Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 19/07/2018

  • Número del document EMC/1801/2018

  • Número de control 18206076

  • Organisme emissor Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

    CVE CVE-DOGC-A-18206076-2018

Dades del DOGC
  • Número 7673

  • Data 27/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EMC/1801/2018, de 19 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMC/1034/2018, de 22 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS) (ref. BDNS 400432).


La Resolució EMC/959/2018, de 10 de maig (DOGC núm. 7620 de 16.5.2018) aprova les bases reguladores de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).

La Resolució EMC/1034/2018, de 22 de maig (DOGC núm. 7632 de 1.6.2018) obre la convocatòria per a l'any 2018 de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS).

Atès que a l'article 4.1 de la Resolució de convocatòria s'estableix que la quantitat destinada a aquesta línia d'ajuts és de 2.230.200 euros.

Atès que a l'article 4.2 de la Resolució de convocatòria s'estableix que aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/a d'ACCIÓ.

Atès que ACCIÓ disposa del pressupost necessari per dur a terme una ampliació de l'import destinat a l'atorgament d'aquests ajuts.

Atès que es considera que cal ampliar el termini de presentació de sol·licituds per tal que tots els potencials beneficiaris tinguin la possibilitat de presentar sol·licituds en base a l'increment de pressupost esmentat.

Vist l'informe previ de l'Assessoria Jurídica, i en ús de les atribucions que em són conferides,

 

RESOLC

 

Article 1

Es modifica el primer paràgraf de l'article 4.1 de la Resolució EMC/1034/2018, de 22 de maig (DOGC núm. 7632 de 1.6.2018), que obre la convocatòria per a l'any 2018 de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS), que queda redactat de la següent manera:

“4.1 La quantitat destinada a la línia d'ajuts és de 4.692.500 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7820001/574. El 50% d'aquest pressupost està cofinançat per la Unió Europea mitjançant les Accions Marie Sklodowska-Curie del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea”

 

Article 2

Es modifica l'article 5.1 de la de la Resolució EMC/1034/2018, de 22 de maig (DOGC núm. 7632 de 1.6.2018), que obre la convocatòria per a l'any 2018 de la línia d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS), que queda redactat de la següent manera:

“5.1 El termini per a la presentació de sol·licituds anirà des de l'endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al DOGC fins al 28 de setembre de 2018”.

 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Resolució entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 19 de juliol de 2018

 

Joan Romero i Circuns

Conseller delegat

Amunt