Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/08/2018

  • Número de control 18216001

  • Organisme emissor Ajuntament de Peramola

    CVE CVE-DOGC-A-18216001-2018

Dades del DOGC
  • Número 7685

  • Data 14/08/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial i informació pública d'un projecte de modificació de l'inventari d'altres edificacions en sòl no urbanitzable.


El Ple de la corporació, en la sessió ordinària de 30 de juliol de 2018, va aprovar inicialment, el Projecte de Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal -POUM- de Peramola la qual afecta únicament el Catàleg de Masies i Cases Rurals i Inventari d'Altres Edificacions en sòl no urbanitzable de dit instrument de planejament urbanístic, ja que es vol incloure a l'Inventari d'Altres Edificacions en sòl no urbanitzable, el qual només és a títol informatiu, els elements de “El Mangel” i “Cal Bonjosep”.

D'acord amb el que estableixen els articles 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l'acord d'aprovació i el text del Projecte de dita modificació de l'Inventari d'Altres Edificacions en sòl no urbanitzable, resten exposats al públic a les oficines municipals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de l'última publicació d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments que considerin oportunes. Aquest mateix Anunci es publicarà en el tauler d'anuncis de la Corporació i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.

Si transcorregut el termini d'informació pública abans assenyalat no s'ha presentat cap al·legació o reclamació, l'acord esmentat i el Projecte de modificació de l'Inventari d'Altres Edificacions en sòl no urbanitzable es consideraran aprovats definitivament.  

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l'Ajuntament de Peramola, al Carrer Frederic Ribó, núm. 8, de Peramola, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 17:00 hores, i a la plana web http://peramola.cat/.

Es fa públic per a coneixement general.

 

Peramola, 4 d'agost de 2018
 

Gemma Orrit Capdevila

Alcaldessa presidenta

Amunt