Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 02/10/2018

  • Número del document TSF/0158/2018

  • Número de control 18275048

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-18275048-2018

Dades del DOGC
  • Número 7719

  • Data 04/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TSF/158/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.


L'Estratègia Europea 2020 va establir com a prioritats un creixement sobre la base del coneixement que fos sostenible i integrador. Aquesta darrera prioritat inclou una major cohesió social i territorial i un alt nivell d'ocupació. Dins de les mesures proposades és clau habilitar les persones per adquirir noves qualificacions i adaptar-se a les noves condicions i als canvis potencials de la seva carrera professional.

El Pla general d'ocupació de Catalunya - Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020, estableixen els criteris, les directrius i les prioritats de la política de formació i d'ocupació de Catalunya, i tenen, com a objectiu central, millorar l'ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses catalanes.

El 10 de setembre de 2015 es publica la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. El sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i estigui orientada a la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i la competitivitat empresarial. En aquest sentit, les iniciatives de formació professional per a l'ocupació han d'estar adreçades a l'adquisició, millora i actualització permanent de les competències i qualificacions professionals, per tal d'afavorir la formació al llarg de tota la vida de la població activa i conjugar les necessitats de les persones, les empreses, els territoris i els sectors productius.

A Catalunya, la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral es regula pel Decret 182/2010, de 23 de novembre, d'ordenació de la formació professional per a l'ocupació, el qual estableix, a l'article 18, que les accions de suport a la formació, que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, tenen per objecte la investigació i la prospecció del mercat de treball per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, l'anàlisi de la repercussió de la formació per a l'ocupació en la competitivitat de les empreses i en la qualificació de les persones treballadores, l'elaboració de productes i d'eines innovadores relacionats amb la formació professional per a l'ocupació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de formació necessàries per coadjuvar al progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de l'economia.

A l'empara de la normativa esmentada, i d'acord amb les sentències del Tribunal Constitucional (STC 88/2014, STC 198/2014) que estableixen que les competències per a l'execució d'aquestes accions corresponen a Catalunya, aquesta Ordre estableix las bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament de les accions de suport a la formació que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Atesa la Resolució de 27 d'octubre de 2015, per la qual es fa públic el Text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que estableixen que el Consorci té com a principal objectiu el desenvolupament de la formació professional contínua com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida, l'adaptació de les persones treballadores i de les empreses a la nova societat basada en el coneixement i el manteniment de la capacitació professional de les persones treballadores en supòsits de canvis i mutacions dels processos productius, en el marc de l'Estratègia europea d'ocupació;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals que articula un sistema de formació i qualificació professionals adaptat a les necessitats de les persones i de les empreses;

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei general de subvencions i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Vist l'Acord de GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vista l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, que regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

Atès l'Acord del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i l´informe previ de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Les bases reguladores es detallen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa concreta d'aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

 

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya a dictar les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades l'Ordre TRI/404/2004, de 8 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades a la realització de les accions complementàries i d'acompanyament a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2005 per a la concessió d'aquestes subvencions, i l'Ordre TRI/283/2005, de 21 de juny, per la qual es modifica l'Ordre TRI/404/2004, de 8 de novembre.

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

Barcelona, 2 d'octubre de 2018

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Famílies i Afers Socials

 

 

Annex 1. Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a la realització de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Les accions de suport a la formació tenen per objecte la investigació i la prospecció del mercat de treball per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, l'anàlisi de la repercussió de la formació per a l'ocupació en la competitivitat de les empreses i en la qualificació de les persones treballadores, l'elaboració de productes i d'eines innovadores relacionats amb la formació professional per a l'ocupació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de formació necessàries per coadjuvar al progrés econòmic dels sectors productius en el conjunt de l'economia.

 

Base 2

Objectius de les accions de suport a la formació

Les accions de suport a la formació que es realitzin a l'empara d'aquesta Ordre han de respondre als objectius específics següents:

a) Millorar el coneixement dels sistemes productius, atenent a la seva evolució i principalment mitjançant la prospecció de necessitats formatives, de qualificació professional i relacionades amb els perfils professionals necessaris a curt, mitjà i llarg termini.

b) Contribuir a desenvolupar l'ordenació de la formació professional per a l'ocupació mitjançant estàndards de qualitat dels mitjans i recursos per als diferents àmbits de competència professional, tenint com a referent els sistemes de qualificacions professionals, i facilitar els criteris per a l'adequació de la formació per a l'ocupació als seus objectius.

c) Contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i dels sectors productius mitjançant la diagnosi de les necessitats formatives i els perfils professionals més adients.

d) Incidir en la millora dels perfils professionals de les persones al llarg de la vida activa, mitjançant una oferta de formació ajustada als requeriments professionals dels sectors amb més potencial de creació d'ocupació i al manteniment de l'actual lloc de treball.

e) Afavorir l'elaboració d'eines i recursos per a la millora del sistema de formació professional per a l'ocupació, així com la innovació i adaptació tecnològica.

f) Afavorir la participació de les micró i petites empreses en la formació.

 

Base 3

Actuacions subvencionables

Les actuacions que es subvencionaran per donar compliment als objectius establerts a l´anterior a base 2 són:

a) Accions d'estudi i investigació dirigides a l'elaboració de metodologies per a la prospecció de necessitats formatives, perfils professionals i qualificacions més necessàries a curt, mitjà i llarg termini.

b) Accions d'identificació dels sectors productius emergents, amb valor afegit, pel manteniment i/o creació d'ocupació; generadors d'ocupació de qualitat.

c) Accions d'elaboració i experimentació de productes, tècniques i/o eines de caràcter innovador a nivell metodològic o organitzatiu de la formació professional per a l'ocupació que permetin avançar en el desenvolupament del sistema.

d) Accions d'avaluació de la formació professional per a l'ocupació. Aquestes accions estan destinades a realitzar processos d'avaluació de la formació professional per a l'ocupació dels diferents sectors d'activitat econòmica o àmbits territorials i a desenvolupar procediments i tècniques d'avaluació perquè puguin ser aplicats pels qui participin i gestionin la formació, a fi de millorar la seva qualitat.

e) Accions de promoció i difusió del sistema de formació professional per a l'ocupació.

 

Base 4

Entitats beneficiàries

4.1. Poden ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les empreses, entitats o organitzacions, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els requisits que s'estableixen en aquestes bases i en les corresponents convocatòries.

Excepcionalment, en les convocatòries es podrà establir la participació d'entitats agrupades per a l'execució d'alguna tipologia d'acció de suport a la formació. En aquests casos, es regularan les condicions de les agrupacions, que en cap cas seran de caràcter instrumental.

Les entitats que integren les agrupacions han d'estar en disposició d'obtenir la condició d'entitat beneficiària i, per tant, complir els mateixos requisits i obligacions previstos a les bases 5 i 6.

4.2. Les convocatòries poden establir, en funció del tipus d'acció, els requisits que les entitats beneficiàries han de tenir entre les seves finalitats el desenvolupament d'activitats tipificades com accions descrites en la base 3 d'aquesta Ordre o d'activitats relacionades amb la formació professional per a l'ocupació.

4.3. Amb independència del número d'accions sol·licitades, una mateixa entitat no podrà ser beneficiària de més d'una acció de suport a la formació en cada convocatòria.

 

Base 5

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

5.1. Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les empreses, entitats o organitzacions sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que es determinen tot seguit:

a) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, per tal d'informar sobre la concurrència d'ajuts per a la mateixa activitat.

b) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, en cas de realitzar l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

c) En cas de persones físiques empresàries, estar donada d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

d) En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

e) Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

f) Complir amb l'obligació d'indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per aquelles entitats beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores, i també d'acord amb el que indica l'article 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, referit a les mesures específiques per a la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe en el treball.

g) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En cas d'associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol i haver elaborat els comptes anuals i fer-los accessibles al públic d'acord amb l'article 322.15 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil.

i) En cas de fundacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

j) No haver estat sancionades amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en l'article 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'Ordre social sempre i quan la sanció sigui ferma i vigent.

k) Disposar de capacitat tècnica i econòmica per executar les actuacions subvencionables. Els recursos materials poden ser propis o bé de titularitat d'entitats terceres privades o públiques quan això no impliqui subcontractar l'execució de l'acció de suport a la formació; en aquest cas, cal aportar l'acord o el contracte de disponibilitat corresponent.

A aquests efectes l'entitat ha d'acreditar:

- Capacitat econòmica i financera suficient, segons els criteris que es determini a la convocatòria.

- Mitjans propis de l'entitat que es destinaran a l'execució de l'acció de suport.

- Recursos humans propis de l'entitat que es destinaran a la gestió i execució de l'acció de suport. L'entitat sol·licitant ha de disposar, com a mínim, d'una plantilla de més de deu persones treballadores assalariades d'alta a la Seguretat Social.

l) Complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social. Aquesta obligació s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment, en el moment de presentació de sol·licitud, previ a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament, llevat que s'acrediti que els deutes es troben ajornats, fraccionats o quan s'hagués acordat la seva suspensió.

En cas que la sol·licitud es presenti en forma d'agrupació d'entitats, les entitats integrants han de declarar que compleixen amb les obligacions per al reintegrament de subvencions.

m) Complir amb l'obligació establerta en l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol , d'igualtat efectiva de dones i homes, de no haver estat sancionades amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre i quan la sanció sigui vigent.

n) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

o) Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En el cas de les empreses incloses en els apartats 2, 3 i 4 de l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre homes i dones, hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat. En el cas dels ens locals, tal i com estableix l'article 15 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han d'aprovar un pla d'igualtat d'homes i dones.

p) Respectar el dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

q) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

r) En el cas que l'acció de suport ho requereixi, disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que les persones que treballen per a l'entitat beneficiària i que en l'exercici de les seves funcions tenen contacte habitual amb menors, no han estat condemnats en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

t) Les persones sol·licitants de les subvencions s'han d'adherir al codi ètic que figura com a annex 2 a aquestes bases reguladores.

u) Complir amb les obligacions que es determinen en la base 6 d'aquesta Ordre.

5.2 El compliment d'aquests requisits s'ha d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de subvenció.

 

Base 6

Obligacions de les entitats beneficiàries

Sens perjudici de les obligacions establertes en el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, constitueixen, així mateix, obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció, d'acord amb les condicions i requisits formals i materials d'aquesta Ordre, i les condicions d'aprovació que van servir de base per determinar la valoració tècnica i la subvenció atorgada.

b) Aportar la informació i documentació que es requereixi durant les fases d'instrucció del procediment, execució, justificació, seguiment i control de la subvenció.

La documentació que es presenta en la sol·licitud i en qualsevol altre tràmit ha de ser còpia idèntica del document original i les dades contingudes són certes.

c) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció, així com, de la realització i dels costos de l'activitat que fonamenta la concessió, en la forma i termini que s'estableix a la base 23 d'aquesta Ordre, sens perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en aquesta Ordre.

d) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys, a comptar des de la data de finalització del termini de justificació de l'objecte de la subvenció o bé des de la data de presentació de la justificació corresponent, si és anterior. Les entitats beneficiàries que decideixin suspendre la seva activitat o dissoldre's sense haver transcorregut el període de 5 anys, han de remetre còpia de l'esmentada documentació a l'òrgan competent.

e) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest canvi s'ha de comunicar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

f) Sotmetre's a les actuacions de seguiment, verificació, control i auditoria de qualitat que corresponguin al Consorci; i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els hi sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

g) Comunicar al Consorci altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

h) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

i) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció i, d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

j) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

k) Reintegrar els fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin en la corresponent resolució de revocació.

l) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

m) Identificar, expressament, en la seva comptabilitat, les despeses imputades de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses.

n) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tot aquell material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 31 d'aquesta Ordre.

o) Cedir al Consorci, amb l'objecte de garantir l'efecte transferible dels projectes subvencionats, els drets d'explotació del material elaborat com resultat de l'acció finançada, amb reserva dels mateixos a favor del beneficiari, dins dels termes establerts per la Llei 21/2014, de 4 de novembre, per la que es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, i la Llei 1/2000, de 7 de gener, de Enjudiciament Civil.

La cessió de drets s'entén referida als resultats o productes de l'acció subvencionada. No es pot obtenir cap benefici econòmic de la utilització dels esmentats productes, ni de l'exercici dels drets d'explotació d'aquests.

p) Complir amb les indicacions que determinin les guies i les instruccions que desenvolupin aquesta Ordre, pels diferents àmbits de gestió i que es publiquin a la pàgina web del Consorci (conforcat.gencat.cat).

q) D'acord amb el que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, les entitats que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració.

r) En el cas que les actuacions subvencionables incloguin accions formatives amb alumnes, caldrà subscriure una pòlissa d'assegurança d'accident, amb caràcter previ a l'inici de l'acció formativa, que s'ajusti tant al període de duració teoricopràctic de l'acció formativa com al seu horari diari, que cobreixi les despeses d'accident in itinere, els riscos derivats de les visites de l'alumnat a empreses o altres establiments que s'organitzin per donar suport al desenvolupament de les accions formatives. L'assegurança ha de cobrir el període formatiu, la durada de les pràctiques en empreses i el mòdul de formació pràctica vinculat als certificats de professionalitat, si escau.

Els imports que ha de cobrir la pòlissa d'assegurança són els establerts en l'Ordre que regula els programes de formació per a l'ocupació per a persones ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

s) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1966, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en el cas que els destinataris finals de l'acció de suport a la formació subvencionada pugui tenir contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el projecte, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual.

t) Les entitats privades, els partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i empresarials que perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000,00 euros anuals o que almenys el 40% dels seus ingressos anuals procedeixen de subvencions, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros, han de complir les obligacions del Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Base 7

Quantia

7.1 La subvenció atorgada té el caràcter d'import màxim i s'ha de destinar a la realització de l'actuació subvencionada.

7.2 La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost total del projecte.

7.3 Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són l'import convocat per a cada tipologia d'accions de suport, la quantia sol·licitada, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració ordenades de major a menor valoració, i el nombre màxim de projectes a finançar per a cada tipologia d'accions de suport.

En cap cas, l'import de les subvencions concedides pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari.

 

Base 8

Despeses subvencionables

8.1 Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i les condicions que determinin aquestes bases, així com les que puguin preveure les corresponents convocatòries. El cost dels bens o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada, la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació previst a la convocatòria corresponent.

8.2 Als efectes d'aquesta Ordre, es consideren despeses subvencionables de les actuacions previstes a la base 3 d'aquesta Ordre, a les despeses establertes en l'annex 3 d'aquesta Ordre.

 

Base 9

Sol·licitud i altres tràmits

9.1 Les sol·licituds s'han de presentar de forma electrònica i signades electrònicament, a través de l'aplicació informàtica Conforcat (disponible a conforcat.gencat.cat), acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, dins del termini que estableixi la pròpia convocatòria.

9.2 Les entitats sol·licitants no poden presentar més d'una sol·licitud per a cada acció de suport convocada. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la inadmissió de totes elles.

9.3 Les entitats tampoc poden sol·licitar, en concepte de subvenció, un import que superi el màxim fixat per a cadascuna de les accions de suport convocades. En el cas que una entitat presenti una sol·licitud que superi el màxim fixat, s'entendrà que l'import sol·licitat és l'import convocat i el Consorci ajustarà d'ofici els costos imputables sense reformular la proposta presentada. L'import resultant entre la diferència entre els costos sol·licitats i els costos ajustats seran a compte de l'entitat sol·licitant.

9.4 Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de les transaccions associades al procediment de concessió i justificació de les subvencions per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia seu electrònica.

9.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius. Correspon a la persona interessada acreditar aquesta interrupció, aportant el corresponent codi de referència de la incidència oberta, perquè pugui efectuar el tràmit durant l'ampliació del termini.

9.6 La sol·licitud inclourà les declaracions responsables relatives al compliment dels requisits i obligacions recollits en les bases 5 i 6 d'aquesta Ordre, així com aquelles derivades de cada convocatòria. En aquest sentit, cal tenir en compte el que indica l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que estableix que els interessants es responsabilitzen de la veracitat dels documents que presentin.

9.7 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions o la documentació corresponent a altres tràmits, o que consti en una declaració responsable, deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9.8 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Consorci per obtenir, per mitjans electrònics, les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més, també es consultarà les dades relatives a la constitució, estatuts i altres documents fundacionals, mitjançant la consulta al Registre d'Entitats, al Registre Mercantil, i al Registre de Cooperatives i Societats Laborals, i a qualsevol altre registre que permeti la interoperabilitat, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els esmentats registres. En cas que les dades de l'entitat no constin en algun d'aquests registres cal aportar la corresponent documentació.

9.9 En cas que sigui necessari consultar en qualsevol moment de la tramitació de la subvenció, a través d'interoperabilitat, dades de terceres persones, caldrà que l'entitat sol·licitant obtingui la corresponent autorització, i en cas de no autoritzar-ho, s'hauran de demanar i presentar els documents acreditatius corresponents.

9.10 La identificació i la signatura electrònica de les entitats beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones que presentin sol·licituds es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

En el supòsit que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000,00 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica, per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

En el cas que la persona sol·licitant sigui una persona jurídica, per realitzar la sol·licitud caldrà el certificat digital del representant de l'empresa, d'acord amb l'establert als paràgrafs anteriors.

9.11 Pel que fa a la notificació electrònica individual, en el cas d'entitats de titularitat privada i ciutadania, el servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica que actua com a dipòsit de les notificacions electròniques, i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits per la legislació vigent.

Es rebrà un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les vostres notificacions per correu electrònic o missatge curt a la bústia o al telèfon indicat. D'acord amb els articles 43.2 i 43.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56.4 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, des del moment del dipòsit de la notificació per part del Consorci disposeu de 10 dies naturals per a la seva visualització o rebuig. Si transcorregut el termini de 10 dies naturals no heu accedit a l'adreça electrònica o hi heu accedit, però no heu visualitzat la notificació, aquesta notificació s'entendrà rebutjada. Des del moment en què s'accedeix al contingut de la notificació, s'entén que aquesta notificació ha estat practicada. Des del moment en què es rebutja la notificació, aquesta notificació es considera practicada.

 

Base 10

Documentació a presentar amb la sol·licitud

10.1 Amb les sol·licituds, s'ha d'adjuntar la documentació que es detalla a continuació, que té caràcter de no esmenable:

a) Memòria tècnica del Projecte segons els requisits que es determinen per a cadascuna de les tipologies d'accions de suport convocades. Si en el projecte es detecten fases, activitats o apartats de despeses no elegibles el Consorci les anul·larà d'ofici del pressupost sol·licitat als efectes de calcular la subvenció de la acció de suport presentada sense reformular la proposta presentada o, si aquestes afectessin a elements bàsics del projecte que condicionin la seva viabilitat i/o els resultats esperats, el projecte es desestimarà i es denegarà la subvenció.

Si escau, les entitats beneficiàries han de sol·licitar a l'òrgan concedent una autorització prèvia per poder concertar les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades a l'entitat beneficiària, en el termes establerts a l'article 29.7.d) de la Llei 38/2003, general de subvencions, i quan l'activitat concertada en tercers superi els límits fixats a l'article 29.3 de l'esmentada Llei general de subvencions.

b) Memòria econòmica amb el pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i la quantia de la subvenció que se sol·licita. En cas que l'activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost es desglossarà per actuacions i per conceptes de despesa.

c) Memòria justificativa de la capacitat tècnica de l'entitat sol·licitant per a l'execució i desenvolupament de l'acció de suport a la formació sol·licitada, en els termes que determinen la base 5.1.k) d'aquesta Ordre, i en la qual s'ha de proporcionar, almenys, la informació relativa a l'experiència en el desenvolupament d'accions similars i indicació dels recursos tècnics de què disposa l'entitat sol·licitant.

d) Quan la signatura electrònica de la persona que signa la sol·licitud acredita la representativitat amb què actua no és necessari aportar més documentació en relació a la representació. En cas que la signatura electrònica no acrediti la representativitat, l'òrgan instructor comprova d'ofici la inscripció en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar cap documentació addicional.

No obstant, quan no es doni cap dels casos anteriors, cal aportar la documentació acreditativa de la representació amb què s'actua.

e) Full de domiciliació bancària degudament omplert, si no s'ha presentat anteriorment, o han transcorregut més de cinc anys, o s'ha modificat el seu contingut, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, disponible a l'adreça d'Internet http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/

f) En cas d'agrupacions de persones sense personalitat jurídica, la sol·licitud ha de contenir un document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l'agrupació, amb poders suficients per sol·licitar, gestionar o percebre les subvencions corresponents, i per complir les obligacions que, com a beneficiària, correspon a l'agrupació, d'acord amb el que preveu l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

10.2 La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits associats al procediment de concessió pot ser una còpia autèntica, o bé una còpia simple, sempre que, en aquest darrer cas, es manifesti a través d'una declaració que els documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals.

10.3 En cas que els documents ja es trobin en poder de qualsevol dels Departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de l'entitat sol·licitant, segons la qual, no ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació.

En cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.

10.4 Les entitats sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial, juntament amb la sol·licitud.

 

Base 11

Inadmissió i desistiment

11.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds, i la presentació de més d'una sol·licitud per acció de suport convocada, comporta la inadmissió de la sol·licitud.

11.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 10 d'aquesta Ordre i dels establerts en la convocatòria, o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta el desistiment de la sol·licitud.

11.3 Les entitats sol·licitants poden desistir de la seva sol·licitud per escrit, abans de l'atorgament, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar emetent la resolució corresponent.

11.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, la persona titular de la Direcció del Consorci ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a l'entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.5 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar de la publicació o notificació.

 

Base 12

Criteris de valoració

12.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds són els següents:

a) Adequació del projectes a les prescripcions metodològiques, tècniques i de disseny de les accions de suport que s'estableixin en la corresponent convocatòria. (65 punts)

b) Capacitat acreditada de l'entitat per desenvolupar les accions contingudes en la sol·licitud tenint en compte experiències anteriors i els mitjans personals i materials posats a disposició per a l'execució de les accions (35 punts)

12.2. En la valoració de les accions de suport a la formació només es tindrà en compte la informació inclosa en l'expedient, presentada en el termini de presentació de les sol·licituds, així com aquella que l'entitat aporti com a conseqüència d'un requeriment del Consorci.

12.3. La metodologia i la ponderació atorgada a cadascun dels criteris de la valoració tècnica es determina en cada convocatòria.

12.4. La puntuació mínima a la valoració tècnica per poder accedir al finançament de les accions de suport a la formació és de 60 punts en el còmput global dels criteris a) i b) d'aquesta base.

 

Base 13

Procediment de concessió

13.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència competitiva. El procediment s'inicia d'ofici mitjançant convocatòria de la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

13.2 L'òrgan competent per instruir el procediment de concessió de les subvencions previstes en aquesta Ordre és la persona titular de la Direcció del Consorci, que ha de realitzar d'ofici totes les actuacions i sol·licitar els informes que estimi necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

13.3 Els resultats de la valoració tècnica dels projectes i la determinació de la quantia de la subvenció, com a conseqüència de l'establert en les bases anteriors, s'han de sotmetre a l'informe del Comitè Executiu del Consorci, mitjançant una proposta formulada per l'òrgan instructor.

13.4 En base a l'acord del Comitè Executiu, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional, que ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida, així com la llista de denegacions. En el supòsit que alguna de les entitats proposades per ser beneficiàries no accepti la subvenció o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a l'entitat sol·licitant de la llista de reserva per Ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació, prèvia aportació de la documentació a què es refereix l'apartat 6 d'aquesta base i de l'acceptació de la subvenció, si escau.

13.5 La proposta de resolució provisional s'ha de notificar a les entitats sol·licitants mitjançat el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.6 Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar, dins el termini de 10 dies hàbils, el document d'acceptació de la subvenció, segons model normalitzat. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment del document d'acceptació de la subvenció. Si l'entitat beneficiària no presenta l'acceptació dins del termini establert, comportarà el desistiment de la sol·licitud de subvenció.

A través del document d'acceptació, les entitats proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció, d'acord amb el que s'estableix a la base 11 d'aquesta Ordre.

13.7 Dins del mateix termini de 10 dies, les entitats sol·licitants poden realitzar el tràmit d'audiència i presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

13.8 L'òrgan instructor ha de formular la proposta definitiva de concessió de les subvencions a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada per les entitats beneficiàries proposades, de les al·legacions formulades, de les acceptacions i de les comprovacions realitzades d'ofici, i l'ha d'elevar a l'òrgan competent per dictar la resolució d'atorgament.

 

Base 14

Resolució i notificació

14.1 L'òrgan competent per dictar la Resolució d'atorgament és la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci.

14.2 El termini màxim per emetre la Resolució i notificar-la és de 6 mesos, a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

14.3 La Resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació de les entitats sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, la puntuació obtinguda, l'import i, en cas que s'autoritzin bestretes, la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció, la forma i la quantia de les garanties que, si s'escau, ha de presentar l'entitat beneficiària, i la llista de reserves. Pel que fa a l'acció de suport a la formació objecte de la subvenció ha de constar:

a) Denominació del projecte.

b) Descripció del projecte.

c) Dates d'inici i de final del projecte.

d) Producte final que acrediti l'execució del projecte objecte de finançament.

14.4 La Resolució de denegació ha de contenir, com a mínim, la llista d'entitats amb la puntuació obtinguda i el motiu de denegació.

14.5 La Resolució s'ha de notificar a l'entitat beneficiària mitjançat el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

14.6 En cas que l'òrgan concedent no dicti i notifiqui la Resolució en el termini de 6 mesos, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

14.7 La Resolució d'atorgament o de denegació de la subvenció, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

14.8 Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d'altres subvencions en exercicis futurs.

14.9 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, coma conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

14.10 En cas que l'import atorgat sigui superior a 10.000 euros, un cop rebuda la resolució d'atorgament, caldrà aportar una declaració comunicant la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Base 15

Termini d'execució

El termini d'execució de les actuacions subvencionables es determinarà en la corresponent Resolució de convocatòria.

 

Base 16

Pagament

16.1 Una vegada dictada la resolució d'atorgament i acreditat l'inici de l'execució del projecte, es podrà fer el pagament d'una bestreta de fins el 60% de l'import atorgat. El 40% restant de l'import atorgat es farà efectiu un cop finalitzat el projecte i justificada la subvenció.

El pagament es farà mitjançant transferència bancària al compte corrent comunicat per l'entitat beneficiària i de la qual sigui titular.

16.2 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, es comprovarà d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes a la base 5.1 m) d'aquesta Ordre. La signatura de la sol·licitud de subvenció per la entitat beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

16.3 En cap cas es podran realitzar pagaments anticipats a entitats beneficiàries en els supòsits previstos en l'apartat 4, paràgraf tercer, de l'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, no es pot realitzar el pagament de la subvenció quan l'entitat sigui deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament.

16.4 Quan l'òrgan concedent ho consideri oportú, la resolució d'atorgament de la subvenció pot establir, de forma motivada, la prestació d'una garantia, per poder procedir al pagament de la bestreta.

En aquest supòsit, i amb caràcter previ al pagament de la bestreta, s'ha d'acreditar haver dipositat a la Caixa General de Dipòsits la corresponent garantia financera a disposició del Consorci i per l'import total de la bestreta, d'acord amb el que disposa el Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i s'unifica el règim de les garanties que davant seu es poden presentar.

La garantia s'ha de retornar a l'entitat beneficiària quan aquesta hagi justificat la subvenció concedida, s'hagi emès la resolució definitiva de liquidació i, si s'escau, hagi reintegrat la subvenció rebuda no utilitzada, els corresponents interessos de demora i els rendiments financers no aplicats. En cas contrari, un cop instruït el procediment de revocació corresponent, s'ha d'executar l'aval.

 

Base 17

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

17.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, fora dels casos permesos en les normes reguladores, podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'atorgament, en els termes establerts en la normativa reguladora de la subvenció.

17.2 L'entitat beneficiària té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, en els termes de l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

17.3 Aquesta modificació s'ha de fonamentar en circumstàncies sobrevingudes durant el període d'execució de l'activitat subvencionada i formalitzar-se amb caràcter immediat al seu esdeveniment i, en tot cas, abans de la finalització del termini d'execució. En tot cas, la modificació només es pot autoritzar si no vulnera el procediment de concurrència competitiva, ni perjudica drets de tercers.

17.4 Les sol·licituds de modificació s'han de sotmetre a l'òrgan instructor. L'òrgan concedent, a proposta de l'òrgan instructor, ha de dictar resolució acceptant o denegant la modificació proposada en el termini d'un mes des de la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-ne notificat resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre desestimada. Les resolucions poden retrotraure els seus efectes, com a màxim, al moment de la presentació de la sol·licitud de modificació.

 

Base 18

Subcontractació

18.1. Les entitats beneficiàries no poden subcontractar l'execució de l'acció de suport a la formació que se'ls adjudiqui, amb excepció de la contractació de personal expert, entès com a persona física, que intervé en les fases tècniques de l'acció, no es considera subcontractació.

18.2. L'entitat beneficiària ha d'assumir amb personal propi, en tot cas, la direcció tècnica de l'acció, l'execució del disseny de l'acció subvencionada, l'elaboració final de resultats i informes, així com la coordinació de totes les fases de realització de l'acció, així com les tasques administratives i de suport.

 

Base 19

Execució

19.1 L'execució del projecte de formació s'ha d'iniciar dins de l'any d'atorgament de la subvenció i s'ha de dur a terme d'acord amb el que s'estableix en aquesta Ordre, la convocatòria, la resolució d'atorgament i el projecte aprovat. Durant l'execució del programa no es poden modificar o incloure actuacions no previstes en el programa aprovat, llevat de les previstes a la base 17 d'aquesta Ordre.

19.2 L'entitat beneficiària ha de custodiar i/o ha de presentar, com a evidències de la realització de les actuacions, la documentació d'execució que es genera en el desenvolupament de les actuacions en els termes que s'estableixi en la corresponent convocatòria.

 

Base 20

Verificació, seguiment i control de les accions subvencionables

20.1 Les actuacions de verificació i control de les accions subvencionables són de tres tipus:

a) Verificacions administratives

Tenen per objecte verificar l'execució de les actuacions i assegurar que aquesta està suportada pels corresponents documents justificatius, d'acord amb el que s'indica a les bases 19 i 22 d'aquesta Ordre respecte l'execució i la justificació, respectivament.

b) Seguiment in situ

Té per objecte realitzar el seguiment de les actuacions subvencionades a través de les Comissions de seguiment, a fi de comprovar el desenvolupament i verificar el compliment de les condicions i requisits establerts en aquesta Ordre i en les respectives convocatòries.

c) Verificacions expost

Té per objecte realitzar actuacions de control un cop certificat i justificat el projecte objecte de la subvenció per part de l'entitat beneficiària, si escau.

20.2 Les actuacions de verificació, seguiment i control de les accions subvencionables es podran efectuar amb la col·laboració d'empreses auditores contractades a l'efecte pel Consorci. En qualsevol cas, queden reservades als propis òrgans del Consorci les actuacions que suposin l'exercici de les potestats administratives.

20.3 El Consorci pot realitzar altres actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

 

Base 21

Comissions de seguiment de les actuacions

21.1 Per a cada acció de suport subvencionada s'ha de constituir una Comissió de seguiment de les actuacions subvencionades, que ha d'estar integrada, almenys, per dos membres designats pel Consorci i per dos membres de l'entitat beneficiària. A aquest fi, les entitats beneficiàries han de comunicar al Consorci els noms de les persones que integren la Comissió de Seguiment del Projecte en un termini de 10 dies des de la data de comunicació de l'atorgament de la subvenció.

21.2 La Presidència de les Comissions de Seguiment dels Projectes correspon a un dels membres designats pel Consorci.

21.3 Les Comissions de Seguiment dels Projectes s'han de constituir en el termini màxim d'un mes des de la data de comunicació de l'atorgament de la subvenció a les entitats beneficiàries. Un cop constituïda, qualsevol de les parts pot sol·licitar la convocatòria de la comissió.

21.4 Les sessions i deliberacions de la Comissió de Seguiment del Projecte s'han de realitzar d'acord amb el que preveu el capítol II del Títol I de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, que regula el règim jurídic dels òrgans col·legiats.

21.5 Les funcions d'aquestes Comissions són:

a) Analitzar, valorar i fer un seguiment del desenvolupament del projecte i conèixer les desviacions que es puguin produir durant la seva execució. En les convocatòries i en la reunió constitutiva de la Comissió de Seguiment del Projecte es determinarà la informació i documentació que l'entitat beneficiària ha d'aportar per poder realitzar el seguiment dels projectes.

b) Analitzar qualsevol incidència o canvi que es produeixi en el desenvolupament de l'activitat subvencionada.

c) Si s'escau, formular una proposta de modificacions relatives a aspectes tècnics o formals del projecte aprovat, d'acord amb el que s'estableix a la base 17 d'aquesta Ordre. L'adopció d'aquestes propostes requereix, en qualsevol cas, el vot favorable dels membres designats pel Consorci.

d) Analitzar els resultats obtinguts en el disseny i execució del projecte.

e) Resoldre els dubtes que puguin sorgir en el disseny i execució del projecte.

21.6 L'entitat beneficiària està obligada a comunicar al Consorci qualsevol incidència o canvi que es produeixi en el desenvolupament de l'activitat subvencionada en el moment que s'origini.

21.7 Quan el Consorci detecti, en el procés de seguiment, desviacions en el desenvolupament de l'activitat subvencionada que suposin una alteració de les condicions d'atorgament, ho ha de comunicar a l'entitat beneficiària perquè, en funció de l'alteració apreciada, reajusti l'activitat a les condicions de la resolució d'atorgament, sol·liciti una modificació en els termes establerts a la base 17 d'aquesta Ordre, o si s'escau, iniciar el procediment de revocació previst a la base 24 d'aquesta Ordre.

 

Base 22

Justificació de la subvenció

22.1 La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l'objecte de la subvenció es farà d'acord amb el preveuen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

22.2 La justificació de les subvencions s'ha de presentar al Consorci en el termini màxim d'un mes des de la data de finalització del projecte, mitjançant compte justificatiu, de conformitat amb la base 23 d'aquesta Ordre i la Instrucció de justificació de la subvenció de cada convocatòria.

22.3 Transcorregut el termini establert per a la justificació de la subvenció sense que l'entitat beneficiària hagi presentat la documentació a què es refereix aquesta base, l'òrgan competent ha de requerir a l'entitat beneficiària per tal que, en el termini improrrogable de 15 dies, l'aporti. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat comporta la revocació i, en el seu cas, l'exigència del reintegrament, previst a la base 27 d'aquesta Ordre, i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximeix al beneficiari de les sancions que, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, corresponguin.

22.4 Quan la documentació presentada sigui insuficient per considerar correctament justificada la subvenció atorgada, el Consorci ha de notificar a l'entitat beneficiària les insuficiències observades per a què, en el termini de 10 dies, siguin esmenades.

22.5 Una vegada presentada la documentació assenyalada en aquest article, el Consorci ha de realitzar una verificació tecnicoeconòmica de la justificació. Si com a resultat de l'esmentada verificació es deduís que el cost subvencionable ha estat inferior a la subvenció atorgada o que s'han incomplert, de manera total o parcial, els requisits establerts en la normativa aplicable per a la justificació de la subvenció o la finalitat per a la qual va ser atorgada, s'ha de comunicar aquesta circumstància a l'entitat beneficiària, juntament amb els resultats de la verificació tecnicoeconòmica, i s'ha d'iniciar el procediment per declarar la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció o, si s'escau, el procediment de reintegrament total o parcial de la subvenció previst a la base 25 d'aquesta Ordre.

 

Base 23

Compte justificatiu

1. Les entitats beneficiàries han de presentar la justificació de la subvenció mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, d'acord amb la Llei general de subvencions, i el que es determina en aquesta Ordre.

2. El compte justificatiu ha d'incloure la documentació següent:

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. La memòria està integrada per la certificació d'acabament de l'acció de suport a la formació i els productes acabats íntegres, conforme al disposat en la convocatòria i la resolució d'atorgament.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats formatives, que conté:

- Relació classificada de les despeses subvencionables en què s'hagi incorregut amb motiu de la realització del projecte.

- Documentació justificativa que acrediti els costos relatius al projecte subvencionat.

Els costos s'han de justificar amb factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i amb la documentació acreditativa del pagament.

Les factures s'han d'emetre especificant el detall dels serveis o conceptes a què es refereixen. En cas dels justificants relatius a costos directes, hi ha de constar el número d'expedient a què s'imputen els costos facturats. La dada esmentada pot ser incorporada per l'entitat beneficiària mitjançant estampillament sobre l'original de la factura si no ha estat inclosa en la seva expedició pel proveïdor corresponent. La documentació a què es refereix aquest apartat s'ha de presentar en exemplar original, estampillat, o còpia compulsada.

- Justificant de la devolució al Consorci de la quantia de la subvenció rebuda no utilitzada i, si s'escau, dels rendiments financers no aplicats.

- Certificat d'altres ingressos que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència, quan n'hi hagués.

c) Si escau, és necessari aportar tres pressupostos que, en aplicació de l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ha d'haver sol·licitat l'entitat.

 

Base 24

Revocació

24.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació l'incompliment i la falsedat en la declaració dels requisits previstos a la base 5 d'aquesta Ordre.

24.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de verificació o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida han d'instar l'inici del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del Capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecia algun motiu d'infracció han d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena del Capítol 9 de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

24.4 Els incompliments dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l'execució incorrecta de les accions de suport que es posin de manifest en les actuacions de verificació i control de les accions subvencionables, així com també la justificació d'una quantia inferior a l'atorgada inicialment, implicaran l'inici d'un procediment de revocació parcial o total de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de l'import pendent de pagament i/o el reintegrament parcial o total, per part de l'entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

 

Base 25

Procediment de revocació i de reintegrament

1. En el moment que s'apreciï l'existència d'alguns dels supòsits de reintegrament previstos en la base 24 d'aquesta Ordre, la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci ha d'iniciar el procediment de revocació i de reintegrament.

2. La iniciació del procediment de revocació o de reintegrament s'ha de notificar a l'entitat beneficiària de la subvenció perquè en el termini de 15 dies formuli les al·legacions que consideri necessàries o proposi els mitjans de prova que estimi oportuns.

3. Transcorregut el termini esmentat, la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, a proposta de la persona titular de la Direcció del Consorci, ha d'emetre la resolució corresponent i ha de reclamar el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament amb els interessos que corresponguin, d'acord amb la normativa d'aplicació. En tot cas, l'incompliment de l'obligació de reintegrament pot originar, si n'hi hagués, l'execució de les garanties prestades.

4. D'acord amb l'article 104 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, l'entitat beneficiària pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació de la resolució, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició, davant la persona titular de la Presidència del Comitè Executiu del Consorci, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

5. Les quantitats a reintegrar tenen la consideració d'ingressos de dret públic, resultant d'aplicació per al seu cobrament el que preveu l'article 100 del Decret legislatiu 3/2000, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

Base 26

Renúncia

Les entitats beneficiàries poden renunciar de forma expressa, total o parcialment, a les subvencions atorgades i, a aquest efecte, l'òrgan concedent ha de dictar la resolució corresponent. Les entitats han de reintegrar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

 

Base 27

Reintegrament voluntari de la subvenció

27.1 Les entitats beneficiàries poden realitzar, sense requeriment previ de l'administració, el reintegrament total o parcial de la subvenció atorgada, mitjançant una transferència al compte ES 80 2100 3000 16 2201736713 de “Caixabancs”, a nom del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, en concepte de devolució, amb indicació del número d'expedient de la subvenció i la raó social de l'entitat beneficiària, d'acord amb el que estableix l'article 90 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

27.2 Una vegada realitzada la transferència del reintegrament, l'entitat beneficiària ha de comunicar l'ingrés al Consorci.

 

Base 28

Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveu aquesta Ordre, és aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els capítols II i VI del Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

Base 29

Règim d'incompatibilitats de les subvencions

29.1 Les subvencions regulades en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per a la realització del mateix projecte, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa en la petició de la subvenció de la part subvencionada pel Consorci i la part finançada amb càrrec a altres fons.

29.2 L'import de les subvencions concedides, en cap cas, pot ser d'una quantia que superi el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.

 

Base 30

Publicitat de les subvencions atorgades

30.1 D'acord amb el que estableixen l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la publicitat de les subvencions es faran mitjançant la Base de Dades Nacionals de Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de les subvencions.

30.2 Així mateix, un cop finalitzat el procediment de concessió, el Consorci farà publicitat a la seva pàgina web (conforcat.gencat.cat) de la llista de les entitats beneficiàries amb especificació de l'acció de suport a la formació objecte de la subvenció, la puntuació tècnica i el finançament obtinguts.

30.3 Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l'exposició de la seva relació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/), i al portal de la transparència (http://transparencia.gencat.cat). En el cas que les subvencions atorgades, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

 

Base 31

Publicitat del finançament

31.1 L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s'estableix a la base 6 d'aquesta Ordre, sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

31.2 L'entitat beneficiària ha d'incloure en la documentació de les actuacions realitzades i en les activitats de comunicació el distintiu del Consorci i el logotip del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Base 32

Protecció de dades de caràcter personal

1. Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer Accions complementàries i d'acompanyament a la Formació Contínua, regulat a l'Ordre TRE/65/2009, de 9 de febrer, de creació de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Departament de Treball. La seva finalitat és la gestió de les diferents convocatòries de subvencions del programa d'accions de suport a la formació professional contínua que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Els usos previstos són fer el seguiment, control i liquidació econòmica d'aquests programes, així com l'explotació estadística, estudis i informes de gènere. La persona responsable és la titular de la Direcció del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets de l'afectat/da mitjançant escrit dirigit a la Subdirecció de Planificació , Innovació i Recursos Humans del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, carrer Llull, núm. 297-307, 4a planta, 08019 Barcelona, o l'adreça de correu electrònic lopd@conforcat.cat.

2. Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per al Reglament (UE) 2016/769 del Parlament Europeu y del consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal, desenvolupada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixin com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquesta Ordre. En especial s'adoptaran les mesures adients per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

 

Annex 2

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

 

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.

 

Principis ètics i regles de conducta:

 

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

 

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

 

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta:

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

 

Annex 3

Despeses subvencionables i criteris d'imputació

 

1. Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulti estrictament necessària i es realitzi en el termini i les condicions que determinin aquestes bases, així com les que puguin preveure les corresponents convocatòries. En cap cas, el cost dels bens o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació previst a la convocatòria corresponent.

En qualsevol cas, els costos associats han de respondre a costos reals, efectivament realitzats, pagats i justificats mitjançant factures o documents comptables de valor probatori equivalent.

 

2. Als efectes d'aquesta Ordre, es consideren despeses subvencionables de les actuacions previstes a la base 2 d'aquesta Ordre següents:

2.1 Costos directes:

a) Les retribucions brutes pactades amb l'empresa o establertes en conveni col·lectiu. S'inclouen en aquest concepte les percepcions salarials següents: el salari base, els complements per antiguitat, els complements per coneixements especials, tonicitat, nocturnitat, pilositat o d'altres complements derivats de l'activitat, les pagues extraordinàries, els incentius a la producció, les hores extraordinàries i els complements de residència.

Les percepcions extrasalarials pactades amb l'empresa o establertes en el conveni col·lectiu pels conceptes de plus de distància i transport, pagades per l'empresa a les persones treballadores als efectes de minorar o cobrir el seu desplaçament fins el centre de treball habitual.

La indemnització per finalització del servei prestat regulat a l'article 49.1.c) del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Les cotitzacions socials i impostos a càrrec de la persona treballadora i la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.

b) Les despeses d'amortització d'equips i plataformes tecnològiques utilitzades, calculades amb criteris d'amortització acceptats en les normes de comptabilitat, així com el lloguer o arrendament financer dels mateixos, exclosos els seus interessos, suportats en l'execució de les accions aprovades.

c) Despeses en béns consumibles utilitzats en la realització de les accions aprovades, incloent-hi el material de protecció i seguretat.

d) Les despeses de lloguer, arrendament financer, exclosos els seus interessos, o amortització dels locals utilitzats expressament en el desenvolupament de les accions aprovades.

e) Despeses de transport, manutenció i allotjament que es realitzin al territori nacional, amb els límits fixats en el Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques, modificat per la disposició final 3.1 del Reial decret 1804/2008, de 3 de novembre imputables al personal que participa en l'execució de les accions aprovades.

f) Costos directament ocasionats per l'execució de les accions de suport, que no es recullin a la resta dels apartats, com ara publicitat, difusió, comunicació, entre altres, quan aquestes activitats estiguin previstes en la corresponent convocatòria.

2.2 Costos associats:

Costos associats al desenvolupament de les accions complementàries, en particular, llum, aigua, calefacció, telèfon, missatgeria, correu, neteja i seguretat.

La suma dels costos associats no podrà superar el 10% del total dels costos directes de les accions de les accions de suport.

 

3. Són despeses no subvencionables les següents:

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Altres impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda de les persones beneficiàries.

- Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara, comissions per manteniment de comptes o transferències.

- Les prestacions en espècies, les dietes per viatges, allotjament i manutenció, així com la resta de percepcions extrasalarials diferents de les establertes com a subvencionables.

- Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

- Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

 

4. Criteris d'imputació de les despeses:

a) Pagaments en efectiu

No s'acceptarà la justificació de les imputacions de costos realitzats en pagaments en efectiu.

b) Despeses de personal

Les despeses de personal, quan aquest estigui suportat per personal propi, l'import a imputar es calcularà tenint en compte les hores realitzades segons temporalització, pel cost per hora de cada persona treballadora (cost/hora).

El cost laboral es calcularà en funció del cost salarial, la seguretat social a càrrec de l'empresa i les hores anuals segons conveni.

Es considerarà cost salarial el salari base brut -que inclou les pagues extraordinàries-, més els complements salarials que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora (llevat de les hores extraordinàries i els pagaments per beneficis).

La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s'esmenta en l'apartat de despeses no subvencionables.

Cost/hora = (cost salarial + SS empresa) / hores anuals conveni

El cost/hora així obtingut, multiplicat pel total d'hores justificades en la temporalització horària per tasca desenvolupada per actuació i persona treballadora permetrà calcular l'import de despeses a imputar/justificar.

c) Amortització

El caràcter subvencionable de la despesa d'amortització ha d'estar subjecte a les condicions següents:

- Que l'adquisició dels béns amortitzats no hagi estat objecte d'algun tipus de subvenció parcial o completa;

- Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades; i

- Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

L'element en sí mateix ha de ser una despesa elegible i es consideren elements amortitzables aquells que es recullen a les taules de la Hisenda Pública (Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de l'Impost sobre Societats).

La imputació ha de ser proporcional a l'ús tant temporal com espacial que es faci del bé en la realització de l'activitat subvencionada.

L'entitat beneficiària ha de disposar dels documents justificatius següents:

- Factura de compra dels elements amortitzables.

- Justificant acreditatiu del pagament de les mateixes.

- Quadre financer de l'amortització.

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge imputat de cada una de les factures.

- Assentaments comptables de les amortitzacions imputades al programa subvencionat.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l'administració per a accions de verificació control.

d) Lloguers

Les despeses de lloguer de locals es justificaran mitjançant les corresponents factures de proveïdors. La seva imputació es farà d'acord amb el temps d'utilització i l'espai utilitzat en el cas de locals o bé persones usuàries, en el cas d'equipaments.

L'entitat beneficiària ha de disposar dels documents justificatius següents:

- Contracte de lloguer per a la verificació de les condicions firmades.

- Extracte bancari o els rebuts acreditatius del pagament.

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable.

Si el lloguer fa referència a locals, també s'ha de disposar dels documents següents:

- En relació a l' IVA: model trimestral 303 i model anual 390.

- En relació a l'IRPF: model trimestral 115 i model anual 180.

- Si hi ha exempció pel que fa a l'IVA, caldrà disposar del document d'Hisenda que així ho acrediti. Igualment si es dóna el cas de no tenir obligació de fer les retencions de l'IRPF.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l'Administració per a accions de verificació i control.

e) IVA

Serà subvencionable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable.

Les entitats beneficiàries hauran de declarar la situació en què es troben respecte aquest impost. En cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podran imputar el percentatge que legalment els correspon.

 

5. Període d'elegibilitat de les despeses és el que s'estableixi com a termini d'execució per a cada convocatòria.

Amunt