Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/09/2018

  • Número del document SLT/2157/2018

  • Número de control 18270025

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18270025-2018

Dades del DOGC
  • Número 7718

  • Data 03/10/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2157/2018, de 3 de setembre, de convocatòria específica del procés selectiu per a proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI LLIURE-2018).


De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en concordança amb el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatuari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social i atenent als objectius del Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut publicat en la Resolució SLT/1158/2016, al DOGC núm. 7118, del 11.5.2016;

De conformitat amb el que preveu l'Acord 25/2017, de 25 de maig, pel qual s'aprova la distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació per l'exercici i l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, pel qual s'aprova per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació pública addicional per l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017), en concret el referit a 1.588 llocs de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria.

Vist que la totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d'acord amb la normativa vigent per al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

En exercici de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

 

Resolc:

 

Article 1

Fer pública aquesta convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (subgrup C2) (codi d'identificació TCAI LLIURE-2018).

 

Article 2

Aprovar les bases especifiques que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució que complementen i adapten les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 6988, de 2.11.2015, modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d'11 de gener publicada al DOGC núm. 7542, de 24.1.2018, la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig publicada al DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol publicada al DOGC núm. 7657, de 5.7.2018.

 

Article 3

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2, 14.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 de setembre de 2018

 

Josep Maria Argimon i Pallàs

Director gerent

 

 

Annex 1

Bases específiques

 

-1 Normes generals

Aquesta convocatòria es regula pel previst en aquestes bases específiques i, en allò que no es reguli en aquestes, per les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d'11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018).

El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició, que es desenvoluparà segons el previst en aquestes bases.

El temari i el barem són els publicats a l'annex 2 i l'annex 3 respectivament.

 

-2 Places convocades

L'objectiu de la convocatòria és l'adjudicació definitiva per concurs oposició pel torn lliure de les places bàsiques que consten a l'annex 4 d'aquesta Resolució, per la categoria de:

- Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (subgrup C2).

Del total de places convocades es reserven 114 places per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, d'acord amb el que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, pel qual s'aprova per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació pública addicional (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017).

 

- 3 Requisits de participació

Podrà participar-hi la persona interessada que acrediti tenir els requisits previstos en la base 3 de les bases generals, que s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini d'inscripció i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Estar en possessió del títol oficial del cicle formatiu de grau mitjà de tècnic en cures auxiliars d'infermeria o del títol de formació professional de primer grau branca sanitària.

 

- 4 Inscripció

La inscripció a la convocatòria s'ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l'Institut Català de la Salut (www.ics.gencat.cat). Una vegada s'ha accedit al lloc web, cal clicar l'opció “Treballeu a l'ICS” i posteriorment clicar l'opció “Sistema de Gestió de Recursos Humans” (SGRH), on la persona s'haurà d'identificar per iniciar la sessió a l'SGRH i formalitzar la inscripció.

Prèviament a fer la inscripció la persona aspirant ha d'introduir al “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) el títol acadèmic oficial tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria o el títol de formació professional de primer grau branca sanitària què li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.

Durant el procés d'inscripció telemàtic, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu, d'acord amb els requisits que marca la normativa vigent de protecció de dades, fins la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC, d'acord amb el previst a la base 4 de les bases generals.

 

-5 Termini d'inscripció

El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al DOGC.

 

- 6 Pagament de la taxa

La persona aspirant haurà d'abonar la quantitat de 29,85 euros, a la qual s'aplica un 20% de descompte atès que la inscripció de participació i el pagament de la taxa són de forma telemàtica, d'acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de taxes, (Ordre GAH/83/2017, DOGC núm. 7368, de 12.5.2017) i es realitzarà d'acord amb el previst a la base 4.2 de les bases generals.

La manca de pagament, el pagament incomplet o la no acreditació de l'exempció determina l'exclusió de la persona aspirant del procés.

Una vegada formalitzada la inscripció, el pagament de la taxa corresponent es podrà fer fins l'endemà del termini previst a la base 5 d'aquesta convocatòria, mitjançant una de les opcions següents:

   - CaixaBankNou (abans Línia oberta de la Caixa).

   - Carta de pagament, que s'ha d'imprimir i fer efectiva en qualsevol caixer automàtic de CaixaBank.

6.1 Bonificacions:

La normativa vigent en matèria de taxes, estableix determinades bonificacions:

-S'aplica un 30% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

-S'aplica un 50% a les persones membres de família nombroses de categoria especial.

La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.

La presentació dels documents acreditatius de les causes de bonificació del 30% i el 50% és pot dur a terme fins a l'últim dia previst per fer la inscripció de participació, i es presentarà d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

6.2 Exempció del pagament de la taxa

La persona aspirant que tingui algunes de les causes d'exempció previstes a la base 4.3 de les bases generals, ha de presentar la documentació següent:

- En cas d'estar a l'atur, certificació actualitzada emesa per l'oficina de treball de la Generalitat (OTC) o, si s'escau, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que acrediti que està inscrit a l'atur i que no és perceptor de cap prestació econòmica. Així mateix, una Declaració Jurada de la persona aspirant en què declari que no percep cap prestació econòmica de cap organisme oficial.

- En cas d'estar jubilat, document emès per l'òrgan competent en matèria de jubilació, mitjançant el qual es reconeix la situació de jubilat/ada.

- En cas de tenir la condició legal de discapacitat amb grau igual o superior al 33%, el certificat acreditatiu actualitzat o vigent corresponent.

La presentació dels documents acreditatius de les causes d'exempció és pot fer fins l'últim dia previst per fer la inscripció de participació, i s'ha de presentar d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

 

-7 Participació de persones amb discapacitat i adaptacions

Les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat faran constar en la fitxa de l'aspirant que tenen reconeguda aquesta condició, i hauran de presentar al tribunal fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'aquest fet així com un dictamen actualitzat vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials.

En el cas de necessitar adaptació de les proves s'ha de fer constar tant en la inscripció a la convocatòria, marcant la casella corresponent, com en el dictamen abans esmentat, de manera detallada.

La forma i el termini d'acreditació són els previstos a la base 4.4 de les bases generals.

La manca de dictamen suposa l'exclusió del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat, que no facin constar aquesta condició en la fitxa de l'aspirant, seran admeses en les mateixes condicions que la resta de persones aspirants, sense perjudici que, un cop superat el procés selectiu hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva capacitat funcional per desenvolupar les funcions pròpies de l'exercici professional de la categoria a la qual opten.

 

-8 Desenvolupament del procés selectiu

El procés selectiu es realitzarà d'acord amb el previst a la base 6 de les bases generals, modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d'11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018).

8.1 Fase d'oposició:

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatòria en el cas de la prova tercera. Així mateix, el tribunal també podrà acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori, d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals.

El lloc, la data i l'hora de realització i els resultats de les proves es publicaran al lloc web de l'Institut Català de la Salut.

Les proves primera i tercera es realitzaran en el mateix dia.

En tot cas, el tribunal només avaluarà la prova segona a les persones aspirants que hagin superat la primera prova i només avaluarà la prova tercera a les persones aspirants que hagin superat les proves primera i segona.

El tribunal podrà acordar que la realització de la primera prova sigui descentralitzada a les localitats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Per a la realització de les proves següents, en funció del nombre d'aspirants i/o per a la millor gestió de les proves, el tribunal podrà acordar que les persones aspirants siguin convocades de forma centralitzada a la localitat de Barcelona o bé de forma descentralitzada a les localitats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, segons les seves opcions.

a) La primera prova constarà de dos exercicis:

- El primer exercici consistirà en respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari publicat a l'efecte.

La puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts.

- El segon exercici consistirà en respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s'opta.

La puntuació mínima de superació de l'exercici serà de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts.

La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis.

El tribunal fixarà prèviament el temps per la realització de la prova.

b) Segona prova: avalua el coneixement de la llengua catalana i castellana. Es realitzarà d'acord amb el previst a la base 6.2.1. b) de les bases generals i consistirà en dos exercicis. La data i l'hora de realització d'aquesta prova es publicarà amb la diligència que aprovi la llista amb els resultats de la primera prova.

- Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

Primera part: que avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 80 paraules i d'un màxim de 100 paraules relacionat amb les funcions de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà com a màxim de 75 minuts.

Segona part: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i/o una conversa sobre temes generals. La durada serà com a màxim de 20 minuts.

La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin documentalment estar en possessió d'algun dels certificats o situacions previstes a la base 6.2.1 b) de les bases generals.

El coneixement de llengua catalana requerit per la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria és el corresponent al certificat de nivell elemental de llengua catalana (certificat B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.

Per a la realització d'aquestes proves formaran part del tribunal com a representants titular i suplent les persones nomenades a tal efecte, en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, que actuaran amb veu i sense vot. Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en la valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.

- Segon exercici de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):

D'acord amb el previst a l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d'un estat en què la llengua oficial no sigui el castellà han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana la persona aspirant haurà de fer una prova, què serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i en mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal. El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La valoració d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Estan exemptes de fer la prova de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que acreditin estar en possessió d'algun dels certificats o diplomes que preveu la base 6.2.1 b) de les bases generals.

c) Tercera prova: adreçada a avaluar el perfil competencial de la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria, segons el que preveu la base 6.2.1.c) de les bases generals i d'acord amb la modificació feta amb data 5 de juliol de 2018.

Aquesta prova no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima serà de 20 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps de realització de la prova.

El valor conjunt de la primera i la tercera proves és de 200 punts màxim.

8.1.1 Un cop realitzades les proves, el tribunal publicarà els resultats, i la persona aspirant disposarà de 10 dies hàbils per realitzar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop resoltes les al·legacions es publicarà el resultat definiu.

8.1.2 Les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició podran ser convocades pel tribunal corresponent, a realitzar una prova voluntària i no eliminatòria d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals, la qual tindrà una puntuació addicional del 10% sobre el total del valor de la fase d'oposició.

En aquest cas el tribunal, juntament amb la llista definitiva de persones convocades publicarà el lloc, dia i hora per realitzar aquesta prova.

8.2 Fase de concurs:

El tribunal només valorarà els mèrits de la persona aspirant que hagi superat la fase d'oposició.

8.2.1 Introducció de mèrits al gestor de Currículum (SGRH).

La persona aspirant que superi la fase d'oposició haurà d'introduir els mèrits que encara no constin al Gestor de Currículum del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), assolits fins a la data de publicació de la convocatòria, en el termini que fixi el tribunal en la diligència corresponent.

Tant els mèrits que ja constin en el “Gestor de Currículum” com els introduïts en el termini esmentat s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de la persona aspirant.

La persona aspirant comprovarà l'exactitud dels mèrits incorporats i podrà formular les al·legacions que consideri, per esmenar els possibles errors d'introducció, d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

Les persones aspirants presentaran la documentació acreditativa de la titulació requerida i dels mèrits a valorar d'acord amb el previst a la base 6.2.2 de les bases generals.

El tribunal proposarà a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut l'exclusió del procés selectiu de les persones aspirants que no presentin la titulació establerta com a requisit, així com de les persones aspirants que la data d'obtenció de la titulació establerta (o en el seu defecte la data de pagament de les taxes per l'expedició de la corresponent titulació) sigui posterior a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

8.2.2 El tribunal només valorarà els mèrits d'acord amb el previst a la base 5 i la base 6.2.2 de les bases generals i el barem publicat a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

8.2.3 Un cop el tribunal hagi valorat els mèrits, es farà pública la llista provisional de puntuació i les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop resoltes les al·legacions, el tribunal farà públic el resultat definitiu del concurs.

8.2.4 Les referències d'aquest barem a organismes de l'Estat espanyol s'entendran fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si s'escau. Els aspirants, els mèrits dels quals puguin estar inclosos en aquest apartat, hauran d'aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

 

-9 Resolució del concurs oposició

Juntament amb la publicació de la llista definitiva del concurs de mèrits prevista a la base 8.2.3, el tribunal publicarà el resultat final del concurs oposició, amb indicació del número d'ordre de classificació per cada persona aspirant.

En cas d'empat en la puntuació, s'aplicaran els criteris establerts a la base 7 de les bases generals.

 

-10 Elecció de destinació

En un termini no superior a 30 dies des de la publicació de la llista definitiva de puntuació final, s'obrirà un termini de 10 dies en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), per tal que la totalitat de les persones que constin en la llista esmentada facin elecció de la gerència territorial que desitgen. Es podrà sol·licitar totes les destinacions que es consideri oportú per ordre de preferència, i com a mínim caldrà sol·licitar una gerència territorial. Les persones aspirants que no sol·licitin cap gerència territorial quedaran excloses del procés selectiu.

Als efectes de l'elecció de la gerència territorial hi haurà un únic torn per a totes les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció, amb independència que haguessin fet constar la condició de persona amb discapacitat en la fitxa de l'aspirant.

En tot cas, el funcionament de l'aplicació informàtica donarà compliment al que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, per tal de garantir la cobertura de places reservades a persones amb la condició de discapacitat per persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i haguessin fet constar aquesta condició a la fitxa de l'aspirant.

A tal efecte, l'aplicació informàtica suspendrà l'assignació de places de destinació entre la totalitat de les persones aspirants que han superat el procés de selecció, quan restin per adjudicar un número de places igual al de persones aspirants que haguessin fet constar la condició legal de discapacitat a la fitxa de l'aspirant, què encara no haguessin demanat assignació, permetent assolir el nombre total de places reservades per aquesta condició en el segon paràgraf de la base 2 d'aquesta convocatòria.

Si finalitzada l'assignació de places reservades de les persones aspirants que van fer constar la condició de discapacitat restessin places pendents d'assignació, l'aplicació informàtica continuarà l'assignació des del punt en què la va suspendre.

El tribunal assignarà les destinacions a la gerència territorial per rigorós ordre de classificació, segons les opcions i l'ordre de preferència indicades per la persona aspirant.

Posteriorment, en el termini de 10 dies des de la publicació de l'adjudicació de destinació, només pels professionals que hagin obtingut destinació en una gerència territorial, es farà un segon acte d'elecció presencial en la gerència territorial corresponent, en el qual escolliran destinació definitiva pel mateix ordre establert en el primer acte d'elecció i d'acord amb allò que preveu l'article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut. Aquest segon acte d'elecció es desenvoluparà en cadascuna de les gerències territorials.

Les persones aspirants hauran d'acreditar la seva identitat amb la presentació en format original del DNI, el permís de conduir o el passaport, tot i que es pot delegar l'elecció de destinació en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Les persones aspirants que no compareguin, personalment o per delegació amb l'acreditació corresponent, als actes d'elecció de destinació perdran el dret d'escollir destinació i seran excloses de la convocatòria.

S'entendrà que no hi ha compareixença de la persona aspirant en el moment que sigui cridada públicament per tercera vegada, en el lloc on es facin els actes d'elecció de destinació, i no es presenti ni la persona interessada ni la persona en qui pugui haver delegat.

 

-11 Tribunal

11.1 Els membres del tribunal son nomenats per la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut d'acord amb el previst a la base 9 de les bases generals, una vegada publicat al DOGC es constituiran formalment i actuaran d'acord amb el previst a la base 9 esmentada.

11.2 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot demanar, als efectes oportuns, l'acreditació dels aspectes necessaris quan consideri que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, que podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment, quan no compleixin els requisits, sense perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre la persona aspirant.

11.3 Un cop resolt el procés selectiu i fet l'acte d'elecció, el tribunal elevarà proposta de nomenament a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut.

11.4 El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, el componen els membres següents:

Presidenta titular: Angels Orenes González .

Suplent: Juan Carlos Sanchez Vallejo.

Vocal primer titular: Miquel Ángel Barberà Llorca .

Suplent: Marta Berenguer Poblet.

Vocal segona titular: M. Carmen Gonzalvo Heras.

Suplent: Agustina Cuenca González .

Vocal tercera titular: Lucia Rodrigo Rubio.

Suplent: Maria Glòria Oller Marra.

Vocal quart titular: Jose Miquel Yepes Arenas.

Suplent: Ana Maria Ros Mateo.

Secretaria titular: Ester Ripoll Navarro.

Suplent: Carmen Martín Romero.

Així mateix, formaran part del tribunal qualificador com a representants titular i suplent, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Titular: Susanna Saval Costa.

Suplent: Anna Cervera Caminal.

11.5 Les persones que formin part dels tribunals tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó de servei, DOGC núm. 5170, de 10.7.2008.

 

-12 Nomenaments i presa de possessió

Un cop fet l'acte d'elecció previst a la base 10 i presentada la documentació prevista a la base 3.4 i 3.5 de la les bases generals, la persona aspirant obtindrà un nomenament què abastarà la gerència territorial corresponent, com a personal estatutari fix en la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria, d'acord amb el previst a la base 10 de les bases generals i l'article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixen les condicions i requisits exigits, no podran ser nomenades, i totes les seves actuacions quedaren anul·lades.

 

-13 Recursos

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, contra els actes derivats de l'autoritat convocant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de la notificació o publicació, o directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de la notificació o publicació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació o notificació.

 

 

 

Annex 2

 

Temari transversal

 

Tema 1

El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'Institut Català de la Salut.

 

Tema 2

L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

 

Tema 3

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).

 

Tema 4

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Tema 5

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

 

Tema 6

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

 

Tema 7

Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

 

 

Temari específic per a la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb coneixements, habilitats i actituds en proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre d'un equip d'infermeria en els centres sanitaris d'atenció especialitzada i d'atenció primària, sota la dependència d'una persona diplomada d'infermeria o, si s'escau, com a membre d'un equip de salut en l'assistència derivada de la pràctica de l'exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Competències professionals

-1 Citar, rebre i registrar les dades als pacients complint les normes establertes.

-2 Verificar l'existència del material necessari per a la realització de les activitats pròpies de cada consulta.

-3 Rebre i emetre, si escau, informació verbal i escrita necessària per a la correcta coordinació amb altres unitats segons les normes establertes.

-4 Saber rentar i fer la higiene dels pacients en funció de les seves necessitats i del pla de cures.

-5 Saber preparar al pacient per al seu trasllat i assegurar que es compleixen les condicions del mateix.

-6 Saber mobilitzar al pacient en el seu medi tenint en compte el seu estat i posició anatòmica recomanada.

-7 Ajudar a la deambulació del pacient, assegurant que es compleixen les indicacions específiques del responsable del pla de cures.

-8 Saber executar les operacions necessàries per facilitar la correcta exploració i observació del pacient.

-9 Saber aplicar tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica, seguint els protocols tècnics establerts i les indicacions d'actuació.

-10 Saber realitzar la preparació i administració de medicaments per via oral, rectal i tòpica.

-11 Saber realitzar cures postmortem seguint els protocols establerts.

-12 Distribuir els menjars i recolzar la ingesta en pacients que així ho requereixin.

-13 Col·laborar o aplicar tècniques de prevenció d'accidents i primers auxilis, seguint els protocols i pautes d'actuació establertes.

-14 Saber realitzar la neteja, desinfecció i esterilització del material i instrumental de les diferents unitats/consultes.

-15 Saber mantenir l'ordre, neteja i condicions higienicosanitàries de l'habitació del pacient, tant a nivell hospitalari com domiciliari.

-16 Participar en el control d'infeccions nosocomials.

-17 Saber detectar les necessitats psicològiques bàsiques i conductes anòmales en els diferents tipus de pacients, en el seu àmbit de competències.

-18 Donar recolzament psíquic bàsic al pacient per millorar les seves condicions de vida, en el seu àmbit de competències.

-19 Promoure actituds i hàbits d'autocura dels pacients i la seva participació en associacions i grups d'ajuda.

-20 Intervenir, al seu nivell, en la formació i promoció d'hàbits saludables d'alimentació, higiene personal i del medi, i sobre formes de vida en pacients, familiars i col·lectius.

-21 Saber revelar i arxivar radiografies dentals segons el protocol tècnic i normes de qualitat.

-22 Saber realitzar les operacions de batut, espatulat i barrejat dels materials requerits pel facultatiu.

- 23 Saber mantenir la cadira dental amb tots els elements i estris en perfecte estat d'ús.

-24 Saber realitzar la instrumentació operatòria de la cadira dental, utilitzant "tècnica de quatre mans o sis mans".

-25 Saber aïllar i aspirar el camp operatori, abans i durant l'operatòria dental.

-26 Saber realitzar el condicionament físic i psicològic del pacient que permeti el seu tractament dental, abans, durant i després de l'operatòria, segons les necessitats específiques.

Aquestes competències estan desenvolupades en el següent temari específic:

 

Tema 1

Prestació de cures auxiliars o delegades.

1.1 Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.

1.2 Cures auxiliars en la necessitat d'alimentació de la persona.

1.3 Cures auxiliars en la necessitat d'higiene i vestir.

1.4 Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.

1.5 Cures auxiliars en la necessitat d'eliminació urinària i digestiva.

1.6 Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.

1.7 Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.

1.7.1 Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.

1.7.2 Administració d'ènemes.

1.7.3 Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.

1.7.4 Preparació del pacient per exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.

1.7.5 Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de perfusió).

1.7.6 Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.

1.7.7 Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics.

1.7.8 Exercicis d'amplitud de moviment.

1.7.9 Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries.

1.7.10 Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.

1.7.11 Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.

1.7.12 Aplicació de subjeccions mecàniques.

1.7.13 Canvis posturals.

1.7.14 Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril.

1.7.15. Procediment de cures postmortem.

1.8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons, infants, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.

1.9 Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés de dol.

1.10 Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.

1.11 Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.

1.12 Material i instrumental en els procediments dentals.

1.13 Aspectes bàsics de la odontologia preventiva.

1.14 Cures auxiliars en la promoció de la salut i d'hàbits de vida saludables.

 

Tema 2

Comunicació i relació terapèutica.

2.1 Aspectes ètics de la prestació de cures.

2.2 Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.

2.3 Procediment d'acolliment del pacient.

2.4 Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.

2.5 Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La comunicació amb el pacient desorientat.

2.6 Comunicació amb la família/cuidador.

 

Tema 3

Cures auxiliars en la seguretat de pacients.

3.1 Principis d'asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals. Aïllaments o precaucions específiques.

3.2 Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.

3.3 Higiene dels aliments. Tipus de dietes.

3.4 Els programes de seguretat clínica.

3.5 Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.

3.6 Seguretat en l'administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.

3.7 Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics

 

Tema 4

Cures auxiliars de l'entorn del pacient.

4.1 La informació i la documentació clínica a l'àmbit assistencial.

4.2 Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l'entorn del pacient i de l'entorn de treball.

4.3 Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.

4.4 Tècniques d'emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.

 

Tema 5

Prevenció de riscos laborals.

6.1 Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de violència.

 

Tema 6

Perfil competencial

7.1 Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió.

 

 

 

Annex 3

Barem de mèrits de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria

 

1. Formació

30

punts màxim

1.1. Formació reglada:

5

punts màxim

1.1.1. Per l'expedient acadèmic dels estudis utilitzats com a requisit

 

 

No es valora les assignatures de: religió, formació política, idiomes i educació física

 

 

Per cada matrícula d'honor

1

punt màxim 3 punts

Per cada excel·lent

0,5

punts màxim 3 punts

1.2. Formació continuada:

28

punts màxim

1.2.1. Per cursos, tallers, seminaris (màxim de 100 h./curs i 500 h./any) :

 

 

Cursos, tallers, seminaris, presencials i a distància, i cursos en jornades, amb aprofitament

0,035

punts/hora

Cursos, tallers i seminaris presencials sense aprofitament

0,018

punts/hora

 

2. Experiència professional en centres sanitaris

50

punts/màxim

2.1. A l'Institut Català de la Salut i en altres serveis de salut del SNS com a personal estatutari

0,3

punts/mes

2.2 Al SISCAT i centres assistencials universitaris, cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la salut, realitzant funcions de la categoria

0,2

punts/mes

 

3. Docència

15

punts màxim

Es valora cada any acadèmic complet. Un any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h. En cas de constar menys mesos o hores en el certificat emès pel centre docent, es fa la part proporcional

 

 

3.1. Docència de formació reglada:

5

punts màxim

3.1.1. Per cada any acadèmic complet com a tutor de pràctiques d'alumnes de tècnic especialista de grau mitjà en cures d'infermeria en centres assistencials amb conveni amb les escoles de formació professional. La certificació ha de ser de l'escola professional o del responsable de la formació del centre assistencial.

1

punt/any acadèmic

3.2. Docència de formació continuada:

10

punts/màxim

3.2.1. Docent de formació continuada a l'ICS, EAPC, SNS o equivalents o docent de formació continuada acreditada

0,1

punts/hora

 

4. Activitats científiques:

15

punts màxim

4.1. Publicacions:

7

punts màxim

Autor de l'article en revistes científiques indexades

1

Punt/cada

Autor/a o revisor/a de documents assistencials: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies o altres documents estàndards a l'SNS (ha de constar la seva participació i degudament acreditat per l'entitat competent)

0,5

punt/cada

4.2. Congressos i jornades (nacionals i internacionals):

8

punts màxim

Ponència

2

punts/cada

Comunicació oral

2

punts/cada

Pòster

0,5

punts/cada

Premi a comunicació o pòster

1

punt més

Total

110

 

Puntuació màxima

100

 

 

5. Altres mèrits addicionals:

25

punts màxim

5.1. Haver superat la fase d'oposició en la darrera convocatòria de l'ICS d'aquesta categoria

10

punts

5.2. Coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit (només puntua el nivell més alt)

5

punts màxim

Nivell B

1

punt

Nivell C

3

punts

Nivell D

5

punts

5.3. Coneixement de la llengua anglesa (només puntua el nivell més alt)

5

punts màxim

First certificate in English (FCE) GESE 7, 8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1

punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

3

punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5

punts

5.4. ACTIC o COMPETIC o equivalent (només puntua el nivell més alt):

5

punts màxim

Nivell bàsic

1

punt

Nivell mitjà

3

punts

Nivell superior

5

punts

Total

125

punts

Puntuació màxima

100

punts

 

 

Annex 4

 

Distribució de les places convocades per la categoria de tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria:

Total de places convocades 1.588: 325 places corresponents a l'oferta ordinària d'ocupació per l'exercici 2017 i 1.263 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017).

Total de places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda: 114.

Amunt