Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 03/08/2018

  • Número del document ENS/2005/2018

  • Número de control 18241025

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18241025-2018

Dades del DOGC
  • Número 7697

  • Data 31/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2005/2018, de 3 d'agost, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.


El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació permet a les persones que el segueixen obtenir una certificació capitalitzable per a l'obtenció, segons correspongui, d'un certificat de professionalitat, d'un títol de formació professional o d'ambdós. Per tant, aquest procediment incideix en les competències del Departament d'Ensenyament i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, motiu pel qual ambdós departaments publiquen conjuntament la convocatòria.

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, té per finalitat l'ordenació d'un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació i, per això, s'ha dotat com a instrument d'acreditació, del procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals.

Mitjançant el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, s'ha regulat el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació. Aquest reconeixement permet acreditar oficialment a les persones les seves competències professionals i les facilita l'aprenentatge al llarg de la vida amb la finalitat d'obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació determina que la formació professional inicial té com a finalitats l'adquisició de la qualificació professional i la millora d'aquesta qualificació al llarg de la vida perquè pugui respondre a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial.

La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals estableix i regula el sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya que s'orienta a facilitar a les persones l'accés a la formació, l'actualització i l'especialització professional al llarg de la vida. Els serveis bàsics del sistema són la informació, l'orientació i l'assessorament, la formació professional del sistema educatiu i la formació professional per a l'ocupació i l'avaluació i acreditació de competències professionals. La Llei 10/2015, del 19 de juny, determina que les persones amb mancances de qualificació professional han de poder accedir de manera regular i estable a un procediment per a acreditar llur experiència professional que les permeti qualificar-se per a poder obtenir un lloc de treball o accedir a un itinerari personalitzat de formació.

El primer Pla d'acreditació i qualificació professionals de Catalunya 2016-2018 dona compliment a la Llei 10/2015, del 19 de juny, i estableix, com a objectius principals per millorar les opcions de desenvolupament professional de les persones, identificar, avaluar i acreditar les seves competències professionals i facilitar itineraris formatius per assolir un títol de formació professional inicial o d'un certificat de professionalitat.

La Resolució ENS/1061/2018, de 15 de maig, d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics, estableix les condicions en que les persones adultes, sense els requisits acadèmics corresponents, poden cursar parcialment els ensenyaments professionals del sistema educatiu. Permet cursar, en règim presencial o a distància, els mòduls (compresos els crèdits o les unitats formatives que els componen) inclosos en títols, associats a unitats de competència, i els mòduls que derivin d'unitats de competència, entre altres, a les persones que aportin la certificació que acrediti almenys una unitat de competència del cicle que vol cursar a partir del procediment d'avaluació i acreditació de competències.

Així mateix, la disposició addicional quarta de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària determina que les comunitats autònomes gestionaran, d'acord amb les respectives competències sectorials, els serveis i programes específicament adreçats a les persones sol·licitants d'asil, en coordinació i cooperació amb l'Administració General de l'Estat.

L'Ordre ENS/313/2011, de 9 de novembre (DOGC núm. 6011, de 23.11.2011), crea els preus públics aplicables als serveis corresponents a l'avaluació i l'acreditació de competències professionals.

Per tant, per tal de concretar les bases del procediment d'avaluació i acreditació esmentat en l'àmbit territorial de Catalunya,

 

Resolc:

 

-1 Objecte

Aprovar les bases que regeixen la convocatòria objecte d'aquesta resolució del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

 

-2 Convocatòria

Obrir, en centres que depenen del Departament d'Ensenyament, convocatòria de caràcter general del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, que es regeixen per les bases que consten a l'annex 1.

S'ofereixen, inicialment, 781 places distribuïdes en tres àmbits segons consta a l'annex 2. Cada centre té un nombre limitat de places. S'estableix un període de preinscripció telemàtica i en cas que no s'assignin totes les places els centres poden admetre noves sol·licituds fins exhaurir-les.

Per tal d'incentivar l'acreditació i la qualificació professional dels treballadors i treballadores de diversos sectors es convoquen les unitats de competència incloses a les qualificacions professionals dels títols d'ensenyaments professionals i certificats de professionalitat que consten a l'annex 3.

En cas que es disposi de recursos addicionals es poden ampliar el nombre de places.

 

-3 Certificació

Es certifiquen les unitats de competència que estan incloses en títols de formació professional i/o en certificats de professionalitat.

 

-4 Permisos individuals de formació

Es pot fer ús dels permisos individuals de formació previstos a l'article 10.7 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, que faciliten la participació en el procediment.

 

-5 Informació i orientació general

A l'adreça http://acreditat.gencat.cat s'informa de la convocatòria i es fa pública la relació de centres i de punts d'informació i d'orientació que es troben a disposició de les persones interessades, als efectes de poder fer consultes sobre la convocatòria i rebre la informació, l'orientació i el suport que correspongui.

Als webs dels centres participants es troba informació detallada de la convocatòria.

 

-6 Desenvolupament del procediment

Correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial coordinar i donar les instruccions oportunes per al desenvolupament d'aquesta convocatòria.

 

-7 Protecció de dades

Les entitats i organismes que intervenen en el procediment, es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal d'acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d'aplicació.

Les dades personals que es recullin s'incorporen al tractament Proves d'acreditació de competències, el responsable del qual és la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Aquest tractament té per finalitat la tramitació i resolució de les proves d'acreditació de competències. Els usos són els derivats de la gestió de les convocatòries esmentades. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud escrita a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona), adjuntant una fotocòpia del DNI, o bé mitjançant la petició genèrica disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)

En la preinscripció i inscripció en el procediment se sol·licita el consentiment explícit de la persona interessada per tal que les administracions convocants, els centres educatius on es presenta la inscripció, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i la plataforma corporativa de la Generalitat de Catalunya Gencat Serveis i Tràmits puguin tractar les dades personals per a les finalitats de la convocatòria.

Les dades tractades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada i per respondre les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzat, les dades es conservaran d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu.

 

-8 Normativa aplicable

En tot allò que no preveu expressament aquesta Resolució és d'aplicació el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, pel qual es regula el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

 

-9 Desplegament del pla d'acreditació i qualificació professionals

Aquesta convocatòria forma part de les actuacions compromeses pel Departament d'Ensenyament en el desplegament del primer Pla d'acreditació i qualificació professionals de Catalunya 2016-2018.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 3 d'agost de 2018

 

Josep Bargalló Valls

Conseller d'Ensenyament

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases del procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals

 

1 Fases del procediment d'acreditació de competències professionals

1.1 El Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, estableix les fases del procediment d'acreditació de les competències professionals i les diverses actuacions que les integren. Correspon a l'Institut Català de les Qualificacions Professionals definir i desenvolupar la metodologia i els instruments necessaris per dur a terme el procediment, donar suport tècnic a les comissions avaluadores i fer-ne el seguiment.

1.2 Abans de l'inici del procediment les persones candidates poden adreçar-se als centres o punts d'informació habilitats, on se'ls facilita informació i orientació sobre la naturalesa i les fases del procediment de reconeixement de les competències professionals.

1.3 El procediment d'acreditació de les competències professionals consta de tres fases:

a) Fase d'assessorament

És una fase individual i obligatòria que té com a objectiu preparar la persona candidata per a l'avaluació. La persona assessora ajuda la persona candidata a autoavaluar la seva competència professional i a completar el seu historial professional i formatiu.

De l'anàlisi de la documentació aportada i de l'entrevista amb la persona candidata, l'assessor o l'assessora emet un informe orientatiu no vinculant amb el resultat de l'assessorament, que lliura a la persona candidata i a la comissió d'avaluació.

A la persona candidata se li assessora de l'àmbit al que s'hagi inscrit, segons el seu perfil professional.

b) Fase d'avaluació

És una fase individual i obligatòria de comprovació de la competència professional a partir d'evidències directes i indirectes de al persona candidata:

-Avaluació d'evidències indirectes: les persones avaluadores analitzen l'informe de la persona assessora i la documentació aportada per la persona candidata per comprovar la competència de cada una de les unitats a les que s'ha inscrit. Les persones avaluadores determinen de quines unitats de competència cal fer-ne l'avaluació d'evidències directes.

-Avaluació d'evidències directes: es comprova si la persona candidata demostra la competència professional de les unitats determinades, a través del mètode d'avaluació establert per la comissió avaluadora, que pot ser l'entrevista professional, l'observació en el lloc de treball, o d'altres.

S'ha de fer l'avaluació únicament de les unitats de competència a les que la persona candidata s'ha inscrit. A l'annex 3 consten les unitats de competència convocades associades als títols d'ensenyaments de formació professional o certificats de professionalitat agrupades per qualificació professional.

c) Fase d'acreditació de la competència professional

És la fase de certificació oficial de la unitat de competència avaluada positivament.

Als candidats i candidates que superen el procés d'avaluació se'ls ha d'expedir una acreditació de cadascuna de les unitats de competència en què han demostrat la seva competència professional.

 

2. Itinerari de qualificació professional

A les persones avaluades se les ha d'informar dels passos a seguir per completar el seu itinerari de qualificació mitjançant l'elaboració d'un informe, on se l'orienta sobre altres unitats de competència susceptibles de ser reconegudes i la possibilitat de completar el seu itinerari de qualificació cursant la formació que li permeti adquirir una titulació oficial.

El Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en l'àmbit de les seves competències, determinen les actuacions de formació destinades a completar itineraris de qualificació per les persones que han obtingut una acreditació parcial.

 

3. Efectes de les acreditacions obtingudes

L'acreditació d'unitats de competència adquirides per aquest procediment té efectes d'acreditació parcial acumulable d'acord amb l'establert a l'article 8.3 de la Llei 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, amb la finalitat, en el seu cas, de completar la formació conduent a l'obtenció del corresponent títol o certificat. Per tant:

a) L'Administració educativa ha de reconèixer les unitats de competència acreditades, que tenen efectes de convalidació dels mòduls professionals corresponents, segons la normativa vigent, i que s'estableix en cadascun dels títols.

b) L'Administració laboral ha de reconèixer les unitats de competència acreditades, que tenen efectes d'exempció dels mòduls formatius associats a les unitats de competència dels certificats de professionalitat, segons la normativa vigent, i que s'estableix en cadascun dels certificats.

 

4. Comissions d'avaluació

Les comissions avaluadores són els òrgans col·legiats als qui correspon l'avaluació de les competències de les persones candidates.

a) El director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial ha de nomenar la presidència i la resta de membres que han de constituir la comissió avaluadora, tenint en compte la proposta del centre designat.

b) Les comissions avaluadores han d'estar composades per persones expertes del sector professional i per personal del sector docent.

c) Cada comissió avaluadora s'ha de compondre per un mínim de cinc persones, totes elles habilitades per avaluar:

-Un president o presidenta i un secretari o secretària, que han de ser persones empleades públiques del Departament d'Ensenyament, amb atribució docent a la família professional corresponent i amb experiència laboral o docent d'almenys 6 anys o haver actuat un mínim de dos anys com a persona assessora o avaluadora en experiències anteriors.

-Vocal o vocals del sector docent habilitats o habilitades amb atribució docent a la família professional corresponent.

-Vocals expertes del sector, per selecció entre les persones professionals habilitades i en actiu en l'àrea professional corresponent.

d) Tots els i les membres de les comissions han de complir els requisits previstos en l'article 25 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

e) En cas d'empat en les decisions de la comissió avaluadora, decideix el vot de qualitat del president o de la presidenta.

f) Cada persona candidata ha de ser avaluada per dues persones avaluadores, una de les quals ha de ser del sector docent i l'altra, sempre que sigui possible, vocal experta del sector. En cap cas pot avaluar-la la persona que ha actuat com a persona assessora de la persona candidata.

g) L'Institut Català de les Qualificacions Professionals ha de posar a disposició dels centres la relació de persones assessores i avaluadores habilitades disponibles per a la convocatòria.

 

5. Centres que duen a terme el procediment

Aquest procediment es duu a terme en els centres públics designats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial dels quals es dóna publicitat en la pàgina web http://acreditat.gencat.cat i en la web de cada centre.

 

6. Requisits de participació i justificació

6.1 Requisits de participació de les persones candidates

Per ser admeses en el procediment convocat, les persones candidates han de posseir, a 30 de setembre de 2018, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió Europea o ser titular d'una autorització de residència o, de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració, o haver presentat la sol·licitud de protecció internacional prevista a l'article 16 de la Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària.

b) Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.

c) Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències professionals que es volen acreditar:

c1) En el cas d'experiència laboral, justificar almenys 3 anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en total en els últims 10 anys transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018.

c2) En el cas de formació, justificar almenys 300 hores en els últims 10 anys transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018. En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en els mòduls esmentats.

Tot i disposar dels requisits, no poden participar en la convocatòria les persones que ja tenen acreditades, per formació o per experiència, les unitats de competència a les que es volen presentar o disposen d'un títol d'ensenyaments professionals o d'un certificat de professionalitat que les conté.

6.2 Justificació

6.2.1 La documentació justificativa de l'experiència laboral és la següent:

a) Per a treballadors o treballadores assalariats:

a1) El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat on estigui afiliada la persona candidata, on ha de constar l'empresa, grup de cotització i el període de contractació, i

a2) Contracte de treball o certificació de l'empresa on han adquirit l'experiència laboral, en la qual han de constar específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i el període de temps en què s'ha realitzat l'activitat.

b) Per a treballadors o treballadores autònoms o per compte propi:

b1) El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta de la Seguretat Social en el règim especial corresponent, i

b2) Una descripció de l'activitat desenvolupada i interval de temps en què s'ha realitzat.

c) Per a becaris o becàries que cotitzen a la seguretat social (Reial decret 1493/2011):

c1) El Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral) i

c2) Certificació de l'organització on s'ha realitzat la beca en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total d'hores dedicades a aquestes.

d) Per a becaris o becàries que no han cotitzat a la seguretat social (abans de l'entrada en vigor del Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre):

Certificació de l'organització on s'ha realitzat la beca en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total d'hores dedicades a aquestes.

e) Per a treballadors o treballadores voluntaris:

Certificació de l'organització on s'ha prestat l'assistència en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l'any en què s'han realitzat i el nombre total d'hores dedicades a aquestes.

6.2.2 La documentació justificativa de les competències professionals adquirides a través de vies no formals de formació, és el certificat del centre, empresa o entitat que ha impartit la formació relacionada amb la o les qualificacions professionals que es pretenen acreditar, on ha de constar el nom de la persona interessada, el contingut, les hores i la data de realització de la formació.

6.2.3 Prova admesa en dret

Les persones majors de 25 anys que, tot i reunir els requisits d'experiència laboral o formativa, no puguin justificar-los totalment amb la documentació requerida en els apartats anteriors, poden complementar-la amb una prova admesa en dret de l'experiència laboral o de la formació no formal.

La prova admesa en dret complementa fets contrastats amb documentació oficial. No pot servir com a justificació única.

Per justificar l'experiència laboral sempre cal presentar l'Informe de Vida Laboral. En el cas de treballadors o treballadores voluntaris o becaris o becàries que no hagin cotitzat a la seguretat social (apartat 6.2.1.d) cal una certificació de l'entitat que inclogui els dies treballats.

Per justificar la formació no formal cal presentar sempre un certificat de formació que inclogui el títol de l'activitat, l'entitat i l'any de formació.

En el cas que la documentació oficial aportada no contingui part de les altres dades sol·licitades als apartats 6.2.1 i 6.2.2, es poden justificar mitjançant una prova admesa en dret,

que ha de ser sotmesa a la consideració corresponent per tal de valorar la conveniència o no de ser admès o admesa en la preinscripció.

 

7. Preinscripció al procediment

La informació detallada sobre els àmbits, les places que es convoquen i els centres on es du a terme el procediment es pot consultar al web http://acreditat.gencat.cat i als punts d'informació i orientació.

7.1 Sol·licitud i termini de preinscripció

La preinscripció es tramita a la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible a través del web http://acreditat.gencat.cat.

a) Les persones interessades han de presentar telemàticament la sol·licitud de preinscripció, del 13 al 30 de setembre de 2018.

b) Cada persona pot presentar la preinscripció per a un àmbit, els quals es detallen a l'annex 2. La presentació de la preinscripció per més d'un àmbit, comporta l'anul·lació de totes les sol·licituds presentades per la mateixa persona.

c) En la preinscripció les persones poden triar, per l'ordre de la seva preferència, entre els centres previstos per a l'àmbit.

d) En formalitzar la preinscripció, les persones candidates obtenen el seu codi de sol·licitud. Aquest codi permet identificar-se per fer les consultes oportunes.

La participació en aquest procediment implica l'autorització de la persona candidata a les administracions convocants perquè li trametin informacions relatives al procediment pels canals indicats a la sol·licitud.

La falsedat en les dades aportades, o la manca de presentació de la documentació, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria.

7.2 Criteris d'ordenació

Les preinscripcions s'ordenen, de manera diferenciada per àmbits, per rigorós ordre de sol·licitud prenent com a referència la data i hora del registre d'entrada.

7.3 Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació

7.3.1 Publicació de la llista de persones candidates i dels centres on han de presentar la documentació

No més tard del dia 3 d'octubre es publica al web http://acreditat.gencat.cat la llista de persones candidates amb el centre on presentar la documentació justificativa dels requisits de participació. La consulta es fa amb el codi de sol·licitud.

L'assignació del centre per presentar la documentació justificativa s'efectua, successivament, d'acord amb:

a) L'àmbit escollit.

b) L'ordenació de les persones candidates derivada dels criteris d'ordenació.

c) La priorització de centres seleccionada.

7.3.2 Documentació a presentar

Les persones candidates han de presentar, de forma presencial i al centre indicat en la llista, entre el 4 i el 9 d'octubre, la documentació justificativa següent:

-Original i còpia del DNI o NIE o justificant de presentació de la sol·licitud de protecció internacional (targeta “blanca”).

-La còpia de la sol·licitud tramitada.

-El full de lliurament de la documentació justificativa disponible a la web.

-La documentació justificativa dels requisits al·legats, detallada a la base 6.2.

7.4 Publicació dels resultats provisionals de persones admeses, en llista d'espera i excloses a la preinscripció

Cada centre participant ha de fer públic al seu web, accessible també a través del web http://acreditat.gencat.cat, el resultat provisional de la preinscripció: persones admeses i en llista d'espera, i excloses, amb indicació dels motius de l'exclusió.

7.5 Reclamacions

Les persones interessades disposen de tres dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació del resultat provisional de la preinscripció, per tal de presentar al·legacions en relació amb l'admissió o l'exclusió a la preinscripció. En aquestes al·legacions no es poden presentar documents relatius a experiències diferents de les al·legades inicialment.

Les al·legacions s'han de presentar per escrit al centre.

7.6 Publicació dels resultats definitius de persones admeses, en llista d'espera i excloses a la preinscripció

Una vegada analitzades les al·legacions, el centre ha de fer públic al seu web, accessible també a través del web http://acreditat.gencat.cat, el resultat definitiu de la preinscripció: persones admeses i en llista d'espera i excloses, amb indicació dels motius de l'exclusió.

Les persones preinscrites en llista d'espera passen a ser admeses si es generen vacants en el centre assignat.

7.7 Places vacants

En cas que, després de publicació de la preinscripció o durant el desenvolupament de la convocatòria, hi hagi vacants en alguns centres, el Departament d'Ensenyament ha de fer públic les places disponibles al web http://acreditat.gencat.cat.

Poden sol·licitar aquestes places les persones en llista d'espera, excloses per manca de vacant o d'altres persones candidates que no han participat a la preinscripció telemàtica.

A la mateixa web s'informa de com tramitar la preinscripció presencial.

En cas que una persona, en llista d'espera a un centre, opti per una d'aquestes vacants a un altre centre i l'obtingui, causa baixa del primer centre.

 

8. Sessió informativa prèvia

Les persones admeses i en llista d'espera han d'assistir a una de les sessions informatives en el centre assignat. La sessió informativa té per objectiu explicar el procés d'inscripció, el pagament del preu públic, el calendari d'actuacions i la documentació complementària que cal presentar per formalitzar la inscripció. El centre ha d'informar al seu web de la data i hora de les sessions previstes.

Les persones en llista d'espera només han d'assistir a una sessió informativa, encara que siguin finalment admeses a un altre centre.

 

9. Preu públic

La participació a la convocatòria comporta el pagament del preu públic per a la fase d'assessorament i d'avaluació.

La manca de pagament del preu públic comporta la pèrdua del dret a participar en la convocatòria.

9.1 Preu públic de la fase d'assessorament:

Abans de la fase d'assessorament s'ha de fer efectiu el pagament del preu públic per part de les persones candidates fixat en 26,00 euros que dóna dret a l'assessorament de l'àmbit al que s'inscriu segons el seu perfil professional.

9.2. Preu públic de la fase d'avaluació:

Abans de la fase d'avaluació s'ha de fer efectiu el pagament del preu públic per part de les persones candidates fixat en 13,00 euros per a cada unitat de competència, i dóna dret a l'avaluació de la unitat de competència.

9.3. Bonificacions i exempcions

9.3.1. Bonificacions.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50% del preu públic.

9.3.2 Exempcions.

Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

Les persones víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills.

Les persones sotmeses a mesures privatives de llibertat.

Els subjectes passius en situació d'atur demandants d'ocupació que no perceben cap prestació econòmica.

9.3.3 Les persones que presenten un informe d'assessorament anterior pel mateix àmbit, no han de fer el pagament del preu públic per la fase d'assessorament.

 

10. Formalització de la inscripció

10.1 Fase d'assessorament

Les persones admeses en la preinscripció han de presentar, al centre assignat, el justificant de pagament del preu públic de l'assessorament i dels motius que donen dret a l'exempció o bonificació, o, en el seu cas, l'informe d'haver fet la fase d'assessorament anteriorment.

10.2. Fase d'avaluació.

Una vegada acabada la fase d'assessorament, les persones que estiguin interessades en inscriure's han de presentar al centre, el justificant de pagament del preu públic de l'avaluació i dels motius que donen dret a l'exempció o bonificació.

 

11. Calendari de la convocatòria

Cada centre ha d'establir el calendari d'actuacions dins del qual s'ha de completar tot el procediment.

Els centres han de concloure el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals no més tard del 31 de juliol de 2019.

 

12. Publicació dels resultats de l'avaluació

12.1 Resultats de l'avaluació d'evidències indirectes

La comissió avaluadora del centre ha de comunicar a les persones candidates el resultat de l'avaluació d'evidències indirectes, en termes de passa o no passa a l'avaluació d'evidències directes (entrevista, prova pràctica, etc.).

12.2 Resultats de l'avaluació final

La comissió avaluadora del centre ha de fer públic el resultat de l'avaluació final, en termes de demostrada o no demostrada, almenys en el tauler d'anuncis i al web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, accessible des de http://acreditat.gencat.cat.

 

13. Expedició i registre de les acreditacions

13.1 Les comissions avaluadores han d'expedir el certificat de l'acreditació de les unitats de competència demostrades.

13.2 L'Institut Català de les Qualificacions Professionals han de transferir els resultats al registre del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

13.3 Per tal de poder inscriure les unitats de competència acreditades en el Servei Públic d'Ocupació Estatal, aquest exigeix que la persona acrediti:

a) Estar inscrita com a persona demandant d'ocupació, per l'Oficina de Treball de la Generalitat, o servei equivalent d'altres administracions, o bé,

b) Estar inscrita com a demandant de millora d'ocupació.

Per tant, les persones que vulguin que se'ls registrin les unitats de competència que han acreditat, han d'estar prèviament inscrites a l'Oficina de Treball de la Generalitat, o servei equivalent d'altres administracions, com a persona demandant d'ocupació o com a persona demandant de millora d'ocupació.

 

14. Reclamacions a l'avaluació.

Les persones interessades disposen de tres dies hàbils a partir del dia següent de la publicació dels resultats d'avaluació, per tal de presentar al·legacions per escrit al centre.

Cada comissió analitza les al·legacions i resol per escrit en el termini de 10 dies hàbils següents a la fi del termini de presentació de reclamacions.

Les persones interessades poden presentar recurs d'alçada (segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) contra la resolució de la reclamació emesa per la comissió avaluadora, dins del termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà del dia de la publicació dels resultats de les reclamacions. El recurs d'alçada s'ha de presentar en el centre on actuï la comissió avaluadora adreçat al director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

15. Garantia de qualitat

15.1 Les persones que executen les fases d'assessorament i d'avaluació estan formats i habilitats per exercir les funcions assignades.

15.2 Les comissions avaluadores utilitzen el material de suport estipulat pel procediment.

15.3 La inspecció d'Educació del Departament d'Ensenyament supervisa el procediment, amb el suport de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals, dictamina les anomalies detectades, proposa les millores oportunes i n'informa a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

 

Annex 2

Àmbits i places convocades

 

Àmbits

Dependència i Teleassistència

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Activitats físiques i esportives i Socorrisme

Total

Places

341

220

220

781

 

 

Annex 3

Unitats de competència convocades

 

1. Àmbit: Dependència i teleassistència

 

Família Professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

 

Cicle formatiu

codi certificat

Certificat de professionalitat

codi QP

Qualificació professional

Unitats de competència Catàleg de Qualificacions Professionals

Codi català

 

Codi estatal

Denominació

 

CFGM Atenció a persones en situació de dependència

SSCS0108

 Atenció sociosanitària a persones al domicili

SC_2-089_2

 Atenció sociosanitària a persones en el domicili

UC_2-0249-11_2

 

UC0249_2

Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària, dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.

UC_2-0250-11_2

 

UC0250_2

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària.

UC_2-0251-11_2

 

UC0251_2

Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.

SSCS0208

 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

SC_2-320_2

 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

UC_2-1016-11_2

 

UC1016_2

Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

UC_2-1017-11_2

 

UC1017_2

Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

UC_2-1018-11_2

 

UC1018_2

Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

UC_2-1019-11_2

 

UC1019_2

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

SSCG0111

Gestió de trucades de teleassistència

SC_2-443_2

Gestió de trucades de teleassistència

UC_2-1423-11_2

 

UC1423_2

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència.

UC_2-1424-11_2

 

UC1424_2

Emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència.

UC_2-1425-11_2

 

UC1425_2

Manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència

 

 

2. Àmbit: Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 

Família Professional del cicle: Electricitat i electrònica

 

Cicle formatiu

codi certificat

Certificat de professionalitat

codi QP

Qualificació professional

Unitats de competència Catàleg de Qualificacions Professionals

Codi català

 

Codi estatal        

Denominació

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

ELEE0109

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

 EE_2-257_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió

UC_2-0820-11_2

 

UC0820_2

Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis destinats principalment a habitatges.

UC_2-0821-11_2

 

UC0821_2

Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis comercials, d'oficines i d'una o diverses indústries.

UC_2-0822-11_2

 

UC0822_2

Muntar i mantenir instal·lacions d'automatismes en l'entorn d'habitatges i petita indústria.

UC_2-0823-11_2

 

UC0823_2

Muntar i mantenir xarxes elèctriques aèries de baixa tensió.

UC_2-0824-11_2

 

UC0824_2

Muntar i mantenir xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió

UC_2-0825-11_2

 

UC0825_2

Muntar i mantenir màquines elèctriques.

ELES0108

Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació en edificis

EE_2-043_2

Muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació en edificis

UC_2-0120-11_2

 

UC0120_2

Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d'edificacions (antenes i via cable).

UC_2-0121-11_2

 

UC0121_2

Muntar i mantenir instal·lacions d'accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d'accés (telefonia interior i videoporteria).

UC_2-2272-11_2

 

UC2272_2

Muntar i mantenir instal·lacions destinades a xarxes de gestió, control, seguretat i comunicació interior en edificis.

ENAE0108

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

EA_2-261_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques

UC_2-0835-11_2

 

UC0835_2

Replantejar instal·lacions solars fotovoltaiques.

 

UC_2-0836-11_2

 

UC0836_2

Muntar instal·lacions solars fotovoltaiques.

UC_2-0837-11_2

 

UC0837_2

Mantenir instal·lacions solars fotovoltaiques.

 

 

3. Àmbit: Activitats Físiques i Esportives i Socorrisme

 

1. Família Professional: Activitats físiques i esportives

 

Cicle formatiu

codi certificat

Certificat de professionalitat

codi QP

Qualificació professional

Unitats de competència Catàleg de Qualificacions Professionals

Codi català

 

Codi estatal

Denominació

CFGS Condicionament físic

AFDA0210

Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent

AE_2-097_3

Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent (SEP)

UC_2-0272-11_2

 

UC0272_2

Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

UC_2-0273-11_3

 

UC0273_3

Determinar la condició física, biològica i de motivació de l'/la usuari/ària.

UC_2-0274-11_3

 

UC0274_3

Programar les activitats pròpies d'una sala d'entrenament polivalent (SEP), atenent a criteris de promoció de la salut i el benestar de la persona.

UC_2-0275-11_3

 

UC0275_3

Instruir i dirigir activitats de condicionament físic amb equipaments i materials propis de sales d'entrenament polivalent (SEP).

AFDA0110

Condicionament físic en grup amb suport musical

AE_2-162_3

Condicionament físic en grup amb suport musical

UC_2-0272-11_2

 

UC0272_2

Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o
situació d'emergència.

UC_2-0273-11_3

 

UC0273_3

Determinar la condició física, biològica i de motivació de l'/la usuari/ària.

UC_2-0515-11_3

 

UC0515_3

Dissenyar i executar coreografies amb els elements propis de l'aeròbic, les seves variants i activitats afins.

UC_2-0516-11_3

 

UC0516_3

Programar i dirigir activitats de condicionament físic en grup amb suport musical.

AFDA0111

Fitnes aquàtic i hidrocinèsia

AE_2-511_3

Fitnes aquàtic i hidrocinèsia

UC_2-0272-11_2

 

UC0272_2

Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o
situació d'emergència.

UC_2-0273-11_3

 

UC0273_2

Determinar la condició física, biològica i de motivació de l'/la usuari/ària.

UC_2-1663-11_3

 

UC1663_2

Dissenyar i executar habilitats i seqüències de fitnes aquàtic.

UC_2-1664-11_3

 

UC1664_2

Programar, dirigir i dinamitzar activitats de fitnes aquàtic.

UC_2-1665-11_3

 

UC1665_2

 Elaborar i aplicar protocols d'hidrocinèsia.

   

2. Família professional: Activitats físiques i esportives

 

   
 

codi certificat

Certificat de professionalitat

codi QP

Qualificació professional

Unitats de competència del Catàleg de Qualificacions Professionals

 

Codi català

 

Codi estatal

Denominació

 

 

AFDA0311

Instrucció en Ioga

AE_2-616_3

 Instrucció en Ioga

UC_2-2038-11_3

 

 

UC2038_3

Executar les tècniques específiques del ioga amb eficàcia i seguretat.

 

UC_2-2039-11_3

 

 

UC2039_3

Programar les activitats de la sala de ioga d'acord a la programació general de referència

 

UC_2-2040-11_3

 

 

UC2040_3

Concretar, dirigir i dinamitzar sessions d'instrucció en ioga d'acord a les característiques, necessitats i expectatives dels practicants.

 

UC_2-0272-11_2

 

UC0272_2

Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

 

   
3. Modalitat esportiva: Salvament i socorrisme

 

   

cicle especial d'esports

codi certificat

Certificat de professionalitat

codi QP

Qualificació professional

Unitats de competència del Catàleg de Qualificacions Professionals

 

Codi català

 

Codi estatal           

Denominació

 

CEE GM de Salvament i socorrisme

AFDP0109

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

AE_2-096_2

 Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

UC_2-0269-11_2

 

UC0269_2

Realitzar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat.

 

UC_2-0270-11_2

 

UC0270_2

Prevenir accidents o situacions d'emergència en
instal·lacions aquàtiques, vetllant per la seguretat dels usuaris.

 

UC_2-0271-11_2

 

UC0271_2

Rescatar persones en cas d'accident o situació
d'emergència en instal·lacions aquàtiques.

 

UC_2-0272-11_2

 

UC0272_2

Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

 

AFDP0209

Socorrisme en espais aquàtics naturals

AE_2-340_2

Socorrisme en espais aquàtics naturals

UC_2-0269-11_2

 

UC0269_2

Realitzar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat.

 

UC_2-0272-11_2

 

UC0272_2

Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o situació d'emergència.

 

UC_2-1082-11_2

 

UC1082_2

Prevenir accidents o situacions d'emergència en espais aquàtics naturals.

 

UC_2-1083-11_2

 

UC1083_2

Rescatar persones en cas d'accident o situacions d'emergència en espais aquàtics naturals.

 

Amunt