Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/08/2018

  • Número del document ENS/2004/2018

  • Número de control 18241024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18241024-2018

Dades del DOGC
  • Número 7697

  • Data 31/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/2004/2018, de 27 d'agost, per la qual es modifica la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.


Mitjançant la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol (DOGC núm. 7658 de 6.7.2018), es va obrir convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.

En aquest sentit, atès que s'ha considerat que el termini de presentació de la sol·licitud de participació a la convocatòria no permet aportar tota la documentació requerida, es fa necessari ampliar-lo.

En conseqüència,

 

Resolc:

 

Modificar l'apartat 5.3 de l'annex de la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, que queda redactat de la manera següent:

“El termini de presentació de la sol·licitud i de la memòria del projecte d'innovació pedagògica, comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 31 d'octubre de 2018.”.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Ensenyament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 27 d'agost de 2018

 

Carles Martínez Quiroga

Secretari de Polítiques Educatives

Amunt