Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 29/06/2018

  • Número del document ARP/1540/2018

  • Número de control 18185056

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18185056-2018

Dades del DOGC
  • Número 7658

  • Data 06/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/1540/2018, de 29 de juny, per la qual es deixa sense efectes la Resolució AAR/1694/2009, de 2 de juny, per la qual s'aprova l'Acord de concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt (DOGC núm. 5404, de 19.6.2009).


Per Decret 163/2003, de 8 de juliol (DOGC 3928, de 18.7.2003), es declara d'utilitat pública i d'urgent execució la concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt.

Per Resolució AAR/1406/2007, de 25 d'abril (DOGC 4883, de 15.05.2007), s'aproven les Bases definitives de la concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt, que es declaren fermes per Resolució AAR/554/2008, de 18 de febrer (DOGC 5081 de 29.02.2008).

Per Resolució AAR/1694/2009, de 2 de juny, s'aprova l'Acord de concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt (DOGC 5404 de 19.6.2009).

En data 6 de maig de 2013, l'Ajuntament de la Conca de Dalt tramet l'Acta de la Junta General extraordinària de 9 de desembre de 2012 de la CR d'Aramunt amb resultat desfavorable a la proposta de millora i ampliació del regadiu i per la qual la Junta dona per acabat el procés iniciat per a la millora i ampliació del regadiu, així com de la concentració parcel·lària.

En data 14 de juny de 2017, la CR d'Aramunt lliura al DARP còpia de l'Acta de l'assemblea general extraordinària de 28 d'agost del 2016, en què ratifica el resultat desfavorable a la proposta de millora i ampliació del regadiu de l'assemblea de 9 de desembre de 2012, amb 49 signatures que sol·liciten que quedi sense efecte el procediment de concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt.

Consegüentment, el DARP va realitzar una consulta als propietaris afectats, el 59,21% dels quals es va pronunciar en contra de continuar el procediment de concentració parcel·lària, i un 10,5% del total, a favor de la seva continuació.

Atesos els resultats obtinguts, i de conformitat amb l'article 180 del Decret 118/1973, per Edicte de 28 de febrer de 2018 (DOGC núm. 7575, de 09.03.2018), se sotmet a informació pública la Proposta de resolució per deixar sense efectes la Resolució AAR/1694/2009, de 2 de juny, per la qual s'aprova l'Acord de concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de Conca de Dalt (DOGC núm. 5404, de 19.06.2009). En el termini atorgat a l'efecte no es va presentar cap al·legació.

 

Fonaments de dret

El Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de reforma i desenvolupament agrari; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya; i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

D'acord amb les antecedents exposats, es posa de manifest que el procés de concentració parcel·lària prèvia a la posada en reg ha perdut la raó de ser, atès que ha estat impossible arribar a un acord amb els propietaris afectats per a la millora i ampliació del regadiu de la zona del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt, i que la CR d'Aramunt es desdiu d'impulsar el procés de millora i ampliació del regadiu. Per aquests motius, resulta inviable procedir a l'execució de la concentració parcel·lària iniciada.

En conseqüència, donat que la majoria dels propietaris afectats per la concentració parcel·lària del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt, que representen més del 50% del total, han sol·licitat deixar sense efecte l'Acord de concentració parcel·laria, es considera procedent estimar aquesta sol·licitud.

Per tot l'exposat, i atès que no s'ha donat la presa de possessió de les noves finques de reemplaçament, de conformitat amb l'article 180 del Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el Text de la Llei de reforma i desenvolupament agrari,

 

Resolc

 

1. Deixar sense efectes la Resolució AAR/1694/2009, de 2 de juny, per la qual s'aprova l'Acord de concentració parcel·lària de la zona del nucli agregat d'Aramunt dins el terme municipal de la Conca de Dalt (DOGC 5404 de 19.6.2009).

 

2. Donar per finalitzat el procediment de la concentració parcel·lària referida.

 

3. Disposar la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre la notificació d'aquesta resolució, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Barcelona, 29 de juny de 2018

 

Oriol Anson Fradera

Director general de Desenvolupament Rural

Amunt