Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 12/07/2018

  • Número de control 18204113

  • Organisme emissor Universitat de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-18204113-2018

Dades del DOGC
  • Número 7672

  • Data 26/07/2018

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2018, de rectificació d’errades en relació amb les resolucions de 6 de març de 2018, per les quals es convoquen a concurs diverses places de personal acadèmic de la Universitat de Barcelona.


Per resolucions de data 6 de març de 2018, publicades al DOGC en data 20 de març i 16 de maig de de 2018 el Rector de la Universitat de Barcelona convoca determinats processos selectius no corresponents al tràmit de promoció interna. No obstant, en les resolucions de referència es fa constar l'article 14 bis del Conveni Col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes que regula aquell supòsit.

En conseqüència, atenent al disposat per l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques es determina resoldre la seva rectificació, essent la correcta referència l'article 14 de l'esmentat Conveni Col·lectiu.

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides per l'article 73 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat per Decret 246/2003, de 8 d'octubre,

 

RESOLC

 

Primer.- Rectificar les resolucions del rector de data 6 de març de 2018 relacionades a continuació, de manera que ON DIU: “article 14 bis del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, en la seva redacció establerta per l'Acord modificatiu de 27 d'octubre de 2016”, HA DE DIR: “article 14 del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes”.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral. (DOGC núm. 7582 de 20.03.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoca a concurs una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu de 13 de maig de 2005. (DOGC núm. 7620 de 16.05.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoca a concurs una plaça de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculada amb l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, inclosa en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i el Consorci Sanitari Integral de 21 de desembre de 2016. (DOGC núm. 7620 de 16.05.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Hospital Clínic de Barcelona, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital el 15 de juny de 2012. (DOGC núm. 7620 de 16.05.2018)

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es convoquen a concurs diverses places de professorat agregat permanent en règim de contracte laboral, vinculades amb l'Institut Català de la Salut, incloses en el concert subscrit per la Universitat de Barcelona i l'esmentat Hospital l'1 de març de 2016. (DOGC núm. 7620 de 16.05.2018)

 

Segon.- Publicar la present resolució al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, i al web de la Universitat de Barcelona.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva executivitat immediata, les persones interessades poden interposar, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada Llei.

No obstant, poden optar per interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que l'ha dictat. En aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició interposat.

 

Barcelona, 12 de juliol de 2018

 

Joan Elias i Garcia

Rector

Amunt