Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 17/07/2018

  • Número del document 163/2018

  • Número de control 18198097

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-18198097-2018

Dades del DOGC
  • Número 7667

  • Data 19/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca.


L'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat competències en matèria de salut pública (article 162.3.b), agricultura i ramaderia (article 116.1.b), i defensa dels drets dels consumidors i els usuaris (article 123.a).

A partir de l'any 2002, amb la publicació del Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els procediments relatius a la seguretat alimentària, la Unió Europea va iniciar un extens marc legislatiu en matèria d'higiene alimentària que constitueix els principis generals, bàsics i comuns, per a la producció i comercialització de tots els aliments.

Els reglaments (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal, estableixen respectivament les normes generals i específiques relatives a la higiene de la producció de diversos aliments, inclosa la llet crua.

Tanmateix, l'article 1.3 del Reglament (CE) núm. 853/2004 exclou del seu àmbit d'aplicació el subministrament directe per part del productor de petites quantitats de productes primaris al consumidor final o a establiments locals de venda minorista que subministren directament al consumidor final. Respecte dels àmbits exclosos, l'apartat 4 del mateix article 1 disposa que els estats membres establiran normes que regulin aquestes activitats excloses, i que aquestes normes hauran de garantir l'assoliment dels objectius del Reglament (CE) núm. 853/2004.

En el cas del producte llet crua, l'Estat espanyol va optar per no exceptuar el subministrament directe de llet crua, de manera que el subministrament directe de llet crua per part del productor és subjecte a idèntics requisits que la posada en el mercat de llet crua per part de qualsevol operador econòmic, i aquests requisits són els establerts en els reglaments (CE) núm. 852/2004 i (CE) núm. 853/2004.

El Decret 297/1990, de 4 de desembre, pel qual es regula la venda de llet certificada crua i es prohibeix la venda de llet crua a granel, estableix la prohibició de venda de llet crua a granel que no vagi destinada a la industrialització, tot possibilitant que les granges de producció lletera qualificades de ramaderies de sanitat comprovada i/o diplomades puguin produir, envasar i comercialitzar la llet certificada crua complint les condicions que determinen els articles 2, 3 i 4 del mateix Decret.

La reestructuració del sector lleter esdevinguda en els últims anys ha dut a l'actual configuració del sector basada en explotacions molt tecnificades, en mans de productors altament professionalitzats.

En efecte, en els darrers anys, les activitats de producció, transformació i distribució de la llet han hagut d'adaptar-se a la normativa de la Unió Europea que regula la qualitat i la seguretat dels aliments. Aquestes condicions són d'un grau d'exigència elevat, i els productors estan sotmesos a un conjunt d'accions de control dirigides precisament a garantir els atributs i la seguretat de la llet i els seus productes.

D'acord amb la normativa europea en vigor, garantir els atributs i la seguretat de la llet és, en primer terme, responsabilitat dels operadors de l'empresa alimentària. Les autoritats competents realitzen, alhora, controls oficials que van des de la comprovació i l'impuls dels autocontrols d'aquests operadors fins a la inspecció i l'auditoria de les explotacions ramaderes i els establiments de producció, i el control analític de la llet i els seus productes.

A Catalunya, com a d'altres estats membres de la Unió Europea, s'ha instaurat darrerament un nou sistema de venda de llet al consumidor final per mitjà de màquines automàtiques. Aquest nou sistema de venda va començar amb la venda de llet pasteuritzada, tot i que actualment ha evolucionat en els països del nostre entorn, com ara França o Itàlia, a la venda de llet crua.

Per aquest motiu, han estat nombroses les peticions del sector ramader perquè els productors de llet puguin revalorar els seus productes, ajudar d'aquesta manera a la viabilitat de les explotacions ramaderes i enfortir el sector lleter a Catalunya.

Així mateix, la venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final s'emmarca en el concepte de venda de proximitat de productes agroalimentaris que regula el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

Per tot això, resulta adient procedir a una nova regulació de l'activitat de venda directa de llet crua de vaca que realitzen les explotacions ramaderes, sotmetent-la a un règim de comunicació prèvia, fonamentat en raons imperioses d'interès general, amb la finalitat d'aplicar el programa de control i avaluació de les condicions higièniques i sanitàries de les explotacions ramaderes que exerceixen l'activitat de venda directa de llet crua de vaca.

Aquest decret regula els requisits de l'activitat de venda directa de llet crua de vaca realitzada per una explotació ramadera amb destinació al consumidor final mitjançant la venda a l'explotació, una màquina automàtica o un establiment minorista per a l'abastament directe al consumidor final. Alhora, també crea i regula el Directori d'explotacions de venda directa de llet crua de vaca.

El Decret regula els requisits que han de complir les explotacions ramaderes productores, els requisits de la producció, els requisits de manipulació, venda i envasat, de transport, d'etiquetatge i d'informació al consumidor. Aquests requisits són els ja establerts en la normativa europea en matèria d'higiene alimentària, més uns requisits addicionals relatius a la prevenció de mamitis, la neteja dels equips i a la formació del personal de l'explotació.

Per tot això, escau ara regular la venda directa de llet crua a Catalunya d'acord amb la normativa europea esmentada, tot derogant el Decret 297/1990, de 4 de desembre, pel qual es regula la venda de llet certificada crua i es prohibeix la venda de llet crua a granel.

Aquesta disposició resulta del tot necessària, tal com s'exposa en els paràgrafs anteriors, i eficaç i proporcionada en els seus objectius, proporciona seguretat jurídica als seus destinataris i compleix els principis de transparència i eficiència, i el seu contingut respon als principis de bona regulació.

Amb el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i amb l'informe de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades;

A proposta de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i de la consellera de Salut, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol 1

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 L'objecte d'aquest Decret és regular l'activitat de venda directa de llet crua de vaca realitzada per una explotació ramadera amb destinació al consumidor final mitjançant la venda a l'explotació, una màquina automàtica o un establiment minorista per a l'abastament directe al consumidor final, i també crear i regular el Directori d'explotacions de venda directa de llet crua de vaca (en endavant, Directori).

1.2 L'àmbit d'aplicació d'aquest Decret s'estén a les explotacions ramaderes de Catalunya que realitzen l'activitat de venda directa de llet crua de vaca.

 

Article 2

Definicions

2.1 Als efectes d'aquest Decret, s'entén per:

a) Consumidor final: Tota persona física o jurídica que, com a destinatari final, adquireixi, gaudeixi i utilitzi la llet crua adquirida.

b) Llet crua de vaca (en endavant, llet crua): la llet produïda per la secreció de la glàndula mamària de les vaques que no hagi estat escalfada a una temperatura superior a 40 graus centígrads ni sotmesa a un tractament d'efecte equivalent.

c) Màquina automàtica: distribuïdor automàtic de llet a granel amb la funció de dispensar una quantitat determinada de llet al consumidor, d'acord amb el crèdit, i que manté les condicions higienicosanitàries de la llet, evita que es contamini i/o alteri i la conserva a una temperatura compresa entre 1ºC i 4ºC.

d) Venda directa de llet crua de vaca: comercialització de llet crua de vaca del productor al consumidor final mitjançant la venda a l'explotació, una màquina automàtica o un establiment minorista per a l'abastament directe al consumidor final.

2.2 Així mateix, als efectes d'aquest Decret, són d'aplicació les definicions establertes en el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen normes específiques dels aliments d'origen animal; el Reglament (CE) núm. 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals; el Reglament (CE) núm. 2073/2005 de la Comissió, de 15 de novembre, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris; el Reglament (UE) núm. 1169/2011, de 25 d'octubre, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor; el Decret 40/2014, de 25 de març, d'ordenació de les explotacions ramaderes; i la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

 

Capítol 2

Requisits relatius a la producció, el transport i la venda directa de llet crua de vaca.

 

Article 3

Compliment de la normativa en matèria d'higiene alimentària

3.1 Les explotacions ramaderes productores que realitzin l'activitat de venda directa de llet crua han de complir els requisits que estableix aquest Decret, els requisits que estableix la secció 4 del capítol II del Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener, les normes generals en matèria d'higiene que figuren a la part A de l'annex I del Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, i els requisits específics fixats en la secció IX de l'annex III del Reglament (CE) núm. 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal, i altres normes que afectin aquesta matèria, sens perjudici del compliment d'altra normativa que els sigui aplicable.

3.2 La persona titular de l'explotació ramadera és responsable que la venda directa de llet crua es realitzi en les condicions que estableix la legislació aplicable i s'ha d'assegurar que en totes les etapes de la producció, la transformació i la distribució es compleixen els requisits establerts a la normativa alimentària aplicable.

 

Article 4

Requisits de les explotacions

Les explotacions ramaderes productores que realitzin l'activitat de venda directa de llet crua de vaca han de complir els requisits addicionals següents:

a) Disposar d'un programa de prevenció de mamitis que inclogui el control dels paràmetres de l'annex I.

b) La neteja dels equips i utensilis que entrin o puguin entrar en contacte amb la llet s'ha de realitzar amb aigua potable.

c) Disposar d'una persona responsable a l'explotació amb formació per a la producció i comercialització directa al consumidor o a l'establiment minorista de la llet crua de vaca. Aquesta formació s'ha d'acreditar mitjançant la realització d'un curs de formació. Les condicions, el contingut i la durada mínima del curs són els que especifica l'annex III.

 

Article 5

Producció

5.1 La llet crua de vaca destinada a la venda directa al consumidor final ha de complir els requisits addicionals següents:

a) La llet crua s'ha de refredar immediatament després de la munyida i s'ha de conservar a una temperatura compresa entre +1ºC i +4ºC.

b) Només es pot barrejar la llet de dues munyides successives o la llet de munyides efectuades dins d'un període màxim de 24 hores.

c) Els requisits tecnicosanitaris que indica l'annex II.

5.2 L'explotació ramadera productora ha d'interrompre immediatament la comercialització de la llet crua des del moment en què deixin de complir-se aquests requisits, i n'ha d'informar l'oficina comarcal corresponent del departament competent en matèria de ramaderia en un termini de 24 hores. L'explotació no pot tornar a comercialitzar llet crua fins que informi a l'esmentada oficina comarcal del compliment de tots els paràmetres i/o criteris previstos en aquest article i se'n dugui a terme la verificació.

 

Article 6

Transport

El transport de la llet crua des de l'explotació de procedència fins als establiments minoristes i les màquines automàtiques situades fora del recinte de l'explotació ha de complir les condicions establertes en la normativa en matèria d'higiene alimentària i específicament el capítol IV de l'annex II del Reglament (CE) núm. 852/2004, que regula les normes d'higiene del transport de productes alimentaris. Les mateixes condicions ha de complir el transport de la llet crua retirada de la màquina automàtica per no haver-se comercialitzat en 24 hores.

 

Article 7

Requisits generals de la venda directa

7.1 El lliurament de la llet crua per a la venda directa al consumidor final s'ha de fer com a màxim dins les 24 hores següents a la munyida.

7.2. La data de caducitat de la llet serà com a màxim de 72 hores des de la munyida.

7.3 El consumidor no ha de tenir accés directe a les sales de munyida o de preparació de les màquines automàtiques.

 

Article 8

Modalitats de venda directa

8.1 La llet crua comercialitzada des de l'explotació al consumidor final només pot incloure llet crua procedent de les vaques de la mateixa explotació i s'ha de subministrar mitjançant les modalitats de venda directa següents:

a) Venda a la mateixa explotació.

b) Venda a través de màquines automàtiques.

c) Venda a través d'establiments minoristes.

8.2 En la modalitat de venda a la mateixa explotació, la llet es pot vendre envasada d'acord amb els requisits que preveu l'article 10 o a granel.

8.3 En la modalitat de venda a través de màquines automàtiques, la llet es pot vendre envasada d'acord amb els requisits que preveu l'article 10 o a granel, i es subjecta als requisits previstos a l'article 9.

8.4 En la modalitat de venda a través d'establiments minoristes, la llet s'ha de vendre envasada d'acord amb els requisits que preveu l'article 10. Els establiments minoristes només poden vendre la llet crua al consumidor final.

8.5 En la venda de llet crua a granel, el recipient on es reculli la llet el pot proporcionar el mateix consumidor, el titular de l'explotació o la màquina automàtica, i ha d'estar higienitzat, fet de material apte per a productes alimentaris i ser susceptible de tancament per garantir que el producte estigui protegit de qualsevol focus de contaminació.

 

Article 9

Venda a través de màquines automàtiques

9.1 El funcionament i el manteniment de les màquines automàtiques ha d'estar sota la responsabilitat de la persona titular de l'explotació ramadera que subministri la llet crua.

9.2 Les màquines automàtiques poden estar situades dins o fora de l'explotació. En cas d'estar ubicades dins de l'explotació, han d'estar situades clarament separades dels locals on estan els animals.

9.3 El titular de l'explotació ramadera ha d'aprovisionar les màquines automàtiques amb la llet crua prèviament refredada a una temperatura entre +1 i +4ºC. La màquina ha de disposar d'un dispositiu de seguretat automàtic, de tal manera que, si es produeix una avaria en el sistema de refrigeració, la màquina ha d'aturar el seu funcionament per evitar la dispensació de llet crua.

9.4 Les màquines automàtiques de llet han de complir els requisits establerts al capítol III, annex II del Reglament (CE) 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril, i la persona titular de l'explotació ramadera ha de dur a terme els autocontrols especificats a l'article 13.

9.5 El sistema de dispensació de la llet crua no pot ser una font de contaminació de la llet. La llet ha de mantenir, a la màquina automàtica, el compliment dels paràmetres especificats a l'annex II.

9.6 La llet crua de les màquines automàtiques s'ha de reemplaçar diàriament. La llet crua de les màquines automàtiques que no s'hagi venut dins les 24 hores posteriors a la munyida es pot retornar a l'explotació d'origen, respectant les temperatures i les condicions higièniques, i no pot vendre's com a llet crua directament amb destinació al consumidor final o a establiment de venda minorista.

9.7 El model utilitzat de màquina automàtica ha de complir la normativa vigent en matèria de metrologia i seguretat de les màquines.

9.8 Les màquines automàtiques han de complir les disposicions de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

9.9 Les màquines automàtiques que entrin en contacte directe amb la llet crua han de complir necessàriament les condicions establertes en els apartats II.3 i II.4 del capítol I, secció IX de l'annex III del Reglament CE 853/2004, de 29 d'abril, que regula les condicions d'higiene que han de complir les superfícies destinades a estar en contacte amb la llet.

 

Article 10

Requisits d'envasat

10.1 L'envasat de la llet crua destinada a la venda directa s'ha de realitzar a l'explotació.

10.2 El tancament dels envasos ha d'efectuar-se, immediatament després d'ésser omplerts, en el mateix lloc de producció mitjançant un dispositiu que n'impedeixi la contaminació.

10.3 Els envasos han de ser higienitzats, de material apte per a productes alimentaris, i tancats hermèticament.

10.4 El sistema de tancament ha de ser concebut de tal manera que, un cop obert, es posi de manifest clarament que s'ha obert i sigui fàcilment comprovable.

 

Article 11

Etiquetatge i informació al consumidor

11.1 Els envasos que continguin llet crua venuts en la mateixa explotació al consumidor final o a establiments minoristes que abasten al consumidor final han d'estar etiquetats d'acord amb la normativa vigent. Especialment, inclouran les llegendes següents:

a) “Llet crua de vaca no tractada tèrmicament: cal bullir-la abans del seu consum”. Aquesta menció i la denominació del producte han de constar de manera destacada.

b) Data de caducitat.

c) Rang de temperatura de conservació en refrigeració.

d) Quantitat neta.

e) Identificació del responsable i domicili i número d'inscripció al Registre d'Explotacions Ramaderes.

f) Data d'envasat o lot.

11.2 En la modalitat de venda a l'explotació a granel, el responsable de la venda ha de lliurar al consumidor un escrit amb les informacions especificades a l'apartat 1 d'aquest article. La informació necessària ha d'estar exposada en el punt de venda.

11.3 Les màquines automàtiques han de complir la normativa vigent en matèria de consum, especialment pel que fa a les relacions de consum mitjançant màquines automàtiques de llet, i a més de la informació que determina la normativa en matèria de consum, han de dur inscrites i en un lloc clarament visible les llegendes següents:

a) “Llet crua de vaca no tractada tèrmicament: cal bullir-la abans del seu consum”. Aquesta llegenda ha d'estar impresa en el frontal de la màquina i escrita amb lletres clarament visibles.

b) Rang de temperatura de conservació en refrigeració.

c) Data de caducitat.

d) Nom i adreça de l'explotació de la qual prové la llet, amb indicació del nom del titular i el codi d'identificació en el Registre d'Explotacions Ramaderes.

 

Capítol 3

Règim d'intervenció i control al qual se sotmet la venda directa de llet crua de vaca

 

Article 12

Comunicació d'inici de l'activitat de venda directa de llet crua

12.1 Les persones físiques i jurídiques titulars d'explotacions productores de llet que vulguin realitzar l'activitat de venda directa de llet crua, prèviament a l'inici de l'activitat, han de comunicar-ho al servei territorial corresponent del departament competent en matèria de ramaderia.

12.2 La comunicació prèvia d'inici d'activitat és requisit per a l'inici de l'activitat de venda directa de llet crua.

12.3 La comunicació es formalitza en imprès normalitzat que es pot descarregar al portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat) al qual es podrà accedir també des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat). La comunicació s'ha d'adreçar al servei territorial del departament competent en matèria de ramaderia corresponent i s'ha de presentar telemàticament per part de les persones jurídiques, al portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat), les persones físiques també podran presentar-ho de manera presencial a les oficines comarcals d'aquest departament, o davant de la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya pot fer la verificació formal de la documentació presentada, i, una vegada realitzada aquesta verificació formal, ha de trametre la documentació al servei territorial del departament competent en matèria de ramaderia corresponent per al seu estudi i tramitació.

12.4 La comunicació prèvia permet l'inici de l'activitat des del dia de la seva presentació i faculta el servei territorial corresponent competent en matèria de ramaderia per verificar la conformitat de les dades que hi consten.

12.5 La comunicació prèvia d'inici d'activitat ha d'anar acompanyada de:

a) Memòria descriptiva de les activitats d'acord amb el model normalitzat que es pot descarregar al portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat) al qual es podrà accedir també des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat).

b) Programa de prevenció i control de mamitis a l'explotació i del control de l'aigua de neteja.

c) Diagrama de flux i quadre de gestió del Pla d'anàlisi de perills i punts de control crític, amb identificació de les etapes, els perills, els punts crítics de control, els registres i les mesures correctores.

d) En el cas de subministrament de la llet crua mitjançant màquines automàtiques, cal indicar-ne la ubicació.

12.6 La documentació que detalla l'apartat anterior les dades de la qual no hagin variat i continuïn vigents, no cal aportar-la quan ja s'hagi presentat anteriorment en el departament competent en matèria de ramaderia. En aquest cas, quan s'efectua la comunicació en una oficina del departament competent en matèria de ramaderia diferent d'aquella on es va presentar la documentació o a la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial, cal indicar en l'imprès de comunicació en quin procediment i a quina unitat es va presentar la documentació.

12.7 La comunicació prèvia comporta l'anotació d'ofici al Directori. A aquests efectes, una vegada realitzada l'anotació, el servei territorial corresponent del departament competent en matèria de ramaderia ha de notificar a la persona titular de l'explotació ramadera aquest fet, fent menció expressa del número d'anotació atorgat.

12.8 La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada en la comunicació o en la documentació que l'acompanya comporta, amb audiència prèvia a la persona interessada, l'emissió d'una resolució per la qual es dona de baixa en el Directori i que impedeix l'exercici del dret o de l'activitat afectada. S'entén de caràcter essencial la informació indicada en els apartats 5 b) i 5 c) d'aquest article.

 

Article 13

Autocontrol i Guies de Pràctiques Correctes d'Higiene

13.1 Els titulars de les explotacions ramaderes que comercialitzin llet crua directament al consumidor final o a establiments minoristes que venen directament al consumidor final, han de tenir instaurats sistemes d'autocontrol basats en el sistema d'anàlisis de perills i control del punts crítics i en la realització de les analítiques necessàries amb l'objectiu de garantir la innocuïtat de la llet que comercialitzen, des del maneig de l'explotació fins a l'expedició de la llet a les màquines automàtiques o venda al consumidor final.

Per complir els objectius esmentats, podran acollir-se voluntàriament a les Guies de Pràctiques Correctes d'Higiene reconegudes oficialment.

13.2 Els resultats analítics de les mostres analitzades en compliment del que estableix aquest Decret han de ser comunicats per part dels laboratoris d'anàlisis a la direcció general competent en matèria de ramaderia.

 

Article 14

Controls oficials

14.1 Les autoritats competents en matèria de ramaderia i sanitat animal, de control sanitari dels establiments alimentaris i dels aliments i de la informació al consumidor final, d'acord amb els seus àmbits competencials, són els responsables de dur a terme els programes de controls oficials previstos a la normativa en matèria de higiene alimentària, amb l'objectiu de verificar que es compleixen les condicions d'aquest Decret.

14.2 Correspon al departament competent en matèria de ramaderia el control oficial de les màquines automàtiques de llet crua situades a les explotacions ramaderes.

 

Capítol 4

Directori d'explotacions de venda directa de llet crua de vaca

 

Article 15

Directori d'explotacions de venda directa de llet crua de vaca

Es crea el Directori d'explotacions de venda directa de llet crua de vaca.

El Directori és una base de dades en què s'han d'anotar totes les explotacions productores de llet que venen la llet crua, no destinada a la transformació, amb destinació directa al consumidor final o a establiments de venda minorista.

 

Article 16

Adscripció del Directori i òrgans competents

16.1 El Directori s'adscriu a la direcció general competent en matèria de ramaderia, a través de la Sub-direcció General de Ramaderia, que serà l'òrgan competent per a la supervisió, el control i la coordinació del Directori.

16.2 La gestió del Directori correspon als serveis territorials del departament competent en matèria de ramadera.

16.3 Els serveis territorials del departament competent en matèria de ramaderia han de comunicar a les unitats competents en matèria de salut pública i de consum, així com als ajuntaments corresponents les altes, baixes i modificacions anotades al Directori, així com la ubicació de les màquines automàtiques situades fora de les explotacions ramaderes.

 

Article 17

Dades objecte d'anotació

17.1 Les dades que han de constar en el Directori són:

a) Número d'anotació atorgat en el Directori.

b) Codi d'identificació de l'explotació en el Registre d'Explotacions Ramaderes.

c) Dades de la persona titular de l'explotació: cognoms i nom o raó social, número o codi d'identificació fiscal (NIF), adreça, codi postal, municipi, comarca, telèfon, i correu electrònic.

d) Dades de la persona representant legal de la persona jurídica titular de l'explotació: número o codi d'identificació fiscal (NIF) de l'explotació, NIF, adreça, codi postal, municipi, comarca, telèfon, i correu electrònic.

e) Dades de la persona responsable a l'explotació que disposi de formació per a la producció i comercialització directa al consumidor o a l'establiment minorista de la llet crua de vaca: cognoms i nom o raó social, número o codi d'identificació fiscal (NIF), adreça, codi postal, municipi, comarca, telèfon, i correu electrònic i ubicació de l'explotació.

f) Dades de la ubicació de l'explotació: adreça, codi postal, municipi, comarca i província.

g) En el cas de subministrament de la llet crua a través de màquines automàtiques, la ubicació de les màquines, indicant adreça, codi postal, municipi i comarca.

17.2 Les dades que constin al Directori seran objecte de publicitat a través de la pàgina web del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Article 18

Modificació de les dades del Directori

Qualsevol modificació de les dades del Directori ha de ser comunicada en el termini màxim d'un mes des que es va produir la modificació, d'acord amb el procediment que preveu l'article 12, i s'anota d'ofici en el Directori.

 

Article 19

Baixa en el Directori

19.1 La baixa en el Directori es produeix:

a) A petició de la persona titular de l'explotació ramadera.

Les comunicacions de baixa es tramiten d'acord amb el procediment que preveu l'article 12.3, i s'anota d'ofici en el Directori.

b) D'ofici en el cas de cessament de l'activitat. En el cas que l'explotació interrompi la venda de llet crua destinada al consumidor final durant un període de dos anys, l'explotació serà donada de baixa del Directori. Aquest termini comença a comptar des de l'última venda directa de llet crua. En aquest cas, s'inicia l'expedient de baixa en el Directori i es dona tràmit d'audiència a la persona interessada perquè, en un termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri pertinents.

Transcorregut el termini de deu dies per presentar al·legacions i la documentació que es consideri pertinent en defensa dels seus drets i interessos, la persona titular dels serveis territorials del departament competent en matèria de ramaderia dicta resolució. Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació.

c) Com a conseqüència d'un expedient sancionador o d'una sentència judicial ferma en què l'òrgan competent resolgui, com a sanció accessòria, el cessament de l'activitat.

d) Per l'incompliment sobrevingut dels requisits necessaris per a l'exercici de l'activitat previstos en aquest Decret.

e) Per inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada en la comunicació o en la documentació que l'acompanya d'acord amb l'article 12.8.

19.2 La baixa en el Directori comporta el cessament de l'activitat.

 

Article 20

Fitxer de dades de caràcter personal

Es crea el fitxer de dades de caràcter personal, el contingut del qual figura com a annex IV.

 

Capítol 5

Règim d'infraccions i sancions

 

Article 21

Infraccions i sancions

L'incompliment de les disposicions d'aquest Decret és sancionat d'acord amb la tipificació d'infraccions i la determinació de sancions que estableix la legislació aplicable, i, en especial, les disposicions següents:

a) La Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.

b) La Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

c) La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

d) La Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

e) La Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició.

 

 

Disposició transitòria primera

Anotacions registrals de les explotacions ramaderes anteriors a l'entrada en vigor del Decret

Els titulars de les explotacions productores de llet que a l'entrada en vigor d'aquest Decret consten en el Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya i en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya com a envasadors de llet crua, s'anoten d'ofici en el Directori d'explotacions de venda de llet crua destinada al consumidor final i causen baixa respecte a l'activitat d'envasat de llet crua, en el Registre d'origen, i han d'adaptar-se al que estableix aquest Decret en els terminis que s'indiquen.

a) En el termini de dos mesos, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, han de comunicar a la direcció general competent en matèria de ramaderia els programes de prevenció i control de mamitis a l'explotació i de control de l'aigua de neteja i el diagrama de flux i quadre de gestió del Pla d'anàlisi de perills i punts de control crític, amb identificació de les etapes, els perills, els punts crítics de control, els registres i les mesures correctores.

Les comunicacions es formalitzen en imprès normalitzat que es pot descarregar al portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat) al qual es podrà accedir també des de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://seu.gencat.cat). La comunicació s'ha de presentar telemàticament per part de les persones jurídiques al portal únic per a les empreses (http://canalempresa.gencat.cat); les persones físiques també podran presentar-ho de manera presencial a les oficines comarcals d'aquest departament, o davant de la Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La Xarxa d'Oficines de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya pot fer la verificació formal de la documentació presentada, i, una vegada realitzada aquesta verificació formal, ha de trametre la documentació al servei territorial del departament competent en matèria de ramaderia corresponent per al seu estudi i tramitació.

b) En el termini d'un any a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, l'explotació ha de disposar d'una persona responsable amb formació per a la producció i comercialització directa al consumidor o a establiments de venda minorista de llet crua, d'acord amb l'article 4 c).

 

Disposició transitòria segona

Gestió electrònica

Mentre els sistemes informàtics no estiguin adaptats per a la gestió electrònica de les comunicacions i documents que preveu aquest decret, el departament competent en matèria de ramaderia pot admetre i gestionar les comunicacions i els documents que preveu aquest Decret en altres formats diferents als habilitats pels procediments electrònics.

 

 

Disposició derogatòria única

Queden derogats

a) el Decret 297/1990, de 4 de desembre, pel qual es regula la venda de llet certificada crua i es prohibeix la venda de llet crua a doll;

b) l'article 3.3 a) del Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, i

c) el Decret 221/2001, d'1 d'agost, pel qual s'estableixen les normes per al control i la millora de la qualitat de la llet crua de vaca produïda, tractada o transformada a Catalunya.

 

 

Disposició final

Modificació dels annexos

S'habilita la persona titular del departament competent en matèria de ramaderia per modificar els annexos mitjançant una ordre per tal d'adaptar-los als avenços tècnics i de coneixement.

 

Barcelona, 17 de juliol de 2018

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

 

 

 

 

Annex I

Paràmetres a controlar amb el programa de prevenció de mamitis

 

Control: Programa de prevenció i control de les mamitis: Mamitis de tanc

 

Paràmetres a controlar

Òptim

Acceptable

No acceptable

Freqüència

Streptococcus agalactiae

< 50 ufc/ml

 

> 50 ufc/ml

Mensual

Staphylococcus aureus

< 50 ufc/ml

50-150 ufc/ml

> 150 ufc/ml

 

Altres Streptococcus

< 700 ufc/ml.

700-1.200 ufc/ml.

> 1.200 ufc/ml

 

Staphylococcus coagulasa negatiu

< 300 ufc/ml.

300-700 ufc/ml.

> 700 ufc/ml

 

Flora colibacilar (recompte de coliformes)

< 100 ufc/ml

100-400 ufc/ml

> 400 ufc/ml

 

Altres Gram negatius lactosa negatius

< 200 ufc/ml

200-400 ufc/ml

> 400 ufc/ml

 

Prototheca

Absència
< 50 ufc/ml

 

Presència
> 50 ufc/ml

 

Mycoplasma bovis

< 50 ufc/ml

 

> 50 ufc/ml

Semestral/mensual*

 

* D'aquest paràmetre, se'n farà una primera determinació, i, si és negativa i la reposició és de l'explotació mateixa, la freqüència de control serà semestral. Si la reposició és externa, la freqüència serà mensual.

 

 

Annex II

Requisits tecnicosanitaris de la llet crua de vaca recollida a l'explotació

 

La llet crua en mostra recollida al tanc de refrigeració de l'explotació ha de complir les especificacions següents:

 

1. Paràmetres fisicoquímics

1.1 Característiques organolèptiques: olor, color i aparença normal i sense contaminació macroscòpica (color uniforme blanc o lleugerament groc, olor i sabor característics).

1.2 Control de l'acidesa: < 18º Dornic.

1.3 Punt crioscòpic: s'admetrà un valor mitjà per àrea geogràfica.

1.4 Determinació mensual del contingut en greix, proteïna i extracte sec magre expressat en mitjana aritmètica.

 

2. Paràmetres higienicosanitaris

2.1 Contingut de cèl·lules somàtiques (per ml): ≤ a 300.000 cèl·lules somàtiques/ml com a mitjana geomètrica mòbil d'una mostra al mes, durant tres mesos.

2.2 Colònies de gèrmens a 30ºC (per ml): ≤ 50.000 ufc/ml com a mitjana geomètrica mòbil de dues mostres al mes, durant dos mesos.

2.3 Absència de residus d'inhibidors.

Les determinacions analítiques es realitzaran mitjançant els mètodes analítics oficialment establerts, i seran realitzades per laboratoris oficials o laboratoris privats autoritzats pel DARP.

 

3. Paràmetres microbiològics

 

Paràmetres a controlar

Pla de mostreig

Límit establert

Freqüència

m

M

Listeria monocytogenes

n = 5
c = 0

Absència en 25 ml

Mensual (o trimestral en el cas de tres resultats consecutius favorables, excepte que la direcció general competent en matèria de ramaderia digui el contrari)

Salmonella

n = 5
c = 0

Absència en 25 ml

Mensual (o cada sis mesos en el cas de tres resultats consecutius favorables, excepte que la direcció general competent en matèria de ramaderia digui el contrari)

E. coli productores de shigatoxines o STEC (Shigatoxin-producing E. coli)

n = 5
c = 0

Absència en 25 ml

Mensual (o cada sis mesos en el cas de tres resultats consecutius favorables, excepte que la direcció general competent en matèria de ramaderia digui el contrari)

Campylobacter  jejuni i Campylobacter coli

n = 5
c = 0

Absència en 25 ml

Mensual (o cada sis mesos en el cas de tres resultats consecutius favorables, excepte que la direcció general competent en matèria de ramaderia digui el contrari)

 

 

La superació dels bacteris que indiquen la falta d'higiene implica una revisió dels punts crítics de control proporcionats per l'operador en el seu pla d'autocontrol.

Les determinacions analítiques es realitzaran mitjançant els mètodes analítics oficialment establerts, i seran realitzades per laboratoris oficials o oficialment reconeguts per l'autoritat competent.

 

4. Contaminants químics

 

Paràmetres a controlar

Contingut màxim

Aflatoxina M1

0,05 (µg/kg)

Plom

0,020 (mg/kg)

 

 

Les determinacions analítiques es realitzaran mitjançant els mètodes analítics oficialment establerts, i seran realitzades per laboratoris oficials o oficialment reconeguts per l'autoritat competent.

 

Els controls de l'aflatoxina M1 s'han d'efectuar mensualment; en el cas de tres controls consecutius favorables, tret de diferent parer de la direcció general competent en matèria de ramaderia, els controls es poden dur a terme amb una cadència diferent, basada en l'avaluació del risc relatiu al tipus de pinso animal.

La superació dels límits d'aflatoxines patògenes ha de ser immediatament comunicada a la direcció general competent en matèria de ramaderia. En aquest cas, la llet ha de ser exclosa de la comercialització i retirada del mercat en què s'ha posat a la venda.

 

 

Annex III

Cursos de formació

 

1. La durada mínima dels cursos de formació és de 20 hores.

2. Els cursos de formació, els pot organitzar directament el departament competent en matèria de ramaderia a través del servei competent en matèria de formació agrària, i també les organitzacions professionals agràries i altres entitats.

3. Per als cursos que no siguin realitzats directament pel departament competent en matèria de ramaderia, cal la validació del curs que es vulgui realitzar.

4. La validació d'aquests cursos es farà d'acord amb l'Ordre AAM/7/2015, de 13 de gener, sobre el procediment per a la validació de cursos per a la millora de la qualificació professional agroalimentària i del medi natural o norma que la substitueixi.

5. En totes les accions formatives, s'han de realitzar sempre proves d'avaluació dels coneixements i les habilitats adquirits per l'alumnat. Aquestes proves han de ser objectives i realitzades per la direcció general competent en matèria de formació agrària del departament competent en matèria d'agricultura, tant en els cursos propis com en els validats.

6. El contingut del curs de formació és el següent:

Tema 1 Responsabilitats de l'explotació en la venda de llet crua destinada al consumidor final. Modalitats permeses en la venda de llet crua.

Tema 2 Composició i característiques de la llet.

Tema 3 Valoració de la llet per la seva qualitat. Aptitud de la llet per a la venda de llet crua destinada al consumidor final.

Tema 4 Conservació de la llet i manipulació.

Tema 5 Presa de mostres. Procediment, conservació i transport.

Tema 6 Condicions d'instal·lacions, equips i estris per a la venda de llet crua.

Tema 7 Controls tècnics i sanitaris en un establiment alimentari per a la venda de llet crua destinada al consumidor final: autocontrol. Guies de Bones Pràctiques d'higiene – GBPH. Anàlisi de perills i control dels punts crítics – APPCC.

Tema 8 Etiquetatge, envasat i informació al consumidor.

Tema 9 Requisits indispensables per a l'aprofitament de la llet crua utilitzada i actuació davant dels subproductes.

Tema 10 Normativa aplicable. Controls oficials.

 

 

Annex IV

Fitxer de dades de caràcter personal

 

Nom del fitxer:

Directori d'explotacions de venda directa de llet crua de vaca.

 

1. Finalitats i usos previstos:

La finalitat del fitxer és registrar l'activitat de les explotacions productores de llet de vaca que exerceixen l'activitat de venda directa de llet crua.

Els usos previstos són els derivats de la gestió i el control de l'activitat de venda directa de llet cura de vaca.

 

2. Persones i col·lectius afectats:

Persones físiques i representants de les persones jurídiques, titulars de l'explotació productora de llet crua.

 

3. Procediment de recollida de les dades:

Per mitjà de formularis en paper o electrònics.

 

4. Procedència de les dades:

A través de la persona interessada o del seu/de la seva representant legal, i del Registre d'Explotacions Ramaderes, del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya i del Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya.

 

5. Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

El fitxer té una estructura centralitzada. Les dades de caràcter personal incloses en el fitxer són:

a. Dades de la persona titular de l'explotació ramadera, del representant legal, i de la persona responsable de l'explotació que disposi de formació per a la producció i comercialització directa al consumidor o a l'establiment minorista: cognoms i nom o raó social, número o codi d'identificació fiscal (NIF), sexe, adreça, codi postal, municipi, província i telèfon, correu electrònic.

b. Dades de la ubicació de l'explotació: adreça, codi postal, municipi i província.

 

6. Sistema de tractament

Parcialment automatitzat.

 

7. Cessions de dades previstes

A l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya), l'Agència Catalana de Consum (Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya) i els municipis (Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya), en l'àmbit de les seves competències, amb la finalitat de coordinar i fer efectives les accions de vigilància i control sanitaris per garantir i fer efectiu el màxim grau de protecció de la salut.

 

8. Transferències internacionals:

No es preveuen transferències de dades a països tercers.

 

9. Òrgan administratiu responsable:

Direcció general competent en matèria de ramaderia del departament competent en matèria de ramaderia.

 

10. Òrgan davant del qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Direcció general competent en matèria de ramaderia del departament competent en matèria de ramaderia (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona, telèfon 933046700, info.daam@gencat.cat).

Mesures de seguretat amb indicació del nivell exigible: nivell bàsic.

Amunt