Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/06/2018

  • Número del document ARP/1569/2018

  • Número de control 18187039

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18187039-2018

Dades del DOGC
  • Número 7660

  • Data 10/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/1569/2018, de 28 de juny, per la qual es modifica la Resolució ARP/1347/2018, de 12 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019 (ref. BDNS 404708).


La Resolució ARP/1347/2018, de 12 de juny, (DOGC núm. 7648, de 22.06.2018) va convocar els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (PDR) per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01).

Aquests ajuts es regeixen per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre ARP/59/2018, de 6 de juny (DOGC núm. 7639, de 11.06.2018), d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, i amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR).

L'inici de la tramitació de convocatòria convocada mitjançant la Resolució ARP/1347/2018 va comportar l'establiment d'un calendari que feia possible d'establir l'inici del període de subvencionabilitat de les despeses des l'1 de maig de 2019. No obstant això, la data en què finalment ha estat adoptada la convocatòria obliga a revisar aquest període per tal de complir amb l'article 60.2 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, d'acord amb el qual només resulten auxiliables les despeses realitzades amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajut, i per tant resulta necessari efectuar la corresponent modificació.

Consegüentment, valorada la conveniència de donar suport als programes de qualitat dels aliments lligats a la producció, mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc:

 

Modificar l'apartat 4 de la Resolució ARP/1347/2018, de 12 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2018-2019, que resta redactat de la manera següent:

“4. Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts imputables a l'anualitat 2019 i compreses entre el dia de presentació de la sol·licitud i fins al 30 d'abril de 2019, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP com a data màxima el 31 de maig de 2019”.

 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a comptar de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i, potestativament, recurs de reposició davant persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Barcelona, 28 de juny de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt