Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 01/08/2018

  • Número del document TSF/1926/2018

  • Número de control 18219030

  • Organisme emissor Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-18219030-2018

Dades del DOGC
  • Número 7682

  • Data 09/08/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TSF/1926/2018, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1, Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. BDNS 411229).


 

Les bases reguladores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, s'han publicat mitjançant l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

Tal i com s'estableix a l'eix 2 del Pla de Govern 2017-2018, cal promoure polítiques d'ocupació per un país amb més i millor feina, i les polítiques actives d'ocupació i les estratègies territorials han de garantir el dret subjectiu a l'ocupabilitat de les persones, i especialment en el cas de les persones en demanda d'ocupació.

Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi d'aquests darrers anys, han estat les persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat, encara es troben en situació d'atur.

Es constata la necessitat de polítiques d'ocupació específiques destinades a les persones desocupades de 30 anys o més sense una problemàtica afegida per evitar la cronificació de la seva situació de desocupació i esdevinguin persones desocupades de llarga durada amb el consegüent risc d'exclusió. La desocupació de llarga durada és un dels factors que dificulta més la inserció laboral de les persones que no tenen feina.

Per aquest motiu, cal posar en marxa mesures que facilitin la creació de llocs de treball i que promoguin la inserció directa i immediata d'aquestes persones en el mercat laboral.

Aquest programa, no només fomenta la demanda de treball per a aquest col·lectiu, sinó que també pretén incidir en la qualitat de l'ocupació, donant suport a la contractació mínima de 6 mesos i regulant una subvenció que pot abastar fins a 9 mesos de la contractació, amb l'objectiu que les persones desocupades que hi participin s'insereixin definitivament en el mercat de treball.

Vista la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya, modificat pel Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies;

Vista la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 prorrogats segons l'article 33 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de pressupostos i la Intervenció General, per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018;

A aquesta Resolució li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vistos els preceptes legals esmentats, amb els informes previs del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'ocupació de Catalunya i l'article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Resolc:

 

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores previstes als apartats a) b) i c) de la base 2.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

1.2 El procediment de concessió de les subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores és el de concurrència no competitiva d'acord amb el que s'estableix a la base 14.1.1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

 

Article 2

Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les que preveu l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per al a inserció de persones desocupades de 30 i més anys (DOGC núm. 7677 de 02.08.2018).

 

Article 3

Entitats beneficiàries

Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, i que compleixin els requisits establerts a la base 4 de l'annex 1 de la mateixa Ordre.

 

Article 4

Persones destinatàries

Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són les persones en situació d'atur de 30 anys i més anys i, d'acord amb la base 6.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, es prioritzarà l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral següents:

- Persones en situació de risc d'exclusió social.

- Persones amb baixa qualificació professional.

- Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys.

- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.

- Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

 

Article 5

Aplicació pressupostària i import convocat

5.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 9.000.000,00 d'euros, amb càrrec a les partides pressupostàries, D/460000146/331E/0000, D/461000146/331E/0000, D/469000146/331E/0000, D/481000146/331E/0000, D/482000146/331E/0000 i D/484000146/331E/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2018.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2018.

5.2 La concessió de les subvencions previstes a la convocatòria 2018 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

5.3 Si la convocatòria té identificats els imports pressupostàriament per cada actuació o línia, aquestes quantitats seran flexibles entre elles, per tant, la distribució inicial d'imports de cada partida pressupostària podrà ser modificada en atenció al desenvolupament i les necessitats de cada programa, sempre sense superar l'import de la convocatòria.

5.4 Aquests imports es podran ampliar mitjançant resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

5.5 La resolució d'atorgament d'aquestes subvencions estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària suficient per a aquesta finalitat, atès que correspon a programes acordats a la reunió de la LXIX Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals que va tenir lloc el dia 17 d'abril de 2018, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l'àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l'Estat.

5.6 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Article 6

Quanties

La quantia de la subvenció a atorgar a les entitats promotores per desenvolupar les actuacions previstes en aquesta convocatòria és:

a) Per a les actuacions de prospecció i assessorament d'empreses s'estableix un import màxim de 72.579,83 euros. Aquesta quantia es correspon amb una ràtio de 35 participants.

b) Per a les actuacions d'acompanyament en el procés de contractació i formació s'estableix un import màxim de 62.192,16 euros. Aquesta quantia es correspon amb una ràtio de 45 participants.

c) Per a les actuacions de formació vinculada al contracte de treball s'estableix un import calculat sobre la base del preu hora de formació de 8 euros per hora i persona participant.

 

Article 7

Sol·licituds i termini de presentació

7.1 El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 10 de setembre de 2018 i finalitza el dia 20 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

7.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs, pels mitjans i amb la documentació a què fan referència les bases 10 i 11 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

7.3 Els requisits per presentar sol·licituds i la manera d'acreditar-los estan recollits en les bases 4 i 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

 

Article 8

Nombre mínim i màxim de persones participants

8.1 D'acord amb el que s'estableix a la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, el nombre màxim de persones participants que poden sol·licitar les entitats promotores previstes a l'apartat 3.2 de la mateixa Ordre serà el següent:

a) En el cas de les entitats locals estarà en funció del nombre d'habitants de l'àmbit territorial on s'implementa el projecte:

- Per a una població superior a 1.000.000 d'habitants, l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 200 persones per projecte.

- Per a una població superior a 200.000 i fins a 1.000.000 d'habitants l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 160 persones per projecte.

- Per a una població superior a 90.000 i fins a 200.000 habitants l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 120 persones per projecte.

- Per a una població superior a 50.000 habitants i fins a 90.000 habitants l'entitat promotora podrà sol·licitar, com a màxim, 90 persones per projecte.

- Per a una població superior a 20.000 i fins a 50.000 habitants, l'entitat promotora podrà sol·licitar com a màxim 70 persones per projecte.

- Per una població superior a 8.000 habitants i fins a 20.000 habitants, l'entitat promotora podrà sol·licitar un màxim de 30 persones per projecte.

Per calcular la població que correspon a l'àmbit territorial d'actuació dels projectes es tindran en compte les dades de població per municipi i comarca referents a data d'1 de gener de l'any de publicació de la convocatòria.

b) Les organitzacions empresarials i sindicals podran sol·licitar com a màxim 100 persones per projecte.

8.2. Les sol·licituds hauran de preveure un nombre mínim de 20 persones.

8.3. Només es podrà presentar una sol·licitud per entitat promotora.

 

Article 9

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per instruir el procediment i per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos es regulen a les bases 14.1 i 15.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

 

Article 10

Termini d'execució

10.1 D'acord amb el que s'estableix a la base 16 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, el termini d'execució del programa tindrà una durada mínima de 18 mesos, s'iniciarà l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció a les entitats promotores i finalitzarà el dia 30 d'abril de 2020, inclòs.

10.2 Les entitats previstes a la base 3.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, hauran d'iniciar el projecte en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de la resolució d'atorgament i, en tot cas, abans del 31 de desembre de 2018.

 

Article 11

Documentació d'execució

D'acord amb la base 20.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, la documentació d'execució que es genera en el desenvolupament de les actuacions i que les entitats hauran de custodiar o presentar com a evidències de la realització de les mateixes és la següent:

Documentació a custodiar:

- Fitxa d'empresa.

- Registre de tasques de prospecció realitzades.

- Taula de prospecció d'empreses.

- Fitxes de derivació de participants al programa.

- Fitxa de la persona participant i compromís de participació.

- Pla Formatiu de la persona participant.

Documentació a presentar:

- Declaració de retribucions dels òrgans directius o d'administració (per a atorgaments superiors a 10.000 euros).

- Document d'encàrrec de gestió (si escau).

- Assegurança d'accidents de les persones participants.

- Certificat de solidesa de les instal·lacions on es realitzi la formació vinculada al contracte de treball.

- Relació de persones assignades al programa.

- Compromís de contractació per part de l'empresa, si escau.

- Resum de contractacions laborals.

 

Article 12

Pagament

12.1 D'acord amb el que s'estableix a la base 17.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, el pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la seva concessió, per a la qual no s'exigeixen garanties.

La proposta de pagament de la bestreta de les subvencions la realitzarà la persona titular de la Subdirecció general de Polítiques Actives d'Ocupació.

12.2 El pagament del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada d'acord amb el que estableixen les bases reguladores i la normativa aplicable.

La proposta de pagament d'aquest 20% restant la realitzarà la persona titular de la Subdirecció general de Verificació i Supervisió. L'import d'aquest segon pagament s'ajustarà a la quantia resultant de la liquidació de la subvenció.

 

Article 13

Modalitats justificatives

La modalitat de justificació per a la Línia 1. Entitats promotores i per aquesta convocatòria és el Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor o certificat interventor/a-secretari/a en el cas d'entitats locals segons estableix la base 21.2 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

D'acord amb la base 21.4.1 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, les entitats del sector públic podran optar per presentar o bé un certificat de l'interventor/a o de secretari/ària interventor/a o bé, un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Barcelona, 1 d'agost de 2018

 

 

Per autorització de la directora (Resolució de 25 de juliol de 2018)

Susana Díaz Martínez

Sub-directora general d'Ocupació i Territori

Amunt