Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 25/09/2018

  • Número del document ARP/2244/2018

  • Número de control 18276052

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18276052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7720

  • Data 05/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/2244/2018, de 25 de setembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts destinats a la millora de la producció i comercialització dels productes de l'apicultura convocats mitjançant la Resolució ARP/1218/2018, de 4 de juny (ref. BDNS 402949).


Mitjançant la Resolució ARP/1218/2018, de 4 de juny, es van convocar els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2018.

A l'apartat 3 de l'esmentada Resolució s'estableix la dotació pressupostària i els percentatges de participació del Fons Europeu Agrícola de Garantia, en endavant FEAGA, que ho fa en un 50%, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en endavant DARP, que participa en un 25%, i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en endavant MAPA, que participa amb el 25% restant.

Així mateix, s'estableix un import addicional estimat de fins a 244.000,00 euros a aplicar en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Atès que els pressupostos inicials han resultat insuficients per atendre les sol·licituds presentades, el DARP considera necessari fomentar les actuacions objecte d'aquests ajuts i realitzar una ampliació de les respectives dotacions inicials.

D'acord amb l'article 92.4.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, escau efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de la convocatòria esmentada.

En aquesta Resolució es corregeixen determinats imports que consten incorrectament transcrits en la Resolució ARP/1218/2018.

En conseqüència, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

1. Modificar l'apartat 3 de la Resolució ARP/1218/2018, de 4 de juny, per corregir alguns imports, que queda redactat de la manera següent:

“3. Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import de 276.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), que n'aporta el 50%; el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), que n'aporta el 25%, i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), que n'aporta el 25% restant.

L'aportació del DARP és a càrrec de la partida pressupostària AG03 D/782000100/6121 amb un import de 69.000,00 euros; la del MAPAMA, a càrrec de la partida AG03 D/782000100/6121 amb un import de 69.000,00 euros, ambdues partides de l'exercici pressupostari 2018, i la del FEAGA, a càrrec de la partida AG03 D/782000100/6120 FAGFEAGA, amb 138.000,00 euros.

L'import de la convocatòria es distribueix entre les línies d'actuació de la manera següent:

- Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: 55.200,00 euros.

- Lluita contra les agressions i malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi: 157.320,00 euros.

- Racionalització de la transhumància: 57.960,00 euros.

- Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i de productes apícoles: 5.520,00 euros.

L'import d'aquesta convocatòria podrà ser ampliat amb una dotació addicional de fins a 244.000,00 euros, dels quals 61.000,00 euros serien a càrrec dels pressupostos del DARP, 61.000,00 euros a càrrec dels pressupostos del MAPA i 122.000,00 euros a càrrec del FEAGA, fins a arribar a una dotació final total de 520.000,00 euros.

L'aplicació de l'increment resta condicionada a l'efectiva disponibilitat del crèdit en el moment anterior a la resolució.

Els crèdits sobrants en una de les línies d'actuació anteriors es podran aplicar a la línia o línies que més reducció hagin experimentat en aplicació del que estableix l'apartat 10 de les bases reguladores.”

 

2. Incrementar en 162.874,98 euros els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura convocats per la Resolució ARP/1218/2018, de 4 de juny, que tenien una dotació pressupostària inicial de 276.000,00 euros.

Aquest increment s'aplica a través de les partides pressupostàries següents:

Quant als 81.437,49 euros corresponents a l'aportació del DARP i MAPA, amb càrrec a les pressupostàries AG03D/782000100/6120/000 i AG03D/782000100/6121/0072 dels pressupostos del DARP per al 2018, amb una aportació total resultant de 219.437,49 euros que representa una participació, respectivament, del 24,99% i del 25,01% en aquests ajuts.

Els 81.437,49 euros corresponents a l'aportació del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), amb càrrec a la partida AG03 D/782000100/6120 FAGFEAGA, amb una aportació resultant de 219.437,49 euros, representen una participació del 50% en aquests ajuts.

L'import total final resultant és de 438.874,98 euros, el qual es desglossa en funció de les línies d'actuació següents:

- Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores: 87.775,00 euros.

- Lluita contra les agressions i malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi: 250.158,73 euros.

- Racionalització de la transhumància: 92.163,75 euros.

- Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i de productes apícoles: 8.777,50 euros.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes.

 

Barcelona, 25 de setembre de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt