Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 09/07/2018

  • Número del document PRE/1600/2018

  • Número de control 18191049

  • Organisme emissor Institut Català de les Dones

    CVE CVE-DOGC-A-18191049-2018

Dades del DOGC
  • Número 7662

  • Data 12/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/1600/2018, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.


Ateses les competències que en matèria de foment de l'associacionisme femení preveu la disposició final primera 2.m) de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que modifica la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Atès l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atesa la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista;

Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Atès el D​ecret 27/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència;

Atès que l'Institut Català de les Dones fomenta, promou i impulsa polítiques transversals i de desenvolupament, d'innovació i d'equitat d'acord amb les polítiques del Govern i les pautes marcades per l'Agenda 2030;

Atès el Pla Estratègic de l'Institut Català de les Dones i les línies estratègiques que impulsa:

- Educar per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- Erradicar la violència masclista.

- Aconseguir la igualtat de dones i homes en els drets i les responsabilitats familiars, domèstiques, laborals, econòmiques, socials i polítiques.

- Promoure l'apoderament personal, familiar, laboral, social, cultural i polític de les dones.

En ús de les atribucions que em confereix la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones, modificada per la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, i en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb l'article 93, lletra b) del mateix Text refós,

 

Resolc:

 

Aprovar les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

 

 

Disposició derogatòria

Es deixa sense efecte la Resolució PRE/1167/2017, de 24 de maig, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

 

 

Disposició final

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que no exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, en els termes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

 

Barcelona, 9 de juliol de 2018

 

Núria Balada i Cardona

Presidenta de l'Institut Català de les Dones

 

 

Annex

Bases reguladores

 

-1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes o activitats d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, ja sigui per mitjà de convocatòries d'abast anual o pluriennal.

Per projecte, s'entén aquell conjunt d'accions que s'emmarquen en una metodologia específica, una planificació, una execució i una avaluació. Els projectes tenen una temporalitat a mitjà i llarg termini.

Per activitat, s'entén aquella acció determinada, concreta i de temporalitat curta.

La concessió de subvencions d'abast pluriennal requerirà l'aprovació prèvia del Govern.

1.2 Els projectes que poden ser objecte de subvenció són els següents:

a) Projectes que impulsin, planifiquin i executin accions d'inserció laboral de dones; projectes que posin a l'abast de les dones accions de millora de les habilitats i capacitats per al desenvolupament d'itineraris de formació i reciclatge, així com projectes de suport en l'àmbit professional amb l'objectiu de promoure l'emprenedoria, la creativitat i la innovació.

b) Projectes que tinguin per objectiu marc l'erradicació de la violència masclista i desenvolupin accions definides a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

c) Projectes que generin actuacions concretes per garantir i defensar els drets de les dones, especialment per a aquelles amb major vulnerabilitat, per raó de pobresa, entesa des d'un punt de vista multifactorial, projectes orientats a la inserció sociolaboral per assolir més cohesió social i igualtat d'oportunitats.

d) Projectes que desenvolupin accions de coeducació, entesa com l'acció educadora que potencia la igualtat i valora indistintament l'experiència, les aptituds i l'aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Aquests projectes han de basar-se en una metodologia participativa i col·laborativa amb diferents poders públics.

1.3 Les activitats que poden ser objecte de subvenció són les següents:

a) Activitats que generin el treball en xarxa entre les entitats de dones, afavorint la transversalitat de les accions i l'intercanvi d'experiències, així com activitats que posin a l'abast de les dones estructures participatives que donin lloc a espais de debat, de relació, de coneixement i reconeixement mutu, d'apoderament i de decisió.

b) Activitats i accions dirigides a vetllar per l'accés, la presència, la participació i la protecció de la imatge de les dones en els mitjans de comunicació en igualtat de dret.

c) Activitats que promoguin, impulsin i visualitzin el paper de les dones en l'àmbit cultural.

1.4 L'entitat beneficiària pot subcontractar l'execució total o parcial del projecte o activitat objecte de la subvenció, d'acord amb el que estableix l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1.5 Els projectes o activitats s'han d'executar a Catalunya.

 

-2 Entitats beneficiàries

Les associacions i les fundacions no participades per les administracions públiques, les cooperatives sense ànim de lucre i les organitzacions sindicals que realitzin actuacions per promoure la lluita contra l'exclusió social de les dones, que estiguin legalment constituïdes i amb establiment operatiu a Catalunya.

S'entén que es participa en una entitat quan es disposa de drets sobre els resultats i el capital o fons patrimonial, o bé quan es disposa de drets polítics mitjançant la designació de representants en els seus òrgans de govern. Pel que fa a les fundacions, s'entén que s'hi participa quan l'Administració de la Generalitat o les entitats del seu sector públic o d'altres administracions tenen la capacitat de nomenar membres del patronat o han aportat patrimoni fundacional.

En cap cas poden obtenir la condició de beneficiàries de la present subvenció aquelles entitats en les quals les normes d'accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

 

-3 Requisits de les entitats beneficiàries

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

b) Tenir la seu social o establiment operatiu a Catalunya.

c) No estar sotmeses a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte dels centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 i tots els preceptes que són d'obligat compliment d'aquesta Llei.

e) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

f) Haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

g) Per a aquelles entitats amb una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans que utilitzen, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, en els seus centres de treball, de conformitat amb el que estableix l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

h) Per a aquelles entitats amb un nombre de 50 persones treballadores o més, complir amb l'obligació que estableix l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, o les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

i) No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i complir les obligacions establertes en la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

j) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. Per a la realització de l'activitat o projecte objecte de la subvenció s'ha de tenir en compte la normativa sobre propietat intel·lectual a l'hora d'utilitzar qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

k) Complir amb les obligacions de transparència establertes en els supòsits previstos a l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que li siguin d'aplicació.

l) Complir els requisits que es determinen en aquestes bases i qualsevol altra obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

El compliment d'aquests requisits s'ha d'acreditar de la manera que preveu la base 9. En aquesta base es detalla la documentació i declaracions a presentar amb el formulari normalitzat de sol·licitud.

3.2 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, en compliment de l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les entitats hauran d'adherir-se al codi ètic que figura com a annex en el present document així com també al codi ètic que figura en l'annex de l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

 

-4 Compatibilitat amb altres subvencions, ajuts o ingressos

Aquestes subvencions són compatibles amb l'obtenció d'altres ajuts, subvencions o premis per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, estatals o internacionals, sempre que l'import de les subvencions no superi aïlladament o conjuntament el cost del projecte o activitat subvencionats.

 

-5 Període d'execució

Els projectes objecte d'aquestes subvencions s'han de dur a terme dins l'any natural corresponent a la convocatòria.

 

-6 Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les que tinguin una relació directa amb l'actuació subvencionada i es duguin a terme i estiguin efectivament pagades abans que acabi el termini de justificació de l'actuació, de conformitat amb la base 18 d'aquesta Resolució.

a) Es poden justificar els salaris de les persones subjectes a una relació laboral directament associada al desenvolupament dels projectes subvencionats. Aquesta justificació es fa mitjançant la nòmina, signada per la persona interessada, juntament amb el comprovant de pagament.

En cap cas no es consideren despesa subvencionable l'IRPF ni els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, llevat que l'entitat beneficiària de la subvenció tingui la condició de consumidora final.

Es poden incloure costos salarials i assegurances socials del personal que desenvolupa l'acció subvencionada.

En el cas de personal assignat al projecte a temps parcial, s'aplicarà la part proporcional corresponent en funció de la dedicació efectiva.

Si les persones voluntàries de l'entitat participen en les accions objecte de subvenció, es poden justificar les despeses de pòlisses d'assegurança i malaltia i responsabilitat social subscrites a favor d'aquestes persones, en la part proporcional al temps dedicat a l'actuació subvencionada, d'acord amb la legislació vigent en matèria de voluntariat.

b) En qualsevol cas resten excloses de poder ser presentades com a justificant de subvenció les despeses protocol·làries, les d'inversió, així com qualsevol ajut o subvenció.

 

-7 Criteris de valoració

Els projectes i actuacions es valoraran fins a un màxim de 100 punts d'acord amb els criteris següents:

a) Interès del projecte i/o activitat d'acord amb els àmbits d'actuació de l'Institut Català de les Dones i les seves línies estratègiques. Fins a un màxim de 35 punts.

Es valorarà que els projectes i/o les activitats s'orientin cap a les línies estratègiques de l'Institut Català de les Dones: educar per a la igualtat efectiva de dones i homes; erradicar la violència masclista; aconseguir la igualtat de dones i homes en els drets i les responsabilitats familiars i domèstiques, laborals, socials, econòmiques i polítiques, i promoure l'apoderament personal, familiar, social i polític de les dones.

b) Viabilitat tècnica i sostenibilitat econòmica. Fins a un màxim de 25 punts.

Es valorarà el grau de vinculació i coherència entre els objectius generals del projecte i els objectius operatius (com s'instrumentalitza), les activitats o accions proposades i els resultats previstos, així com la metodologia emprada, l'originalitat i la innovació. Viabilitat tècnica: ha de quedar palès que, tècnicament, el projecte o activitat es pot dur a terme (personal, dedicació, etc.); sostenibilitat econòmica: el pressupost total del projecte o activitat ha de ser ajustat i proporcional amb la despesa en recursos humans.

c) Col·laboració amb altres entitats públiques i privades mitjançant el treball en xarxa per tal d'optimitzar recursos i esforços així com l'autofinançament. Fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà l'impuls d'un partenariat públic i privat, en l'àmbit financer com a instrument que promou la corresponsabilitat i la cogestió. Quant al treball en xarxa, no es considerarà com a tal que la col·laboració només se circumscrigui a un ajut econòmic d'una entitat o una administració pública, sinó a la col·laboració amb altres projectes o activitats del municipi, amb un objectiu essencial: més impacte, corresponsabilitat i transversalitat. Respecte a l'autofinançament, es valorarà l'esforç i el compromís de l'entitat en aquest sentit, així com l'esforç econòmic de les entitats tenint en compte el percentatge respecte del pressupost total.

d) Impacte en el territori i nombre potencial de persones beneficiàries enfront del nombre real de beneficiàries. Fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà l'adequació del projecte o l'activitat pel que fa a la seva necessitat social, econòmica, cultural, entre d'altres, així com la relació amb altres entitats, la col·laboració amb altres projectes o activitats del mateix àmbit o similars i la relació amb els serveis públics del territori, si és el cas, amb l'objectiu de crear sinergies i actuacions al més integrals possibles i caldrà acompanyar-ho d'una diagnosi amb dades numèriques de beneficiaris i participants, inclosos els beneficis indirectes que pot suposar el projecte o activitat, per exemple en el territori, en el gènere, etc.

e) Metodologia emprada per a la incorporació de la perspectiva de gènere. Fins a un màxim de 10 punts.

Es valorarà el procés metodològic emprat per assolir els objectius, basant-se en com expliquen les entitats la metodologia que empraran, atesa la multiplicitat existent (de baix a dalt, acció/reacció, metodologia comunitària, etc.). Han de descriure els objectius a assolir i determinar-los.

f) Avaluació continuada i final, amb indicadors quantitatius i qualitatius. Fins a un màxim de 10 punts.

Pel que fa als projectes, es valorarà el desenvolupament d'un sistema d'avaluació amb els indicadors corresponents, d'acord amb els objectius del projecte que permeti introduir les correccions necessàries amb un resultat final que estableixi els punts forts i febles d'aquest així com les accions de millora per al futur.

Pel que fa a les activitats, es valorarà el sistema utilitzat per comprovar l'èxit, l'assistència i l'impacte de l'activitat executada.

Les entitats que obtinguin més de 45 punts podran ser beneficiàries d'aquesta subvenció. Obtenir una puntuació total inferior implica la no concessió de la subvenció.

En cas que l'import màxim que estableix la convocatòria resulti insuficient per atendre totes les sol·licituds que assoleixin la puntuació mínima, es farà una reducció proporcional de les subvencions proposades.

 

-8 Presentació de sol·licituds

Cada entitat interessada ha de presentar una única sol·licitud que inclogui un únic projecte o activitat, segons el formulari normalitzat.

8.1 El formulari normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat).

8.2 La presentació de les sol·licituds de subvenció, de la preceptiva documentació annexa i de la documentació requerida d'acord amb les bases 12.3 i 13, s'ha de realitzar obligatoriament pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat). A aquests efectes, les sol·licituds, escrits i les comunicacions efectuades per mitjans electrònics es consideren presentats davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan s'enregistrin en el registre electrònic de la Generalitat de Catalunya a través de Tràmits gencat i quedi constància a l'assentament d'entrada de les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de la persona sol·licitant o interessada i identificació de l'òrgan al qual s'adreça.

A l'efecte del còmput de terminis, la recepció pel Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada en la primera hora del primer dia hàbil següent.

8.3 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

8.4 La presentació de les sol·licituds implica la plena acceptació d'aquestes bases.

 

-9 Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.

9.1 Per sol·licitar la subvenció s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud emplenada d'acord amb el formulari normalitzat corresponent, la documentació següent:

a) Descripció del projecte o l'activitat per tal que pugui ser valorat, d'acord amb el model inclòs en el formulari normalitzat de sol·licitud i que ha de contenir:

Denominació del projecte o activitat.

Justificació del projecte (interès social, impacte i adequació a les línies estratègiques).

Descripció dels objectius (generals, específics i operatius).

Àmbit geogràfic d'execució.

Descripció de l'objecte del projecte i/o activitat.

Metodologia.

Impacte de gènere del projecte i/o activitat: Aportació d'informació sobre els efectes que tenen les actuacions derivades del projecte i/o activitat, de forma separada, en les dones i els homes (amb aquest contingut implícit que s'ha fet una diagnosi prèvia sobre la situació de dones i homes mitjançant dades desagregades per sexes i indicadors de gènere).

Justificació de la capacitat suficient de l'entitat per a la realització del projecte o activitat.

Calendari d'execució.

Indicadors d'avaluació quantitativa i qualitativa pel que fa als projectes i quantitatius pel que fa a activitats.

Personal que es contractarà per dur a terme el projecte, si escau, i descripció de les tasques que ha de realitzar. Hores estimades de dedicació al projecte o activitat.

En tots els casos cal vetllar especialment per la utilització d'un llenguatge (escrit, iconogràfic, etc.) no sexista.

Màxim 10 pàgines DIN A4 per projecte o activitat.

b) Un pressupost diferenciat i desglossat de tots els conceptes que conformen la previsió de la despesa del projecte, amb el detall de les diferents fonts de finançament. D'acord amb el model annex al formulari normalitzat de sol·licitud.

9.2 L'acreditació dels requisits indicats a la base 3, es realitza mitjançant la declaració acreditativa o declaració responsable corresponent, que s'incorporen al formulari normalitzat de sol·licitud, i que són les següents:

a) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. (Aquesta declaració comprèn la d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social).

b) Declaració responsable de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment.

c) Declaració conforme compleix els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les entitats que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, compleix els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 d'aquesta Llei.

d) En el supòsit que l'entitat beneficiària estigui exempta d'IVA o subjecta a la regla de prorrata, perquè fa activitats exemptes i activitats subjectes a l'impost, haurà de presentar el certificat de l'Agència Tributària o una declaració responsable que acrediti aquesta situació.

e) Declaració responsable de tenir adaptats els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

f) En el cas de les fundacions, declaració responsable que la fundació compleix amb el requisit d'haver presentat els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

g) En cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, memòria, d'acord amb el model normalitzat, que indiqui els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

h) Declaració responsable de no haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

i) Declaració de complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

j) Declaració de compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual, si en la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

k) Declaració de compliment de les altres obligacions que preveuen aquestes bases i la normativa general de subvencions en cas de ser beneficiari de subvenció.

l) Declaració sobre si s'han demanat i/o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada.

m) Declaració responsable de disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que el personal que pugui tenir contacte habitual amb menors no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals.

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

-10 Identificació, autenticació i signatura electrònica

La identificació i la signatura electrònica de les persones sol·licitants d'aquestes subvencions es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones, per presentar les sol·licituds per mitjans telemàtics, poden signar i identificar-se electrònicament mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o nivell superior.

En el supòsit que l'import de l'ajut superi un total de 60.000,00 euros, es requereix un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica en el tràmit de justificació.

No obstant, la convocatòria d'aquestes subvencions pot concretar els sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos en el procediment corresponent.

 

-11 Termini de presentació de les sol·licituds

La resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions establirà el termini de presentació de la sol·licitud. La convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

-12 Procediment de concessió

12.1 El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.

L'import concedit és una quantitat certa i no té caràcter percentual, sens perjudici de la minoració que preveu la base 18.2.a).

12.2 L'òrgan instructor del procediment és la direcció executiva de l'Institut Català de les Dones. La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat al qual pertoca encarregar-se del desenvolupament del procés de selecció dels projectes o activitats a subvencionar.

12.3 Quan el formulari de sol·licitud i la documentació demanada no s'ajustin a les condicions establertes, l'òrgan instructor requerirà l'entitat perquè, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició. L'entitat tindrà un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la relació d'entitats que han d'esmenar o completar llur sol·licitud al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, accessible des de la seu electrònica (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Les entitats han de presentar la documentació que els sigui requerida en resposta als requeriments de documentació pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

12.4 Després de valorar les sol·licituds, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord amb l'informe de la Comissió de Valoració.

Finalment, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució definitiva de concessió de les subvencions, a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional de concessió, de la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats i de les comprovacions d'ofici corresponents, i l'eleva a la Presidència de l'Institut Català de les Dones per a la resolució final del procediment.

12.5 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

-13 Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

13.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

13.2 Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida d'acord amb els apartats 4 i 6 d'aquesta base, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió. La proposta de resolució provisional ha de contenir el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre; si no es presenten al·legacions s'entendrà acceptada tàcitament.

13.3 Les entitats sol·licitants proposades com a beneficiàries a la proposta de resolució provisional han d'aportar, si és procedent, la documentació següent:

a) Còpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprova d'ofici.

No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

b) Imprès de sol·licitud de transferència bancària, signat i segellat per l'entitat bancària (Disponible a http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/04_models_i_formularis/.

No cal aportar els documents indicats en les lletres anteriors en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

c) Per a subvencions superiors a 10.000,00 euros, declaració responsable del representant legal de l'entitat de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques, d'acord amb l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

13.4 L'òrgan instructor ha de comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, als registres corresponents.

c) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat.

d) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

En el cas que l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a l'entitat sol·licitant que aporti la documentació escaient en els termes previstos a l'apartat 3 d'aquesta base.

13.5 L'òrgan instructor pot demanar a les entitats sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

-14 Inadmissió i desistiment

14.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

14.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud la manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 13 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ previst en la base 12.3.

14.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

14.4 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.

 

-15 Resolució i publicació

15.1 La Presidència de l'Institut Català de les Dones resoldrà en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria corresponent. La resolució s'ha de notificar a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 14.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment.

15.2 Contra la resolució de concessió o denegació de les subvencions de la Presidència de l'Institut Català de les Dones, que no exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'òrgan que ha dictat l'acte o davant la persona titular del Departament de la Presidència en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la data de la recepció de la notificació corresponent, en els termes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

15.3 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

 

-16 Publicitat

Es donarà publicitat dels atorgaments de les subvencions mitjançant l'exposició en el Tauler electrònic de la Generalitat, així com al Portal de la Transparència de la Generalitat i a la pàgina web de l'Institut Català de les Dones (dones.gencat.cat).

 

-17 Revisió de subvencions

L'Institut Català de les Dones pot revisar les subvencions ja concedides i pot modificar-ne la resolució de concessió en els casos d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts, d'acord amb l'article 92.2.g) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

-18 Justificació

18.1 La justificació de l'aplicació dels fons percebuts i el compliment de la finalitat de la subvenció es farà mitjançant la documentació acreditativa que s'indica en aquesta base i dins el termini que s'hi estableix.

La justificació s'ha de realitzar únicament pels mitjans electrònics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

El termini de presentació de la documentació acreditativa finalitza durant la primera setmana del mes de desembre de l'any en curs, quan la convocatòria tingui abast anual, o bé com a molt tard l'últim dia hàbil del mes de febrer de l'any següent al de la convocatòria, quan la convocatòria sigui d'abast pluriennal.

La data de finalització del termini s'establirà en la convocatòria de la subvenció.

18.2 Les entitats obligades a auditar els seus comptes anuals, d'acord amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior, presentaran la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor.

L'informe de l'auditor anirà acompanyat d'un compte justificatiu que contingui:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica abreujada que com a mínim, ha de contenir un estat detallat de les despeses de les activitats subvencionades, degudament agrupades per conceptes i d'acord amb el pressupost acceptat.

c) Una liquidació on s'indiquin i es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

La revisió del compte justificatiu l'ha de portar a terme el mateix auditor encarregat d'auditar els comptes anuals.

L'informe s'ha d'elaborar d'acord amb els procediments i el model que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, i ha de detallar els procediments de revisió i el seu abast. També ha d'indicar les comprovacions que s'han fet, i posar en relleu tots aquells fets que puguin suposar un incompliment per part de l'entitat beneficiària, amb un nivell de detall que permeti a l'òrgan gestor formular conclusions.

18.3 Les altres entitats han de presentar la modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa.

El compte justificatiu haurà de contenir la documentació següent:

a) La liquidació del total del pressupost del projecte que es va presentar amb la sol·licitud, indicant els ingressos i les despeses del projecte subvencionat.

b) Relació classificada de les despeses de l'activitat amb identifcació del creditor, número de factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

A aquesta relació cal adjuntar les factures de les despeses imputades a la subvenció o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i els comprovants de pagament corresponents, que demostrin la realització de la despesa per a la qual se sol·licita la subvenció. Les factures han de correspondre a l'exercici de l'any de la convocatòria, han de complir els requisits del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre i han de ser lliurades a càrrec de l'entitat beneficiària de la subvenció; els documents acreditatius del pagament en el cas de les nòmines de personal, transferència bancària que indiqui el destinatari, l'import i la data; en el cas de pagament amb xec nominatiu, pagaré, lletra de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i de l'extracte bancari que acredita el càrrec; els pagaments en efectiu s'hauran de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel proveïdor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la data.

c) Relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Un informe o memòria explicativa del compliment de l'acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, que permeti relacionar aquest projecte amb els justificants econòmics. Màxim 10 pàgines DIN A4.

18.4 En cas que la despesa realitzada i justificada de l'activitat objecte de la subvenció presenti desviacions respecte al pressupost inicial i per tant, s'apreciïn diferències entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada, sempre i quan s'acrediti el compliment de l'objecte i la finalitat de la subvenció, els efectes seran els següents:

-Si la desviació no excedeix d'un 20%, no es reduirà la quantia de la subvenció.

-Si la desviació excedeix d'un 20%, es reduirà de forma proporcional la quantia de la subvenció.

La manca d'acreditació del compliment de l'objecte i la finalitat de la subvenció comportarà la revocació total de la subvenció.

Es considera despesa subvencionable, aquella que, de manera inequívoca, respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada i resulti estrictament necessària.

Pel que fa a les despeses indirectes, que no haurien de superar el percentatge del 20% del pressupost subvencionable, cal especificar la relació d'aquestes despeses amb el projecte que se subvenciona, així com el criteri d'imputació.

18.5 Si escau, aportar la documentació acreditativa de les mesures de difusió que estableix l'epígraf f) de la base 19.

18.6 Quan l'òrgan instructor apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació, ho ha de posar en coneixement de la persona beneficiària a través d'una notificació individual i li ha de concedir un termini de 15 dies hàbils per corregir-los.

18.7 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta s'hagi presentat a l'Institut Català de les Dones, es requerirà al beneficiari que en el termini improrrogable de 15 dies hàbils la presenti. La falta de presentació de la justificació comporta la revocació i en el seu cas, l'exigència de reintegrament i altres responsabilitats que estableix la Llei general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d'acord amb la Llei general de subvencions, corresponguin.

 

-19 Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a:

a) Complir les condicions que estableixen aquestes bases reguladores.

b) Realitzar el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció i acreditar-ho davant l'Institut Català de les Dones, sense que es pugui realitzar cap canvi o modificació de l'objecte.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Conservar, durant un període mínim de cinc anys, els justificants originals i la resta de documentació relacionada amb la subvenció atorgada.

e) Comunicar a l'Institut Català de les Dones els ingressos o els recursos que financin el projecte o activitat subvencionat, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin, i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

f) Les entitats que puguin percebre una subvenció per un import superior a 10.000 euros, han de comunicar a l'òrgan concedent, mitjançant declaració responsable, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-la pública, d'acord amb allò previst en la base 13.4.

g) Sempre que el projecte que se subvencioni s'executi posteriorment a l'atorgament de la subvenció, l'entitat ha d'incloure el logotip de l'Institut Català de les Dones, precedit de la menció “amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones”, així com el logotip de la línia d'atenció a les dones en situació de violència (telèfon 900.900.120), en tots els elements informatius i publicitaris que elabori l'entitat beneficiària, en suport paper, electrònic o de qualsevol altre tipus. Aquests logotips es poden trobar a la pàgina web http://identitatcorporativa.gencat.cat.

h) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

i) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

j) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei, o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi al mercat suficient nombre d'entitats que els prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

k) Disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional, per acreditar que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

l) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores.

 

-20 Revocació

L'Institut Català de les Dones ha de revocar totalment o parcial les subvencions, amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits següents:

a) Supòsits previstos en els articles 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

b) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) Incompliment dels requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 i tots els preceptes que són d'obligat compliment de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 

-21 Caràcter dels ajuts

Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen dret de continuïtat en l'assignació de finançament a les entitats beneficiàries per a exercicis successius.

Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

 

-22 Pagament

22.1 Si es tracta de convocatòries d'abast anual, el pagament de les subvencions es comença a tramitar amb caràcter de bestreta del 95%, sense garanties, i el 5% restant, un cop que s'hagi justificat adequadament el projecte subvencionat.

22.2 En el cas de convocatòries d'abast pluriennal, el pagament de les subvencions es comença a tramitar amb caràcter de bestreta del 85%, sense garanties, l'any de la publicació de la convocatòria, i el 15% restant, un cop que s'hagi justificat adequadament el projecte subvencionat, l'any següent al de la publicació de la convocatòria.

 

-23 Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal dels sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries que es regeixen per aquestes bases, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.

 

-24 Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són aplicables el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, així com el que disposi la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya que sigui d'aplicació a l'exercici pressupostari corresponent, i la resta de normativa aplicable.

 

 

Annex 2

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS

 

1. Persecució de finalitats d'interès social mitjançant el treball en propostes que afavoreixin les relacions més justes i equitatives entre les persones i els pobles. Aquestes finalitats s'han de perseguir en coherència amb la identitat, objectius i instruments de l'organització.

2. Transparència comunicativa. L'organització ha de facilitar informació periòdica, pública i actualitzada sobre les seves línies d'actuació, objectius, composició dels seus òrgans de govern i la forma d'obtenir recursos i utilitzar-los.

3. Transparència econòmica i financera relativa a la rendició de comptes de la gestió financera de l'organització a les persones que en formen part.

4. Transparència organitzativa i funcional conforme l'organització compta amb mecanismes transparents i participatius per constituir els òrgans de govern i amb perspectiva de gènere.

5. Foment de la participació interna en tant que l'organització entén que la base principal de la seva incidència rau en el treball de les persones que en formen part, per la qual cosa es promouen mitjans i estratègies per estimular la participació i la formació del voluntariat i dels seus membres.

6. Absència total d'ànim de lucre de les organitzacions, que apleguen l'esforç de les persones que volen participar en la consecució de finalitats d'interès social, sense ànim lucratiu. Els beneficis que puguin generar els seus programes es reverteixen en els objectius establerts pels seus estatuts.

7. Independència o relacions autònomes amb les administracions públiques, altres finançadors, davant de qualsevol instància intergovernamental o qualsevol altra aliena a l'organització. Les decisions s'han de prendre de manera lliure i sobirana i poden coincidir o no amb les administracions públiques en la realització d'un bé comú. Els actors de cooperació han de tenir autonomia institucional i decisòria.

8. Gestió respectuosa dels recursos humans conforme el personal remunerat haurà de ser contractat tot respectant els seus drets socials com a persones treballadores i garantint les condicions de mercat. El personal voluntari gaudirà dels drets i prestacions que estableix el règim jurídic aplicable al voluntariat.

9. Foment de la Responsabilitat Social de Gènere, mitjançant l'adopció de mecanismes de gestió de la igualtat dins l'entitat en àmbits tals com la selecció i promoció professional que fomentin la participació equilibrada de dones i homes en totes les àrees i nivells de l'entitat, l'establiment de mesures encaminades a impulsar la presència de dones en els càrrecs de responsabilitat, l'establiment de mesures que assegurin l'igualtat retributiva entre dones i homes per treballs d'igual valor, l'establiment de mesures de corresponsabilitat del treball domèstic i de cura de persones entre dones i homes, la realització d'actuacions de formació en igualtat i gènere a la totalitat de l'entitat, inclòs el personal directiu, i amb especial atenció a les persones que treballen en recursos humans, l'aplicació d'un Pla d'igualtat a la totalitat del personal quan no hi ha l'obligació legal de fer-ho, i l'aplicació de mesures d'acció positiva específiques a favor de les dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet respecte dels homes dins l'entitat, entre altres àmbits d'actuació.

Amunt