Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 24/07/2018

  • Número del document TES/0128/2018

  • Número de control 18208062

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-18208062-2018

Dades del DOGC
  • Número 7675

  • Data 31/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE TES/128/2018, de 24 de juliol, de regulació dels negociats del Departament de Territori i Sostenibilitat.


El Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, va desplegar, en un sol text normatiu, l'estructura organitzativa del Departament i va establir d'una manera clara les competències dels diferents òrgans administratius.

El Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, en va desplegar l'estructura bàsica per integrar les noves competències en matèria d'habitatge que assigna al Departament el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Amb la finalitat de desenvolupar i concloure el procés de reestructuració del Departament, és convenient procedir a adaptar l'estructura orgànica dels negociats per tal d'adequar la seva denominació, establir la seva dependència orgànica d'acord amb la nova organització del Departament i també la descripció de les funcions que els pertoquen.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria tercera, la disposició final segona del Decret abans esmentat i el que disposa l'article 25.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

 

Ordeno:

 

 

Capítol 1

Dels negociats dels Serveis Territorials

 

Secció 1

Dels negociats dels Serveis Territorials a Barcelona

 

Article 1

1.1 De la Secció d'Autoritzacions i Règim Sancionador del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, en depèn el Negociat de Gestió d'Informes i Autoritzacions.

1.2 Al Negociat de Gestió d'Informes i Autoritzacions, li corresponen les funcions següents:

a) Donar suport en la resolució de les consultes de les persones interessades sobre l'estat de les sol·licituds i sobre aspectes administratius referits a les carreteres.

b) Supervisar i modificar, si escau, els documents adreçats als interessats i els documents interns.

c) Fer la tramitació administrativa de taxes que s'apliquin d'acord amb la Llei de taxes i preus públics i amb les lleis d'acompanyament dels pressupostos a l'inici de cada exercici. En particular, la tramitació administrativa de la taxa sobre l'ús del domini públic viari.

d) Coordinar la gestió administrativa dels expedients d'autoritzacions i informes en què estan implicades diferents unitats del servei.

e) Realitzar la gestió documental dels expedients.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 2

2.1 De la Secció d'Explotació del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, en depenen els negociats següents:

a) Negociat Tècnic d'Ús i Defensa.

b) Negociat Tècnic d'Explotació.

2.2 Al Negociat Tècnic d'Ús i Defensa, li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar informes tècnics per a la resolució de sol·licituds d'obres i actuacions en els vials i en la seva zona d'influència.

b) Dirigir i coordinar la vigilància dels vials i de la seva zona d'influència.

c) Proposar l'adopció de mesures cautelars per infraccions a la legislació sectorial de carreteres.

d) Dur a terme, amb el suport del personal de les brigades de conservació o amb mitjans aliens, les execucions subsidiàries acordades en els expedients de restitució del medi.

e) Elaborar propostes d'ordenació dels accessos existents.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

2.3 Al Negociat Tècnic d'Explotació, li corresponen les funcions següents:

a) Donar suport tècnic en l'elaboració d'informes per a la resolució de sol·licituds d'obres i actuacions en els vials i en la seva zona d'influència.

b) Col·laborar en el seguiment i la coordinació del pla d'aforaments de les estacions no permanents.

c) Donar suport en la redacció d'informes sobre planejament urbanístic derivat.

d) Redactar informes i propostes tècniques sobre senyalització vertical i horitzontal, així com donar suport al seguiment de les actuacions que es derivin.

e) Col·laborar en el seguiment i actualització de les dades del Catàleg oficial de carreteres.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 3

3.1 De la Secció de Conservació del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, en depenen els negociats següents:

a) Negociat de Conservació de Vies d'Alta Capacitat.

b) Negociat de Conservació de la Xarxa Secundària.

3.2 Al Negociat de Conservació de Vies d'Alta Capacitat, li corresponen les funcions següents:

a) Donar el suport tècnic i administratiu per a l'execució del Pla de conservació de les Vies d'Alta Capacitat.

b) Donar el suport tècnic i administratiu per a la redacció dels projectes i les obres de reforç del ferm de les Vies d'Alta Capacitat.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

3.3 Al Negociat de Conservació de la Xarxa Secundària, li corresponen les funcions següents:

a) Donar el suport tècnic i administratiu per a l'execució del Pla de conservació de la Xarxa Secundària i Comarcal.

b) Donar el suport tècnic i administratiu per a la redacció dels projectes i les obres de reforç del ferm de la Xarxa Secundària.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 4

4.1 De la Secció de Transports de Mercaderies del Servei Territorial de Transports de Barcelona, en depenen els negociats següents:

a) Negociat de Transport Públic de Mercaderies.

b) Negociat de Transport Privat de Mercaderies.

c) Negociat d'Activitats Auxiliars i Complementàries.

4.2 Al Negociat de Transport Públic de Mercaderies, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a l'impuls dels expedients administratius necessaris per a l'atorgament d'autoritzacions per al transport públic de mercaderies.

b) Revisar i controlar la documentació presentada en relació amb les autoritzacions per al transport públic de mercaderies.

c) Atendre les demandes d'informació, tant presencialment com telefònicament, en aquells aspectes que no puguin ser resolts per les persones tramitadores.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

4.3 Al Negociat de Transport Privat de Mercaderies, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a l'impuls dels expedients administratius necessaris per a l'atorgament d'autoritzacions per al transport privat de mercaderies.

b) Revisar i controlar la documentació presentada en relació amb les autoritzacions per al transport privat de mercaderies.

c) Atendre les demandes d'informació, tant presencialment com telefònicament, en aquells aspectes que no puguin ser resolts per les persones tramitadores.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

4.4 Al Negociat d'Activitats Auxiliars i Complementàries, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a l'impuls dels expedients administratius necessaris per a l'atorgament d'autoritzacions per a activitats auxiliars i complementàries del transport públic de mercaderies.

b) Revisar i controlar la documentació presentada en relació amb les autoritzacions per a activitats auxiliars i complementàries del transport públic de mercaderies.

c) Atendre les demandes d'informació, tant presencialment com telefònicament, en aquells aspectes que no puguin ser resolts per les persones tramitadores.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 5

5.1 De la Secció de Transports de Viatgers del Servei Territorial de Transports de Barcelona, en depenen els negociats següents:

a) Negociat d'Autoritzacions de Viatgers.

b) Negociat de Concessions.

5.2 Al Negociat d'Autoritzacions de Viatgers, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a l'impuls dels expedients administratius necessaris per a l'atorgament d'autoritzacions per al transport de viatgers.

b) Revisar i controlar la documentació presentada en relació amb les autoritzacions per al transport de viatgers.

c) Atendre les demandes d'informació, tant presencialment com telefònicament, en aquells aspectes que no puguin ser resolts per les persones tramitadores.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

5.3 Al Negociat de Concessions, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a l'impuls dels expedients administratius necessaris per a l'atorgament i manteniment de les concessions de transports de viatgers.

b) Revisar i controlar la documentació presentada en relació amb les concessions per al transport de viatgers.

c) Atendre les demandes d'informació, tant presencialment com telefònicament, en aquells aspectes que no puguin ser resolts per les persones tramitadores.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 6

6.1 De la Secció d'Inspecció i Règim Sancionador del Servei Territorial de Transports de Barcelona, en depèn el Negociat de Sancions.

6.2 Al Negociat de Sancions, li corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a la incoació i la instrucció dels expedients sancionadors tramitats per infracció de la normativa de transports.

b) Preparar els expedients per a la formulació de les propostes de resolució.

c) Revisar i controlar els terminis i el pagament de les sancions imposades.

d) Atendre les demandes d'informació, tant presencialment com telefònicament, en aquells aspectes que no puguin ser resolts per les persones tramitadores.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Secció 2

Dels negociats dels Serveis Territorials a Girona, a Lleida i a Tarragona

 

Article 7

7.1 De la Secció d'Autoritzacions i Règim Sancionador dels Serveis Territorials de Carreteres de Girona, de Lleida i de Tarragona, en depenen els negociats següents:

a) Negociats de Gestió d'Informes, Autoritzacions i Sancions.

b) Negociats Tècnics d'Explotació.

7.2 Als Negociats de Gestió d'Informes, Autoritzacions i Sancions, els corresponen les funcions següents:

a) Donar suport a la tramitació dels expedients sancionadors, de restitució del medi i d'autoritzacions i informes per dur a terme actuacions i obres que afectin els vials i la seva zona d'influència.

b) Tramitar els expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys soferts per l'usuari dels vials.

c) Donar suport a la tramitació dels expedients de danys ocasionats a les vies públiques i els seus elements.

d) Fer la tramitació administrativa de taxes que s'apliquin d'acord amb la Llei de taxes i preus  públics i amb les lleis d'acompanyament dels pressupostos a l'inici de cada exercici. En particular, de la taxa sobre l'ús del domini públic viari.

e) Implementar els canvis organitzatius derivats de la transformació de l'administració electrònica en la tramitació dels expedients.

f) Donar suport a la resolució de les consultes de les persones interessades sobre l'estat de les sol·licituds i sobre aspectes administratius referits a les carreteres.

g) Realitzar la gestió documental dels expedients.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani i donar el suport administratiu a la resta d'unitats del servei territorial.

7.3 Als Negociats Tècnics d'Explotació, els corresponen les funcions següents:

a) Elaborar informes tècnics per a la resolució de sol·licituds d'obres i actuacions en els vials i en la seva zona d'influència.

b) Dirigir i coordinar la vigilància dels vials i de la seva zona d'influència.

c) Proposar l'adopció de mesures cautelars per infraccions a la legislació sectorial de carreteres.

d) Dur a terme, amb el suport del personal de les brigades de conservació o amb mitjans aliens, les execucions subsidiàries acordades en els expedients de restitució del medi.

e) Elaborar propostes d'ordenació dels accessos existents.

f) Col·laborar en el seguiment i la coordinació del pla d'aforaments de les estacions no permanents.

g) Donar suport a la redacció d'informes sobre planejament urbanístic derivat.

h) Redactar informes i propostes tècniques sobre senyalització vertical i horitzontal, així com donar suport al seguiment de les actuacions que es derivin.

i) Col·laborar en el seguiment i actualització de les dades del Catàleg oficial de carreteres.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 8

8.1 De la Secció de Conservació dels Serveis Territorials de Carreteres de Girona, de Lleida i de Tarragona, en depenen els Negociats de Conservació.

8.2 Als Negociats de Conservació, els corresponen les funcions següents:

a) Donar el suport tècnic i administratiu per a l'execució del Pla de conservació de la Xarxa Secundària i Comarcal i de la Xarxa Bàsica.

b) Donar el suport tècnic i administratiu per a la redacció dels projectes i les obres de reforç del ferm de la Xarxa Secundària i de la Xarxa Bàsica.

c) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 9

9.1 De la Secció de Concessions i Autoritzacions dels Serveis Territorials de Transports de Girona, de Lleida i de Tarragona, en depenen els Negociats d'Autoritzacions.

9.2 Als Negociats d'Autoritzacions, els corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a l'impuls dels expedients administratius necessaris per a l'atorgament d'autoritzacions per al transport de viatgers i el transport de mercaderies.

b) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a l'impuls dels expedients administratius necessaris per a l'atorgament i manteniment de les concessions de transport de viatgers.

c) Revisar i controlar la documentació presentada en relació amb les autoritzacions per al transport de viatgers i de mercaderies, així com per a les concessions de transport de viatgers.

d) Atendre les demandes d'informació, tant presencialment com telefònicament, en aquells aspectes que no puguin ser resolts per les persones tramitadores.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 10

10.1 De la Secció d'Inspecció i Règim Sancionador dels Serveis Territorials de Transports de Girona, de Lleida i de Tarragona, en depenen els Negociats de Sancions.

10.2 Als Negociats de Sancions, els corresponen les funcions següents:

a) Organitzar i fer el seguiment de les tasques necessàries per a la incoació i la instrucció dels expedients sancionadors tramitats per infracció de la normativa de transports.

b) Preparar els expedients per a la formulació de les propostes de resolució.

c) Revisar i controlar els terminis i el pagament de les sancions imposades.

d) Atendre les demandes d'informació, tant presencialment com telefònicament, en aquells aspectes que no puguin ser resolts per les persones tramitadores.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

 

Capítol 2

Dels negociats de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

 

Article 11

11.1 De la Secció de Planejament del Servei de Planejament i Disseny, de la Sub-direcció General de Planificació i Tecnologia, en depenen els negociats següents:

a) Negociat de Disseny Viari.

b) Negociat de Plans i Mapes.

c) Negociat de Xarxes Arterials.

11.2 Al Negociat de Disseny Viari, li corresponen les funcions següents:

a) Dissenyar propostes viàries i les seves modificacions.

b) Amidar i valorar econòmicament les propostes viàries.

c) Fer el seguiment del desenvolupament de les xarxes viàries.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

11.3 Al Negociat de Plans i Mapes, li corresponen les funcions següents:

a) Donar suport a la cartografia oficial de carreteres i la seva publicació.

b) Elaborar documents cartogràfics de referència dels plans de carreteres.

c) Elaborar documents cartogràfics de coordinació viària i urbanística.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

11.4 Al Negociat de Xarxes Arterials, li corresponen les funcions següents:

a) Donar suport a la definició d'itineraris i xarxes funcionals a partir de dades procedents de sistemes d'informació geogràfica.

b) Generar dades de cartografia per a la planificació viària.

c) Elaborar cartografia temàtica de caracterització física i funcional de la xarxa viària.

d) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 12

12.1 De la Secció d'Equipaments i Dades Viàries del Servei d'Instal·lacions i Equipaments Viaris de la Sub-direcció General d'Explotació Viària, en depèn el Negociat d'Explotació i Trànsit.

12.2 Al Negociat d'Explotació i Trànsit, li corresponen les funcions següents:

a) Administrar i fer el seguiment del Pla anual d'aforaments de trànsit.

b) Vetllar pel correcte funcionament de les instal·lacions d'aforaments.

c) Gestionar els contractes de manteniment de les estacions d'aforament.

d) Supervisar i validar les dades d'aforaments rebudes de totes les instal·lacions d'explotació i trànsit de la xarxa viària de la Generalitat de Catalunya.

e) Implementar i fer el seguiment dels programes de vestuari i equips de protecció individual per al personal de la DGIM i dels diferents centres de conservació i control.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

 

Capítol 3

Dels negociats de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

 

Article 13

13.1 Del Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats de la Sub-direcció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental, en depèn el Negociat de Suport a la Ponència Ambiental.

13.2 Al Negociat de Suport a la Ponència Ambiental, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar i donar suport administratiu a la secretaria de la Ponència Ambiental.

b) Donar suport a la gestió de les sol·licituds d'autorització ambiental amb o sense declaració d'impacte ambiental atribuïdes a la Direcció General.

c) Atendre les consultes derivades de l'aplicació de la normativa en matèria de prevenció i control ambiental de les activitats i legislació relacionada, referents a la tramitació dels expedients i a la Ponència Ambiental.

d) Impulsar i coordinar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la documentació relacionada amb els expedients d'autorització ambiental i declaracions d'impacte ambiental.

e) Supervisar i controlar la base de dades ambiental que es publica al web del Departament en relació amb els expedients d'autorització ambiental.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 14

14.1 Del Servei d'Informació, Inspecció i Control Ambiental d'Activitats de la Sub-direcció General d'Intervenció i Qualificació Ambiental, en depèn el Negociat de Suport a la Gestió d'Activitats Extractives.

14.2 Al Negociat de Suport a la Gestió d'Activitats Extractives, li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients d'avaluació de la restauració i de seguiment de les activitats extractives.

b) Calcular, fer el manteniment i l'actualització de les fiances establertes per garantir la realització dels programes de restauració de les activitats extractives.

c) Gestionar l'execució subsidiària de la restauració d'activitats extractives per part de l'Administració, quan el seu titular ha incomplert el programa establert.

d) Prestar suport administratiu al Servei en l'elaboració de directrius, criteris d'homogeneïtzació documental i elaboració de normativa.

e) Coordinar l'aplicació de l'administració electrònica en la relació amb les empreses i les administracions públiques.

f) Impulsar, coordinar i supervisar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels anuncis d'informació pública i de les declaracions d'impacte ambiental així com la participació dels agents implicats en la tramitació dels programes de restauració.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

 

Capítol 4

Dels negociats de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori

 

Article 15

15.1 Del Servei d'Actuacions de Muntanya de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, en depèn el Negociat d'Actuacions Directes.

15.2 Al Negociat d'Actuacions Directes, li corresponen les funcions següents:

a) Preparar i gestionar l'execució dels treballs tècnics necessaris per a la realització de les actuacions directes previstes als plans comarcals de muntanya.

b) Preparar i gestionar l'execució dels treballs necessaris per a la realització de projectes tècnics per als programes d'actuacions que porti a terme el Servei.

c) Fer el seguiment i el control del desplegament i execució dels programes.

d) Coordinar els sistemes d'informació per mantenir un arxiu documental actualitzat de les actuacions realitzades.

e) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Article 16

16.1 Del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge de la Sub-direcció General de Coordinació i Seguiment dels Programes d'Habitatge, en depèn el Negociat d'Indicadors d'Habitatge.

16.2 Al Negociat d'Indicadors d'Habitatge, li corresponen les funcions següents:

a) Explotar les dades de base de les aplicacions de gestió de la política d'habitatge per a l'elaboració d'indicadors estadístics.

b) Elaborar informes periòdics dels indicadors estadístics de política d'habitatge i fer-ne difusió al portal d'habitatge de la Generalitat de Catalunya.

c) Realitzar el seguiment mensual dels indicadors de política d'habitatge per a les unitats responsables de cada programa.

d) Elaborar les capes de dades corresponents al mercat immobiliari sobre els sistemes d'informació geogràfica.

e) Donar suport tècnic a l'elaboració d'indicadors estadístics d'habitatge.

f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Supressió d'òrgans

 

Se suprimeixen els negociats següents:

 

1. Negociats de la Direcció de Serveis:

   - Negociat de Registre, regulat a l'article 2 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Producció, regulat a l'article 3 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Comptabilitat, regulat a l'article 4 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Gestió d'Ajuts, regulat a l'article 4 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat d'Ingressos, regulat a l'article 5 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat d'Administració, regulat a l'article 11 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

 

2. Negociats del Serveis Territorials a Barcelona:

   - Negociat d'Explotació I, regulat a l'article 20 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat d'Explotació II, regulat a l'article 20 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 3 de l'Ordre de 30 de juny de 2000, per la qual es desplega el Decret 217/2000, de 26 de juny, de modificació de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

   - Negociat Tècnic d'Explotació II, regulat a l'article 3 de l'Ordre de 30 de juny de 2000, per la qual es desplega el Decret 217/2000, de 26 de juny, de modificació de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 18 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Notificacions i Actes, regulat a l'article 34 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 34 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

 

3. Negociats dels Serveis Territorials a Girona:

   - Negociat de Notificacions i Actes, regulat a l'article 23 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 23 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

 

4. Negociats dels Serveis Territorials a Lleida:

   - Negociat de Notificacions i Actes, regulat a l'article 23 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 23 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

 

5. Negociats dels Serveis Territorials a Tarragona:

   - Negociat de Notificacions i Actes, regulat a l'article 23 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 23 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

 

6. Negociats de la Direcció General de Transports i Mobilitat:

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 46 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

 

7. Negociats de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat:

   - Negociat d'Informació i Documentació, regulat a l'article 44 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 45 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Conservació, regulat a l'article 2 de l'Ordre de 30 de juny de 2000, per la qual es desplega el Decret 217/2000, de 26 de juny, de modificació de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 

8. Negociats de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori:

   - Negociat d'Arxiu, regulat a l'article 36 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Planejament, regulat a l'article 35 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

   - Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 39 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat.

 

Segona

Canvis de denominació i adscripció

 

1. El Negociat Tècnic d'Explotació I, regulat a l'article 3 de l'Ordre de 30 de juny de 2000, per la qual es desplega el Decret 217/2000, de 26 de juny, de modificació de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, passa a denominar-se Negociat Tècnic d'Ús i Defensa i a dependre orgànicament de la Secció d'Explotació del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona.

2. El Negociat de Conservació I, regulat a l'article 20 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat, passa a denominar-se Negociat de Conservació de Vies d'Alta Capacitat.

3. El Negociat de Conservació II, regulat a l'article 20 de l'Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat, passa a denominar-se Negociat de Conservació de la Xarxa Secundària.

4. Els negociats de Suport Administratiu, regulats a l'article 4 de l'Ordre de 30 de juny de 2000, per la qual es desplega el Decret 217/2000, de 26 de juny, de modificació de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, passen a denominar-se negociats de Gestió d'Informes, Autoritzacions i Sancions.

5. El Negociat Administratiu, regulat a l'article 3 de l'Ordre de 20 de juliol de 1995, de desplegament de l'estructura del Departament de Medi Ambient a nivell de negociat, passa a denominar-se Negociat de Suport a la Gestió d'Activitats Extractives.

6. El Negociat de Suport Administratiu, regulat a l'article 2 de l'Ordre de 20 de juliol de 1995, de desplegament de l'estructura del Departament de Medi Ambient a nivell de negociat, passa a denominar-se Negociat de Suport a la Ponència Ambiental.

7. El Negociat de Suport Administratiu d'Ofimàtica i Gestió Digital, regulat a l'article 1 de l'Ordre MAH/513/2007, de 9 de desembre, de desplegament de negociats de la Secretaria d'Habitatge, passa a denominar-se Negociat d'Indicadors d'Habitatge.

 

 

Disposicions transitòries

 

Primera

Les persones que ocupen els llocs afectats per aquesta Ordre seguiran exercint les seves funcions respectives mentre no s'adaptin els nomenaments o es proveeixin, si escau, els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

 

Segona

Les persones que resultin afectades per les modificacions orgàniques d'aquesta Ordre continuen percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant fins que s'adoptin les resolucions i les modificacions pressupostàries corresponents.

 

 

Disposicions derogatòries

 

1. Queden derogades les disposicions següents:

a) Ordre d'1 de desembre de 1980, de creació del Negociat d'Assumptes Generals dins la Direcció General de Política Territorial, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

b) Ordre de 17 de juny de 1981, sobre desenvolupament de l'estructura del Servei Cartogràfic de la Direcció General de Política Territorial, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

c) Ordre de 26 d'octubre de 1981, de creació del Negociat de Planificació de Residus, dins la Direcció General de Política Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

d) Ordre de 29 de novembre de 1982, per la qual es crea un negociat a la Secció de Recursos del Servei d'Assessoria Jurídica de l'Institut Català del Sòl.

e) Ordre de 15 de gener de 1983, de desplegament de l'estructura orgànica de la Direcció General d'Obres Hidràuliques i de creació de diversos negociats.

f) Ordre de 17 de febrer de 1986, per la qual es creen tres negociats a la Direcció General de Política Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

g) Ordre de 4 de maig de 1987, per la qual es creen dos negociats dins de la Junta de Residus.

h) Ordre de 30 de novembre de 1987, de desenvolupament de l'estructura de la Direcció General d'Obres Hidràuliques.

i) Ordre de 30 de novembre de 1987, de desenvolupament de l'estructura de la Junta d'Aigües.

j) Ordre de 30 de novembre de 1987, de desenvolupament de l'estructura de la Junta de Sanejament.

k) Ordre de 30 de maig de 1988, per la qual es crea un negociat a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

l) Ordre de 6 de juliol de 1989, de desplegament de l'estructura de la Junta de Residus.

m) Ordre de 8 d'agost de 1989, de desplegament de l'estructura de la Junta d'Aigües.

n) Ordre de 23 d'agost de 1989, de desplegament de l'estructura orgànica de l'Institut Català del Sòl.

o) Ordre de 5 de març de 1991, per la qual es desplega el Decret 48/1991, de 22 de gener, de reestructuració de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge.

p) Ordre de 18 de novembre de 1991, de desplegament de l'estructura orgànica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

q) Articles 2 i 3 de l'Ordre de 20 de juliol de 1995, de desplegament de l'estructura del Departament de Medi Ambient a nivell de negociat.

r) Ordre de 6 d'abril de 1998, de desplegament de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques a nivell de negociat, excepte els articles 13, 24, 25, 40 i 41.

s) Ordre de 30 de juny de 2000, per la qual es desplega el Decret 217/2000, de 26 de juny, de modificació de l'estructura orgànica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

t) Article 1 de l'Ordre MAH/513/2007, de 9 de desembre, de desplegament de negociats de la Secretaria d'Habitatge.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 24 de juliol de 2018

 

Damià Calvet i Valera

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Amunt