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ

525

2

 

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

236

1

COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ

236

1

 

Ajuntament de Mollerussa

784

1

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

708

2

COMARCA DEL PLA D'URGELL

1.492

3

 

Ajuntament de Lleida

8.211

12

Consell Comarcal del Segrià

2.681

2

COMARCA DEL SEGRIÀ

10.892

14

 

Consell Comarcal de la Segarra

784

2

COMARCA DE LA SEGARRA

784

2

 

Ajuntament de Tàrrega

948

1

Consell Comarcal de l'Urgell

799

3

COMARCA DE L'URGELL

1.747

4

 

Conselh Generau d'Aran

429

1

COMARCA DE VALL D'ARAN

429

1

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA, L'ALT PIRINEU I ARAN

20.153

37

 

 

Ajuntament de Valls

1.509

2

Consell Comarcal de l'Alt Camp

1.091

1

COMARCA DE L'ALT CAMP

2.600

3

 

Ajuntament de Cambrils

1.826

3

Ajuntament de Montbrió del Camp

719

1

Ajuntament de Reus

6.865

9

Consell Comarcal del Baix Camp

1.757

3

COMARCA DEL BAIX CAMP

11.167

16

 

Ajuntament de Calafell

1.760

3

Ajuntament de Cunit

779

1

Ajuntament del Vendrell

3.022

5

Consell Comarcal del Baix Penedès

1.934

3

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

7.495

12

 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

783

2

COMARCA DE LA CONCA DE BARBERÀ

783

2

 

Consell Comarcal del Priorat

385

2

COMARCA DEL PRIORAT

385

2

 

Ajuntament de Salou

1.039

2

Ajuntament de Tarragona

7.862

11

Ajuntament de Torredembarra

1.034

2

Ajuntament de Vila-seca

1.025

1

Consell Comarcal del Tarragonès

3.006

3

COMARCA DEL TARRAGONÈS

13.966

19

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

36.396

54

 

 

Ajuntament de Tortosa

1.966

3

Consell Comarcal del Baix Ebre

2.111

3

COMARCA DEL BAIX EBRE

4.077

6

 

Ajuntament d'Amposta

1.205

2

Consell Comarcal del Montsià

2.449

5

COMARCA DEL MONTSIÀ

3.654

7

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

987

1

COMARCA DE RIBERA D'EBRE

987

1

 

Consell Comarcal de la Terra Alta

368

1

COMARCA DE LA TERRA ALTA

368

1

 

DEMARCACIÓ TERRITORIAL DE LES TERRES DE L'EBRE

9.086

15

 

 

CATALUNYA

392.594

504

 

 

Annex 3

Informe Social de l'Àrea de Serveis Socials del municipi on la persona destinatària està empadronada (Línia ACOL)

 

DADES REFERENTS A SERVEIS SOCIALS

Data de l'entrevista:

Persona tècnica que realitza l'entrevista:

Municipi:

 

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i cognoms:

Número de passaport:

Nacionalitat:

Adreça:

 

INFORME SOCIAL

1. Situació familiar. La persona sol·licitant té fills/es menors d'edat a càrrec:

( ) Sí

( ) No

En cas de resposta afirmativa:

Nombre de fills/es menors que viuen a Catalunya:

Nombre de fills/es menors que no viuen a Catalunya:

 

2. Situació social. La persona sol·licitant ha obtingut el Certificat del Servei de Primera Acollida, emès per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania:

( ) SI

( ) No

La persona sol·licitant no ha obtingut el Certificat del Servei de Primera Acollida, però ha superat algun dels següents mòduls:

( ) Certificat Mòdul A (competència lingüística en llengua catalana i castellana)

( ) Certificat Mòdul B (coneixements laborals)

( ) Certificat Mòdul C (coneixements de la societat catalana i del seu marc jurídic)

 

3. Situació econòmica. La persona forma part d'una unitat familiar en la qual no hi ha ingressos que superin l'IPREM:

( ) Sí

( ) No

 

4. Altres situacions que demostrin la vulnerabilitat social de la persona sol·licitant:

 

a) La persona està en situació de sensellarisme:

( ) Sí

( ) No

 

b) La persona té altres motius que demostrin la seva vulnerabilitat econòmica, social, d'habitatge o mèdica:

( ) Sí

( ) No

Observacions en cas de resposta afirmativa:

 

Lloc, data i signatura de la persona tècnica

 

De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de dita llei, aplicable en tot allò que no s'oposi al Reglament (UE) 2016/679 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

 

 

Annex 4

Mòdul econòmic de les accions de formació i relació d'accions transversals d'aquesta convocatòria

 

A) Mòduls econòmics de les accions de formació de certificat de professionalitat

 

CODI ÀREA PROFESSIONAL

ÀREA PROFESSIONAL

PREU HORA / PARTICIPANT

ADG

Administració i Gestió

7,44 €

AFD

Activitats físico-esportives

8,00 €

AGA

Agrària

7,24 €

ARG

Arts gràfiques

8,00 €

COM

Comerç i màrqueting

7,41 €

ELE

Electricitat i electrònica

7,81 €

ENA

Energia i aigua

7,88 €

EOC

Edificació i obra civil

7,31 €

FME

Fabricació mecànica

8,00 €

HOT

Hosteleria i turisme

8,00 €

IFC

Informàtica i comunicacions

8,00 €

IMA

Instal·lació i manteniment

7,73 €

IMP

Imatge personal

8,00 €

IMS

Imatge i so

7,76 €

INA

Industries alimentàries

7,74 €

MAM

Fusta, moble i suro

7,71 €

MAP

Marítim-pesquera

8,00 €

QUI

Química

8,00 €

SAN

Sanitat

8,00 €

SEA

Seguretat i medi ambient

8,00 €

SSC

Serveis socioculturals i a la comunitat

7,67 €

TCP

Tèxtil, confecció i pell

8,00 €

TMV

Transports i manteniment de vehicles

8,00 €

 

B) Accions de formació de caràcter transversal i els mòduls econòmics corresponents

 

CODI ÀREA PROFESSIONAL

DESCRIPCIÓ

HORES

PREU HORA / PARTICIPANT

IFC

Competències digitals bàsiques

30

7,86

IFC

Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell bàsic

30

7,86

IFC

Cultura, participació i civisme digital (ACTIC/C1). Nivell mitjà

30

7,86

IFC

Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell bàsic

30

7,86

IFC

Navegació i comunicació en el món digital (ACTIC/C3). Nivell mitjà

30

7,86

IFC

Presentació de continguts (ACTIC/C8) Nivell avançat

30

7,86

IFC

Presentació de continguts (ACTIC/C8) Nivell mitjà

30

7,86

IFC

Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu (ACTIC/C2). Nivell bàsic

30

7,86

IFC

Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu (ACTIC/C2). Nivell mitjà

30

7,86

IFC

Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell avançat

30

7,86

IFC

Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell mitjà

30

7,86

IFC

Tractament de la informació (ACTIC/C4). Nivell bàsic

30

7,86

IFC

Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell avançat

30

7,86

IFC

Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell mitjà

30

7,86

IFC

Tractament de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell bàsic

30

7,86

IFC

Tractament de les dades (ACTIC/C7). Nivell avançat

30

7,86

IFC

Tractament de les dades (ACTIC/C7). Nivell mitjà

30

7,86

ADG

Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral

20

7,38

ADG

Com parlar en públic

20

7,38

ADG

Eines per dirigir la teva visa

30

7,38

ADG

Estratègies personals pel manteniment i consolidació del lloc de treball

30

7,38

ADG

Habilitats de comunicació

30

7,38

ADG

Intel·ligència emocional

30

7,38

ADG

Treball en equip

30

7,38

Amunt