Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/06/2018

  • Número del document ARP/1560/2018

  • Número de control 18186065

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18186065-2018

Dades del DOGC
  • Número 7659

  • Data 09/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/1560/2018, de 27 de juny, per la qual s'autoritza i es fa pública la relació de municipis per a la producció de patata de sembra a Catalunya durant la campanya 2018-2019.


D'acord amb l'article 4 del Reial decret 27/2016, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de la patata de sembra, la producció de patata de sembra en camp només es podrà dur a terme en zones geogràfiques autoritzades pels òrgans competents de les CA, o pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en els casos en què l'àmbit geogràfic superi el d'una Comunitat Autònoma. L'apartat 4 del mateix article disposa que anualment es publicarà en el butlletí o diari oficial que correspongui la relació de localitats autorizades per a la producció de patata de sembra en la campanya, dins de las zones autoritzades, entent que, en el seu defecte, continuarà en vigor la publicada l'any anterior.

D'acord amb l'article 25.1 el Decret 43/2017, de 2 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, correspon a la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia ordenar la producció agrícola i les seves explotacions i exercir-ne el control.

D'acord amb l'informe del Servei de Producció Agrícola, examinades les sol·licituds d'autorització presentades durant l'any 2018, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

 

Resolc,

 

1.- Autoritzar els termes municipals següents per a la producció de patata de sembra durant la campanya 2018/2019:

Molló (Ripollès)

Llívia (Cerdanya)

 

2.- Disposar la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació d'aquesta resolució, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 27 de juny de 2018

 

Elisenda Guillaumes Cullell

Directora general d'Agricultura i Ramaderia

Amunt