Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/10/2018

  • Número del document EMC/2248/2018

  • Número de control 18276068

  • Organisme emissor Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

    CVE CVE-DOGC-A-18276068-2018

Dades del DOGC
  • Número 7720

  • Data 05/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2248/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l'any 2019 (ref. BDNS 417789).


La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.

Correspon a l'AGAUR l'execució de programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.

L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 316/2016, de 8 de novembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement.

És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat, en data 5 de desembre de 2002, en el president o presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca (CEAR).

En data 28 de setembre de 2018 s'ha publicat la Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI).

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a l'any 2019 i per a la renovació dels ajuts atorgats en convocatòries anteriors.

 

Article 2

2.1 Aquesta convocatòria està finançada per la Direcció General de Recerca (DGR) de la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) del Departament d'Empresa i Coneixement (EMC). L'import global és de 15.645.000,00 (quinze milions sis-cents quaranta-cinc mil) euros, que van a càrrec de les partides 449.0001, 480.0001 i 482.0001 del pressupost de l'AGAUR per a l'any 2019.

2.2 La concessió dels ajuts resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

2.3 Aquesta dotació màxima es pot ampliar fins a un 20% abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts, sense necessitat de publicar una convocatòria nova.

2.4 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans no se'n dicti la resolució definitiva com a conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.5 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim fixat a l'article 2, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un recurs administratiu o contenciós administratiu, o bé a les sol·licituds que hagin quedat en llista de reserva, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en els terminis que estableixen les bases reguladores.

2.6 La despesa contractual es pot cofinançar amb el Programa operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de Catalunya (núm. de CCI: 2014ES05SFOP007) en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació per al període 2014-2020 de l'FSE, amb un cofinançament del 50%.

 

Article 3

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució EMC/2176/2018, de 25 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI).

b) La normativa general de subvencions.

 

Article 4

D'acord amb el que preveu la base 3 de l'apartat I de les bases reguladores, poden sol·licitar l'ajut de nova concessió les persones físiques que compleixin els requisits següents:

a) Haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016 i el moment de presentar la sol·licitud.

b) També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat a partir de l'1 de gener de 2013 si entre l'1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2015 han estat en una de les situacions següents:

- Han gaudit d'un període de baixa per maternitat.

- Han tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Han patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

c) Haver estat acceptat en el programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptar l'ajut.

d) Estar matriculat a la tutela acadèmica d'un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2018-2019 en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció.

 

Article 5

D'acord amb el que preveu la base 2 de l'apartat II de les bases reguladores, per sol·licitar l'ajut de renovació les persones físiques han de complir els requisits següents:

a) Haver estat contractades l'any 2018 en el marc del programa d'ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI) per a la primera o la segona anualitat.

b) Estar matriculades de la tutela acadèmica en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2018-2019.

c) Disposar de l'informe favorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat o de l'escola de doctorat, d'acord amb el que disposa la base 21.c) de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en el moment d'incorporar-se a l'anualitat següent.

 

Article 6

6.1 El termini de presentació de sol·licituds de nova concessió és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins al 25 d'octubre de 2018.

6.2 Els terminis de presentació de les sol·licituds i de les propostes de renovació són els següents:

a) Per als contractes que finalitzen entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de març de 2019, les sol·licituds s'han de presentar entre el 10 i el 24 d'octubre de 2018 i les entitats d'adscripció han de fer arribar a l'AGAUR la proposta de renovació entre el 29 d'octubre i el 19 de novembre de 2018.

b) Per als contractes que finalitzen entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de juliol de 2019, les sol·licituds s'han de presentar entre el 14 i el 31 de gener de 2019 i les entitats d'adscripció han de fer arribar a l'AGAUR la proposta de renovació entre l'1 i el 15 de febrer de 2019.

 

Article 7

Període dels contractes de nova concessió

7.1 Els contractes, juntament amb la incorporació de la persona candidata, s'han d'iniciar com a molt tard l'1 de març de 2019. Tots els contractes han de començar el primer dia de mes.

7.2 Pel que fa a les persones candidates extracomunitàries, els contractes poden començar fins a l'1 de maig de 2019. En casos excepcionals i degudament justificats, l'AGAUR pot autoritzar l'ampliació del termini d'incorporació fins a l'1 de juliol de 2019. La sol·licitud d'ampliació s'ha de demanar dins del termini per a la seva incorporació.

 

Article 8

8.1 L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador per a la primera anualitat és de 18.377,94 euros (divuit mil tres-cents setanta-set euros i noranta-quatre cèntims). Per a la segona i la tercera anualitats, l'import de l'ajut per a la contractació és de 20.003,20 euros (vint mil tres euros i vint cèntims). Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant el temps que preveu aquesta convocatòria i inclou la retribució bruta anual mínima que ha de percebre el personal investigador, i la quota patronal de la Seguretat Social.

Per a la primera anualitat, la retribució bruta anual mínima de les persones contractades és de 14.700,00 (catorze mil set-cents) euros. Per a la segona i la tercera anualitats, la retribució bruta anual mínima és de 16.000,00 (setze mil) euros.

No s'acceptaran contractes ni pròrrogues de contractes amb una retribució inferior a la que estableix aquesta convocatòria.

8.2 Per a totes les persones beneficiàries que han gaudit del programa FI com a mínim durant tres mesos, l'AGAUR fa efectiu a les universitats l'import corresponent als preus públics de la tutela acadèmica del programa de doctorat per al curs acadèmic 2018-2019. Per a les persones beneficiàries de l'ajut que renoven per a la tercera anualitat, l'AGAUR també es farà càrrec dels preus públics de tutela acadèmica del programa doctorat per al curs acadèmic 2019-2020, sempre que el contracte finalitzi dins del termini d'aquest curs acadèmic.

L'import en concepte de taxes per a cada curs acadèmic és de 402,00 (quatre-cents dos) euros.

8.3 Les persones beneficiàries també podran gaudir d'un finançament addicional per un import de 3.000,00 (tres mil) euros per al període de tres anys de l'ajut que es destinarà a activitats i a cursos de formació en els termes que disposa l'apartat III de les bases reguladores corresponents. Aquest ajut és compatible amb fons propis de les entitats d'adscripció i amb altres fons de finançament i l'entitat beneficiària o el personal investigador podran cofinançar l'activitat o les activitats objecte d'aquest ajut.

 

Article 9

9.1 Les entitats d'adscripció tenen de termini fins al 5 de desembre de 2018 per publicar una llista prioritzada d'acord amb el que preveu la base 9 de l'apartat I de les bases reguladores. Les universitats també han d'incloure en aquesta llista prioritzada les sol·licituds rebudes per les seves entitats dependents, segons l'article 84 de la Llei orgànica d'universitats (LOU) i els articles 22 i 89.e) de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC).

9.2 Les universitats de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques han d'introduir directament la priorització al sistema informàtic de l'AGAUR fins al dia 21 de desembre de 2018.

9.3 La resta d'entitats d'adscripció han d'introduir directament la priorització al sistema informàtic de l'AGAUR fins al 12 de desembre de 2018.

 

Article 10

D'acord amb el que preveuen les bases 9.4, 9.5 i 9.6 de l'apartat I de les bases reguladores, per a la distribució i l'assignació del nombre d'ajuts es tindran en compte les tesis doctorals llegides i el nombre d'estudiants matriculats als programes de doctorat en els cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

 

Article 11

En el cas de noves concessions, la comissió de selecció pot elaborar una llista de reserva de persones candidates per cobrir les renúncies que es produeixin i es notifiquin a l'AGAUR fins al 30 d'abril de 2019.

 

Article 12

12.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de l'AGAUR.

12.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAR o a la persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002 (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).

12.3 El procediment de les noves concessions d'aquests ajuts és el de concurrència competitiva.

12.4 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci administratiu.

12.5 La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Per tal de fer-ne més difusió, i a efecte informatiu, es podrà consultar el resultat de la resolució al lloc web de l'AGAUR i al de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

12.6 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAR, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 1 d'octubre de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Joan Gómez Pallarès

President de la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca

Amunt