Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/06/2018

  • Número del document CLT/1645/2018

  • Número de control 18193052

  • Organisme emissor Institut Català de les Empreses Culturals

    CVE CVE-DOGC-A-18193052-2018

Dades del DOGC
  • Número 7669

  • Data 23/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/1645/2018, de 28 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió (ref. BDNS 406237).


Vista la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que han estat modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol, per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre, i per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer;

Vista la Resolució CLT/2088/2017, de 28 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la producció d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió, bases modificades per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1317/20168 de 18 de juny;

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 6.3.a) de la Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals,

 

Resolc:

 

—1 Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció d'obres audiovisuals destinades a ser emeses per televisió.

 

—2 Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) Les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre (DOGC núm. 7014, de 9.12.2015), i modificat per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1816/2016, de 21 de juliol (DOGC núm. 7170, de 26.7.2016), per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/2143/2017, de 4 de setembre (DOGC núm. 7454, de 14.9.2017), i per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/138/2018, de 2 de febrer (DOGC núm. 7555, de 9.2.2018).

b) Les bases específiques que consten a l'annex de l'Acord del Consell d'Administració de l'ICEC de 19 de juliol de 2017, que s'han publicat mitjançant la Resolució CLT/2088/2017, de 28 d'agost (DOGC núm. 7446, d'1.9.2017), i modificat per l'Acord publicat mitjançant la Resolució CLT/1317/20168, de 18 de juny (DOGC núm. 7647, de 21.6.2018).

c) La normativa general de subvencions.

 

—3 Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d'aquestes subvencions s'han d'efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d'acord amb l'Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d'ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297 de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a aquesta plataforma.

El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d'activitat o d'actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

 

—4 La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és d'1.000.000,00 d'euros, distribuïts de la manera següent:

750.000,00 euros són per a les subvencions «per a la producció de llargmetratges i minisèries televisius de ficció», regulades a l'annex 1, distribuïts en les anualitats següents:

150.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

412.500,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2019.

187.500,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2020.

250.000,00 euros són per a les subvencions «per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió», regulades a l'annex 2, distribuïts en les anualitats següents:

50.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2018.

200.000,00 euros amb càrrec a la partida 470.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2019.

La dotació màxima es pot ampliar depenent de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària. En cas que es produeixin romanents en la dotació d'algun dels annexos d'aquesta convocatòria, l'import corresponent es pot aplicar a la dotació de l'altre annex depenent de les sol·licituds admeses.

 

—5 El període per presentar sol·licituds és del 3 al 20 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

 

—6 L'òrgan instructor és l'Àrea de l'Audiovisual de l'Institut Català de les Empreses Culturals. La persona titular de la direcció de l'Institut elabora la proposta de resolució provisional, d'acord amb l'informe de la comissió de valoració corresponent, si escau, i l'eleva a la persona titular de la presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

La persona titular de la direcció de l'Institut elabora la proposta de resolució definitiva, a la vista de la proposta provisional, dels documents presentats i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base general 11, i l'eleva a la persona titular de la presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Prèviament a la concessió dels ajuts, la persona titular de la direcció de l'Institut Català de les Empreses Culturals resol sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds.

Correspon a la persona titular de la presidència del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals resoldre sobre la concessió o la denegació de les subvencions, a través d'una resolució que s'ha de dictar i publicar en el termini màxim de cinc mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les propostes provisionals de concessió i les resolucions de les subvencions es publiquen al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

A la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes.

Transcorregut el termini màxim de cinc mesos sense que s'hagi dictat i publicat l'acord, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

—7 Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament de Cultura en el termini d'un mes a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de juny de 2018

 

Maria Dolors Portús i Vinyeta

Presidenta del Consell d'Administració

Amunt