Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 03/07/2018

  • Número de control 18185093

  • Organisme emissor Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

    CVE CVE-DOGC-A-18185093-2018

Dades del DOGC
  • Número 7661

  • Data 11/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2828/2017, de 20 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç de mobles de Catalunya (DOGC núm. 7513, d'11.12.2017).


Havent observat una errada en la publicació de les versions catalana i castellana de l'esmentat conveni, al títol de la Resolució, on consta el codi de conveni amb un número erroni, document publicat al DOGC núm. 7513, pàg. 1, d'11.12.2017.

Atès que aquesta Direcció General és competent per procedir a la rectificació de la resolució d'inscripció i publicació de l'Acord que ens ocupa, de conformitat amb l'establert a l'article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, l'article 170 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en relació amb l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i altres normes d'aplicació,

 

Resolc:

 

-1 Disposar la correcció d'errades del text de l'acord esmentat, de manera que:

A la pàgina 1 al títol de la resolució

on diu: “codi de conveni núm: 79001695012002”

ha de dir:

“codi de conveni núm: 79001695012000”

 

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

 

Notifiqueu aquesta resolució a la Comissió negociadora.

 

Barcelona, 3 de juliol de 2018

 

Enric Vinaixa i Bonet

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Amunt