Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 02/10/2018

  • Número del document ARP/2268/2018

  • Número de control 18277058

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18277058-2018

Dades del DOGC
  • Número 7721

  • Data 08/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2268/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'autoritza l'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural en els mostos de raïm blanc de la varietat Macabeu que s'elaborin amb destinació de vi base cava.


L'Annex VII del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) núm. 922/72, (CEE) núm. 234/79, (CE) núm. 1037/2001 i (CE) núm. 1234/2007 del Consell, regula l'augment artificial del grau alcohòlic natural, l'acidificació i la desacidificació en determinades zones vitícoles, i indica que, quan les condicions climàtiques ho requereixen, en determinades zones vitícoles de la Unió els estats membres poden autoritzar l'augment del grau alcohòlic volumètric natural del raïm fresc, del most de raïm, del most de raïm parcialment fermentat, del vi novell en procés de fermentació i del vi obtingut a partir de varietats de raïm de vinificació que sigui classificades.

Els articles 5, 11 i 12 del Reglament (CE) núm. 606/2009, de la Comissió, de 10 de juliol de 2009, regulen determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 479/2008, del Consell, pel que fa a les categories de productes vitícoles, les pràctiques enològiques i les restriccions aplicables.

L'article 10.2 de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi, estableix la competència de les comunitats autònomes per autoritzar aquestes pràctiques previstes per la normativa comunitària, sempre que concorrin condicions meteorològiques desfavorables.

Els articles 13 i següents del Decret 260/1998, de 6 d'octubre, pel qual es determinen els documents que han d'acompanyar el transport dels productes vitivinícoles i s'estableix la normativa aplicable al transport, als registres i a les declaracions de determinades pràctiques en el sector, assenyalen el procediment i les condicions tècniques en les operacions d'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural dels productes vínics.

Vista la sol·licitud presentada pel Consell Regulador del Cava en data 3 de setembre de 2018.

Vist l'informe de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, de data 17 de setembre de 2018.

Vist l'informe de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, de data 18 de setembre de 2018.

Atès que els elements presentats justifiquen l'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural dels vins als quals es refereixen les corresponents sol·licituds, en exercici de les competències que m'han estat atribuïdes,

 

Resolc:

 

1. Autoritzar la pràctica de l'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural per a l'elaboració dels vins que es detallen a l'annex d'aquesta resolució, obtinguts de raïms collits l'any 2018, dins dels límits que hi figuren fixats i mitjançant addició de most concentrat rectificat (MCR) o concentració parcial del most.

 

2. Els requisits i les condicions tècniques i administratives per a dur a terme l'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural s'han d'ajustar a les disposicions establertes en la reglamentació comunitària i en el Decret 260/1998, de 6 d'octubre, i a la resta de normativa aplicable.

 

Barcelona, 2 d'octubre de 2018

 

Carmel Mòdol Bresolí

Director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

 

 

Annex 1

Autorització d'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural. Àmbits

 

CAVA

Most de raïm per a l'elaboració de vi base Cava

Blanc

Macabeu

Zona de producció de la DOP Cava dels municipis ubicats a Catalunya

1,5% vol.

 

 

Annex 2

Autorització d'augment artificial del grau alcohòlic volumètric natural. Límits

 

1) Els paràmetres que no han estat especificats en aquest annex s'han d'ajustar als límits definits en els plecs de condicions de les corresponents Denominacions d'Origen Protegides i en els reglaments comunitaris esmentats.

2) Les operacions d'enriquiment estan sotmeses a declaració expressa, enregistrament i indicació en els corresponents documents d'acompanyament segons la normativa comunitària esmentada en aplicació de la qual els requisits i les condicions es troben en el Decret 260/1998, en particular en el seu capítol 4.

Amunt