Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 01/08/2018

  • Número de control 18213077

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

    CVE CVE-DOGC-A-18213077-2018

Dades del DOGC
  • Número 7682

  • Data 09/08/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI de referència al BOP de les bases reguladores que han de regir la convocatòria de concurs oposició per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic d'administració general en règim de funcionari de carrera a l'Ajuntament.


En el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» d'1 d'agost de 2018 s'ha publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir:

Una plaça de Tècnic d'Administració General en règim de funcionari/a de carrera de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues enquadrada en l'escala d'Administració General, subescala tècnica, grup A, subgrup A1 a què fa referència l'article 76 del RD5 / 2015, de 30 d'octubre, pel qual es va aprovar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, mitjançant concurs-oposició lliure.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siguin procedents de conformitat amb les bases, es faran públics en l'e-Tauler de la Corporació i a la seva pàgina web (www.santcugatsesgarrigues.cat) i en tauler d'anuncis d'aquesta Corporació.

 

Sant Cugat Sesgarrigues, 1 d'agost de 2018

 

Montserrat Albet i Noya

Alcaldessa

Amunt