Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/09/2018

  • Número del document SLT/2067/2018

  • Número de control 18250038

  • Organisme emissor Servei Català de la Salut

    CVE CVE-DOGC-A-18250038-2018

Dades del DOGC
  • Número 7704

  • Data 12/09/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ SLT/2067/2018, de 5 de setembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 19 de juny de 2018, pel qual s'aprova l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut.


L'article 14.1.m bis) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, afegit per l'article 160.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix que correspon al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut aprovar l'estructura en unitats del Servei Català de la Salut.

L'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut és la recollida en el Text refós resultant dels acords del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 29 de maig de 2017, 17 de juliol de 2017 i 18 de setembre de 2017, dels quals es va donar publicitat mitjançant la Resolució SLT/2462/2017, de 20 d'octubre (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017).

El Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, mitjançant l'Acord de 19 de juny de 2018, ha aprovat una nova estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut i ha encomanat al director del Servei Català de la Salut que doni publicitat d'aquest Acord, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En ús de les competències que m'han estat atorgades,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 19 de juny de 2018, pel qual s'aprova l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut, que s'inclou com a annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 5 de setembre de 2018

 

Adrià Comella i Carnicé

Director del Servei Català de la Salut

 

 

Annex

Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) pel qual s'aprova l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut.

 

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), configura el Servei Català de la Salut com a ens públic de caràcter institucional.

L'estructura i organització central del Servei Català de la Salut, inicialment, es va establir pel Decret 26/1991, de 18 de febrer (DOGC núm. 1411, de 25.2.1991). Posteriorment, l'evolució del sistema sanitari català amb l'extensió i l'apropament de les xarxes de serveis a la ciutadania, la universalització de l'assistència i la consolidació dels models de compra de serveis sanitaris, o la necessitat de potenciar el Departament de Salut en l'àmbit de la planificació sanitària i enfortir el seu paper d'autoritat sanitària, van donar lloc a successives modificacions d'aquesta estructura.

L'article 160.1 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va incorporar una nova lletra m bis) a l'article 14.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que estableix que correspon al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut aprovar l'estructura en unitats del Servei Català de la Salut.

D'acord amb això, l'actual estructura del Servei Català de la Salut fou aprovada pels acords del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 29 de maig de 2017, 17 de juliol de 2017 i 18 de setembre de 2017. La Resolució SLT/2462/2017, de 20 d'octubre (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017), va donar publicitat al text refós de l'estructura dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut, que va resultar de les modificacions efectuades pels acords esmentats.

Actualment, s'ha considerat necessari:

a) Modificar l'estructura del Servei Català de la Salut per continuar reforçant el seu rol com a motor de transformació del Sistema Nacional de Salut amb la finalitat d'assegurar un sistema eficaç que garanteixi l'equitat en l'accés, els resultats assistencials i la qualitat dels serveis, així com l'assignació equitativa d'acord amb les necessitats i la integració dels serveis.

b) Reforçar la governança i l'alineació de les empreses públiques i consorcis, així com les sinergies amb les empreses públiques i consorcis.

c) Avançar de manera efectiva en l'ordenació equitativa del Sistema Nacional de Salut i en la definició dels models d'atenció integrals i el seu desplegament en el territori, tot articulant la coordinació de la planificació operativa amb la participació i corresponsabilitat dels professionals i proveïdors sanitaris (comissions clíniques i comissió d'entitats proveïdores, entre d'altres).

d) Impulsar el desplegament de les tecnologies de la informació i plataforma digital al conjunt del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Per raons de seguretat jurídica i d'harmonització del text vigent, és recomanable aprovar un nou text que inclogui tota l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut, i deixar vigent l'estructura territorial aprovada pels acords esmentats del Consell de Direcció.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l'apartat 1.m bis) de l'article 14 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a proposta del director del Servei Català de la Salut, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut

 

Acorda:

 

Primer. Aprovació de l'estructura

S'aprova l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut, que s'incorpora com a annex d'aquest Acord.

 

Segon. Publicitat

S'encomana al director del Servei Català de la Salut que doni publicitat d'aquest Acord, mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Disposició derogatòria única

Es deroguen els acords del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut), de 29 de maig de 2017, 17 de juliol de 2017 i 18 de setembre de 2017, dels quals es va donar publicitat mitjançant la Resolució SLT/2462/2017, de 20 d'octubre (DOGC núm. 7480, de 24.10.2017), llevat del capítol 2, relatiu als òrgans territorials, del Text refós aprovat pels referits acords del Consell de Direcció.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Els càrrecs de les unitats afectades per aquest Acord i els actes que el despleguin han de continuar exercint les funcions directives mentre no s'adaptin els seus nomenaments o es proveeixin els llocs de treball corresponents, d'acord amb l'estructura que estableix aquest Acord.

 

Segona

El personal que a l'entrada en vigor d'aquest Acord ocupi llocs de treball en unitats la denominació, la dependència o les funcions de les quals es modifiquin s'ha d'adscriure a les unitats corresponents que regula aquest Acord.

 

 

Disposició final única

Aquest Acord entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Annex

Estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut

 

Article 1. Estructura dels òrgans centrals

El Servei Català de la Salut s'estructura en els òrgans centrals següents:

1.1. De direcció i gestió:

a) El Consell de Direcció.

b) El director o la directora.

c) Les unitats que s'estableixen en aquest text.

1.2. Les unitats del Servei Català de la Salut s'estructuren jeràrquicament en àrees, gerències i divisions.

 

Article 2. Consell de Direcció

El Consell de Direcció, òrgan superior de govern i direcció del Servei Català de la Salut, té la composició, les funcions i el règim de funcionament que li atribueixen els articles 13, 14, 15 i 64 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

 

Article 3. Naturalesa i funcions del director o la directora

La naturalesa i les funcions del director o la directora del Servei Català de la Salut són les que li atribueixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

El director o la directora, d'acord amb l'article 17.2 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i sens perjudici de la seva competència per coordinar-ne l'actuació, pot delegar en els gerents de les regions sanitàries del Servei Català de la Salut funcions específiques pel que fa al seu respectiu àmbit d'actuació, amb l'autorització prèvia del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.

 

Article 4. Estructura de la Direcció

De la Direcció del Servei Català de la Salut depenen:

a) La Subdirecció.

b) La Gerència d'Entitats Participades.

c) La Gerència d'Estratègia, Persones i Comunicació.

d) La Gerència Jurídica.

 

Article 5. Funcions i estructura de la Subdirecció

5.1. Correspon a la Subdirecció:

a) Coordinar les àrees i coordinar les àrees amb les regions sanitàries.

b) Coordinar el Servei Català de la Salut amb els departaments de la Generalitat, d'acord amb les directrius que estableixi el Departament de Salut, mitjançant els corresponents programes i actuacions conjuntes.

c) Coordinar la informació dels comandaments per a la gestió de l'organització.

d) Establir els criteris d'acreditació de l'assegurament sanitari i de les relacions amb els ciutadans.

e) Portar a terme les actuacions necessàries per garantir l'accessibilitat dels ciutadans al sistema sanitari.

f) Les altres que li siguin delegades per la Direcció.

5.2. El subdirector o la subdirectora del Servei Català de la Salut substitueix el director o la directora en cas d'absència, vacant o malaltia.

5.3. De la Subdirecció depenen:

a) L'Àrea d'Atenció Sanitària.

b) L'Àrea del Medicament.

c) L'Àrea de Recursos Econòmics, Patrimoni i Inversions.

d) Àrea de Sistemes d'Informació i Tecnologies.

e) La Gerència d'Atenció Ciutadana.

 

Article 6. Funcions i estructura de l'Àrea d'Atenció Sanitària

6.1. Correspon a l'Àrea d'Atenció Sanitària, d'acord amb les directrius de política sanitària del Departament de Salut:

a) Portar a terme les actuacions adreçades a garantir els serveis i les prestacions del conjunt del sistema sanitari i sociosanitari de cobertura pública, mitjançant el disseny de models d'atenció, de la planificació de serveis d'acord amb les necessitats detectades i l'orientació i la priorització de la compra de serveis sanitaris.

b) Vetllar per l'articulació d'un sistema d'informació orientat a la presa de decisions i per l'avaluació de la qualitat en la prestació d'aquests serveis als ciutadans i ciutadanes i de l'impacte del desplegament dels plans i programes.

c) Vetllar i potenciar la inclusió de la perspectiva de gènere en la planificació i atenció sanitària.

d) Participar en l'elaboració dels plans estratègics sanitaris i plans directors, juntament amb el Departament de Salut, impulsar i coordinar el seu desplegament i la seva avaluació.

e) Dirigir l'ordenació de serveis i l'execució dels plans per abordar l'atenció a problemes de salut prioritzats, per a la reordenació de serveis i l'atenció terciària i d'alta especialització.

f) Definir i assegurar la cobertura del Catàleg de prestacions i serveis de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut i la Cartera de serveis dels centres, serveis i establiments integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en l'àmbit territorial, d'acord amb les directrius del Pla de salut i el Mapa sanitari.

g) Potenciar i impulsar la compra pública innovadora en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i la incorporació d'innovació a la Cartera de serveis.

h) Dirigir i donar suport a l'acció territorial en el desplegament operatiu de les directrius i ordenacions de serveis, la compra i la definició d'escenaris de contractació, d'acord amb la planificació territorial i l'avaluació.

i) Potenciar i impulsar mecanismes que assegurin la sostenibilitat del sistema sanitari català, com la compra pública innovadora en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i la incorporació a la Cartera de serveis.

6.2. De l'Àrea d'Atenció Sanitària depenen:

a) La Gerència de Salut i Atenció Integrada.

b) La Gerència d'Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials.

c) La Gerència d'Informació i Avaluació.

 

Article 7. Funcions i estructura de la Gerència de Salut i Atenció Integrada

7.1. Correspon a la Gerència de Salut i Atenció Integrada:

a) Definir les línies estratègiques i els models de prestació i atenció sanitària en atenció primària de salut i comunitària, atenció a la dependència i cronicitat, atenció urgent i continuada, atenció especialitzada, atenció oncològica i malalties minoritàries, entre d'altres, tot garantint l'orientació de la perspectiva de gènere als models d'atenció.

b) Promoure i dur a terme les accions necessàries en coordinació amb les regions sanitàries per implementar i operativitzar al territori les línies estratègiques, els models d'atenció i les recomanacions per a la millora de la pràctica clínica i la qualitat dels serveis; així com la implementació de guies de pràctica clínica, estàndards i protocols que derivin de les necessitats detectades.

c) Promoure i dur a terme les accions necessàries per a la implantació al territori, en coordinació amb les regions sanitàries, de les línies d'actuació definides en els plans sanitaris, així com participar en l'elaboració de nous plans i en la priorització de les actuacions necessàries per al seu desenvolupament.

d) Coordinar i donar suport a les regions sanitàries en l'articulació i gestió d'un sistema d'atenció integral centrat en la persona.

e) Dissenyar i promoure el desplegament de xarxes assistencials territorials d'acord amb les orientacions i planificació de la Gerència d'Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials.

f) Promoure el treball i la coordinació amb les comissions clíniques, les societats científiques i els col·legis professionals en el marc de la definició d'estratègies i models d'atenció.

 

Article 8. Funcions de la Gerència d'Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials

Correspon a la Gerència d'Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials:

a) Establir criteris de planificació operativa i accions per al desenvolupament dels plans i mesures d'ordenació de serveis sanitaris d'acord amb el Pla de salut.

b) Identificar necessitats i elaborar propostes d'assignació de recursos per a l'ordenació i la compra de serveis sanitaris.

c) Prioritzar i dirigir la distribució dels recursos destinats a la compra de serveis assistencials.

d) Dirigir el seguiment i l'avaluació de la compra de serveis assistencials, d'acord amb la planificació de les necessitats assistencials i l'assignació de recursos.

e) Potenciar i desplegar projectes de compra pública innovadora, i potenciar solucions innovadores que ens permetin millorar els resultats en salut assolits i donar el màxim valor als recursos que destinem a salut.

f) Analitzar i desenvolupar les noves prestacions que s'incloguin en la Cartera de serveis de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.

g) Promoure la incorporació a la Cartera de la innovació tecnològica i nous serveis, de manera coordinada amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), així com la retirada de tecnologia i serveis obsolets.

h) Analitzar l'eficiència en la utilització dels serveis dels centres sanitaris i sociosanitaris d'utilització pública i promoure iniciatives per a la seva millora, en el marc de les comissions clíniques.

 

Article 9. Funcions i estructura de la Gerència d'Informació i Avaluació

9.1. A la Gerència d'Informació i Avaluació li corresponen, en coordinació amb l'Agència d'Informació, Avaluació i Desenvolupament Professional en Salut, les funcions següents:

a) Establir un sistema d'informació orientat a la presa de decisions, que doni resposta a l'anàlisi de necessitats de salut, dels serveis sanitaris, així com de la integració i gestió del procés assistencial.

b) Establir i sistematitzar informació útil per al desplegament, el seguiment i l'avaluació de la planificació operativa de les comissions clíniques i els comitès operatius, així com d'altres òrgans i estructures que es despleguin en els àmbits central i territorial.

c) Dirigir i coordinar l'avaluació de la prestació dels serveis sanitaris als ciutadans i ciutadanes.

d) Dirigir l'avaluació del desplegament i resultats dels plans estratègics, plans directors i processos d'ordenació impulsats pel Servei Català de la Salut i el Departament de Salut.

e) Proposar i dirigir l'elaboració d'informes, quadres de comandament i estudis respecte a les necessitats de salut i els serveis sanitaris.

f) Dirigir i coordinar la gestió de la informació adreçada als proveïdors, a la població i altres agents.

9.2. De la Gerència d'Informació i Avaluació depèn la Divisió d'Anàlisi i Avaluació.

 

Article 10. Funcions de la Divisió d'Anàlisi i Avaluació

Correspon a la Divisió d'Anàlisi i Avaluació:

a) Elaborar i analitzar informació per a la planificació, ordenació de serveis sanitaris i gestió de l'atenció sanitària.

b) Elaborar i analitzar informació dinàmica i continuada de suport a la gestió proactiva del procés d'atenció, integració de serveis, etc.

c) Proporcionar informació per facilitar la dinàmica de treball i la presa de decisions de les comissions clíniques, comitès operatius i d'altres comissions d'experts i de professionals.

d) Coordinar i realitzar l'avaluació de la prestació dels serveis sanitaris.

e) Proporcionar informació per a la contractació i avaluació dels serveis sanitaris.

f) Donar suport als requeriments d'informació i anàlisi de l'organització, especialment les regions sanitàries.

g) Gestionar i analitzar els registres d'activitat de la provisió de serveis sanitaris i de la demanda de prestació de serveis.

h) Coordinar altres bases de dades vinculades al procés de compra de serveis sanitaris, especialment en el marc del Pla de sistemes d'informació.

 

Article 11. Funcions i estructura de l'Àrea del Medicament

11.1. Correspon a l'Àrea del Medicament:

a) Definir i executar les estratègies per garantir la qualitat, seguretat i eficàcia en l'ús dels medicaments, d'acord amb les directrius de política farmacèutica del Departament de Salut, dins del seu àmbit competencial.

b) Elaborar informes, dictàmens i estudis respecte als medicaments.

c) Fer el seguiment i la gestió de la prestació farmacèutica.

d) Portar a terme les actuacions adreçades a garantir els serveis i les prestacions en l'àmbit del medicament, de cobertura pública, d'acord amb les directrius de política farmacèutica.

e) Portar a terme el disseny, la gestió, la planificació operativa i l'avaluació de la prestació farmacèutica.

f) Operativitzar, en matèria farmacèutica, el Catàleg de prestacions i serveis de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut i la Cartera de serveis dels centres integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

11.2. De l'Àrea del Medicament depenen:

a) La Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament.

b) La Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica.

c) La Divisió d'Acció Territorial del Medicament.

 

Article 12. Funcions i estructura de la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament

12.1. Correspon a la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament:

a) Realitzar la planificació operativa i el desenvolupament de la política farmacèutica i del medicament de forma integral i integrada amb la resta del sistema sanitari i sectors productius.

b) Fomentar l'ús racional dels medicaments i dels productes sanitaris.

c) Definir i implantar les polítiques sobre la prestació farmacèutica, ortoprotètica i de prestacions complementàries, així com la gestió eficient d'aquestes prestacions.

d) Definir les estratègies d'avaluació econòmica, accés i finançament dels medicaments a càrrec del Servei Català de la Salut.

12.2. De la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament depèn la Divisió de Prestacions Farmacèutiques.

 

Article 13. Funcions de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques

Correspon a la Divisió de Prestacions Farmacèutiques:

a) Fer el seguiment i control de les polítiques orientades a la gestió de la prestació farmacèutica.

b) Concertar i coordinar l'atenció farmacèutica, ortoprotètica i de prestacions complementàries.

c) Gestionar la prestació farmacèutica.

d) Dirigir i coordinar el sistema d'informació de farmàcia, en coordinació amb l'Àrea de Sistemes d'Informació i Tecnologies.

e) Dirigir, gestionar, coordinar i controlar la recepta mèdica i, específicament, la recepta electrònica.

f) Fer el seguiment i control de la despesa farmacèutica.

 

Article 14. Funcions de la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica

14.1. Correspon a la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica:

a) Dissenyar, executar i implementar les estratègies d'harmonització del medicament.

b) Establir els criteris d'ús dels medicaments en tot el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), emetre informes i fer públics els criteris.

c) Avaluar i fer el seguiment dels resultats en salut de l'ús dels medicaments en l'àmbit del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

14.2. De la Gerència d'Harmonització Farmacoterapèutica depèn la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament.

 

Article 15. Funcions de la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament

Correspon a la Divisió d'Avaluació i Ús Racional del Medicament:

a) Coordinar l'avaluació dels medicaments en l'àmbit de l'harmonització terapèutica.

b) Impulsar i avaluar l'eficiència de l'ús de les prestacions.

c) Implantar i desenvolupar els registres de tractaments farmacològics i fer el seguiment dels resultats en salut del seu ús.

d) Fomentar l'ús racional del medicament en les seves vessants d'efectivitat i seguretat i el seu control.

 

Article 16. Funcions de la Divisió d'Acció Territorial del Medicament

Correspon a la Divisió d'Acció Territorial del Medicament:

a) Promoure i coordinar la implantació territorial de la política farmacèutica del Servei Català de la Salut i del Departament de Salut, i els projectes de les regions sanitàries destinats a garantir un ús racional del medicament.

b) Coordinar i donar suport a les accions en l'àmbit del territori per assolir el compliment dels objectius de despesa i de la qualitat de la prescripció, a partir dels àmbits de gestió compartida amb els proveïdors.

c) Promoure la implementació territorial dels acords i criteris d'ús establerts en els programes d'harmonització del Servei Català de la Salut i avaluar-ne el compliment al territori.

d) Col·laborar en la implementació dels sistemes de registre i resultats sobre ús de medicaments, dels projectes de millora vinculats a recepta electrònica i de les estratègies d'accés i finançament del medicament establerts.

e) Facilitar informació als proveïdors i desplegar actuacions per assolir els objectius sobre medicaments inclosos en els contractes amb els diferents proveïdors, així com en la seva definició i avaluació.

f) Garantir la gestió de la prestació farmacèutica amb les oficines de farmàcia i el ciutadà.

 

Article 17. Funcions i estructura de l'Àrea de Recursos Econòmics, Patrimoni i Inversions

17.1. Correspon a l'Àrea de Recursos Econòmics, Patrimoni i Inversions, d'acord amb les directrius de planificació econòmica estratègica que estableixi el Departament de Salut:

a) Dirigir i coordinar els escenaris macroeconòmics de salut i definir els criteris per a l'elaboració dels escenaris pressupostaris del Servei Català de la Salut.

b) Dirigir el procés d'elaboració del pressupost anual del Servei Català de la Salut.

c) Dirigir la definició i el seguiment de l'impacte econòmic de les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema públic de salut, tant pel que fa a les estratègies de finançament sanitari com als programes de racionalització de la despesa.

d) Dirigir i coordinar l'anàlisi de la situació i viabilitat economicofinancera dels centres, serveis i establiments del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), de manera coordinada amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

e) Donar suport al Departament de Salut en les relacions amb l'Estat, amb el Sistema Nacional de Salut espanyol i amb la Unió Europea pel que fa als temes de l'àmbit econòmic.

f) Definir i formular els sistemes de pagament corresponents als convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

g) Desenvolupar la política d'inversions en infraestructures sanitàries i dirigir l'elaboració del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries, d'acord amb la planificació estratègica del Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública.

h) Desenvolupar la política de patrimoni, així com la gestió del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.

i) Elaborar les estratègies i definir les polítiques de finançament del Pla d'inversions en infraestructures sanitàries i la programació econòmica de despeses de capital que en deriven.

j) Coordinar les relacions del Departament de Salut i dels ens que en depenen amb els òrgans de la Generalitat de Catalunya que exerceixin funcions d'avaluació, supervisió i assessorament en matèria de contractació pública, en concret amb la Junta Consultiva de Contractació Administrativa i amb l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

k) Dirigir la gestió de procediments de contractació del conjunt d'unitats que formen l'estructura del Servei Català de la Salut, tant en l'àmbit central com en el territorial.

17.2. De la Direcció de l'Àrea de Recursos Econòmics i Inversions depenen:

a) La Gerència de Planificació Econòmica.

b) La Gerència de Provisió de Serveis, Patrimoni i Inversions.

 

Article 18. Funcions i estructura de la Gerència de Planificació Econòmica

18.1. Correspon a la Gerència de Planificació Econòmica:

a) Coordinar l'elaboració de les propostes d'escenaris econòmics i pressupostaris plurianuals i el seguiment del seu compliment.

b) Coordinar el procés d'elaboració del pressupost anual del Servei Català de la Salut i de les entitats que pressupostàriament en depenen.

c) Ordenar la gestió pressupostària i el control de gestió del Servei Català de la Salut, tant de l'organització central com territorial.

d) Coordinar l'avaluació de l'impacte econòmic de les mesures per a la sostenibilitat econòmica del sistema sanitari i el seu seguiment.

e) Desenvolupar el seguiment dels ingressos específics de l'àmbit sanitari i d'altres temes de l'àmbit econòmic relacionats amb l'Estat.

f) Coordinar el seguiment de la situació economicofinancera dels centres del sistema sanitari integral d'utilització pública, així com l'elaboració d'informes economicofinancers de centres sanitaris.

18.2. De la Gerència de Planificació Econòmica depèn la Divisió de Gestió Pressupostària i Avaluació Econòmica.

 

Article 19. Funcions de la Divisió de Gestió Pressupostària i Avaluació Econòmica

Correspon a la Divisió de Gestió Pressupostària i Avaluació Econòmica:

a) Elaborar les propostes d'escenaris econòmics, macroeconòmics i pressupostaris plurianuals i el seguiment del seu compliment.

b) Elaborar la proposta de pressupost anual del Servei Català de la Salut i de les entitats que pressupostàriament en depenen.

c) Avaluar l'impacte econòmic de les mesures per a la sostenibilitat econòmica del sistema sanitari i el seu seguiment.

d) Analitzar i fer el seguiment de la situació economicofinancera dels centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), així com l'elaboració d'informes economicofinancers sobre aquests centres.

e) Portar a terme la gestió econòmica, pressupostària, comptable i fiscal del Servei Català de la Salut.

f) Coordinar la gestió econòmica i pressupostària de les estructures descentralitzades del Servei Català de la Salut.

g) Elaborar les propostes d'informes econòmics i donar el suport en matèria econòmica i pressupostària que requereixin els òrgans del Servei Català de la Salut.

h) Elaborar l'estadística de despesa sanitària pública, tant per a l'Administració de l'Estat com per a la Generalitat.

i) Realitzar el seguiment dels ingressos específics del finançament sanitari i analitzar, en coordinació amb el Departament de Salut i el departament competent en matèria d'economia, l'evolució i les propostes de revisió que escaiguin.

j) Donar suport al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut en les relacions amb l'Administració estatal i el Sistema Nacional de Salut en l'àmbit econòmic de la sanitat.

 

Article 20. Funcions i estructura de la Gerència de Provisió de Serveis, Patrimoni i Inversions

20.1. Correspon a la Gerència de Provisió de Serveis, Patrimoni i Inversions:

a) Dirigir el procés de la contractació i facturació de serveis assistencials en el marc de les polítiques de compra i d'acord amb els principis de priorització que realitzi l'Àrea d'atenció sanitària.

b) Gestionar el patrimoni del Servei Català de la Salut i la tramitació dels expedients de caràcter patrimonial.

c) Taxar i valorar comptablement els immobles i els drets sobre els immobles del patrimoni.

d) Mantenir l'inventari del patrimoni immobiliari del Servei Català de la Salut.

e) Elaborar les propostes de convenis en matèria patrimonial amb altres entitats.

f) Coordinar el procés de priorització i aprovació de la proposta de Pla d'inversions en infraestructures sanitàries, i realitzar la supervisió tècnica de la seva execució.

g) Vetllar pel compliment de les normatives vigents en matèria d'infraestructures sanitàries.

h) Analitzar i elaborar les normes tècniques i directrius per a la contractació d'equipaments, i assessorar sobre això, així com aprovar els plans d'equipaments i la seva gestió tècnica.

i) Dirigir la contractació de les obres, serveis i subministraments.

j) Valorar els plans urbanístics que puguin afectar el patrimoni del Servei Català de la Salut.

k) Gestionar el patrimoni del Servei Català de la Salut adscrit o cedit en ús a empreses públiques adscrites al Servei Català de la Salut o a entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals sigui majoritària la participació de la Generalitat o del Servei Català de la Salut.

20.2. De la Gerència de Provisió de Serveis, Patrimoni i Inversions depenen:

a) La Divisió de Provisió de Serveis.

b) La Divisió de Facturació i Control de Gestió.

c) La Divisió de Recursos Físics.

 

Article 21. Funcions de la Divisió de Provisió de Serveis Assistencials

Correspon a la Divisió de Provisió de Serveis Assistencials:

a) Distribuir els recursos destinats a la compra de serveis assistencials.

b) Fer el seguiment de la compra de serveis assistencials, d'acord amb la planificació de les necessitats assistencials i l'assignació de recursos.

c) Definir i formular els sistemes d'assignació poblacional, així com la definició i formulació del sistema de pagament dels serveis sanitaris.

d) Definir, organitzar i gestionar el procés de la contractació de serveis assistencials en el marc de les polítiques de compra que s'estableixin.

e) Assessorar en la concreció contractual dels models de compra i pagament de serveis assistencials.

 

Article 22. Funcions de la Divisió de Facturació i Control de Gestió

Correspon a la Divisió de Facturació i Control de Gestió:

a) Definir els criteris i requisits de facturació dels serveis assistencials i fer-ne el seguiment.

b) Desenvolupar el seguiment de la facturació de l'assistència sanitària, tant la finançada pel Servei Català de la Salut com la que hagi d'estar finançada per altres entitats.

c) Ordenar la gestió pressupostària i el control de gestió del Servei Català de la Salut, tant de l'organització central com territorial.

d) Fer la gestió i el seguiment dels ingressos específics de l'àmbit sanitari i d'altres temes de l'àmbit econòmic relacionats amb l'Estat.

e) Gestionar i coordinar les polítiques encaminades al cobrament de les obligacions econòmiques de tercers obligats al pagament de prestacions d'assistència inicialment assumides a càrrec del Servei Català de la Salut, incloent-hi altres administracions públiques, estatal, autonòmica o local, i assegurades de contingències obligades.

 

Article 23. Funcions de la Divisió de Recursos Físics

Correspon a la Divisió de Recursos Físics:

a) Establir els criteris i definir els models i estàndards arquitectònics i d'equipament destinats als centres, serveis i establiments del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.

b) Elaborar instruccions i directrius tècniques per a la redacció de projectes i execució d'obres i implantació d'equipaments dels centres previstos al Programa extraordinari d'inversions en infraestructures sanitàries.

c) Elaborar la informació de l'execució del Pla d'inversions.

d) Executar directament la part del Pla d'inversions corresponent al Servei Català de la Salut.

f) Assessorar i analitzar totes les actuacions incloses al Pla d'inversions quant a la contractació dels projectes, les obres i els equipaments, i donar-hi assistència tècnica.

g) Aprovar els plans directors de millora d'infraestructures hospitalàries i elaborar estudis de viabilitat tècnica de les actuacions incloses al Pla d'inversions, així com actuar d'òrgan de supervisió de projectes i de totes les actuacions incloses al Pla d'inversions.

h) Gestionar tècnicament les inversions en obres, serveis i subministraments que gestioni directament el Servei Català de la Salut.

i) Tramitar la contractació de les obres, serveis i subministraments, llevat la contractació de serveis assistencials.

j) Donar suport en l'àmbit de les seves funcions a les entitats de provisió pública de serveis adscrites al Servei Català de la Salut o en les quals participi la Generalitat o el Servei Català de la Salut.

k) Elaborar estudis i propostes, atesos els criteris d'emplaçament, mobilitat, model arquitectònic i tipologia edificatòria, sistemes constructius i de les instal·lacions, per a la millora de la sostenibilitat i eficiència funcional i energètica dels centres de salut.

 

Article 24. Funcions i estructura de l'Àrea de Sistemes d'Informació i Tecnologies

24.1. Correspon a l'Àrea de Sistemes d'Informació i Tecnologies de manera coordinada i d'acord amb les directrius del Departament de Salut:

a) Dirigir, impulsar i vetllar pel desplegament del Pla director de sistemes coordinant les actuacions dels centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i el suport i l'operativa del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

b) Dirigir i impulsar la plataforma digital de salut i els projectes tecnològics transversals, impulsar la gestió i coordinar la seva execució al conjunt del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

c) Definir i assegurar l'arquitectura per l'elaboració d'un model de quadres de comandament (registre central de dades sanitàries) i anàlisi que doni resposta a les necessitats de gestió estratègica, tàctica i operativa pel Servei Català de la Salut.

d) Vetllar i impulsar les actuacions i mesures adreçades a homogeneïtzar les actuacions en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) del Servei Català de la Salut, així com dels ens que en depenen.

e) Definir i dissenyar els processos d'ordenació, de suport a l'anàlisi i tractament de la informació i facilitar-ne l'explotació, per tal de donar resposta a les demandes d'informació del Servei Català de la Salut.

f) Dirigir el disseny dels processos organitzatius relacionats amb nous processos de gestió i amb la implantació del sistema d'informació corporatiu.

g) Elaborar i gestionar el pressupost en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació del Servei Català de la Salut i coordinar els dels ens que en depenen, i vetllar pel compliment.

24.2. De l'Àrea de Sistemes d'Informació i Tecnologies depèn la Divisió de Sistemes d'Informació.

 

Article 25. Funcions de la Divisió de Sistemes d'Informació

Correspon a la Divisió de Sistemes d'Informació:

a) Dirigir i gestionar el sistema d'informació integrat del Servei Català de la Salut i el Pla de sistemes del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

b) Dirigir i supervisar els projectes operatius de desenvolupament i manteniment en l'àmbit funcional dels sistemes d'informació del Servei Català de la Salut.

c) Dissenyar els processos organitzatius relacionats amb nous processos de gestió i amb la implantació del sistema d'informació corporatiu.

d) Coordinar i desplegar les polítiques, estàndards i processos de governança de dades i de gestió de metadades.

e) Gestionar els processos d'ordenació, de suport a l'anàlisi i tractament de la informació i facilitar-ne l'explotació, per tal de donar resposta a les demandes d'informació del Servei Català de la Salut.

f) Donar suport en la gestió economicopressupostària del Servei Català de la Salut pel que fa al control de la gestió i tramitació de la contractació dels serveis dels sistemes d'informació i tecnologies de la informació corporatius.

g) Garantir la preservació del coneixement tècnic i funcional dels sistemes d'informació i les tecnologies de la informació i la comunicació del Servei Català de la Salut com un actiu de l'Administració de la Generalitat.

 

Article 26. Funcions i estructura de la Gerència d'Atenció Ciutadana

26.1. Correspon a la Gerència d'Atenció Ciutadana:

a) Identificar les persones usuàries del sistema públic i el seu nivell d'acreditació, incloent-hi la coordinació i la supervisió de l'emissió i la distribució de les targetes sanitàries i el manteniment dels registres necessaris per a l'exercici d'aquestes funcions.

b) Realitzar les actuacions que permetin garantir la màxima accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes als serveis i prestacions del sistema sanitari.

c) Vetllar per la satisfacció en l'atenció que reben els ciutadans i ciutadanes.

d) Coordinar l'atenció a les reclamacions i els suggeriments de la ciutadania i proposar les actuacions de millora que corresponguin a les diferents unitats de l'organització.

e) Impulsar les polítiques de qualitat i transparència en l'organització.

f) Fomentar la participació ciutadana en l'àmbit d'atenció a la ciutadania del Servei Català de la Salut.

g) Impulsar les polítiques de comunicació adreçades a la ciutadania, d'acord amb els criteris generals que es defineixin per al conjunt del Departament de Salut.

h) Controlar i portar a terme el registre de l'atenció sanitària prestada als pacients d'altres estats, d'altres comunitats autònomes de l'Estat o d'altres entitats.

i) Gestió centralitzada i harmonització de les prestacions complementàries i excepcionals.

26.2. De la Gerència d'Atenció Ciutadana depèn la Divisió de Qualitat i Transparència.

 

Article. 27. Funcions de la Divisió de Qualitat i Transparència

Correspon a la Divisió de Qualitat i Transparència:

a) Impulsar, coordinar i desplegar la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern del Servei Català de la Salut i dels centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

b) Impulsar, desplegar i avaluar la política de qualitat global en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

c) Gestionar la qualitat percebuda pels ciutadans amb els serveis sanitaris i definir actuacions per a la seva millora contínua a partir de l'avaluació dels resultats.

d) Desplegar projectes orientats a millorar l'atenció centrada en la persona a partir de l'opinió, les reclamacions i els suggeriments de la ciutadania.

 

Article 28. Funcions de la Gerència d'Entitats Participades

Correspon a la Gerència d'Entitats Participades:

a) Promoure i coordinar l'estratègia de govern corporatiu, definida pel Departament de Salut i el Servei Català de la Salut, així com la implementació d'instruments d'avaluació dels òrgans de govern de les entitats participades.

b) Donar suport i coordinar l'actuació, en l'exercici del seu càrrec, dels representants designats per la Generalitat o el Servei Català de la Salut en els òrgans de govern de les entitats participades.

c) Coordinar la interlocució de les entitats participades amb el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut, la Intervenció Adjunta per a la Seguretat Social i els departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèries transversals.

d) Proposar l'elaboració de directrius generals i criteris marc d'actuació, amb l'objectiu de reforçar i millorar la implantació d'instruments de gestió corporativa en les entitats participades.

e) Implementar els mecanismes de seguiment del resultat de les actuacions de control i fiscalització dels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya i proposar actuacions de millora en els àmbits de gestió destacats.

f) Coordinar les relacions del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut amb les empreses públiques que tinguin adscrites i amb les entitats proveïdores de serveis sanitaris en les quals la seva participació sigui majoritària.

g) Definir línies d'actuació, d'acord amb les polítiques del Departament de Salut, per al conjunt d'entitats participades.

 

Article 29. Funcions de la Gerència d'Estratègia, Persones i Comunicació

29.1. Correspon a la Gerència d'Estratègia, Persones i Comunicació:

a) Donar suport, elaborar la proposta i coordinar la planificació estratègica i operativa de la Direcció del Servei Català de la Salut.

b) Donar suport a la Direcció en la definició de l'organització, així com coordinar la seva adequació i el seu desplegament.

c) Proposar i coordinar la política de gestió de les persones, i impulsar i vetllar per l'assoliment dels seus objectius.

d) Impulsar, coordinar i fer el seguiment dels plans estratègics, projectes estratègics, quadres de comandament per a la gestió de l'organització, així com fer el seguiment de projectes estratègics i plans per a la Direcció.

e) Definir, coordinar i aplicar la política de comunicació interna, així com promoure la innovació i difusió de bones pràctiques del personal de l'organització.

f) Definir, coordinar amb el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i aplicar la comunicació externa pròpia del Servei Català de la Salut, d'acord amb la política del Departament de Salut.

g) Aplicar i desplegar la comunicació corporativa del Servei Català de la Salut de manera coordinada amb el Departament de Salut i els seus ens, amb l'elaboració de productes comunicatius propis, especialment el web corporatiu i la intranet.

h) Coordinar l'elaboració i tramitació de les respostes de les iniciatives parlamentàries en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

i) Fer el seguiment del Pla estratègic governamental de política lingüística de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit corporatiu del Servei Català de la Salut.

j) Coordinar i donar suport a les àrees i a l'acció territorial en el desplegament dels projectes estratègics i en la comunicació.

29.2. De la Gerència d'Estratègia, Persones i Comunicació depenen:

a) La Divisió de Gestió de les Persones i Serveis Generals.

b) La Divisió d'Estratègia i Desenvolupament.

 

Article 30. Funcions de la Divisió de Gestió de les Persones i Serveis Generals

Correspon a la Divisió de Gestió de les Persones i Serveis Generals:

a) Formular estudis i propostes per a l'establiment, l'ordenació i l'actualització de les plantilles i les relacions de llocs de treball del personal del Servei Català de la Salut.

b) Elaborar propostes de sistemes de selecció i provisió de llocs i de promoció del personal.

c) Elaborar plans de formació adreçats al personal del Servei Català de la Salut, que han d'incloure activitats formatives organitzades en matèria de polítiques transversals de la Generalitat.

d) Gestionar els recursos humans, les relacions laborals i el règim jurídic del personal del Servei Català de la Salut.

e) Fer la proposta de resolució de les reclamacions prèvies en matèria de recursos humans del Servei Català de la Salut.

f) Portar a terme la prevenció dels riscos laborals, en coordinació amb el Servei de Prevenció del Departament de Salut.

g) Gestionar i administrar els serveis generals de manteniment i suport logístic de l'organització central del Servei Català de la Salut i realitzar la gestió de la documentació electrònica de l'organització.

h) Coordinar i aplicar la política de comunicació interna.

 

Article 31. Funcions de la Divisió d'Estratègia i Desenvolupament

Correspon a la Divisió d'Estratègia i Desenvolupament:

a) Promoure i coordinar el desplegament de la planificació estratègica del Servei Català de la Salut.

b) Assessorar, coordinar i gestionar l'elaboració, planificació i desplegament dels projectes i plans estratègics de l'organització.

c) Realitzar l'avaluació i formulació de millores dels plans i projectes estratègics.

d) Impulsar i fer el seguiment dels quadres de comandament per a la millora de la gestió de l'organització.

e) Donar suport i coordinar les àrees i regions sanitàries en el desplegament de projectes estratègics.

f) Elaborar i tramitar les respostes de les iniciatives parlamentàries en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

 

Article 32. Funcions de la Gerència Jurídica

Correspon a la Gerència Jurídica, d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

a) Redactar i tramitar les propostes de disposicions legals i reglamentàries relatives a l'àmbit de competència del Servei Català de la Salut, en coordinació i d'acord amb les directrius funcionals de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut.

b) Redactar i tramitar les propostes de procediments interns i instruccions, així com les propostes de resolució de caràcter jurídic organitzatiu.

c) Emetre els dictàmens i estudis jurídics que requereixin els òrgans del Servei Català de la Salut per a l'exercici de les seves funcions.

d) Donar suport jurídic al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.

e) Valorar i emetre informes sobre les condicions jurídiques incloses en els plecs de clàusules dels contractes sotmesos a la normativa de contractació del sector públic que tramitin el Servei Català de la Salut i els ens que en depenen, així com la resta d'informes jurídics que siguin preceptius d'acord amb la normativa sobre contractes del sector públic.

f) Valorar la suficiència dels poders per actuar que presentin els particulars davant el Servei Català de la Salut i desenvolupar les funcions d'assessor jurídic de les meses de contractació.

g) Valorar jurídicament els convenis de col·laboració i els contractes privats que subscrigui el Servei Català de la Salut.

h) Instruir i redactar les propostes de resolució dels recursos en via administrativa, de les reclamacions de responsabilitat patrimonial i de les reclamacions prèvies a la via judicial.

i) Valorar jurídicament les propostes de resolució dels expedients sancionadors.

j) Representar i defensar jurídicament el Servei Català de la Salut davant els òrgans judicials i jurisdiccionals de qualsevol ordre, així com davant les autoritats independents de control i supervisió.

k) Assessorar jurídicament i coordinar els serveis jurídics de les entitats que depenen del Servei Català de la Salut.

l) Assessorar en dret sobre qualsevol altre assumpte per a la resolució del qual les disposicions vigents exigeixin un informe jurídic en l'àmbit de les competències del Servei Català de la Salut.

 

 

Disposició addicional única

L'Organització Catalana de Trasplantaments, creada per l'Ordre de 26 de maig de 1994 (DOGC núm. 1907, de 10.6.1994), s'adscriu a l'Àrea d'Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut.

Al capdavant de l'Organització Catalana de Trasplantaments hi ha un director o una directora, nomenat pel conseller o la consellera de Salut, a proposta del director o la directora del Servei Català de la Salut, que té una relació laboral de caràcter especial d'alta direcció amb el Servei Català de la Salut, a l'empara del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost.

Amunt