Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 17/09/2018

  • Número del document JUS/2215/2018

  • Número de control 18274070

  • Organisme emissor Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

    CVE CVE-DOGC-A-18274070-2018

Dades del DOGC
  • Número 7718

  • Data 03/10/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ JUS/2215/2018, de 17 de setembre, per la qual es convoquen 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre durant l'any 2019 (ref. BDNS 417311).


Al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada li correspon, d'acord amb la Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del Centre, modificada per la Llei 8/2000, de 19 de juny, l'organització d'activitats formatives especialitzades del personal al servei del Departament de Justícia, l'organització de programes que tendeixin a fomentar i facilitar l'accés dels juristes i dels llicenciats en dret de Catalunya a les carreres judicial i fiscal i a altres professions jurídiques, i l'elaboració de recerques especialitzades en els àmbits que són competència del Departament de Justícia.

Igualment, per al desenvolupament d'aquestes competències bàsiques és imprescindible un bon funcionament de la gestió pública i el suport documental que ofereix la Biblioteca del Centre.

Vist que el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada vol facilitar la col·laboració d'estudiants universitaris en el desenvolupament d'aquestes funcions per tal que l'experiència que assoleixin enriqueixi la seva formació acadèmica i per permetre el coneixement pràctic de l'organització i de l'activitat de l'Administració pública a les persones que es troben en fase de formació tècnica i que s'incorporaran pròximament al món professional;

De conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que regula el règim jurídic de les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per atorgar 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre, durant l'any 2019.

 

Article 2

Règim jurídic aplicable

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre JUS/231/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de les beques de col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (DOGC núm. 7475, de 17.10.2017).

 

Article 3

Import

L'import màxim és de 106.879,12 euros. Es tracta d'una convocatòria de despesa anticipada i el seu atorgament es condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despeses del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per a l'any 2019.

 

Article 4

Modalitats

El nombre de beques que es convoquen per a cadascuna de les cinc modalitats és el següent:

A) Beques de col·laboració en la formació en matèries pròpies del Centre, amb un total de 9 beques convocades;

B) Beques de col·laboració en les investigacions de l'àmbit social i criminològic, amb un total de 3 beques convocades;

C) 1 beca de col·laboració en arxiu i gestió administrativa;

D) 1 beca de col·laboració en gestió econòmica i administrativa, i

E) 1 beca de col·laboració en biblioteconomia i catalogació per a la Biblioteca del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

 

Article 5

Quantia de cada beca i període de col·laboració

5.1 La quantia de cada beca és de 650 euros mensuals i el seu pagament es farà efectiu a mesos vençuts a excepció dels mesos incomplets, que es pagaran prorratejadament a la col·laboració, i el mes d'agost, que no computa econòmicament. A aquests imports els serà aplicable la retenció corresponent de I'IRPF.

Els imports rebuts per les persones físiques beneficiàries en concepte de subvenció constitueixen obtenció de renda pel contribuent a l'efecte de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

5.2 El període de col·laboració s'iniciarà a partir del 14 de gener de 2019 i finalitzarà el dia 20 de desembre de 2019, per bé que es disposarà del mes d'agost com a mes de descans no computable a efectes econòmics.

 

Article 6

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer dia del termini es podran presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

 

Article 7

Procediment de concessió

7.1 Es delega en la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la competència per dictar la resolució de concessió de les beques objecte de la present convocatòria. Aquesta resolució es dictarà en el termini màxim de 60 dies naturals a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

L'òrgan instructor serà la cap de l'Àrea de Gestió Administrativa i Suport Tècnic del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

7.2 La notificació de la resolució de concessió d'aquestes beques serà objecte de publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del Centre (http://cejfe.gencat.cat/ca/transparencia/beques/). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

 

Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Justícia i presidenta del Centre en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat i al web del Centre, esmentats anteriorment, segons el que estableixen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors igualment des de l'endemà de la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat i al web del Centre esmentats, d'acord amb els articles 8.3, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o bé qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus drets o interessos legítims.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els termes que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar, igualment, de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 8.3, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

 

Barcelona, 17 de setembre de 2018

 

Ester Capella i Farré

Consellera de Justícia i presidenta del CEJFE

Amunt