Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 30/08/2018

  • Número del document ENS/2038/2018

  • Número de control 18246015

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18246015-2018

Dades del DOGC
  • Número 7700

  • Data 05/09/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2038/2018, de 30 d'agost, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.


L'article 84.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu que el Departament ha d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tinguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres. Així mateix, estableix que aquests projectes poden referir-se a un o més centres i comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions.

D'altra banda, el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria estableix en el capítol 3, els articles 17, 18, 19, 20, i 21, aspectes d'orientació educativa i d'acció tutorial, referents normatius del programa que presentem. L'orientació educativa comprèn les accions de centre que promouen l'acompanyament personalitzat de l'alumne i suposen l'eix vertebrador de l'acció educativa del centre. L'acció tutorial és el conjunt d'accions educatives que contribueixen, en col·laboració amb les famílies, a l'assoliment de les competències personals, emocionals i socials de l'alumne necessàries per poder desenvolupar el seu projecte personal, acadèmic i professional. L'acció tutorial és responsabilitat del professorat que intervé en un mateix grup. El projecte educatiu de centre ha de definir el model d'acció tutorial d'acord amb els principis que regulen l'orientació educativa del centre. El treball pedagògic compartit entre el professorat és clau per facilitar la continuïtat educativa i formativa entre cursos, etapes i ensenyaments. Els centres educatius han de preveure mecanismes de coordinació i de traspàs d'informació en les transicions següents:

a) De l'educació primària a l'educació secundària obligatòria per garantir la continuïtat curricular i el seguiment personalitzat de l'alumnat, amb un plantejament de coherència pedagògica.

b) Entre els diferents cursos de l'etapa.

c) De l'educació secundària obligatòria a ensenyaments postobligatoris per afavorir la continuïtat formativa dels alumnes.

L'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica (DOGC núm. 6966, de 30.9.2015), determina les modalitats d'innovació pedagògica i, entre d'altres, hi inclou els programes d'innovació, que són plans d'acció que el Departament d'Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l'evolució social. Amb la mateixa finalitat, inclou les iniciatives d'altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis.

En aquest context, des del curs 2011-2012 el Departament d'Ensenyament ha impulsat en determinats centres la formació en orientació educativa en format d'equips de centre amb la finalitat d'impulsar el disseny d'accions educatives de centre segons el currículum competencial i orientador en tres dimensions: àmbit o matèria, acció tutorial i cultura d'equip. Des del curs 2011-2012 fins a l'actualitat, centres de l'experiència pilot han incorporat i consolidat el model competencial orientador en la dinàmica de centre amb resultats positius. Són també aquests centres els que han aportat l'experiència i el material de suport necessari per al plantejament definitiu del Programa d'innovació pedagògica. En la present Resolució es vol reconèixer l'experiència aportada mitjançant la publicitat dels centres i el reconeixement del professorat implicat, que té dret a la certificació d'innovació pedagògica.

L'orientació educativa incorporada en el currículum comporta dissenyar estratègies didàctiques i pedagògiques per fomentar l'aprenentatge i l'autonomia dels alumnes. El procés orientador continuat inclou les actuacions d'orientació acadèmica i professional des del principi de l'etapa.

Orientar els joves en la seva continuïtat formativa i en la construcció acompanyada del projecte de vida personal és un procés planificat i coordinat al llarg de les diferents etapes educatives i ensenyaments. Promou, preveu i avalua la continuïtat formativa, la projecció professional i laboral, i redueix l'abandonament escolar prematur.

Per tot això,

 

Resolc:

 

-1 Crear el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador amb el contingut que estableix l'annex 1.

 

-2 Establir les bases per formar part del Programa Orientació educativa per l'aprenentatge competencial i orientador a l'annex 2.

 

-3 Obrir convocatòria pública per seleccionar centres educatius que vulguin formar part del Programa Orientació educativa per l'aprenentatge competencial entre aquells centres que hagin completat algun dels cursos de l'itinerari formatiu en orientació educativa i acció tutorial impulsat per la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat i tinguin un pla d'orientació per al curs 2018-2019. Els centres interessats disposen fins al 30 de setembre per presentar la sol·licitud corresponent d'acord amb les bases que conté l'annex 2.

 

-4 Fer pública, a l'annex 3, la relació de centres educatius que han consolidat en la seva dinàmica de centre el model d'orientació educativa per a l'aprenentatge competencial i reconèixer els docents que tenen dret a rebre el certificat d'innovació d'acord amb l'apartat 8 de l'annex 2.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 30 d'agost de 2018

 

Josep Vallcorba Cot

Director general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

 

 

Annex 1

Contingut del Programa d'Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial i orientador

 

1. Finalitats, objectius i àmbits del Programa d'Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador.

1.1. La finalitat del Programa d'Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial i orientador (en endavant Programa Orientació) és la reflexió i l'acció pedagògica de centre per a la millora contínua de l'orientació educativa i l'acció tutorial per tal de promoure l'equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les competències de l'alumnat participant.

1.2. Els objectius del Programa Orientació són els següents:

a) Identificar eines de reflexió i d'avaluació per a la pràctica docent orientadora.

b) Aplicar els criteris i indicadors del model competencial orientador: significativitat, acció, comunicació i projecció (SCAP) com a eina per aprofundir en el desenvolupament professional, pedagògic i d'avaluació contínua per a la millora de l'escola i del centre.

c) Millorar i transferir pràctiques educatives d'aula i de centre competencials i orientadores.

d) Planificar entorns d'aprenentatge a partir de criteris d'àmbit o matèria competencial i orientadors: significativitat, comunicació, acció i projecció (SCAP).

e) Concretar accions educatives de centre segons els criteris i indicadors competencials i orientadors (SCAP) en àmbit matèria, equip i acció tutorial.

f) Garantir estructures organitzatives de centre per afavorir la reflexió pedagògica i la construcció de cultura col·laborativa en la comunitat educativa del centre.

g) Sistematitzar processos de transició entre etapes i treball pedagògic coordinat entre els professionals dels diferents ensenyaments.

h) Fer actuacions de centre per acompanyar l'alumnat en la seva trajectòria formativa.

i) Vincular el treball en xarxa entre centres per a l'intercanvi i l'aprenentatge entre iguals.

j) Establir xarxes d'intercanvi de bones pràctiques en orientació i acció tutorial entre centres.

1.3. El Programa Orientació s'emmarca en els següents àmbits de la innovació definits per la Comissió d'Innovació:

a) Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l'ensenyament i aprenentatge.

b) Àmbit 2: l'organització i gestió educativa.

c) Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l'entorn.

 

2. Descripció

El Programa Orientació implementa un model competencial orientador, eina que permet als centres i als seus equips aprofundir en el desenvolupament professional i pedagògic d'escola i de centre com a organització en les seves tres dimensions:

a) Àmbit/matèria

b) Acció tutorial

c) Cultura de centre

Cadascuna d'aquestes dimensions es concreta mitjançant criteris i indicadors de l'orientació educativa: significativitat, comunicació, acció i projecció (SCAP) que guien l'anàlisi, la reflexió i l'acció pedagògica de centre per a la millora contínua en el disseny del procés d'ensenyament aprenentatge.

 

3. Destinataris

Els destinataris del Programa Orientació són els centres educatius que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria i de batxillerat i ensenyaments professionals de titularitat del Departament d'Ensenyament, de titularitat municipal o de titularitat privada en règim de concert.

 

4. Òrgan impulsor

4.1. El Programa d'innovació pedagògica Orientació l'impulsa i el gestiona la direcció general amb competències en innovació pedagògica i formació permanent del Departament.

4.2 L'òrgan impulsor pot fer convocatòries per participar en el Programa d'innovació pedagògica Orientació mitjançant una resolució publicada al DOGC.

 

5. Durada

Els projectes dels centres participants en el Programa Orientació tindran una durada de tres cursos i inclouran les fases següents:

a) Disseny (1r curs): formació, diagnòstic i elaboració del projecte. A partir de la conceptualització pedagògica del model i de la formació inicial, elaboració del projecte de centre, amb el contingut mínim de l'annex 3.

b) Implementació (2n i 3r curs): compliment de la planificació i seguiment de les actuacions.

c) Finalització del projecte (3r curs): avaluació final i transferència. En finalitzar el projecte s'ha de lliurar una memòria d'avaluació feta segons model disponible al portal de centre, segons correspongui, d'acord amb l'apartat 5. b) de l'annex 2 d'aquesta Resolució.

 

6. Compromisos dels centres participants

La participació del centre en el Programa Orientació suposa l'acceptació dels compromisos següents:

a) Implicació de l'equip docent de participar en el Programa Orientació durant 3 anys.

b) Participar en les activitats formatives, de coordinació i de xarxa del Programa Orientació.

c) La designació d'un equip impulsor del projecte format per professores i algun membre de l'equip directiu. La meitat dels membres de l'equip impulsor han d'acreditar el nivell inicial de l'itinerari formatiu en orientació educativa impulsada per la Direcció General de Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament

d) Lliurar una memòria de seguiment i avaluació en finalitzar el projecte d'acord amb les orientacions disponibles al portal de centre corresponent.

e) Incorporar al projecte educatiu del centre les innovacions generades per la participació en el Programa Orientació.

f) L'incompliment dels compromisos pot donar lloc a la baixa del centre en el Programa.

 

7. Supervisió i seguiment

7.1. Correspon a la Inspecció d'Educació supervisar les accions dels centres que participen en el Programa, especialment en relació amb el desenvolupament dels projectes, la seva aplicació en el context d'aula i la seva contribució a la millora de la qualitat educativa del centre.

7.2. Correspon a l'òrgan impulsor del Programa, d'acord amb el seu àmbit competencial, fer el seguiment general de les accions vinculades al desplegament del Programa, amb l'objectiu de prendre les decisions de millora que correspongui i de traslladar la informació estadística que se'n derivi.

7.3. Correspon als Serveis territorials i a la gerència del Consorci d'Educació de Barcelona, en el marc de les seves competències i comptant amb la intervenció dels serveis educatius, fer el seguiment qualitatiu del Programa en els centres del seu àmbit amb l'objectiu de detectar necessitats relacionades amb la formació i l'assessorament docent.

 

8. Avaluació

8.1. L'òrgan impulsor del Programa ha de fer avaluacions periòdiques del grau d'assoliment dels objectius inicials i de les millores generades, dels resultats i de l'impacte del programa, amb propostes de consolidació, continuïtat o transferència de la innovació a altres centres i contextos.

8.2. L'avaluació del Programa s'ha de fer a partir dels seus indicadors i de les valoracions i dels resultats recollits a les memòries dels projectes de centre.

a) Els indicadors d'avaluació del Programa Orientació són els següents:

Indicador 1: Taxa de propostes didàctiques d'aula segons els criteris i indicadors d'un model competencial i orientador: significativitat, comunicació, acció i projecció en els diferents nivell educatius de l'ESO.

Indicador 2: Grau d'implementació d'estructures organitzatives de centre que afavoreixen la reflexió pedagògica en equip. Evidències d'indicadors d'equip de treball entre professorat des d'estructures horitzontals de centre.

Indicador 3: Taxa d'actuacions de tutoria a partir del desenvolupament de competències transversals a nivell de centre. Activitats de centre i grau de repercussió en el diferents nivells educatius.

Indicador 4: Índex de participació de cada sector de la comunitat escolar en les activitats formatives de centre en orientació educativa i acció tutorial.

Indicador 5: Nivell d'impacte de la formació interna de centre i la seva repercussió en l'aprenentatge de l'alumne.

Indicador 6: Grau d'implementació de processos de transició entre etapes i treball pedagògic coordinat entre els professionals dels diferents ensenyaments.

Indicador 7: Grau de repercussió i transferència a nivell de centre de l'intercanvi de bones pràctiques en orientació i acció tutorial entre centres.

b) Memòria

En finalitzar el projecte, el centre ha de trametre al l'òrgan impulsor de la convocatòria la memòria d'avaluació final segons el model disponible al portal de centre d'acord amb l'apartat 5. b) de l'annex 2.

 

9. Actuacions i recursos

L'òrgan impulsor ofereix el suport necessari a tots els centres seleccionats amb les actuacions i recursos següents:

a) Assessorament per al desenvolupament de les activitats d'innovació i avaluació del projecte.

b) Formació adreçada a l'equip impulsor del centre.

c) Entorns virtuals de suport al projecte de centre.

d) Documentació per a la gestió del Programa Orientació.

e) Difusió dels materials didàctics fruit de la participació en el Programa seleccionats per la unitat gestora per la seva qualitat i rellevància.

f) Prioritat en la participació en altres iniciatives relacionades amb l'orientació educativa.

 

10. Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades exclusivament amb la finalitat de gestionar i tramitar aquesta convocatòria d'acord amb els principis establerts per la normativa vigent.

Així mateix, els centres educatius participants es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal, abans esmentada.

Correspon a la direcció dels centres educatius informar les persones que participen en el projecte del tractament de les seves dades de caràcter personal que es deriva de la seva inclusió, amb el detall de quines seran, les entitats a qui es comunicaran i els entorns, si és el cas, on es publicaran.

 

 

Annex 2

Bases reguladores del procediment per formar part del Programa d'Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador.

 

1. Selecció

La selecció de centres per formar part del Programa d'Orientació s'ha de regir pel procediment que s'estableix en aquestes bases.

 

2. Requisits

Per formar part del Programa d'Orientació els centres educatius cal complir els següents requisits:

a) Entregar la declaració de l'aprovació per participar en el Programa per part del claustre i del consell escolar (model disponible al portal de centre).

b) Presentar el pla d'acció tutorial.

c) Impuls del treball en equip i en xarxa.

d) No haver participat, ni estar participant, amb el mateix projecte en un altre programa d'innovació.

 

3. Criteris

A més del compliment dels requisits de participació dels centres, per a la seva selecció cal atendre els criteris següents:

a) Alineament dels objectius específics del projecte amb les finalitats i els objectius indicats del Programa.

b) Planificar i temporitzar el pla d'acció tutorial d'acord amb el contingut del Programa.

c) Viabilitat de les actuacions planificades al pla d'acció tutorial.

d) Previsió d'un pla de seguiment i avaluació en coherència amb els objectius i les actuacions plantejades.

e) Coherència amb el PEC, el Projecte de direcció i altres plans de centre.

Es prioritzaran centres qualificats de màxima complexitat.

 

4. Comissió de selecció

4.1. Finalitzat el termini de presentació indicat en la resolució, una comissió de selecció valora el compliment dels requisits de participació i dels criteris de selecció, d'acord a les bases i amb la convocatòria corresponent; la comissió té la composició següent:

El sub-director o sub-directora general d'Innovació, Formació i Orientació o persona en qui delegui que actuarà com a president o presidenta de la comissió de selecció.

El subdirector o subdirectora de la Inspecció d'Educació o persona en qui delegui.

El director o la directora del CESIRE o persona en qui delegui.

El o la cap del Servei d'Orientació i Serveis Educatius o persona en qui delegui.

Un tècnic o tècnica del Servei d'Orientació i Serveis Educatius que actuarà com a secretari o secretària de la comissió.

4.2. La comissió de selecció i l'òrgan impulsor podran sol·licitar la col·laboració dels Serveis territorials del Departament o del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

5. Procediment

La publicació de la convocatòria corresponent al DOGC obre el tràmit d'inscripció al Programa:

a) El director/a del centre educatiu públic o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el Programa Orientació mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud, degudament completat i signat, acompanyat de la documentació acreditativa del compliment dels requisits de l'apartat 2 d'aquest annex.

Si en el termini de presentació de la sol·licitud de la convocatòria corresponent no s'han pogut dur a terme les sessions de claustre i del consell escolar de centre que aprova la participació en el Programa, cal adjuntar igualment el model de declaració, tot fent-hi constar les dates previstes de reunió d'aquests òrgans i la posterior tramesa del compromís corresponent un cop aprovat.

b) El formulari de sol·licitud els models de documentació i el procediment per a la seva compleció i tramitació es troben, segons correspongui, al portal de centres del Departament: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres i al portal de centres d'altres titularitats: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici

c) Tal com preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació del formulari i de la documentació acreditativa s'ha de fer per mitjans electrònics.

 

6. Resolució i recursos.

6.1. En un termini màxim de 15 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds es publica al portal de centre que correspongui, d'acord a l'apartat 5. b) d'aquestes bases, la llista amb els resultats provisionals que ha de incloure, com a mínim, el nom del centre educatiu, si ha estat acceptat o exclòs i el motiu.

6.2. En tot cas, restaran excloses les sol·licituds que no compleixin els requisits de participació i les que no duguin annexats els documents requerits que s'estableixen a l'apartat 2 d'aquestes bases, així com les que incompleixin els terminis de la convocatòria corresponent.

6.3. Els centres exclosos disposen d'un termini màxim de 5 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per reclamar contra la llista provisional davant la comissió de selecció, que ha de resoldre en un període màxim de 10 dies hàbils i donar publicitat a la llista definitiva de centres admesos i exclosos al portal de centre que correspongui, d'acord amb l'apartat 5. b) d'aquestes bases.

6.4. Contra la llista definitiva, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan impulsor en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

6.5. L'òrgan impulsor, si escau, ha d'actualitzar la llista definitiva de conformitat amb la resolució dels recursos.

 

7. Publicació i notificació

Amb la publicació de la llista de centres educatius admesos i exclosos al portal de centre que correspongui, d'acord amb l'apartat 5.b) d'aquestes bases, es considera feta la corresponent notificació als centres interessats, als efectes del que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

8. Efectes de la participació en el Programa

8.1. El professorat que participi a la formació del Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador obtindrà la corresponent certificació reconeguda pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012, de 20 d'agost, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

8.2. El professorat que participi en el desenvolupament del projecte de centre vinculat al Programa d'innovació pedagògica Orientació obtindrà la corresponent certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica i amb els criteris següents:

a) La participació en el Programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un cop avaluada la memòria de forma positiva per part de l'òrgan impulsor del Programa.

b) Se certificarà la innovació del professorat quan hagi participat directament en el desenvolupament del projecte en el centre i la formació durant 3 cursos.

c) Als efectes que la direcció general responsable n'emeti el certificat corresponent, el director o directora del centre educatiu comunicarà el nom, cognoms i NIF del professorat amb dret a certificat.

d) Els certificats atorgats a les persones participants en el Programa d'innovació pedagògica s'han de registrar a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), d'acord amb l'article 6 de l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica.

 

 

Annex 3

Centres educatius que tenen docents amb dret a certificació d'innovació

 

Codi

Escola/Institut

Població

Curs d'incorporació

08034059

Institut Nicolau Copèrnic

Terrassa

2012-2013

25008248

Institut Sant Llorenç de Morunys

Sant Llorenç de Morunys

2012-2013

17006794

Institut Joan Triadú

Ribes de Freser

2012-2013

08053182

Institut La Serreta

Rubí

2014-2015

Amunt