Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/08/2018

  • Número del document ENS/1923/2018

  • Número de control 18219027

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18219027-2018

Dades del DOGC
  • Número 7682

  • Data 09/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1923/2018, d'1 d'agost, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat La Salle, de Girona.


Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del titular del centre educatiu privat La Salle, de Girona, en petició de modificació dels ensenyaments i de la capacitat, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària; l'Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics; el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; els reials decrets pels quals s'estableixen els respectius títols de formació professional, i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats,

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat La Salle, codi 17001577, de Girona, per modificació dels ensenyaments i de la capacitat, amb efectes des de l'inici del curs 2018-2019, en els termes següents:

Ensenyament que s'amplia:

Batxillerat de la modalitat d'Arts: 2 unitats i 70 llocs escolars.

Capacitat que es redueix:

Batxillerat de la modalitat Humanitats i ciències socials: de 4 a 2 unitats i de 140 a 70 llocs escolars.

 

-2 La composició del centre és la que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

 

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la directora general de Centres Concertats i Centres Privats, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Girona, 1 d'agost de 2018

 

Martí Fonalleras i Darnaculleta

Director dels Serveis Territorials a Girona

 

 

Annex

 

Composició del centre des de l'inici del curs 2018-2019:

 

Autorització d'obertura

 

Educació secundària obligatòria: 17 unitats amb capacitat per a 510 llocs escolars fins a la fi del curs 2019-2020.

 

Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars de la modalitat d'Arts, 2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars de la modalitat d'Humanitats i ciències socials i 4 unitats amb capacitat per a 140 llocs escolars de la modalitat de Ciències.

 

Formació professional de grau mitjà:

Sistemes microinformàtics i xarxes: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

Gestió administrativa: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars.

En cap cas 1 unitat no superarà els 30 llocs escolars.

Amunt