Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/09/2018

  • Número del document EMC/2214/2018

  • Número de control 18274071

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-18274071-2018

Dades del DOGC
  • Número 7718

  • Data 03/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/2214/2018, de 7 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca (ref. BDNS 416159).


El Consell Europeu va aprovar l'estratègia Europa 2020, que fixa el marc general d'actuació en què s'han de centrar els esforços de la política de cohesió europea finançada per mitjà dels fons estructurals i d'inversió europeus, entre els quals hi ha el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Una de les línies d'actuació recollides és el desenvolupament intel·ligent, que consisteix a afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació, amb l'objectiu d'assolir una inversió publicoprivada en R+D que impliqui de mitjana el 3% del producte interior brut del conjunt de la Unió Europea.

Aquests objectius generals es concreten en uns objectius temàtics en els quals han d'incidir els fons estructurals i d'inversió europeus, i que estan recollits per l'article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell. Un d'aquests objectius temàtics és potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

El programa operatiu (en endavant, PO) FEDER de Catalunya 2014-2020 se centra en tres àmbits prioritaris: recerca i innovació, dinamisme empresarial i economia verda. En l'àmbit de la recerca i la innovació, el PO FEDER defineix com a objectiu potenciar la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació, i preveu actuacions per fomentar la col·laboració publicoprivada i avançar en el procés d'especialització intel·ligent.

El Govern de Catalunya, alineat amb Europa 2020, va aprovar, l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el seu full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Una aportació primordial de l'ECAT 2020 ha estat la definició d'un marc estratègic i coherent per a l'impuls, la coordinació i el seguiment de les polítiques públiques que reforcen els avantatges competitius de Catalunya, al mateix temps que contribueixen a la consolidació de Catalunya a Europa i al món com un país de base industrial, amb una economia oberta, competitiva i sostenible.

En el marc de l'ECAT 2020 i del nou enfocament de la política de cohesió de la UE per al període 2014-2020, que aposta per la recerca i la innovació com a motor per a la competitivitat empresarial i el creixement sostenible de l'economia europea, el Govern de Catalunya va aprovar, el febrer de 2014, l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

El disseny de la RIS3CAT s'ha fonamentat en la identificació dels àmbits d'especialització futura, en la definició d'àmbits prioritaris d'actuació per a les polítiques públiques i en l'impuls d'instruments per implementar l'estratègia i superar possibles obstacles que dificultin el creixement econòmic real i sòlid a Catalunya. Els principals reptes per al sistema català de recerca i innovació són incrementar l'esforç en R+D+I i incrementar la cooperació i les aliances estratègiques entre empreses i entre empreses i el sistema productor de coneixement.

La RIS3CAT defineix quatre objectius estratègics:

1. Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l'eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit.

2. Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat.

3. Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del territori.

4. Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la competitivitat de les empreses, particularment de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria.

L'esquema de desenvolupament dinàmic de la RIS3CAT preveu la incorporació de les activitats emergents al teixit productiu com un procés d'anticipació i d'adaptació als canvis tecnològics i als nous escenaris competitius. Així doncs, tenint en compte aquest segon objectiu, la intenció del Govern de Catalunya és impulsar la recerca i la innovació d'activitats capdavanteres, disruptives i d'alt valor afegit, per les quals la Unió Europea ha fet una clara aposta de futur, cap al món empresarial, tant incipient com consolidat, amb la intenció de generar un teixit industrial nou, líder, modern i perdurable en el temps.

D'acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions, les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea es regeixen per la normativa comunitària i la resta de normes aplicables en cada cas.

En aquest marc, l'Ordre EMC/66/2018, de 5 de juny, ha aprovat les bases reguladores per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca. Aquesta Ordre ha estat modificada per la Ordre EMC/139/2018, de 31 de juliol.

 

Per tot això, i atès el que disposa el capítol ix del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 2 de l'Ordre EMC/348/2016, de 27 de desembre,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca, d'acord amb les bases reguladores aprovades per l'Ordre EMC/66/2018, de 5 de juny.

 

Article 2

Finançament

2.1 L'import màxim global destinat a aquesta convocatòria és de 18.000.000,00 € (divuit milions d'euros), procedents dels fons FEDER de la Unió Europea assignats al programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Els ajuts que regula aquesta convocatòria són subvencions per concurrència competitiva. La taxa màxima de cofinançament de la despesa elegible és del 50%.

2.2 L'assignació als projectes seleccionats del cofinançament previst per aquesta convocatòria queda condicionada a l'assignació efectiva dels fons FEDER per part de la Unió Europea. La pèrdua del finançament FEDER assignat a aquesta convocatòria per qualsevol motiu que no sigui imputable a l'Administració de la Generalitat comportarà l'extinció del dret a percebre el cofinançament per part de les entitats seleccionades.

2.3 Es podran establir bestretes de fins a un màxim del 50% del finançament atorgat, sempre que existeixi crèdit suficient en el pressupost de la Generalitat de Catalunya en el moment de la resolució de la concessió, a càrrec de la partida pressupostària IU1603D/448000100/5710/0000. Si no hi ha crèdit suficient, es reduirà el percentatge anterior per adequar-lo al crèdit existent.

 

Article 3

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la data de publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 4

Resolució

4.1 Atesa la complexitat de la documentació que cal presentar, que en dificulta la comprovació i l'avaluació, el termini de sis mesos per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria, establert en el punt 15 de les bases, es computarà a partir de l'endemà de la finalització del període de presentació de les sol·licituds, d'acord amb l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud de finançament per als projectes objecte d'aquesta convocatòria s'entén desestimada per silenci administratiu.

4.2 La resolució d'adjudicació es notificarà pels mitjans previstos pels articles 40 a 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i també formarà part d'una llista d'operacions cofinançades pels fons estructurals i d'inversió europeus consultable per mitjà d'Internet, prevista per l'article 115.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

4.3 Contra la resolució d'adjudicació, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari d'Universitats i Recerca en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva notificació, o bé un recurs contenciós administratiu interposat directament davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Article 5

Recursos contra la convocatòria

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement, en el termini d'un mes des de la seva publicació al DOGC, o bé un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 7 de setembre de 2018

 

Francesc Xavier Grau i Vidal

Secretari d'Universitats i Recerca

Amunt