Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/07/2018

  • Número del document ENS/1733/2018

  • Número de control 18201013

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-18201013-2018

Dades del DOGC
  • Número 7670

  • Data 24/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1733/2018, de 13 de juliol, per la qual s'estableixen les bases del projecte pilot de qualificació professional en el cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència pel curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.


La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, té per finalitat l'ordenació d'un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació determina que la formació professional inicial té com a finalitats l'adquisició de la qualificació professional i la millora d'aquesta qualificació al llarg de la vida perquè pugui respondre a les necessitats derivades de la competitivitat del teixit econòmic i de la cohesió social i territorial.

Mitjançant el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, s'ha regulat el reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació. Aquest reconeixement permet acreditar oficialment a les persones les seves competències professionals i les hi facilita l'aprenentatge al llarg de la vida amb la finalitat d'obtenir un títol de formació professional o un certificat de professionalitat.

El procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació permet a les persones que el segueixen obtenir una certificació capitalitzable per a l'obtenció, segons correspongui, d'un certificat de professionalitat, d'un títol de formació professional o d'ambdós.

La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals estableix i regula el sistema de formació i qualificació professionals de Catalunya que s'orienta a facilitar a les persones l'accés a la formació, l'actualització i l'especialització professional al llarg de la vida. Els serveis bàsics del sistema són la informació, l'orientació i l'assessorament, la formació professional del sistema educatiu i la formació professional per a l'ocupació i l'avaluació i acreditació de competències professionals.

El primer Pla d'acreditació i qualificació professionals de Catalunya 2016-2018 aprovat per Acord GOV/164/2016, de 27 de desembre, dona compliment a la Llei 10/2015, del 19 de juny, i estableix, com un dels objectius principals per millorar les opcions de desenvolupament professional de les persones, facilitar itineraris formatius per assolir un títol de formació professional inicial o d'un certificat de professionalitat.

La Resolució ENS/1061/2018, de 15 de maig, d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics, estableix les condicions en que les persones adultes, sense els requisits acadèmics corresponents, poden cursar parcialment els ensenyaments professionals del sistema educatiu. Permet cursar, en règim presencial o a distància, els mòduls (i les unitats formatives associades) inclosos en títols, associats a unitats de competència, i els mòduls que derivin d'unitats de competència a, entre altres, les persones que aportin la certificació que acrediti almenys una unitat de competència del cicle que vol cursar a partir del procediment d'avaluació i acreditació de competències.

Per tant, per tal de concretar les bases del projecte pilot de qualificació professional esmentat pel curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament,

 

Resolc:

 

-1 Objecte

Establir les bases que regeixen el projecte pilot de qualificació professional en el cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència pel curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament, que consta a l'annex 1.

 

-2 Projecte

Per tal d'incentivar la qualificació professional dels treballadors i treballadores, aquest projecte ofereix formació complementaria a les persones que han acreditat unitats de competència en procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals en l'àmbit de Dependència i de Teleassistència, amb la finalitat de facilitar la superació dels mòduls que s'especifiquen a l'annex 2 per l'obtenció del títol de formació professional inicial esmentat.

S'ofereixen inicialment 60 places distribuïdes entre els centres que es relacionen a l'annex 3. Cada centre té un nombre limitat de places.

 

-3 Informació i orientació general

Als webs dels centres participants es troba la informació detallada del projecte pilot.

 

-4 Desenvolupament del projecte pilot.

Correspon a la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial coordinar i donar les instruccions oportunes per al desenvolupament d'aquest projecte pilot.

 

-5 Normativa aplicable

El Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial, articles 39 i 50.

La Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

La Resolució ENS/1061/2018, de 15 de maig, d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics.

 

-6 Desplegament del pla d'acreditació i qualificació professionals

Aquesta convocatòria forma part de les actuacions compromeses pel Departament d'Ensenyament en el desplegament del primer Pla d'acreditació i qualificació professionals de Catalunya 2016-2018.

 

-7 Protecció de dades

Les entitats i organismes que intervenen en el procediment, es comprometen a donar estricte compliment a la normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal d'acord amb el que determina el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); en tot allò que no contradigui al Reglament (UE) 2016/679, el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre; així com a aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que sigui d'aplicació.

Les dades tractades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada i per respondre les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Un cop finalitzat, les dades es conservaran d'acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu.

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 13 de juliol de 2018

 

Joan-Lluís Espinós Espinós

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

 

Annex 1

Bases del Projecte pilot per a la formació complementària en l'àmbit de la dependència i de la teleassistència

 

1. Finalitat

Les persones que han acreditat unitats de competència, en procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals en l'àmbit de dependència i de teleassistència, poden accedir a la formació complementària per qualificar-se, amb l'objectiu de facilitar l'obtenció del títol de Tècnic o Tècnica en Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

 

2. Característiques

2.1 Aquest projecte pilot es desenvolupa amb les característiques següents:

a) Comporta la coordinació de l'Institut corresponent amb l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

b) Comprèn mòduls professionals de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

c) L'IOC facilita a l'alumnat l'accés a la seva plataforma educativa i als recursos didàctics dels mòduls professionals.

d) L'expedient acadèmic de l'alumne és a l'Institut corresponent, i a tal efecte, l'IOC ha de trametre, d'ofici, a l'Institut, les dades acadèmiques corresponents a la part dels continguts cursats a distància per l'alumnat.

e) L'alumnat cursa la formació complementària a distància alhora que rep un suport específic amb tutories periòdiques, presencials i obligatòries.

f) La tutorització la realitza professorat amb atribució docent en els mòduls professionals de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat.

2.2 Requeriment. Les persones han de tenir accés a un ordinador per seguir el curs i les activitats que es duguin a terme on-line.

 

3. Centres que la duen a terme

La formació complementària a distància s'imparteix per l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

La tutoria presencial es du a terme pels instituts designats per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, relacionats en l'annex 3.

 

4. Requisits de participació

Les persones han de justificar que han acreditat unitats de competència, en procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals en l'àmbit de dependència i de teleassistència.

 

5. Preinscripció

5.1 Sol·licitud

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de preinscripció a l'institut escollit, d'acord amb el model disponible al web de cada centre (annex 3).

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona. S'anul·laran les sol·licituds duplicades presentades en diferents centres.

5.2 Criteris d'ordenació

Les sol·licituds s'ordenen en primer lloc, en funció del major nombre d'unitats de competència acreditades en l'àmbit de la dependència i de teleassistència, i en segon lloc en funció del major nombre de dies treballats en qualsevol sector.

Un cop finalitzat el període de preinscripció, el centre ha de publicar en el seu web la llista de persones admeses i d'excloses a la preinscripció, indicant els motius d'exclusió.

5.3 Calendari de preinscripció

El període de preinscripció és del 12 al 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació adjunta fins al 4 d'octubre de 2018.

Publicació de la llista provisional de sol·licituds de preinscripció admeses al centre, ordenades segons els criteris descrits en l'apartat 5.2: 8 d'octubre de 2018.

Termini per presentar una reclamació: del 9 al 11 d'octubre de 2018.

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds de preinscripció admeses al centre i llista d'espera, ordenades segons els criteris descrits en l'apartat 5.2: 16 d'octubre de 2018.

5.4 Documentació a presentar

a) La sol·licitud de preinscripció.

b) L'original i fotocòpia del DNI/NIE.

c) Els certificat/s d'unitats de competència acreditades de l'àmbit de dependència i de teleassistència, segons s'indiquen en l'annex 4.

d) El certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), o de la mutualitat on està afiliada la persona candidata.

 

6. Etapa d'informació i orientació

Abans de formalitzar la matrícula, els alumnes admesos reben informació sobre les característiques del Projecte pilot per a la formació complementària i orientació individual sobre l'itinerari formatiu per a la seva qualificació professional.

 

7. Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates detallades al web del centre.

Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça adjudicada.

Una vegada finalitzat el termini de matrícula, el centre docent completarà el grup amb els sol·licitants que no hagin obtingut plaça, d'acord amb l'establert a l'apartat 5.2.

7.1 Documentació

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per formalitzar la matrícula cal presentar, si se'n disposa i si no s'ha presentat encara, la documentació acreditativa del compliment dels requisits d'accés a cicles formatius de grau mitjà (annex 5).

7.2 Modalitats de matrícula

La matrícula es realitza en una de les dues modalitats següents:

a) Matrícula amb requisits acadèmics

a.1) Abast.

La possessió dels requisits acadèmics d'accés permet formalitzar la matrícula en tots els mòduls professionals.

a.2) Efectes.

La formació cursada i superada acredita les unitats de competència associades, d'acord amb l'Ordre ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència.

Els alumnes que compleixen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, es matriculen condicionalment.

En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. A aquests efectes, cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic.

b) Matrícula sense requisits acadèmics

b.1) Normativa

S'ha de dur a terme d'acord amb la resolució ENS/1061/2018, de 15 de maig, d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones que no posseeixen els requisits acadèmics.

b.2) Abast

Permet cursar, en règim presencial o a distància, els mòduls (compresos els crèdits o les unitats formatives que els componen) inclosos en títols, associats a unitats de competència, i els mòduls que derivin d'unitats de competència.

No es consideren associats a competències professionals els mòduls, els crèdits, les unitats formatives o les fases següents:

a) Formació i Orientació Laboral, Empresa i Iniciativa Emprenedora, Projecte en els cicles de grau superior, Formació en Centres de Treball, Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers, Síntesi (cicles de grau mitjà) i Síntesi (cicles de grau superior).

b) Anglès i segona llengua estrangera llevat que expressament estigui associat a una unitat de competència.

b.3) Efectes

La formació cursada i superada acredita les unitats de competència associades, d'acord amb l'Ordre ENS/313/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència.

L'alumnat inscrit en aquesta modalitat, quan hagi aportat el requisits acadèmics d'accés i hagi superat completament el cicle, pot sol·licitar l'expedició del títol corresponent.

d) Obtenció dels requisits acadèmics d'accés

Amb l'objectiu que aquestes persones puguin assolir el títol, el centre les informa i orienta sobre l'obtenció dels requisits acadèmics d'accés mitjançant les proves d'accés.

7.3 Vigència de la matrícula

L'admissió en el centre comporta la matrícula parcial únicament durant el mateix curs acadèmic. Aquesta matrícula no genera reserva de plaça per al curs acadèmic següent. La persona interessada ha de sol·licitar de nou l'admissió un cop finalitzat el procés ordinari i en ocasió de vacant.

 

8. Seguiment de la formació

Les persones matriculades es formen a través de la plataforma de l'IOC i disposen de sessions presencials de suport/tutoria que es poden seleccionar dins d'un horari establert pel centre. Aquestes sessions són obligatòries per poder ser avaluada.

 

9. Certificació de la formació

9.1 Accés amb requisits acadèmics

A les persones que accedeixen amb requisits acadèmics se'ls convaliden els mòduls professionals associats a les unitats de competència acreditades i se'ls certifica la formació superada mitjançant una certificació acadèmica del centre on s'han matriculat:

a) Si superen tots els mòduls professionals del cicle, el "Certificat de cicle formatiu finalitzat. Formació professional inicial".

b) Si no finalitzen la formació, el "Certificat de qualificacions de mòduls professionals, unitats formatives i unitats de competència. Formació professional inicial."

9.2 Accés sense requisits acadèmics

Les persones que accedeixen sense requisits acadèmics d'accés, obtenen una certificació d'estudis superats, del mateix centre, amb el text següent: “Accés sense requisits acadèmics” i que conté:

a) Els mòduls professionals convalidats mitjançant les unitats de competència acreditades en convocatòries d'avaluació i acreditació de competències professionals, i

b) Els mòduls superats en la formació, amb la informació de les unitats de competència acreditades.

 

 

Annex 2

Cicle formatiu amb oferta formativa en el projecte pilot

 

CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

Família Professional del cicle: Serveis socioculturals i a la comunitat

 

Mòduls professionals del títol

MP 1

Organització de l'Atenció a les Persones en Situació de Dependència.

MP 2

Atenció Sanitària.

MP 3

Atenció Higiènica.

MP 4

Atenció i Suport Psicosocial.

MP 5

Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència

MP 6

Teleassistència.

MP 7

Suport Domiciliari.

MP 8

Suport en la Comunicació.

MP 9

Destreses Socials

MP 10

Primers Auxilis.

MP 11

Formació i Orientació Laboral.

MP 12

Empresa i Iniciativa Emprenedora.

MP 13

Anglès Tècnic

MP 14

Síntesi.

MP 15

Formació en Centres de Treball.

 

 

Annex 3

Centres que ofereixen places de formació del projecte pilot

 

Centre

Places

Municipi

Web del centre

Telèfon de contacte

Institut Gallecs

20

Mollet del Vallès

http://insgallecs.cat/

935.705.343

Institut Montilivi

20

Girona

https://www.institutmontilivi.cat/

972.209.458

Institut Salvador Seguí

20

Barcelona

https://www.salvadorsegui.net/

933.142.041

 

 

Annex4

Qualificacions i unitats de competència associades al CFGM d'Atenció a persones en situació de dependència

 

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS ASSOCIADES

UNITATS DE COMPETÈNCIA DEL CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

SC_2-089_2

Atenció sociosanitària a persones en el domicili

UC_2-0249-11_2

Desenvolupar intervencions d'atenció física domiciliària, dirigides a persones amb necessitats d'atenció sociosanitària.

UC_2-0250-11_2

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial domiciliària.

UC_2-0251-11_2

Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i funcionament de la unitat de convivència.

SC_2-320_2

Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

UC_2-1016-11_2

Preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari.

UC_2-1017-11_2

Desenvolupar intervencions d'atenció física dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

UC_2-1018-11_2

Desenvolupar intervencions d'atenció sociosanitària dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

UC_2-1019-11_2

Desenvolupar intervencions d'atenció psicosocial dirigides a persones dependents en l'àmbit institucional.

SC_2-443_2


Gestió de trucades de teleassistència


UC_2-1423-11_2

Atendre i gestionar les trucades entrants del servei de teleassistència.

UC_2-1424-11_2

Emetre i gestionar les trucades sortints del servei de teleassistència.

UC_2-1425-11_2

Manejar les eines, tècniques i habilitats per prestar el servei de teleassistència

 

 

Annex 5

Accés als cicles formatius de grau mitjà

 

1. Accés directe:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.

Tenir el títol de Tècnic o de Tècnic auxiliar.

Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

 

2. Accés mitjançant prova:

Poden accedir als cicles formatius de grau mitjà els alumnes que acreditin haver superat les proves esmentades en algun dels ítems següents:

Proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Proves d'accés per a qualsevol cicle formatiu de grau superior.

Proves de caràcter general d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà o de grau superior.

Proves d'accés als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, de grau mitjà o superior (o haver-ne superat la part comuna).

Proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Prova d'accés als mòduls professionals experimentals.

 

Les persones que hagin superat les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys o tinguin l'accés a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional i tinguin 40 anys o més, estan exemptes de fer la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Amunt