Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/09/2018

  • Número del document SLT/2158/2018

  • Número de control 18270026

  • Organisme emissor Institut Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18270026-2018

Dades del DOGC
  • Número 7718

  • Data 03/10/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2158/2018, de 3 de setembre, de convocatòria específica del procés selectiu per a proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI LLIURE-2018).


 

De conformitat amb el que preveu la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, en concordança amb el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatuari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social i atenent als objectius del Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut publicat en la Resolució SLT/1158/2016, al DOGC núm. 7118, del 11.5.2016;

De conformitat amb el que preveu l'Acord 25/2017, de 25 de maig, pel qual s'aprova la distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació per l'exercici i l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, pel qual s'aprova per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació pública addicional per l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut i la seva distribució per categories (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017), en concret el referit a 3.301 llocs de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria.

Vist que la totalitat de les places objecte de convocatòria estan dotades pressupostàriament d'acord amb la normativa vigent per al personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.

En exercici de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 10 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 4940, de 3.8.2007), i l'article 13 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 5314, de 9.2.2009),

 

Resolc:

 

Article 1

Fer pública aquesta convocatòria específica per proveir places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2) (codi d'identificació DSI LLIURE-2018).

 

Article 2

Aprovar les bases especifiques que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució que complementen i adapten les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut, publicada al DOGC núm. 6988, de 2.11.2015, modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d'11 de gener publicada al DOGC núm. 7542, de 24.1.2018, la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig publicada al DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol publicada al DOGC núm. 7657, de 5.7.2018.

 

Article 3

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, de conformitat amb el que preveuen els articles 8.2, 14.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

 

Barcelona, 3 de setembre de 2018

 

 

Josep Maria Argimon i Pallàs

Director gerent

 

 

Annex 1

Bases específiques

 

-1 Normes generals

Aquesta convocatòria es regula pel previst en aquestes bases específiques i, en allò que no es reguli en aquestes, per les bases generals previstes en la Resolució SLT/2411/2015, de 21 d'octubre, per la qual es disposa la publicació de les bases generals que regulen els processos selectius per a l'accés a la condició de personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 6988, de 2.11.2015), modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d'11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018).

El sistema per resoldre el procés de selecció és el de concurs oposició, que es desenvoluparà segons el previst en aquestes bases.

El temari i el barem són els publicats a l'annex 2 i l'annex 3 respectivament.

 

-2 Places convocades

L'objectiu de la convocatòria és l'adjudicació definitiva per concurs oposició pel torn lliure de les places bàsiques que consten a l'annex 4 d'aquesta Resolució, per la categoria de:

- Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2).

Del total de places convocades es reserven 268 places per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, d'acord amb el que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, pel qual s'aprova per a l'any 2017 l'oferta d'ocupació pública addicional (DOGC núm.7525, de 29.12.2017).

 

-3 Requisits de participació

Podrà participar-hi la persona interessada que acrediti tenir els requisits previstos en la base 3 de les bases generals, que s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini d'inscripció i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Estar en possessió del títol oficial de grau/diplomat universitari en infermeria o equivalent.

 

-4 Inscripció

La inscripció a la convocatòria s'ha de fer de forma telemàtica accedint al lloc web de l'Institut Català de la Salut (www.ics.gencat.cat). Una vegada s'ha accedit al lloc web, cal clicar l'opció “Treballeu a l'ICS” i posteriorment clicar l'opció “Sistema de Gestió de Recursos Humans” (SGRH), on la persona s'haurà d'identificar per iniciar la sessió a l'SGRH i formalitzar la inscripció.

Prèviament a fer la inscripció la persona aspirant ha d'introduir al “Gestor de currículum” del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) el títol acadèmic oficial de grau o diplomat/ada universitari en infermeria o equivalent què li dóna dret a participar en la convocatòria, en cas que aquest títol no estigui ja introduït.

Durant el procés d'inscripció telemàtic, i sempre abans de formalitzar la corresponent inscripció a la convocatòria, la persona aspirant haurà de donar el seu consentiment exprés al tractament i publicació de les dades de caràcter personal i professional relacionades amb el desenvolupament del procés selectiu, d'acord amb els requisits que marca la normativa vigent de protecció de dades, fins la finalització del procés amb la publicació de les places adjudicades al DOGC, d'acord amb el previst a la base 4 de les bases generals.

 

-5 Termini d'inscripció

El termini per fer la inscripció és de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el DOGC.

 

-6 Pagament de la taxa

La persona aspirant haurà d'abonar la quantitat de 54,50 euros, a la qual s'aplica un 20% de descompte atès que la inscripció de participació i el pagament de la taxa són de forma telemàtica, d'acord amb la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya en matèria de taxes, (Ordre GAH/83/2017, DOGC núm. 7368, de 12.5.2017) i es realitzarà d'acord amb el previst a la base 4.2 de les bases generals.

La manca de pagament, el pagament incomplet o la no acreditació de l'exempció determina l'exclusió de la persona aspirant del procés.

Una vegada formalitzada la inscripció, el pagament de la taxa corresponent es podrà fer fins l'endemà del termini previst a la base 5 d'aquesta convocatòria, mitjançant una de les opcions següents:

- CaixaBankNou (abans Línia oberta de la Caixa).

- Carta de pagament, que s'ha d'imprimir i fer efectiva en qualsevol caixer automàtic de CaixaBank.

6.1 Bonificacions:

La normativa vigent en matèria de taxes, estableix determinades bonificacions:

- S'aplica un 30% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

- S'aplica un 50% a les persones membres de família nombroses de categoria especial.

La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions.

La presentació dels documents acreditatius de les causes de bonificació del 30% i el 50% és pot dur a terme fins a l'últim dia previst per fer la inscripció de participació, i es presentarà d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

6.2 Exempció del pagament de la taxa

La persona aspirant que tingui algunes de les causes d'exempció previstes a la base 4.3 de les bases generals, ha de presentar la documentació següent:

- En cas d'estar a l'atur, certificació actualitzada emesa per l'oficina de treball de la Generalitat (OTC) o, si s'escau, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que acrediti que està inscrit a l'atur i que no és perceptor de cap prestació econòmica. Així mateix, una Declaració Jurada de la persona aspirant en què declari que no percep cap prestació econòmica de cap organisme oficial.

- En cas d'estar jubilat, document emès per l'òrgan competent en matèria de jubilació, mitjançant el qual es reconeix la situació de jubilat/ada.

- En cas de tenir la condició legal de discapacitat amb grau igual o superior al 33%, el certificat acreditatiu actualitzat o vigent corresponent.

La presentació dels documents acreditatius de les causes d'exempció és pot fer fins l'últim dia previst per fer la inscripció de participació, i s'ha de presentar d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

 

-7 Participació de persones amb discapacitat i adaptacions

Les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat faran constar en la fitxa de l'aspirant que tenen reconeguda aquesta condició, i hauran de presentar al tribunal fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'aquest fet així com un dictamen actualitzat vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials.

En el cas de necessitar adaptació de les proves s'ha de fer constar tant en la inscripció a la convocatòria, marcant la casella corresponent, com en el dictamen abans esmentat, de manera detallada.

La forma i el termini d'acreditació són els previstos a la base 4.4 de les bases generals.

La manca de dictamen suposa l'exclusió del procés selectiu.

Les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitat, que no facin constar aquesta condició en la fitxa de l'aspirant, seran admeses en les mateixes condicions que la resta de persones aspirants, sense perjudici que, un cop superat el procés selectiu hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva capacitat funcional per desenvolupar les funcions pròpies de l'exercici professional de la categoria a la qual opten.

 

-8 Desenvolupament del procés selectiu

El procés selectiu es realitzarà d'acord amb el previst a la base 6 de les bases generals, modificada per les Resolucions SLT/55/2018, d'11 de gener (DOGC núm. 7542, de 24.1.2018), la Resolució SLT/1236/2018, de 18 de maig (DOGC núm. 7643, de 15.6.2018) i la Resolució SLT/1514/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018).

8.1 Fase d'oposició:

Consisteix en la realització de tres proves de caràcter obligatori i eliminatori en el cas de les proves primera i segona i, obligatòria i no eliminatòria en el cas de la prova tercera. Així mateix, el tribunal també podrà acordar prèviament fer una prova de caràcter voluntari i no eliminatori, d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals.

El lloc, la data i l'hora de realització i els resultats de les proves es publicaran al lloc web de l'Institut Català de la Salut.

Les proves primera i tercera es realitzaran en el mateix dia.

En tot cas, el tribunal només avaluarà la prova segona a les persones aspirants que hagin superat la primera prova i només avaluarà la prova tercera a les persones aspirants que hagin superat les proves primera i segona.

El tribunal podrà acordar que la realització de la primera prova sigui descentralitzada a les localitats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Per a la realització de les proves següents, en funció del nombre d'aspirants i/o per a la millor gestió de les proves, el tribunal podrà acordar que les persones aspirants siguin convocades de forma centralitzada a la localitat de Barcelona o bé de forma descentralitzada a les localitats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, segons les seves opcions.

a) La primera prova constarà de dos exercicis:

- El primer exercici consistirà en respondre un qüestionari tipus test sobre el contingut del temari publicat a l'efecte.

La puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts.

- El segon exercici consistirà en respondre un o més supòsits pràctics amb respostes tancades tipus test, referents a les funcions a desenvolupar en la categoria a la qual s'opta.

La puntuació mínima de superació de l'exercici serà de 5 punts en base 10. Les persones que no superin la puntuació esmentada restaran excloses de la convocatòria.

La puntuació màxima d'aquest exercici serà de 90 punts.

La puntuació de la prova serà la suma de la puntuació obtinguda en cada un dels dos exercicis.

El tribunal fixarà prèviament el temps per la realització de la prova.

b) Segona prova: avalua el coneixement de la llengua catalana i castellana. Es realitzarà d'acord amb el previst a la base 6.2.1. b) de les bases generals i consistirà en dos exercicis. La data i l'hora de realització d'aquesta prova es publicarà amb la diligència que aprovi la llista amb els resultats de la primera prova.

- Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

Primera part: que avalua el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria i la resposta d'un qüestionari sobre aspectes lingüístics. La durada serà com a màxim de 75 minuts.

Segona part: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i/o una conversa sobre temes generals. La durada serà com a màxim de 20 minuts.

La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que acreditin documentalment estar en possessió d'algun dels certificats o situacions previstes a la base 6.2.1 b) de les bases generals.

El coneixement de llengua catalana requerit per la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria és el corresponent al certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística.

Per la realització d'aquestes proves formaran part del tribunal com a representants titular i suplent les persones nomenades a tal efecte, en qualitat d'assessores en matèria de normalització lingüística, que actuaran amb veu i sense vot. Així mateix, el tribunal podrà sol·licitar l'assessorament de persones expertes en matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada per assessorar el tribunal en la valoració de la prova de coneixements de la llengua catalana.

- Segon exercici de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):

D'acord amb el previst a l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d'un estat en què la llengua oficial no sigui el castellà han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana la persona aspirant haurà de fer una prova, què serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i en mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal. El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La valoració d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Estan exemptes de fer la prova de coneixements de llengua castellana les persones aspirants que acreditin estar en possessió d'algun dels certificats o diplomes que preveu la base 6.2.1 b) de les bases generals.

c) Tercera prova: adreçada a avaluar el perfil competencial de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria, segons el que preveu la base 6.2.1.c) de les bases generals i d'acord amb la modificació feta amb data 5 de juliol de 2018.

Aquesta prova no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima serà de 20 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps i criteris de realització de la prova.

El valor conjunt de la primera i la tercera proves és de 200 punts màxim.

8.1.1 Un cop realitzades les proves, el tribunal publicarà els resultats, i la persona aspirant disposarà de 10 dies hàbils per realitzar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop resoltes les al·legacions es publicarà el resultat definiu.

8.1.2 Les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició podran ser convocades pel tribunal corresponent, a realitzar una prova voluntària i no eliminatòria d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals, la qual tindrà una puntuació addicional del 10% sobre el total del valor de la fase d'oposició.

En aquest cas el tribunal, juntament amb la llista definitiva de persones convocades publicarà el lloc, dia i hora per realitzar aquesta prova.

8.2 Fase de concurs:

El tribunal només valorarà els mèrits de la persona aspirant que hagi superat la fase d'oposició.

8.2.1 Introducció de mèrits al gestor de Currículum (SGRH).

La persona aspirant que superi la fase d'oposició haurà d'introduir els mèrits que encara no constin al Gestor de Currículum del Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), assolits fins a la data de publicació de la convocatòria, en el termini que fixi el tribunal en la diligència corresponent.

Tant els mèrits que ja constin en el “Gestor de Currículum” com els introduïts en el termini esmentat s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de la persona aspirant.

La persona aspirant comprovarà l'exactitud dels mèrits incorporats i podrà formular les al·legacions que consideri, per esmenar els possibles errors d'introducció, d'acord amb el previst a la base 1.10 de les bases generals.

Les persones aspirants presentaran la documentació acreditativa de la titulació requerida i dels mèrits a valorar d'acord amb el previst a la base 6.2.2 de les bases generals.

El tribunal proposarà a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut l'exclusió del procés selectiu de les persones aspirants que no presentin la titulació establerta com a requisit, així com de les persones aspirants que la data d'obtenció de la titulació establerta (o en el seu defecte la data de pagament de les taxes per l'expedició de la corresponent titulació) sigui posterior a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

8.2.2 El tribunal només valorarà els mèrits d'acord amb el previst a la base 5 i la base 6.2.2 de les bases generals i el barem publicat a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

8.2.3 Un cop el tribunal hagi valorat els mèrits, es farà pública la llista provisional de puntuació i les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils per presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop resoltes les al·legacions, el tribunal farà públic el resultat definitiu del concurs.

8.2.4 Les referències d'aquest barem a organismes de l'Estat espanyol s'entendran fetes als organismes equivalents dels restants estats membres de la Unió Europea, si s'escau. Els aspirants, els mèrits dels quals puguin estar inclosos en aquest apartat, hauran d'aportar els documents oficialment traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

 

-9 Resolució del concurs oposició

Juntament amb la publicació de la llista definitiva del concurs de mèrits prevista a la base 8.2.3, el tribunal publicarà el resultat final del concurs oposició, amb indicació del número d'ordre de classificació per cada persona aspirant.

En cas d'empat en la puntuació, s'aplicaran els criteris establerts a la base 7 de les bases generals.

 

-10 Elecció de destinació

En un termini no superior a 30 dies des de la publicació de la llista definitiva de puntuació final, s'obrirà un termini de 10 dies en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), per tal que la totalitat de les persones que constin en la llista esmentada facin elecció de la gerència territorial que desitgen. Es podrà sol·licitar totes les destinacions que es consideri oportú per ordre de preferència, i com a mínim caldrà sol·licitar una gerència territorial. Les persones aspirants que no sol·licitin cap gerència territorial quedaran excloses del procés selectiu.

Als efectes de l'elecció de la gerència territorial hi haurà un únic torn per a totes les persones aspirants que hagin superat el procés de selecció, amb independència que haguessin fet constar la condició de persona amb discapacitat en la fitxa de l'aspirant.

En tot cas, el funcionament de l'aplicació informàtica donarà compliment al que preveu la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives i el punt 3 de l'Acord 67/2017, de 22 de desembre, de la Comissió Executiva del Consell d'Administració, per tal de garantir la cobertura de places reservades a persones amb la condició de discapacitat per persones aspirants que hagin superat el procés selectiu i haguessin fet constar aquesta condició a la fitxa de l'aspirant.

A tal efecte, l'aplicació informàtica suspendrà l'assignació de places de destinació entre la totalitat de les persones aspirants que han superat el procés de selecció, quan restin per adjudicar un número de places igual al de persones aspirants que haguessin fet constar la condició legal de discapacitat a la fitxa de l'aspirant, què encara no haguessin demanat assignació, permetent assolir el nombre total de places reservades per aquesta condició en el segon paràgraf de la base 2 d'aquesta convocatòria.

Si finalitzada l'assignació de places reservades per a les persones aspirants que van fer constar la condició de discapacitat restessin places pendents d'assignació, l'aplicació informàtica continuarà l'assignació des del punt en què la va suspendre.

El tribunal assignarà les destinacions a la gerència territorial per rigorós ordre de classificació, segons les opcions i l'ordre de preferència indicades per la persona aspirant.

Posteriorment, en el termini de 10 dies des de la publicació de l'adjudicació de destinació, només pels professionals que hagin obtingut destinació en una gerència territorial, es farà un segon acte d'elecció presencial en la gerència territorial corresponent, en el qual escolliran destinació definitiva pel mateix ordre establert en el primer acte d'elecció i d'acord amb allò que preveu l'article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut. Aquest segon acte d'elecció es desenvoluparà en cadascuna de les gerències territorials.

Les persones aspirants hauran d'acreditar la seva identitat amb la presentació en format original del DNI, el permís de conduir o el passaport, tot i que es pot delegar l'elecció de destinació en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Les persones aspirants que no compareguin, personalment o per delegació amb l'acreditació corresponent, als actes d'elecció de destinació perdran el dret d'escollir destinació i seran excloses de la convocatòria.

S'entendrà que no hi ha compareixença de la persona aspirant en el moment que sigui cridada públicament per tercera vegada, en el lloc on es facin els actes d'elecció de destinació, i no es presenti ni la persona interessada ni la persona en qui pugui haver delegat.

 

-11 Tribunal

11.1 Els membres del tribunal seran nomenats per la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut d'acord amb el previst a la base 9 de les bases generals, una vegada publicat al DOGC es constituiran formalment i actuaran d'acord amb el previst a la base 9 esmentada.

11.2 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del tribunal, pot demanar, als efectes oportuns, l'acreditació dels aspectes necessaris quan consideri que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, que podran ser excloses motivadament de la convocatòria en qualsevol moment, quan no compleixin els requisits, sense perjudici de les actuacions que puguin recaure sobre la persona aspirant.

11.3 Un cop resolt el procés selectiu i fet l'acte d'elecció, el tribunal elevarà proposta de nomenament a la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut.

11.4 El tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, el componen els membres següents:

Presidenta titular: Esperanza Zuriguel Pérez.

Suplent: Marta Sancho Gómez.

Vocal primera titular: Olga Mestres Soler.

Suplent: Miguel Ángel Martínez Gomez.

Vocal segona titular: Mercè Cartana Pérez.

Suplent: Montserrat Ribo Regas.

Vocal tercer titular: Jordi Tost Mora .

Suplent: Carolina Sorolla Villas.

Vocal quarta titular: Montse Salles Coletas.

Suplent: Xavier Teixidó Huertas.

Secretaria titular: Carmen Martín Romero.

Suplent: Ester Ripoll Navarro.

Així mateix, formaran part del tribunal qualificador com a representants titulars i suplents, respectivament, en qualitat d'assessors en matèria de normalització lingüística, amb veu però sense vot, les persones següents:

Titular: Susanna Saval Costa.

Suplent: Anna Cervera Caminal.

11.5 Les persones que formin part dels tribunals tenen dret a percebre les assistències previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó de servei, DOGC núm. 5170, de 10.7.2008.

 

-12 Nomenaments i presa de possessió

Un cop fet l'acte d'elecció previst a la base 10 i presentada la documentació prevista a la base 3.4 i 3.5 de la les bases generals, la persona aspirant obtindrà un nomenament què abastarà la gerència territorial corresponent, com a personal estatutari fix en la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria, d'acord amb el previst a la base 10 de les bases generals i l'article 39 del Decret 13/2009, de 3 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Institut Català de la Salut.

Les persones aspirants proposades que no presentin la documentació requerida i les que no compleixen les condicions i requisits exigits, no podran ser nomenades, i totes les seves actuacions quedaren anul·lades.

 

-13 Recursos

D'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i el Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut, en els termes que estableix la disposició derogatòria segona de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut, contra els actes derivats de l'autoritat convocant, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de la notificació o publicació, o directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de la notificació o publicació davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.

Així mateix, contra els actes de tràmit del tribunal que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació o notificació.

 

 

Annex 2

 

Temari transversal

 

Tema 1

El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'Institut Català de la Salut.

 

Tema 2

L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.

 

Tema 3

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. Canvis introduïts pel Reglament General de Protecció de dades, 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016: Disposicions i Principis. La figura del Delegat de protecció de dades (articles 37, 38 i 39).

 

Tema 4

Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions del Serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Tema 5

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

 

Tema 6

Qualitat: concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa-efecte.

 

Tema 7

Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

 

 

Temari específic per a la categoria de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (subgrup A2)

 

La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d'actuació propis, amb coneixements, habilitats i actituds en activitats de promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació de la salut des del punt de vista de la infermeria, amb visió integral que respecti els principis ètics, morals i culturals de la persona.

Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l'exercici professional d'infermeria i saber aplicar-les d'acord amb els estàndards definits per a una pràctica professional responsable.

 

Tema 1

Tenir cura de la persona, la família i la comunitat

1.1 Conèixer i incorporar a la pràctica els aspectes ètics de la prestació de cures, el codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera.

1.2 Conèixer i saber aplicar el desenvolupament teòric infermer, els fonaments teòrics i metodològics disciplinaris, el procés d'atenció d'infermeria i els llenguatges clínics.

1.3 Aconseguir en la relació terapèutica una comunicació efectiva mitjançant tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Saber aplicar estils de comunicació en la comunicació verbal i no verbal i saber gestionar la comunicació en situacions de crisi.

1.4 Conèixer i saber aplicar els aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa.

1.5 Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut social, pública i comunitària i promoure la salut i l'autonomia del pacient. Desenvolupar també accions dirigides a la prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conèixer el concepte de cronicitat.

1.6 Conèixer els factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Saber identificar els aspectes específics de l'atenció a la salut dels infants i adolescents, i els aspectes específics de l'atenció a la salut dels ancians.

1.7 Saber valorar la salut familiar, la dinàmica, el funcionament i els rols familiars. Conèixer els atributs de la família funcional/disfuncional i conèixer les teories sobre vinculació afectiva.

 

Tema 2

Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc

2.1 Conèixer i saber aplicar el procés de cures en situacions d'urgència o emergència.

2.2 Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l'embaràs, part i puerperi.

2.3 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris.

2.4 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l'aparell reproductor.

2.5 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o endocrinològics.

2.6 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i esquelètics.

2.7 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris.

2.8 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics.

2.9 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris.

2.10 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema immunitari.

2.11 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials, otorinolaringològics i/o oftalmològics.

2.12 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes multiorgànics/multisistèmics.

2.13 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social.

2.14 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal.

*Procés de cures (...) inclou com a mínim els coneixements d'anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació.

 

Tema 3

Ajudar el pacient en el compliment del tractament i saber fer-lo partícip

3.1 Conèixer i saber adequar les accions de l'educació sanitària. Conèixer i saber aplicar els models d'intervenció educativa per a la salut, els mètodes i procediments educatius, els conceptes i indicadors de seguiment i compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut.

3.2 Conèixer i saber aplicar les bases de la farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats, accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Saber administrar els medicaments i fer les cures associades a l'administració de medicaments: conèixer i saber aplicar les tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o post–administració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la medicació.

3.3 Conèixer les tècniques en nutrició i dietètica. Saber indicar l'administració de dietes terapèutiques i la nutrició artificial. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació nutricional.

3.4 Conèixer i saber aplicar les intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures.

 

Tema 4

Contribuir a garantir la seguretat del pacient i gestionar el procés assistencial

4.1 Conèixer i saber aplicar els principis d'asèpsia i esterilització. Saber desenvolupar accions conduents a la prevenció i abordatge de la infecció nosocomial i de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària. Conèixer i saber aplicar les mesures d'aïllaments i les precaucions que cal aplicar.

4.2 Conèixer els programes de seguretat clínica, la teoria de l'error humà en l'atenció de la salut i els conceptes de seguretat clínica. Conèixer el sistema de prevenció d'errors i d'esdeveniments adversos.

4.3 Prevenir les caigudes i disminuir les lesions. Conèixer i saber aplicar el sistema de seguretat farmacològica i transfusional, el sistema de seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conèixer i saber determinar l'eficàcia de la conciliació de medicació.

 

Tema 5

Facilitar el procés d'adaptació i saber gestionar l'afrontament al nou estat de salut

5.1 Conèixer i saber aplicar les teories de l'estrès i l'afrontament, i els mecanismes i estratègies d'adaptació i afrontament.

5.2 Conèixer el procés d'adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Saber valorar, diagnosticar i abordar els problemes i complicacions associades amb els processos d'afrontament i intervencions de suport.

5.3 Saber fer intervenció d'atenció a la família/cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de fragilitat. Saber identificar les necessitats per fer l'adaptació i afrontament del cuidador/família. Saber prevenir la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Saber valorar, diagnosticar i intervenir en aquest àmbit.

5.4 Conèixer el procés de dol i saber detectar el dol funcional i el dol disfuncional.

 

Tema 6

Prevenció de riscos laborals.

6.1 Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectant. Riscos físics: mesures de protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de violència.

 

Tema 7

Perfil competencial

Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

 

 

 

Annex 3

Barem de mèrits de diplomat/ada sanitari/ària en infermeria

 

1. Formació

30

punts/màxim

1.1. Formació universitària:

10

punts màxim

1.1.1. Per l'expedient acadèmic del grau o diploma d'infermeria

1

punt màxim

Per cada matrícula d'honor

0,2

punts/cada

Per cada excel·lent

0,1

punts/cada

1.1.2. Per cada títol de màster universitari oficial

4

punts/cada

Per cada matrícula d'honor

0,2

punts/cada

Per cada excel·lent

0,1

punts/cada

1.1.3. Doctorat

4

punts

Cum laudem

1

punt més

1.1.4. Per cada títol d'infermer/a especialista (salut mental, geriàtrica, treball, cures medicoquirúrgiques, familiar i comunitària, pediatria)

6

punts

1.2. Formació continuada

20

punts/màxim

1.2.1. Per cada títol de màster professionalitzador (títol propi)

4

punts màxim

1.2.2. Per cada títol de postgrau professionalitzador (títol propi)

2

punts

1.2.3. Per cursos, tallers, seminaris i jornades (màxim 100 h./curs i 500 h./any):

 

 

Cursos, tallers, seminaris, presencials i a distància, i cursos en jornades, amb aprofitament

0,01

punts/hora

Cursos, tallers i seminaris presencials sense aprofitament

0,005

punts/hora

 

2. Experiència professional en centre sanitari

50

punts/màxim

2.1. A l'Institut Català de la Salut i en altres serveis de salut del SNS com a personal estatutari

0,3

punts/mes

2.2. Al SISCAT i en altres administracions públiques i centres assistencials universitaris i cooperació al desenvolupament o ajuda humanitària a l'àmbit de la salut, realitzant funcions de la categoria

0,2

punts/mes

 

3. Docència

20

punts/màxim

3.1. Docència de formació reglada:

 

 

Es valorarà cada any acadèmic complet. Un any acadèmic equival a 5 mesos o 500 h., en cas de constar menys mesos o hores en el certificat emès per la Universitat/Unitat docent, es farà la part proporcional.

 

 

3.1.1. Docent en el Grau o Diplomatura d'infermeria: Professor titular, agregat, associat o col·laborador

1,5

punts/any acadèmic

3.1.2 Docent en màsters universitaris oficials

1,5

punts/any acadèmic

3.1.3. Tutor en l'especialitat de ciències de la salut d'infermeria

1

punt/any acadèmic

3.1.4. Coordinador docent

1

punt/any acadèmic

3.1.5 Tutor de pràctiques d'alumnes del grau d'infermeria en centres sanitaris amb conveni amb la Universitat

1,5

punts/any acadèmic

3.2. Docent de formació continuada:

10

punts/màxim

3.2.1. Docent en màsters o postgraus propis

1,5

punts/any acadèmic

3.2.2. Docent en la formació continuada de l'ICS, EAPC, SNS o equivalents o docent de formació continuada acreditada

0,1

punts/h, màxim 3 punts/curs

 

4. Activitats científiques:

15

punts màxim

4.1. Projectes de recerca aprovats per un Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) i/o amb finançament i/o beca:

 

 

Investigador principal

2

punts/cada

Investigador col·laborador/de camp

0,5

punts/cada

4.2. Publicació article original o de revisió en revistes científiques indexades:

 

 

1r. Autor/a

1

punt/cada

Altres autors/es

0,5

punts/cada

4.3. Publicació de llibre:

 

 

Autor/a principal

1,5

punts/cada

Autor/a de capítol/s de llibres

0,3

punts/cada, màxim 1,5 punts

4.5. Autor/a o revisor/a de documents assistencials: protocols, procediments, plans de cures, rutes assistencials, guies o altres estàndards a l'SNS (ha de constar la seva participació i degudament acreditat per l'entitat competent)

0,2

punts/cada

4.6. Participació en congressos i jornades (nacionals i internacionals):

10

punts/màxim

Conferència

1

punts/cada

Ponència

0,6

punts/cada

Comunicació oral

0,3

punts/cada

Pòster

0,1

punts/cada

Premi a comunicació o pòster

0,1

punts més

Total

115

 

Puntuació màxima

100

 

 

5. Altres mèrits addicionals:

25

punts màxim

5.1. Haver superat la fase d'oposició en la darrera convocatòria de l'ICS d'aquesta categoria

10

punts

5.2. Coneixement de la llengua catalana de nivell superior al requerit

5

punts màxim

5.3. Coneixement de la llengua anglesa (només puntua el nivell més alt)

5

punts màxim

First certificate in English (FCE) GESE 7,8 i 9. Nivell B2 del Consell d'Europa

1

punt

Certificate in Advanced English (CAE) GESE 10 i 11. Nivell C1 del Consell d'Europa

3

punts

Certificate of Proficiency in English (CPE) GESE 12. Nivell C2 del Consell d'Europa

5

punts

5.4. ACTIC o COMPETIC o equivalent (només puntua el nivell més alt):

5

punts màxim

Nivell bàsic

1

punt

Nivell mitjà

3

punts

Nivell superior

5

punts

Total

125

punts

Puntuació màxima

100

punts

 

 

Annex 4

 

Distribució de les places convocades per la categoria diplomat/ada sanitari/ària en infermeria:

 

Total de places convocades 3.301: 680 places corresponents a l'oferta ordinària d'ocupació per l'exercici 2017 i 2.621 places corresponents a l'oferta d'ocupació pública addicional per l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal de l'Institut Català de la Salut (DOGC núm. 7525, de 29.12.2017).

Total de places reservades a persones amb discapacitat legal reconeguda: 268.

Amunt